Deelnemers excursie bekijken verschil tussen kers en pruim wecre A Gemeente saneert tuin oude raadhuis Thoolse 65-plussers niet gratis met de bus GEOPEND OP TWEEDE PAASDAG Wedstrijd standwerkers weekmarkt in smalstad RUITERSPORT Zierikzee Donderdag 1 april 2010 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 19 Stichting landschapsbeheer Zeeland voor behoud Thools landschap Daar sta je dan. Met je laarzen in de zompige grond van de Bagijnhoeve in Oud-Vossemeer. Vraagt Robert Wie- lemaker. van de stichting landschapsbeheer Zeeland: „Wat is dit voor een boom? Is het een kers of is het een pruim?" Acht Thoolse hoofden kijken omhoog. Zestien oogjes tasten takken en stam af. Een vrouw voelt aan een knopje. De hoofden vullen zich met diepe denkrimpels. Vijftig procent kans zie je ze denken. Uiteindelijk is de conclusie dat het een pruimenboom is. Of toch een kers? Nieuw in ons assortiment De bedrijven hierboven zijn geopend op 2e paasdag. De bedrijven aan de winkelboulevard, ook de overige bedrijven hiernaast, wensen u een fijne pasen! Winketboutevard Zierikzee is gevestigd aan de Öoerenweg. Grevelingenstraat en ïouur "H, Snoeien Het restaurant Het Raedthuys in het oude gemeentehuis in Sint-Maartensdijk opent vanavond (donderdag) haar deuren, maar de tuin achter het monumentale pand is zo vervuild dat er maatregelen moeten worden genomen. De grond hoeft echter niet te worden afgegraven. Sagro aannemingsmaatschappij uit 's Heerenhoek gaat dat in opdracht van de gemeente uitvoeren voor 24.850 euro. Gemeente heeft er geen geld voor Er komt op Tholen geen gratis openbaar vervoer voor 65-plussers. De gemeente heeft er geen geld voor. Ze schat de jaarlijkse kosten op 20.000 euro. PvdA-raadslid H. Nieuwenhuis had hiernaar geïnformeerd, naar aanlei ding van proefprojecten in Zeeuws-Vlaanderen en op Schouwen-Duiveland. Onderzoek naar publiek-private samenwerking Deelnemers aan de cursus voor streekeigen boerderij en erven in Zeeland bekijken op de Bagijnhoeve in Oud-Vossemeer fruitbomen. Het achttal heeft een excursiedag die is uitgeschreven door de stich ting landschapsbeheer Zeeland. (SLZ) Een organisatie die zich pro fileert als hebbende 'een positie tus sen de traditionele natuurbe scherming en de particuliere grond eigenaren.' Kort en goed, SLZ zorgt er voor dat zaken op de boerderij niet zomaar veranderen. Integen deel, SLZ wil, als we woordvoerster Sylvia Tuinder goed begrijpen, de uitstraling van erf' en goed, zoals woonhuis, schuren, kippenhokken en varkenskotten het liefst houden zoals het was. Niet dat er overal ver vallen onderkomens moeten staan, maar als het dan toch voor een var ken is, bouw dan het kot zoals het was. En dat geldt eveneens voor de huisvesting van de kippen, de vorm en de kleur van een nieuwe schuur en misschien zelfs de inrichting van een woonhuis. Acht Tholenaren hadden zich inge schreven voor de cursus 'Streekei- gen boerderij erf in Zeeland', ge houden op de landschapscamping Kruytenburg in Poortvliet. Aanlei ding voor het geven van de cursus is volgens de instelling dat steeds meer mensen beseffen dat zorgvul dig moet worden omgegaan met boerderijen, hun erven en andere Stadsbakkerij Haringvlietplein 6 0111 - 412 224 textieldrukKerij groothandel Z-wear Haringvlietplein 7 0111 - 450 026 ACCOUNTANTS «ADVISEURS Wea Grevelingenstraat 10a 0111 -453 700 Take Care Grevelingenstraat 35 0111 - 417 065 lOuur Grevelingenstraat 10h 0111 -414 240 The World of Drinks Grevelingenstraat 14 0111 - 463 388 XI p historische bebouwing in het bui tengebied. De SLZ heeft voor het opzetten van de cursus samenwerking gevonden met de Boerderijenstichting Zee land. Uil die samenwerking rolde een cursus over streekeigen boerde rijen en erven in Zeeland. Een onderwerp dat niet iedereen aanspreekt, erkennen de organisato ren. De cursus is dan ook speciaal bedoeld voor mensen die meer wil len weten over de karakteristieke Zeeuwse boerderij en de aanwezige natuur. Want. zo zeggen de initia tiefnemers „Wie zijn huis en erf zo danig vormgeeft dat het past bij de tradities van de streek, zorgt voor identiteit en draagt daarmee niet al leen bij aan de landschappelijke waarde, maar zorgt ook voor na tuurwaarden en behoud van cultuur historie.' Twee avonden zijn de cursisten in tussen met het onderwerp aan het stoeien geweest, volgende week maandag wordt de laatste hand ge legd en krijgen de cursisten gele genheid zelf ideeën uit te werken en ze toe te lichten. De acht deelnemers zijn er klaar voor, kan uit de gelaatsuitdrukking bij de pruimenboom worden afge leid. Volgens Tuinder zijn de mees ten afkomstig uit de stad en zijn ze op het platteland komen wonen. ..Zeg maar, nieuwkomers in het bui tengebied." Voordat de nieuwkomers bij dé fruitboom aan de slag gingen, be zochten ze een boerderij aan de Molenweg in Oud-Vossemeer, van de familie Van Os. Daar werd geke ken naar een schuur die was ge schilderd in een bijzondere grijze kleur die eigenlijk uit Frankrijk af komstig was. De Bagijnhoeve werd bezocht om dat de SLZ graag ziet dat de fruitbo men met flinke aantallen in het landschap terugkomen. Tuinder: „We laten de cursisten zien wat je allemaal met een fruitboom kan. De lengte, de breedte, eigenlijk de tota le vorm is van belang. Dat heeft te maken met de manier waarop we hier de bomen snoeien.'7 Van belang is dan ook dal cursisten de bomen herkennen. Tuinder: „Wat we in Zeeland hebben aan land schap moeten we koesteren." Ze kijkt nog eens nadrukkelijk naar het boompje in de tuin van de Ba gijnhoeve. Kers of pruim, eigenlijk doet het er niet zo heel veel toe. „Het wordt een mooie boom", con cludeert Wielemaker. Bijna 25 mille voor bestraten en vlonders rond boom De tuin is bestemd als terras voor het restaurant, maar pas op 3 mei kan met de werkzaamheden worden be gonnen. De tuin is nog steeds eigen dom van de gemeente en is destijds bij de verkoop van het gemeentehuis aan Nieuwenhuis Planontwikkeling uit Rijssen buiten de transactie ge houden. De verplichting om te sane ren lag bij de gemeente. Bij deze zo geheten functionele sanering moet alle grond die nog zichtbaar is, afge dekt worden. Een deel van de bin nentuin, die regelmatig werd ge-, brui kt om foto's te maken van bruidsparen, is al bestraat. Bezoekers mogen niet in contact komen met de grond vanwege de zware metalen die er in zitten. Rond de boom, de monumentale pla taan, worden kunststof vlonders ge legd. Een milieudeskundige van de provincie zal het werk begeleiden. Sagro was de laagste inschrijver. De Gebr. Moerland uit Sint-Annaland schreven voor 39.000 euro in, Oran jewoud uit Goes voor 43.200 en Ra- senberg Wegenbouw uit Krabben- dijke voor 47.800 euro. Dinsdag werd aan de voorzijde van het gebouw een vetvangput voor de keuken van hel restaurant aange- i bracht. Hel ronde betonnen gevaarte - is in de grond teg^n de gevel ge- I plaatst, 's Avonds waren straatma kers nog bezig met het herstraten voor het opgebroken stuk van het plein voor het pand. In de vier betrokken gemeenten krijgen alle 65-plussers automatisch een vervoerspas waarmee ze gratis met het openbaar vervoer - de bus sen van Connexxion - kunnen rei zen. De gemeenten dragen samen de helft van de kosten van de proef, die bestaan uit inkomstenderving vervoersbedrijf, marketing, tellin gen, vervoerspassen en organisatie. Onderzoek in Schouwen-Duiveland heeft uitgewezen dat zo'n veertig procent van de doelgroep gebruik maakt van het gratis openbaar ver voer. Tholen telde op 1 januari van dit jaar 3838 inwoners van 65 jaar en ouder (15 procent van het inwo nertal). Gratis openbaar vervoer in onze gemeente zou volgens dezelf de systematiek als elders in Zeeland ruim 38 mille kosten, waarvan de gemeente bijna 20 mille moet dra gen. En daar is, gezien de fikse be zuinigingsoperatie die voor de deur staat, geen ruimte voor, aldus burge meester en wethouders. Het college wijst op een proef die momenteel in de Oosterschelderegio - dus ook in Tholen - loopt. Daarbij wordt de regiotaxi - normaal alleen voor inwoners met een WMO-indi- catic - in de avonduren ingezet als alternatief voor de (verdwenen) bus in de kleinere kernen. Iedereen kan er tussen zeven uur en middernacht gebruik van maken, maar alleen als er inderdaad geen normale bus rijdt. Men moet voor dit aanvullend open baar vervoert wél eerst een vervoers pas aanvragen (kosten tien euro). De proef is 1 september begonnen en duurt twee jaar. Verder zal iedere marktkoopman iets extra's doen. Zo is er een rad van fortuin bij de groenteboer, en bij de kaasboer is een kaasproeverij. Alle bezoekers worden getrakteerd op koffie of fris met iets zoets van de bakker. De festiviteiten duren van één tot vijf uur 's middags op het parkeerterrein voor de Rabo bank. Een deel van de Kaaistraat en de Markt wordt vanwege de activi teiten afgesloten. Volgende week vrijdag 9 april wordt de weekmarkt in Sint-Maar tensdijk op de Markt heropend. De marktkooplui gaan de verhuizing van de Haven naar het centrum van het dorp met speciale acties vieren. Zo wordt er een concours gehouden voor standwerkers. Ze zullen op ei gen wijze producten aan de man proberen te brengen. Een jury zal de deelnemers beoordelen. Rond vijf uur is de uitslag bekend. De rekenkamercommissie onder zoekt voor Tholen de publiek-priva te samenwerking (PPS), iets waar mee de gemeente nog nauwelijks ervaring heeft. Maar het zit er aan te komen. Want voor de ontwikkeling van plan Noord in Tholen wordt 'een grondexploitatiemaatschappij opge zet met de gemeente, Castria Wonen en Bouwfonds als aandeelhouders. Bovendien kunnen de komende be zuinigingen tot gevolg hebben dat de gemeente taken onderbrengt in samenwerkingsverbanden met pri vate partijen. De rekenkamer gaat onderzoeken welke eisen PPS stelt aan de gemeentelijke organisatie, en hoe in de contracten vorm moet worden gegeven aan de borging van het algemeen belang in relatie tol de private belangen. Ook wordt beke ken hoe de gemeente sturing behou den bij de uitvoering. De rol van de bestuursorganen, inclusief de ge meenteraad en de ambtelijke orga nisatie, worden eveneens in het onderzoek betrokken. Met het on derzoek wordt geprobeerd de ge meente handvatten te geven voor toekomstig beleid.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 19