I culm; cms Bewoners Maartenshof kunnen zich vermaken met ruim 2500 euro van fair Plaatselijk nieuws 2 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 1 april 2010 Zeilschool mag blijven Subsidie Grote Kerk Frontale botsing Slok teveel op achter stuur Peter Luten meeste punten Leren borstvoeding geven Penaltybokaal Kortste partij Robert de Jonge Kir Royal bij VÖl-Koren Driebandentoernooi Dirigent VZOS stopt Night of the Drums Gastvrije actiedag Paasviering Marmerkunst Kinderkleding Open ochtend Ree bestrijden in boomgaard Beringer meeste vis Friese Franse boerin op bezoek Samenspel en jaarconcert I Geslacht in eigen slagerij ^7 Gospelkoor Gouw wint vissen Kledingverkoop EHBO-diploma voor hele klas Flouke wint eerste viswedstrijd Bestel-/Bedrijfsauto's Verhuur Schot wint paaseieren wedstrij d Auditietraining Windlicht en afscheid Verkoping en rommelmarkt Literaire avond Woord en Daad Jantje Beton 1 huisartsen apotheek tholen Vliethof 8, za 11-12 u. dierenarts w. brons kraamzorg Agenda Tholen Dc zeilschool TG 17 van L. Alme- kinders uil Bergen op Zoom mag in de haven blijven, waar hij sinds de zomer van 2008 tijdelijk was geves tigd. Dc boten van de zeilschool lig gen inmiddels volledig op het terrein van de werf van Van Duivendijk. Zo lang dc eigenaar dat goed vindt, kan dc Bcrgcnaar er wat dc gemeente be treft blijven zitten. Almekinders be gon zijn zeilschool twintig jaar gele den bij de Speelmansplaten, maar moest daar weg in verband met de plannen van exploitant M. Verwcij met het recreatieterrein. De Hervormde Gemeente krijgt van de provincie Zeeland over het afge lopen jaar een bijdrage van 2500 eu ro in dc onderhoudskosten van de Grote Kerk. De subsidie is een vijf de van de maximale subsidiabele kosten van 12.500 euro. Ze wordt verstrekt omdat het onderhoud bij draagt aan het behoud van de cul tuurhistorie en monumenten in onze provincie. Een 41-jarige inwoonster is zondag middag even na vijf uur gewond ge raakt, nadat zij op de Tholenseweg in Halsteren met haar auto frontaal in botsing kwam met een andere au to. Die werd bestuurd door een 73- jarige mah uit Bergen op Zoom. Vol gens getuigen zou de bejaarde bestuurder te veel links hebben gere den en daarbij botste hij tegen de te gemoetkomende auto waarin de vrouw zat. Dat gebeurde ter hoogte van dc kntising met de Langeweg en de Sint Ignatiusdijk. Er waren in to taal drie gewonden. Eén bestuurder is met borst- en buikklachten opge nomen in ziekenhuis Lievensberg. De politic stelt een onderzoek in. Een 22-jarige plaatsgenoot is in de nacht van vrijdag op zaterdag be trapt op rijden onder invloed. Hij werd rond tien voor half vier op de Zoekweg gecontroleerd. Uit adem analyse bleek dat de man, die begin nend bestuurder is, ruim 1,8 maal boven de toegestane hoeveelheid al cohol had gedronken. Tegen de man 'is proces-verbaal opgemaakt en zijn rijbewijs is ingevorderd. Peter Luten heeft de meeste punten gehaald bij de wekelijkse wedstrijd van klaverjasclub Stad Tholen. Hij haalde 5513 punten met het kaart spel. Michael de Jong had bijna twee punten minder met 5319 pun ten en werd tweede. De derde plek was met 5158 punten voor Han Vis ser. Rinus Moeliker werd vierde met 5073 punten en Geert Kolyn vijfde met 4829 punten. Borstvoedingorganisatie LLL geeft op 15 en 29 april de cursus 'Borst voeding geven kun je leren'. De cur sus bestaat uit een serie van twee avonden en een inloopochtend waar op alle belangrijke zaken voor een goede start aan de orde komen, zoals hoe begin je met voeden, wanneer groeit een kindje goed, hoe voorkom je problemen en hoe combineer je borstvoeding en werken. Cursisten krijgen het Handboek Borstvoeding. Een losse avond bijwonen is ook mogelijk. De cursus wordt gegeven op het adres Stoofstraat 8 's avonds van acht uur tot half tien. De in loopochtenden zijn op 9 juni en 7 ju li. Voor opgave en meer informatie: Ria Verheul, tel. 0166-606333. Oud- Vossemeer In de voorbije weken is door de jeugdteams van voetbalvereniging Vosmeer gestreden om de penalty bokaal. Voorafgaand aan thuiswed strijden van het eerste elftal namen de spelers het tegen elkaar op. De strafschopspecialisten van de ver schillende teams werden Martin de Jager (C-junioren), Kelly Aarnoudse (C meisjes), Daniël van Weenen (D- pupillen), Bart Gijzen (E-pupillen), Mees Sijl (F 1-pupillen). Dirk Blen- kers (F2-pupillen) en Jens de Reus (vosjes). In dc onderlinge competitie van bil jartvereniging De Treffers speelde Robert de Jonge dc kortste partij in 14 beurten. Het hoogste gemiddelde werd met 3,438 gespeeld door Johan de Koning en Thedo de Reus speel de dc hoogste serie bij elkaar met 14 caramboles. De uitslagen: A. Deur- loo-T. de Reus 7,778-10; C. Bur gers-W. Bosch 5,614-10; K. Hom- mcl-J. de Koning 6,364-10; S. Etienne-R. de Jonge 5,306-10; H. Rensink-H. van Daalen 10-7,813; L. van Wezel-P. Goossens 8,333-10; A. Hommcl-P. de Leeuw 10-4,667. Sint-Annaland Vrouwenkoor Kir Royal doet op 5 en 6 juni mee aan het Vól-Koren fes tival in Middelburg. Het is de twaalfde editie en er doen op zater dag 55 koren en op zondag 51 koren mee. Het begint al een traditie te worden het driebandcnbiljart toernooi tij dens de paasdagen in cafe An dc Slööve. Dal wordt dit jaar voor de vierde keer georganiseerd. Er gaan 20 biljarters strijden om de Slóóve- cup. Het wordt een strijd om wie Pe ter Goorden ervan af houdt de beker voor de derde keer te winnen. Het toernooi begint om twaalf uur op eerste paasdag, ieder speelt 20 beur ten en minimaal twee partijen en na twee partijen valt de verliezer af. De finale is om half zes op tweede paas dag. Dirigent Kees Quist leidt zaterdag nog de Paasuitvoering van VZOS, maar aan het eind van seizoen stopt hij ermee. De dirigent kreeg er on langs een koor in Oosterland bij. Bo vendien is oefenen op donderdag avond lastiger voor hem geworden. Quist wordt opgevolgd door Adriaan Hoek die organist en pianist is bij hel koor. Hij is geen dirigent maar gaal een cursus doen voor koorbcgc- leiding. Dc slagwcrkgroep van fanfare Acce lerando houden op vrijdagavond 16 april een concert genaamd Night of the drums. De 14 slagwerkers treden vanaf acht uur 's avonds op in de Wellevaete. Deze avond is bedoeld om dc slagwerkmuziek extra te pro moten en informatie te geven over de mogelijkheden van deze instrumen ten. Zo is er een optreden van docent Ralph Adriaanscn die laat horen dat met melodisch slagwerk boeiende muziek is te maken. Daarnaast zijn er solistische optredens van leden van de slagwerkgroep die 17 april het KNFM solistenconcours in Vlissin- gen bezoeken. Ook de blokfluitlcer- lingen van dc vereniging werken mee aan deze avond. Verder is er een op treden van het zangensemble Toeval. Naast de individuele optredens van al deze groepen is er ook een muzikale samenwerking met het werk 'De la Rcy'. be slagwcrkgroep brengt een afwisselend programma met muziek nummers als: 'Also sprach Zarathus- tra', 'Africa' van de band Toto, T was made for loving you' van KISS met de Sint-Annalandse rockband Thalli um en 'Circle of life', met instrumen tale ondersteuning van een trombone, viool en gitaar. Kaarten zijn te koop bij boekhandel Hcijboer aan de Ring. De hervormde gemeente houdt op 19 juni een actiedag voor de christe lijke gemeenschap op Java. Onder de naam Gewoon gastvrij, naar het gebruik van de Javanen, wordt geld ingezameld voor de christelijke in woners van het eiland. De actiedag wordt vanaf half twee gehouden in verenigingsgebouw het Trefpunt aan de Ring. Er is een spelcircuit voor de jeugd, een high tea, een verkoping met onder andere tweedehands boe ken, groenten en fruit en bloemen, en om hall' vijf start een gavenvei- ling. Op die veiling kan geboden worden op allerlei gaven die jonge ren aanbieden, zoals oppassen, ban den plakken boodschappen doen en honden uitlaten. De evangelisatie commissie serveert om half zes een Javaanse barbecue. Dc School met de Bijbel viert vandaag al Pasen met haar leerlingen en andere belangstellenden. Er wordt vanavond om zeven uur een paasviering gehou den in de hervormde kerk. Er wordt gezongen en er is een vertelling. Stavenisse Acht kunstenaars zijn sinds zondag bezig onder leiding van de Duitse kunstcnaresse Ulla Preising marmer te bewerken in de oude bakstenen schuur aan de Julianastraat. Het is vandaag de laatste dag dat er het tik kende geluid op de stenen, die verza meld zijn in een rivier in het noorden van Toscane, te horen is. De stenen worden vanavond gepresenteerd. In de zaal van woonzorgcomplex Schcldcoord wordt donderdag 8 april een verkoping gehouden van kinderkleding ten behoeve van de stichting Aduilam. Dc verkoping is van twee uur tot half vijf. Sint-Maartensdijk De Juliana van Stolbergschool houdt op woensdag 14 april een open och tend. Dc school- en klassendeuren staan open van half negen tol twaalf uur voor alle belangstellenden. In en rond dc school worden er ook enkele verkoopactiviteiten georganiseerd voor de goede doelen Stephanos en VBOK. Kleine kinderen kunnen naar dc crèche in het hoofdgebouw. De heer D.L. Deurloo mag in zijn boomgaard aan de Groene Dreef rcecn doden om schade aan zijn ap pels te voorkomen of te beperken. Hij heeft daarvoor van 18 maart tot en met 30 april een ontheffing voor gekregen van dc provincie. Hij mag een geweer gebruiken en dc ont heffing geldt van zonsopkomst tot zonsondergang. B. Beringer heeft de viswedstrijd van visclub De Oosterscheldevissers gewonnen. Sander v.d. Rhee ving na hem de meeste vis. J. Boogaard werd derde. Verdere uitslag: 4. Rini Ncclc; 5. Ph. Franke; 6. H. den En gelsman; 7. F. Bout; 8. R. Vermaas; 9. J. Verwijs; 10. P. Polderman. Jeugd: 1. Martin Bijl; 2. Jan v.d. Bosch. David v.d. Velde en Maurits Keur vissen deze week in Portugal voor de wereldkampioenschappen kustvissen. De van oorsprong Friese Grietje Roorda uit de gemeente Broglie in Frankrijk heeft donderdag een le zing gehouden voor de plattelands vrouwen van de afdeling Sint-Maar tensdijk. Toen de voorzitter van de vereniging, Bets Sturris, vorig jaar op vakantie in Frankrijk was, ont moette ze Grietje toevallig. Na thuiskomst bedacht Bets dat het mis schien interessant zou zijn dat ze da mes van de plattelandsvrouwen eens zou vertellen over haar boerenbe staan in Frankrijk. Ook een leuk de tail is dal Grietje lid is van de platte landsvrouwen in Normandië. Grietje en haar man Hessel zijn in de cam per geslapt om voor de Thoolse vrouwen hun verhaal te doen. Dc grootmoeder van Hessel Roorda is in de dertiger jaren als weduwe met vijf kinderen naar Frankrijk ge gaan om daar te boeren. Grietje en Hessel besloten in de zestiger jaren ook naar Frankrijk te gaan. Grietje sprak de taal niet, maar met handen en voetenwerk en de hulp van haar schoonfamilie, lukte het haar snel ei gen te worden. Grietje heeft ook de Franse nationaliteit aangenomen want dan mag ze stemmen. Ze heb ben een gemengd bedrijf opge bouwd dat inmiddels is overgedaan is aan hun oudste z,oon, die hel nog een keer heeft vergroot. Ze wonen nu in een mooi Frans huis, waar ze een chambre d'hötes (soort bed and breakfast) zijn begonnen. Grietje moest veel vragen van de dames, die massaal naar haar kwamen luisteren, beantwoorden en deed dat met hu mor en veel plezier. De voorzitter bedankte haar dan ook hartelijk voor de heel interessante verhalen, bood haar een mandje met Thoose streek producten en een enveloppe aan en wenste haar en haar man nadat ze nog wat in Zeeland hebben rond ge keken een goede reis terug naar Broglie De samenspelgroep van Euterpe geeft vanavond om half acht een li Rundergehakt half om half Eigen gemaakte hamburgers Dinsdag 6 t/m zaterdag 10 april Runder- of varkenssaucijzen 1 kg 5 stuks voor maar 3,98 2,49 2,49 Schouderham 150 gram 1,20 Zeeuws spek 100 gram 1,00 Gekookte worst 150 gram 1,20 Rauwkost salade 100 gram 1,00 Voor lekker vlees, mals en mager moet u zijn bij uw echte slager SLAGER Voorstraat 48 Sint-Annaland Tel. 0166-652448 Advertentie I.M. concert in woonzorgcentrum Maar- tenshof. Het is het eerste zelfstandi ge optreden zonder de fanfare. Dc samcnspclgrocp is in januari 2009 begonnen en bestaat nu uit 12 le den: twee bugels, twee trompetten, drie altsaxen, twee tenorsaxen en drie slagwerkers). De samenspeel- grocp speelt ongeveer acht 8 liedjes, daarnaast zullen de meeste leerlin gen ook nog iets solo ten gehore te brengen. Volgende week zaterdag (10 april) geeft Euterpe het jaarcon cert in Haestinge. Dan spelen vanaf half acht de samenspelgrocp, de drumband en het grote orkest van de muziekvereniging. Kinderen tot cn met 12 jaar kunnen gratis het con cert bijwonen. Plaatsgenoten Manucla van Dijk. Linda Polderman en Julie Diemei en Jorien Hage uit Tholen zingen mee in Gospclpodium Zeeland, een gospelkoor van 100 zangers en 9 muzikanten uit de provincie. Dat koor geeft op 16 april een concert in Tcrncuzcn cn op 7 en 8 mei in Goes. J.W. Gouw heeft zaterdag ruim 2,5 meter vis gevangen bij de viswed strijd van hengelsportvereniging De Zeebaars. Er werd in totaal met 45 deelnemers meer dan 32 meter (3256 cm) vis gevangen aan Mog- gershil. H. Dijke ving na Gouw het meeste vis met bijna twee meter. Uitslag: 1J:W. Gouw 253 cm; 2. H. Dijke 194 cm; 3. W. de Graaf 180 cm; 4. J. van Houdt 167 cm; 5. Jaap Kodde 163 cm; 6. Jeroen den En gelsman én M. Kooyman én J. v.d. Broek 156cm; 9. D. Westdorp 153 cm; 10. B. Gunter 122 cm; 11. Jan Kodde 97 cm; 12. L. Bijl 96 cm;. 13. J. Ketting 95 cm. In het verenigingsgebouw van de gereformeerde gemeente aan de Schoolstraat 2 wordt op donderdag een kinderkleding verkoop gehou den ten behoeve van de stichting Aduilam. De verkoop is van half tien tot half twaalf 's ochtends. Alle leerlingen van groep 8 van de Groen van Prinstererschool zijn ge slaagd voor hun EHBO-examen. Ze hebben maandag laten zien wat ze geleerd hebben uit de lessen kinder- EHBO onder leiding van dhr. De Neeff. Ze waren vorige week al al lemaal geslaagd voor het theoriege deelte. Maandag kwam het praktijk gedeelte aan bod. Dc leerlingen moesten onder andere de stabiele zi jligging in praktijk brengen cn en kele verbanden aanleggen. In de loop van dc ochtend kwam hel ver lossende woord eruit: iedereen ge slaagd! Vol blijdschap nam iedereen het diploma in ontvangst. Poortvliet Huib Houke is de winnaar van de eerste competitiewedstrijd van het jaar van hengelsportclub dc Knor haan. De deelnemers visten zater dag met mooi weer bij Stavenisse. Hilbert Hoogerbrugge werd tweede en Jacco Hage derde. Nieuw en gebruikt alle merken. Ook voor onderhoud en reparatie. luxe-, bedrijfswagens en personenbussen. Bovag autobedrijf NIEMANTSVERDRIET Poortvliet, tel. 0166-612680 Advertentie I.M. A. Schot heeft de traditionele paasei- erenwedstrijd van biljartvereniging 't Centrum gewonnen. Zoals gebruike lijk werd gekeken naar de verhou ding tot het gemiddelde. Het aantal te verdienen eieren varieerde van 50 naaj; 20 ..stuks ep het hoogste gemid delde en de meeste poedels leverden 10 eieren extra op Hiervpor kwa men respectievelijk J. van'Dijke en Joh. Uijl in aanmerking. A. Schot speelde 14,29 winstpunten. Verdere uitslag: 2. T. de Rooij; 3. L Bijl; 4. R. Vroegop; 5. S. de Wit; 6. J. van Dij ke; 7. B. Vogel; 8. C. Goudzwaard; 9. A. Burgers; 10. C. Nagelkcrke; 11. W. Bijl; 12. R. Poot; 13. J. Goud zwaard; 14. R. Elenbaas; 15. M. Uijl; 16. C. v.d. Slikke; 17. J. Uijl. De stichting MusicalXpres organi seert deze en volgende week zaterdag een auditictraining en een auditiedag in 't Ouwe Raed'uus. Inschrijven kan vanaf de leeftijd van groep 3 van de basisschool tot en met 21 jaar. Dc productiegroepen zullen op zaterda gen repeteren. Bij de auditietraining van zaterdag wordt geleerd welke verschillende audities er kunnen wor den afgenomen, hoe iemand zichzelf het beste kan presenteren en hoe kan worden omgegaan met spanningen tijdens een auditie. Alle deelnemers krijgen individuele tips. Op 10 april worden de audities afgenomen. Au- ditanten leren in groepsverband een choreografie en doen drama-oefenin gen. Voor zang dienen dc deelne mers, zonder muzikale begeleiding, een couplet cn refrein te laten horen. Inschrijven kan voor één of beide da gen. De plattelandsvrouwen hebben tij dens een doe-avond in 't Ouwe Ra ed'uus een windlicht gemaakt. Erna Stolk cn Wil Baardwijk begeleidden de 20 deelnemers in het maken daarvan. Tijdens dc avond werd te vens afscheid genomen van Anja van Tilbeurgh als lid van het be stuur. Zij is vele jaren secretaresse geweest en werd door de voorzitter, mevrouw Van Dijke, hartelijk be dankt voor haar inzet. De voorzitter sloot af met een gedicht voor het af tredende bestuurslid. De hersteld hervormde kerk organi seert op zaterdag 12 juni van tien tol drie uur een verkoping met rommel markt op het terrein van dc familie Heijboer aan de Paasdijkweg 16. Bruikbare spullen voor de rommel markt kunnen elke zaterdagmorgen van elf tot twaalf uur op hetzelfde adres worden ingeleverd. Sint-Philipsland Dc plattelandsvrouwen hebben Kees Slager uit Poortvliet uitgenodigd om op 14 april invulling te geven aan de literaire avond van de afdeling. Dc avond is geschikt voor zowel lezers als niet-lezers, omdat Slager naast schrijver ook radiomaker, politicus (hij zit voor de SP in de Eerste Ka mer) en sinds kort ook spelletjesma ker is (Even Dienke). Mannen kun nen dc avond die om acht uur begint in de Wimpel ook bijwonen. De collectanten van Woord Daad gaan volgende week langs de deuren in alle plaatsen van de gemeente op uitzondering van Oud-Vossemcer. Ze zamelen geld in voor de stichting Woord en Daad die hulp verleent in derdewereldlanden. _Dc opbrengst van deze'collecte is bestemd voor het project Moeder en kindzorg in Bur kina Fas'o. Ook wordt aandacht ge schonken aan scholing, om zodoen de de positie van vrouwen te verbeteren. De totale opbrengst van de collecte voor dit project wordt verdriedubbeld door het ICCO. Voor het nationaal jeugdfonds Jantje Beton is er gecollecteerd in Oud-Vos semeer cn Poortvliet. Dal bracht in to taal 600 euro op. Jantje Beton zet zich in voor kinderen, zodat ze buiten kun nen spelen. Dc helft van de opbrengst gaat naar de organisatie van de collec te, in dit geval voetbalvereniging Vos meer. Die wil op het sportpark een voetbalkooi realiseren, en daarvoor komt deze opbrengst goed van pas. Op 29 april organiseert de club een sponsorloop voor hetzelfde doel. De sokken van het Rode Kruis en het kurkentrekken zijn een suc ces op de fancy fair van woon zorgcentrum Maartenshof in Sint-Maartensdijk. Het ongeveer een vierkante meter grote bord gevuld met kurken is zaterdag middag tegen het eind van het evenement in de grote zaal bijna leeg. Volgens het hoofd zorg Cor- ry van Popering, die het bord be mant, loopt het al de hele dag goed. In totaal heeft de fair 2596,64 euro opgebracht. Dat bedrag is bestemd voor vermaak van de bewoners. De evene- mentencommissie organiseert twee avonden per maand een avond en laat dan van het geld een koor komen, of een toneel groep of bijvoorbeeld een high tea. Bewoonster Nellie Hage zit in de evenementencommissie. Zij wordt door Van Popering de spil van de fancy fair genoemd. „Ik begin al in december met ver gunningen aanvragen", zegt Hage. „Ik doe ook begroten." Vooraf dacht ze dat de opbrengst dit jaar wel wat minder zou wor den. „Alles is duurder geworden. We hebben meer onkosten dan vorig jaar, zo heb ik meer geld uitgegeven voor de prijzen, dus ik heb ongeveer 2200 euro be groot. Dan is het nog schit terend", zegt ze. Maar Hage vertelt dat er veel volk is geweest. De evenementencommissie bestaat uit ongeveer 30 man. „Voor de fancy fair bakken jve 40 ap peltaarten, 30 cakes, 40 pakken koeken en over de 100 babbe laars." Zelf heeft Hage koekjes gebakken en meegeholpen met de appeltaarten en de babbelaars. Jenny Lindhoud en Coby Lind- hout verkopen sokken en ander handwerkmateriaal van de wel fare van het Rode Kruis. Lind houd vertelt dat de zelfgebreide sokken altijd het meeste aftrek hebben. „Elk jaar komt er een Mevrouw Van Dijke uit Maartenshof doet een worp in de sjoelbak tijdens de fancy fair in het woonzorgcentrum. vrouw uit Vlissingen speciaal naar hier om sokken te kopen." De theedoeken en pannenlappen zijn minder goed aan de man te brengen, maar er komen wel veel bezoekers hun naam in het schriftje zetten voor de verloting. Er is een tafelkleedje met bor duurwerk te winnen. Rinus Moerland houdt de score bij van de deelnemers aan een Oudhollands spel. Hij weet niet hoe het heet, maar het is volledig van hout en bestaat uit een bak met pionnen en een tol. Met een harde ruk aan een touw wordt de tol geactiveerd en is het de be doeling zoveel mogelijk pionnen te raken. In een schriftje staat het hoogste puntenaantal geno teerd voor N. de Viet. Die heeft er 120 uit twee beurten. De winnaar van vorig jaar, Elian Baha, heeft nu met 70 punten de tweede prijs. Er is een boodschappen- pakket te winnen. Medewerksters Liesbeth Ro- meijn en Carolien Hartog hebben van de winter een schminkcursus gevolgd en laten hun kunsten op de fancy fair zien. Ze heten samen Mooi Zeeuws en versieren iedereen die het w il met sierlijke bloemet jes. Collega Lucia Schot neemt ook plaats op de stoel, terwijl haar vriend Danny de Beueke- laer geduldig wacht. „Het is alvast mijn bruidsschmink", zegt ze lachend. Locatiedi recteur Joost Zielstra loopt rond met een masker van blauwe schmink. „Ik ben er in geluisd met het kurkenspel. Ik wilde ni et in de schmink, maar het bleek dat dat mijn prijs was." Hij is zogenaamd omgetoverd in Mega Joost. Er staat een witte J op zijn voorhoofd geschilderd. Predikbeurten Goede Vrijdag 2 april, eerste paasdag zondag 4 april en tweede paasdag maandag 5 april THOLEN HERVORMDE GEMEENTE vr 19 u. ds. Meijer, zo 9.30 u. ds. Meijer. 18.30 u. ds. Blom, Ridderkerk, ma 9.30 u. ds. Meijer, openbare ge loofsbelijdenis. HERSTELD HERV. GEMEENTE vr 19 u. leesdienst. zo 11.30 u. ds. Joppe, St. Maar tensdijk. 16 u. kand. Kater, Kruiningcn. ma 9.30 u. leesdienst. HERV. GEM. IMMANUEL do I9.u. dr. Ten Kate, Bergen op Zoom, H.A. vr 19 ii. liturgiegroep. za 19 u. liturgiegroep. zo 10 ii. mevr. Roggeband. GEREF. KERK do 19 u. ds. Broere, H.A. vr 20.15 u. ds. Broere. zo 10 u. ds. Vos, Dordrecht. 17 ii. ds. Broere, paaszangdienst. CHR. GEREF. KERK vr 19 u. ds. Den Boer. zo 10 u. leesdienst. 18.30 u. ds. Den Boer. ma 9.30 u. ds. Den Boer. GEREF. GEM. vr 19 u. ds. De Jongste, zo 10 u. ds. Dc Jongste. 14.30 en 18.30 u. leesdienst. ma 10 u. leesdienst. CHRISTENGEMEENTE vr dhr. Wisse, H.A. zo 10 u. dhr. Wisse. VRIJZ. GEL. GEM. N.P.B. zo 10.30 u. da. Punt. R.K.-KERK vr 15 u. kinderkruisweg. 19 u. kruishulde. za 9 u. paaswake, zo 1 1 u. eucharistieviering. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE vr 19 u. ds. Scheurwater, H.A. zo 10 u. ds. Scheurwater. 18.30 u. ds. Westerncng, 's Graven polder. ma 10 u. ds. Scheurwater. GEREF. KERK do 21 u. ds. Broere, Tholen, H.A. vr 19.30 u. mevr. Litter, Willem stad. za 19.30 u. mevr. Littel, Willem stad. zo 10 ds. Eschbaeh, Terschuur. 18.30 u. ds. Wcstcrneng, 's Graven polder, zangdienst. CHR. GEREF. KERK vr 19 u. gezamenlijke dienst in Tholen. zo 10 cn 15.30 u.'ds. Den Boer. ma 9.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. vr 19.30 u. leesdienst. zo 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. ma 10 u. leesdienst. R.K.-KERK vr 15 u. kruisweg vrijwilligers. 19 u. kruishulde. za 21 li. eucharistieviering, paas wake m.m.v. R.K. koor The Next, zo 9.30 u. woord-, gebeds- en com munieviering. ma 9.30 u. woord-, gebeds- en communieviering. SINT-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE vr 19 u. ds. Versluis, zo 10 u. ds. Versluis. 18 u. ds. Den Boer, St. Philipsland. ma 10 u. ds. Visser, Zwijndrecht. HERSTELD HERV. GEMEENTE vr 19 u. kand. Schinkelshoek. zo 10 u. kand. Kater. 18 u. ds. Gielen, bclijdenisdienst. ma 10 u. dienst. GEREF. GEM. vr 19 u. leesdienst. zo 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. ma 9 u. ds. Meeuwse. GEREF. GEM. IN NED. vr 19 u. leesdienst. zo 9.45, 14.15 en 18.15 u. lees dienst. ma 9.45 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE vr 19 u. ds. Zeedijk, zo 10 u. ds. Zeedijk. 18 u. ds. Hoolwerf, Stellendam, ma 10 u. ds. Catsburg, Stad a/h Ha ringvliet (in de Schuilplaats). OUD GEREF. GEM. vr 19.30 u. dhr. Van Houdt. Poort vliet. zo 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. ma 9.30 u. leesdienst. SINT-MAARTENSDIJK HERSTELD HERV. GEMEENTE vr 19.30 u. ds. Joppe. zo 9.30 en 14.30 u. ds. Joppe. ma 9.30 u. ds. Joppe. HERV. GEM. REHOBOTH vr 19 u. ds. Reehorst, zo 10 en 19 u. ds. Reehorst. OUD GEREF. GEM. IN NED. vr 19 u. leesdienst. zo 9.30, 14.30 en 18.30 u. lees dienst. ma 9.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. vr 19 u. leesdienst. zo 9.30 en 18.30 u. leesdienst. ma 9.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE vr 19 u. ds. Van Kooten. zo 9.30 en 14.30 u. ds. Van Kooten. ma 9.30 u. ds. Van Kooten, H.D. GEREF. GEM. vr 19 u. ds. Bakker, zo 9.30 en 18.30 u. ds. Bakker. 14 u. leesdienst. ma 9.30 u. ds. Bakker, openbare belijdenis. VRIJE HERVORMDE GEM. vr 19 u. ds. v.d. Slccn. zo 9.30 cn 14.30 u. ds. v.d. Sleen. ma 9.30 u. ds. v.d. Sleen. POORTVLIET HERSTELD HERV. GEMEENTE vr 19 u. ds. Gielen. zo 10 u. ds. Gielen. 18 u. kand. Kater, Kruiningcn. ma 10 u. ds. Gielen. GEREF. KERK vr 19 u. ds. Broere. zo 10 u. ds. Broere. Weekenddiensten Huisartsenpost Bergen op Zoom e.o., iel. 0164-273855 (Paracelsuslaan 2), "a t/m vr 17-8 u., za en zo. t\ndheelkundige hulp 0900-82637456. Tholen spr.u. za 11.30-12 u.. Poort vliet 8.30-9 u., tel. 0166-662596. Verloskundigen: Maatschap Steen bergen: tel. 604969. Sifra: 604664. Dé Provinciale Kraamzorg, tel. 0113-224000. Bevallingcnlijn tel. 0113-224022 (24 u.p.dag). Homecare (24 u. per dag), tel. 0113- 232924 of 0115-615595. Tot uw dienst HOOGWATERSTANDEN Donderdag 1 t/m vrijdag 9 april donderdag 1 5.47 - 18.12 vrijdag 2 6.29 -18.55 zaterdag 3 7.12-19.32 zondag 4 7.52 -20.12 maandag 5 8.32 -20.49 dinsdag 6 9.17-21.35 woensdag 7 10.22 -22.42 donderdag 8 11.47 - vrijdag 9 0.27 -13.12 di 6/4 ll.39u.LK Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten later. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI tel. 0900-9771. THOLEN 1 apr Oude schoolplaten Isings en Jetses, fam. De Pater, chr. ouderen- ver., NPB, 14.30 u. 3 apr Zeeuwse paaszang, Grote Kerk, 14 u. 3 apr Passie- en paasconcert, Chan- tcz a Dieu, Grote Kerk, 19.45 u. 3 apr Jeroen van Merwijk, cabaret. Uil op Tholen, Meulvliet, 20.15 u. 10 apr Themadag herv. en chr. ge- ref. mannenbonden, de Wingerd, 10-14 u. 10 apr Koor- en samenzangavond. Mission Music, Grote Kerk, 19.30 u. 10 apr Zangavond, Rehobothkerk, 19.30 u. 14 apr Dia's Henk Elenbaas, vrijz. vrouwenbond, NPB-gebouw, 14 u. 15 en 29 apr Borstvoedingseursus, LLL, Stoofstr. 8, 20-21.30 u. OUD-VOSSEMEER 10 apr Wandeltocht, Vosmeer 600 en wsc Vosmeer, start Vossenkuil v.a. 8 u. SINT-ANNALAND I apr Paasviering, School met de Bijbel, hervormde kerk, 19 u. 3 apr Open dag EquiMio, 11 -16 u. 3 apr Paaszangavond, herv. kerk, 19 u. 4 en 5 apr Driebandentoernooi, café An de Slöóve, 12 u. STAVENISSE 1 apr Lentemarkt, de Schalm, 17- 19.30 u. 8 april Kinderkledingverkoop t.b.v. stichting Aduilam, Scheldeoord, 14- 16.30 u. SINT-MAARTENSDIJK 1 apr Concert samenspelgrocp Eu terpe, Maartenshof, 19.30 u. 10 apr Jaarconcert Euterpe, Haes tinge, 19.30 u. SCHERPENISSE 8 april Kinderkledingverkoop t.b.v. stichting Aduilam, ver. gebouw ge- ref. gem.. 9.30-11.30 u. SINT-PHILIPSLANI) 7 apr Voorronde Play the Arsenal way, Noad '67, 14-17 u. +fi 1 m+++fi 1 m+++fi 1 m+++fi 1 m+ CINEM'ACTUEEL Bergen op Zoom: A serious man - zo 19 u. en ma 20.30 u. Alice in Wonderland - do cn di 20 u., vr t/m zo 16, 18.45 en 21.15 u, ma en wo 16 en 20 u. Alvin and the chipmunks 2 - za cn zo 16 u. Dear John - do en ma t/m wo 20 u., vr 2115 u., za en zo 18.45 en 21.15 u. Hoe tem je een draak (NL) - vr 16 u., za t/m ma en wo 13.45 en 16 u. Iep! - vr 16 u., za t/m ma en wo 13.45 u. Nanny McPhce: Dc vonken vliegen eraf (NL) - vr 16 en 18.45 u., za, zo en wo 13.45 en 16 u. Percy Jackson The Olympians: The lightning thief - vr t/m zo 18.45 u. Snowcakc - di 20.30 u. The lovely bones - do en ma t/m wo 20 u., vr cn za 18.45 cn 2115 u., zo 2115 u. The princess the frog - za t/m ma en wo 13.45 u. The spy next door - zo en wo 16 u. The wolfman - do en wo 20 u., vr t/m zo 21.15 u. GEREF. GEM. vr 19.30 u. stud. Maljaars. zo 10 en 18.30u. leesdienst. 14.30 u.ds. Bakker, ma 9 u. ds. Meeuse. SINT-PHILIPSLANI) HERVORMDE GEMEENTE vr 19 u. ds. Den Boer, zo 9.30 u. ds. Den Boer. 17 u. ds. Versluis. ma 9.30 u. kand. Van Kralingen, Ridderkerk. GEREF. GEM. do 19.30 u. ds. Van Krimpen, Goe de Vrijdagdienst, zo 9.30 en 15 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. vr 19.30 u. leesdienst. zo 9.30, 14.30 en 18.30 u. lees- diens ma OUI (B.V. vr 1< zo II ma 1 ANI GE vr zo TeterI rnFaacT.~rr Timmcrs-Huigen,

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 2