Tholenderwijs Nieuw bedrijf van moeder en dochter in centrum Tholen Weer twee Thoolse bedrijven failliet Opruimen zolders en kelders fascineert Kees van Steenis Vacature jongerenraadslid voor jongerenraad Tholen Verkoop bij inschrijving Vergaderingen raadscommissies UImW Modoc Uitzendbureau bundelt krachten in pand aan Hoogstraat Arhom en De Zeeuwse Eilanden Ondernemer vindt graag goede bestemming voor spulletjes 14 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 1 april 2009 week 13 Donderdag 1 april 2010 leugd Raadscommissie Ruimte Raadscommissie Bestuurszaken Ze hebben wel lang over de naam van hun uitzend bureau gesproken, maar steeds kwamen ze op Mo doc Uitzendbureau uit: Moeder en dochter. „Een pakkende naam, die ook echt ergens voor staat", zegt de 48-jarige Marja de Heer die samen met haar dochter Linda van Wensen en diens vriendin Aimée Soons morgen (vrijdag) aan de slag gaat in het pand aan de Hoogstraat, op de hoek met de Kerkstraat in hartje Tholen. Slijterij Opnieuw zijn twee Thoolse bedrijven failliet verklaard. Dit keer in de bouwsector en in de detailhandel. Arhom Bouw b.v. aan het Klaverveld op het bedrijventerrein in Oud-Vos- semeer en Handelsonderneming Partijhal De Zeeuwse Ei landen b.v. aan de Eendrachtsweg in Tholen. Curator in beide faillissementen is mr. J.A. de Waard uit Goes. Zestig kratjes Voor de jongerenraad van Tholen zijn we op zoek naar een enthousiaste jongere tussen de 12 en 23 jaar die plaats wil nemen in de jongerenraad Joth. Als jongerenraadslid van de jongerenraad Joth Geef je advies aan B&W over zaken die jongeren raken in de gemeente Tholen.Dit gebeurt gevraagd en ongevraagd; Draag je zelf ideeën aan op het gebied van jeugdzaken binnen de gemeente Tholen; Organiseer je met het hele team activiteiten voor de jeugd op de 9 kernen van de gemeente Tholen. De gemeente Tholen biedt jou: Een mogelijkheid om iets voor de jeugd van Tholen te beteken samen met een enthousiaste groep jongeren; Teambuildingsactiviteiten om van de jongerenraad een goed team te maken; Verschillende trainingen om het werk in de jongerenraad mogelijk te maken; Alle onkosten die je maakt worden vergoed; Begeleiding door de jeugd- en jongerenwerkers van de gemeente Tholen. Voor vragen kun je contact opnemen met leden van de jonge renraad (voor gegevens kijk www.jongerenraadtholen.nl wie zijn wij?) of met Ingrid Bras (jongerenwerker gemeente Tholen) 06-51776440 Lijkt het jou leuk om iets te betekenen voor de jongeren van de Gemeente Tholen en denk jij datje een bijdrage kan leve ren om Tholen nog leuker te maken stuur dan een mailtje naar ibr@tholen.nl vóór 9 april 2010. Jongerenorganisatie Tholen vp%tl De gemeente Tholen is eigenaar van een perceel landbouwgrond aan de Notendaalseweg, kadastraal bekend gemeente Sint-Maartensdijk, sectie L, nummer 381. De grootte van het perceel grond is 1.00.10 ha en is tot op heden in gebruik geweest voor landbouwkundige doeleinden. De gemeente is voornemens het perceel door mid del van een inschrijving te verkopen. Nadere informatie met betrekking tot de verkoop Het perceel ligt in het bestemmingsplan Buitengebied en heeft daarin de bestemming Agrarische doeleinden. Op het perceel mag niet worden gebouwd; Op het perceel rusten geen productierechten met betrekking tot quota; Levering vindt plaats vrij van pacht en huur, in de staat waarin het zich bevindt; Op het perceel rust geen ruilverkavelingsrente; Verkoop geschiedt onder de normaal geldende bepalingen en bedingen bij verkoop van landbouwgrond; De kosten van overdracht komen voor rekening van koper. De zakelijke lasten komen voor rekening van koper met ingang van datum juridische levering; Burgemeester en wethouders behouden zich het recht voor om niet tot gunning over te gaan. Wijze van inschrijving: Een bod kan uitsluitend schriftelijk worden gedaan in een gesloten enveloppe zonder enig voorbehoud en zon der voorwaarden; Het ondertekende bod dient in een prijs per hectare te worden gedaan; Het ondertekende bod kan tot maandag 12 april 2010, 11.30 uur, worden ingeleverd bij mevrouw Y.J. Marinissen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Hof van Tholen 2 te Tholen. Op de enveloppe dient te worden vermeld "Inschrijving perceel Notendaalseweg te Sint-Maartensdijk"; Terstond na genoemd tijdstip worden de enveloppen in tegenwoordigheid van de eventueel aanwezige belang hebbenden geopend en zullen de inschrijvingen voor het perceel bekend worden gemaakt. Verdere vragen over de voorgenomen verkoop kunnen worden verkregen bij mevrouw Y. Marinissen. Zij is bereikbaar via telefoonnummer: 0166-668245. De vergadering van de raadscommissie Samenleving van 13 april komt te vervallen. De commissie Ruimte vergadert op maandag 12 april om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Tholen. Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten: en het bestemmingsplan ongewijzigd vaststellen Voorstel om een krediet beschikbaar te stellen van 1.600.000,- voor aankopen en voorbereidende werkzaamheden in Tholen Noord Door leden van de commissie ingebrachte onder werpen Evaluatie anti-hagelkanon Marja de Heer uit Etten-Leur zit al twaalf jaar in de uitzendbranche. Tien jaar daarvan bemiddelde ze voor bedrijven in de transport en de logistiek. Ze was bijna twee jaar verantwoordelijk voor maar liefst zeven vestigingen in een regio die zich uitstrekt van Tilburg tot Viis- singen. „Ik kom uil een onderne mersgezin. Het zat al lang te krie belen en de kinderen zijn inmiddels de deur uit. Nu kan ik iets voor me zelf beginnen." aldus Marja. De economie verkeert in een reces sie, maar volgens Marja is het nu juist het goede moment om een uit zendbureau te starten. „Slechter kan het niet gaan. Alleen maar be ter. Als je wilt beginnen, moet je het nu doen. De uitzendbranche heeft twee mindere jaren gekend, maar zodra de economie weer aan trekt, dan zullen bedrijven aller eerst naar uitzendkrachten vra gen." Marja de Heer staat er niet alleen voor. Ze vormt een team met haar 23-jarige dochter Linda van Wen sen uit Breda, die bijna vijfjaar er varing heeft op een uitzendbureau gericht op de zorgsector. Linda be middelde onder meer voor zieken huizen. kinderopvang, gehandicap tenzorg en de thuiszorg. Die krachten worden nu in Tholen gebundeld. Daarom richt Modoc Uitzendbureau zich niet meteen op één beroepsgroep, maar wil ze pro fiteren van het netwerk dat beiden in de loop der jaren hebben opge bouwd. Specialisatie komt later wel, zo redeneren ze. Marja de Heer gaat zich vooral op 'de commercie' richten, het bin nenhalen van bedrijven voor wie Modoc Uitzendbureau personeel kan vinden. Nieuwe en bestaande klanten bezoeken. Haar netwerk onderhouden en uitbouwen. Ze zal veel op pad zijn. En samenwerken Marja de Heer (midden) en haar dochter Linda van Wensen (links) gaan het uitzendbureau runnen, Aimée Soons gaat er stage lopen. met andere bureaus als dat nodig is. „Zoals met FlexExpress hier aan de Markt of bureaus in Bergen op Zoom, want grote klanten kun je niet alleen bedienen." Linda ver woordt de uitdaging zo: „We gaan iedereen helpen en als we een vacature niet hebben, dan gaan we deze zoeken." Modoc richt zich'op de regio van Roosendaal tot en met Goes, maar voor inschrijving van klanten zijn ze niet gebonden aan deze streek. Linda wordt samen met Aimée Soons ujt Etten-Leur het gezicht van het kantoor. De 25-jarige Aimée gaat afstuderen bij het uit zendbureau. Ze volgt Media and Entertainment Management aan de Hogeschool Inholland te Rotter dam. Ze zit in het vierde jaar en gaat voor het bedrijf een publici- teits- en promotieplan schrijven. „Ik ga kijken hoe het zich net beste kan profileren. Hoe ga je met de media om, hoe kan je het bedrijf het beste onder de aandacht bren gen." Dat ze op Tholen terecht zijn geko men, is niet vreemd. Marja's ouders wonen in Tholen (sinds negen jaar in villa Stadszicht). Daarnaast vie len ze voor het karakteristieke uiter lijk van het pand aan de Hoogstraat. „Het is een leuke plek. Het is be taalbaar en het voordeel is dat hier nog maar één uitzendbureau zit." Toch moest er behoorlijk geïnves teerd worden, zegt Marja. „We heb ben een modern computersysteem aangeschaft. Het nieuwste van het nieuwste, zodat we met weinig mensen ook hele grote klanten kun nen bedienen. We hebben t\Vce op vallende auto's aangeschaft met het logo van het bedrijf erop. Daarnaast is het kantoor van binnen flink op geknapt." Vanaf eind januari zijn ze hard aan de slag gegaan om alles op tijd klaar te krijgen. Linda en Aimée hebben een werkplek ach terin het pand. voorin is een gezelli ge plek gecreëerd waar uitzend krachten kunnen wachten. „We kunnen hier nog groeien. Er zijn nog twee werkplekken in te rich ten." Het uitzendbureau wil meer dan alleen maar vacatures vervul len. Ze kijken verder. 'Modoc werkt aan jouw toekomst', is dan ook de slogan. „Wc willen uitzend krachten ook zo goed mogelijk be geleiden naar een baan of een oplei ding. Daarvoor^ hebben we con tacten met het *ROC. Zij kunnen helpen om mensen naar een baan te begeleiden die ze graag willen." Het karakteristieke hoekpand op het drukste punt in het centrum is voor drie jaar gehuurd. Het werd de afgelopen jaren gebruikt als exposi tieruimte. Daarvoor was er de slijte rij van Sturris in gevestigd. Omwo nenden hebben positief gereageerd op de,komst van het uitzendbureau. „De gevel moet nog worden opge knapt en geschilderd. Het paars verdwijnt van de gevel", lacht Mar ja. „We hadden het graag af willen hebben, maar dat is net niet ge lukt." Het drietal zet de laatste da gen voor de opening de puntjes op de i, de website met vacatures is al in de lucht, (www.modocuitzendbu- reau.nl). Modoc Uitzendbureau opent haar deuren vanavond (donderdag) voor genodigden, morgen is het bureau vanaf half negen geopend. Iedereen is welkom. Voor de uitzendkrach ten die voor Modoc Uitzendbureau gaan werken, is er een speciale ac tie. Volgens hem zijn de hoge kosten te genover te lage opbrengsten en te weinig werk de oorzaken van het bankroet. „De economische crisis konden ze er net niet bij hebben. Het enige personeelslid was al eerder weg. Het pand zit in een andere b.v. (Arhom holding), zodat er voor de bank en de crediteuren weinig op brengsten zijn." Het opvallend blauwe bedrijfspand onderaan de Oud-Vossemeersedijk werd in januari 2006 geopend. Direc teur A.C.R Hommel begon oorspron kelijk als eenmanszaak met kozijnen en groeide daarna zodanig dat hij een eigen showroom en werkplaats in richtte. Bij zijn bedrijfspand bouwde hij'ook een woning. De in 2006 opge richte holding was een voorzetting van handelsonderneming Interscaldis b.v., waarvan. RA.W. Uijtdewilligen van het eerdere gelijknamige bouw bedrijf toen directeur was, maar Hommel werd zijn opvolger. Met dit faillissement komt er op nieuw een bedrijfspand in Oud-Vos- semeer leeg te staan, nadat eerder het pand van Van Vossen Kiremko (horc- ca-apparatuur) door een overname met de bedrijfswoning te koop kwam. Het faillissement van Handelsonder neming Partijhal De Zeeuwse Eilan den b.v. is door de Bredase rechtbank uitgesproken omdat de statutaire ze tel Bergen op Zoom was. Alle stuk ken zijn echter inmiddels aan de Mid delburgse rechtbank overgedragen. Curator mr. De Waard had die infor matie echter nog niet ontvangen. De winkel, die ruimte huurde naast Landgraaf in het pand waar eerder de Cl000 zat, handelt in o.a. witgoed, huishoudelijke artikelen, textiel en doe-het-zelf artikelen. Onder de vlag van de Zeeuwse Hoedenkamer wer den er ook hoeden verkocht. Na de sluiting van 'l Vosje begon men ook met speelgoed. Directeur-grootaan deelhouder was mevr. M.W.J. Koets- veld-Cools. De winkel aan de Een drachtsweg opende in juli 2007 en heeft door dit faillissement de drie jaar niet volgemaakt. Voor het cen trum van Tholen is het faillissement ook een adeilating, want eerder stop ten daar al dierenwinkel Van Tienen en Foto Tholen aan de overkant, zij het dat de laatste verdween door ver huizing naar Halsteren. Je zult maar een woning leeg moe ten halen en er eigenlijk geen tijd voor hebben. Of niet weten hoe je zoiets het beste aan kunt pakken. Dan biedt Fa. Van Steenis in Sint- Maartensdijk uitkomst. Het be drijf heeft zich op dit gebied ge specialiseerd en laat een bezemschoon huis achter. Kees van Steenis speelt in op de vraag, zegt hij. Zelf vindt hij het elke keer weer fascinerend om te zien wat er uit inboedels, van zol ders of uit kelders, tevoorschijn komt. Hij doet de opruimingen naast zijn schildersbedrijf. „De bedoeling is vooral 's winters, wanneer er niet voldoende schil derwerk is. Ik heb sinds kort een grote bestelbus, die zich prima voor dit werk leent. En er is op Tholen niemand die nog woning opruimingen doet, sinds d'n Brecht ermee is gestopt." Van Steenis heeft liefhebberij in dit werk, doet het in deze tijd van het jaar op zaterdag en enkele avon den. Wie iels op te ruimen heeft, kan een afspraak maken. Dan komt Van Steenis kijken, om een in schatting te kunnen maken van het werk en van de waarde van de in boedel. Dit laatste is van belang om te kunnen bepalen of de klant moet bijbetalen. Want de klus moet voor Van Stcenis wel renda bel zijn. De goede spullen die uit een woning komen probeert hij te verkopen, de rest wordt afgevoerd naar de stortplaats. Mensen zien vaak op tegen het af voeren en eventueel opslaan van spullen uil een woning, ervaart Van Steenis. „Recent hadden we dat in Bergen op Zoom. Daar U will van uw spullen af Del.: Ob 031 b38 17 en wij kernen langs. u'um'.u'oning/eegruimen.nl Kees van Steenis rechts) en Toon Hage ruimen op vakkundig wijze zolders en woningen leeg. moest een flat binnen veertien da gen ontruimd zijn, inclusief het la minaat. Mensen moeten daar dan een hele week vrij voor nemen en zijn er niet bedreven in." Gedisci plineerd te werk gaan, dat is het credo van Van Steenis, die bij dit soort klussen hulp krijgt van Toon Hage. „Het sjouwen van grotere stukken, zoals meubels, kun je niet alleen." Jongelui die eens wat bij willen verdienen, kunnen hem dan ook altijd bellen. Geen enkel geval is hetzelfde, zegt Kees van Stcenis. „En we komen bij allerlei mensen over de vloer. Hele rijke, maar ook straatarme." In Antwerpen haalde hij onlangs een kelder leeg. En ook de rest van de woning, tol de vloerbedekking en de gordijnen aan .toe. „Zelfs de tuin hebben we omgespit." Het liefst komt van Steenis in kelders en op zolders, omdat hij daar din gen aantreft waarvan mensen vaak niet eens weten dal die er staan. Vindt hij bijzondere dingen, dan attendeert hij er de opdrachtgever op. „Want ik denk op dit gebied niet alleen in geld. Ik vind het leuk om voor zaken een goede be stemming te vinden." Mensen die bepaalde dingen zoe ken, kunnen daarom ook bij de Tholenaar terecht. In zijn garage staan wel zestig kratjes met van allerlei spulletjes. „Oud gereed schap, lepeltjes, serviesgoed en glaswerk. En ik heb zo'n duizend boeken staan, een breed assorti ment. Verzamelaars en mensen die wat zoeken, kunnen gerust bellen." De Tholenaar staat ook op snuffelmarklen en biedt spul len op internet te koop aan via Marktplaats. Een link daar naar toe is te vinden op zijn website www.woningleegruimen.nl. Con tact opnemen kan via 06- 47845055 of 06-83163817 (dit laatste nummer is lijdelijk niet be reikbaar). Schriftelijke vragen voor het college van burge meester en wethouders antwoord B&W op schriftelijke vraag 10.05122 fractie ABT over varkensstal Bitterhoekseweg antwoord B&W op schriftelijke vraag 10.06109 fractie CU over langzaam verkeersweg Poortvliet- Tholen Door burgemeester en wethouders voorbereide stukken Voorstel tot vaststelling van het milieuprogramma 2010 Voorstel om bestemmingsplan Kom Tholen, 4e herziening (Bebouwdendam 20-22 en 30 te Tholen), ongewijzigd vast te stellen Voorstel tot het ontvankelijk en ongegrond verklaren van de tegen het bestemmingsplan Buitengebied, 7e herziening ingediende zienswijze De commissie Bestuurszaken vergadert op woensdag 14 april om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Tholen. Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten: Schriftelijke vragen voor het college van burge meester en wethouders antwoord B&W op schriftelijke vraag 10.05034 frac tie PvdA over uitvoering horecanota Door burgemeester en wethouders voorbereide stukken Voorstel tot het nemen van maatregelen in het kader van rechtmatigheid over 2009 Voorstel om de evaluatie van de rekenkamercommissie 2009 vast te stellen

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 14