TIIOLEN Oproep voor kranslegging Openingstijden Milieustraat Openingstijden gemeentehuis Onderscheiding voor Peter van Treijen Verhuizing van de markt in Sint-Maartensdijk 1 Donderdag 1 april 2010 Openbare bekendmakingen Gemeentenieuws openbare bekendmakingen gemeente Tholen week 13 gemeente Tholen 4 mei herdenking Tholen Geëerd door Maatschappij tot Redding van Drenkelingen MELDPUNT GEMEENTE 0166-667667 Tholenderwijs Gemeentehuis Tholen Bezoekadres: Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen Postadres: Postbus 51, 4690 AB Tholen Telefoon (0166) 668 200 Meldpunt (0166) 667 667 (24 uur per dag voor opmerkingen, meldingen over uw woonomgeving) Fax (0166) 663 553 E-mail gemeente@tholen.nl Website www.tholen.nl Openingstijden gemeentehuis Iedere werkdag geopend Van 8.30 uur tot 12.30 uur: vrije inloop Van 12.30 uur tot 17.00 uur: hal van het gemeentehuis geopend, dienstverlening op afspraak Avondopenstelling burgerzaken: do. 18.00 - 20.00 uur Burgemeester of wethouder spreken? U bent van harte welkom op het gemeente huis. U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat: (0166) 668 330: voor de burgemeester (0166) 668 386: voor een van de wethouders Gemeenteraad Wanneer u iets met (een lid van) de gemeen teraad wilt bespreken, kunt u contact opne men met de raadsgriffie: 0166 - 668 350. Vragen over leven met een beperking? MEE Zeeland biedt ondersteuning bij leven met een beperking. U bent van harte welkom met uw vragen op elke woensdag van 09.00 uur tot 12.00 uur op het servicepunt in het gemeentehuis van Tholen. Cliëntenraad Hoe neemt u contact op met de Cliëntenraad Werk en Inkomen/WWB? 1. U belt naar de gemeente Tholen 0166-668200. 2. De receptio nist(e) vraagt om uw naam en telefoonnummer. Let op: U hoeft niet te zeggen waar het over gaat, dat bespreekt u pas met iemand van de cliëntenraad zelf. 3.U wordt teruggebeld door iemand van de cliëntenraad. En hij/zij maakt een afspraak met u. Wegwerkzaamheden en verkeersmaatregelen Een overzicht van de wegwerkzaamheden en verkeersmaatregelen die de komende tijd bin nen de gemeente zullen plaatsvinden, kunt u vinden op de website van de gemeente: www.tholen.nlIn het linkermenu kunt u onder 'Actueel' klikken op Verkeersmaat- rege len'. Op deze pagina vindt u altijd de meest actuele informatie op het gebied van verkeer en wegenonderhoud. Tholenderwijs gratis via e-mail of print Inwoners van de gemeente Tholen die géén abon nement hebben op de Eendrachtbode, kunnen onze voorlichtingsrubriek Tholenderwijs toch gra tis thuis ontvangen. Via e-mail en als u geen internet-aansluiting hebt, op papier via de brie venbus. Let wel, u ontvangt dan alleen Tholenderwijs en niet de Eendrachtbode. U meldt zich hiervoor aan bij de Eendrachtbode (0166- 657007) of bij de gemeente Tholen (0166-668210). Of u stuurt een e-mail naar tholenderwijs@eendrachtbode.nl Vrijdag 2 april 2010: Zaterdag 3 april 2010: Maandag 5 april 2010: normaal geopend normaal geopend gesloten In verband met Goede Vrijdag en Tweede Paasdag is het gemeentehuis op vrijdag 2 april en maan dag 5 april gesloten. Dit houdt in dat ook het CIZ en het UWV op deze dagen niet open zijn. Dinsdag 6 april zijn wij weer open. Dit jaar zal de gemeente Tholen in samenwerking met het 4 mei Comité de officiële 4 mei herdenking organiseren in het wandelpark nabij de Vossemeersepoort te Tholen. Alle inwoners van de gemeente Tholen, jong en oud, worden uitgenodigd om deze plechtigheid bij te wonen. Evenals vorig jaar zal burgemeester W. Nuis een toespraak houden. Naar aanleiding van de diverse positieve reacties uit de Thoolse samenleving en na overleg met het 4 mei Comité zal ook dit jaar het kransleggen op afroep plaatsvinden en wordt er gebruik gemaakt van een geluidsinstallatie. Het programma van de 4 mei herdenking 2010 ziet er als volgt uit: Vanaf 19.15 uur Leden van het korps Nationale Reserve betrekken de dodenwacht bij het momMëfit Vanaf 19.45 tot ongeveer 20.00 uur Koninklijke Muziekvereniging Concordia speelt een aantal koralen Even vóór 20.00 uur Klinkt het 'Taptoe-signaal' Van 20.00 uur tot 20.02 uur Wordt twee minuten stilte in acht wordt gênomen Afgelopen dinsdag, 30 maart, ontving de heer Van Treijen een bronzen medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen voor zijn heldhaftige optreden in de vroege zomer van 2009. Het eerbewijs werd uitgereikt door burgemeester W. Nuis in de raadzaal van het gemeentehuis van Tholen. Wat gebeurde er? Op 7 juni 2009 zag de driejarige Jelle Bout, woonachtig in Tholen, de kans aan de aandacht van zijn gezinsleden te ontsnappen. Hij had enkele dagen eerder voor de allereerste keer een bezoek gebracht aan zwembad De Spetter. Dit zwembadbezoek was hem zeer goed bevallen, wellicht dat hij daardoor besloot zijn nieuw verworven vaardigheden nog eens in praktijk te brengen. Ter hoogte van een treurwilg aan het water van de Veste in Tholen sprong hij in het water. De heer Peter van Treijen en mevrouw Erica van Treijen - van Weenen lieten op dat moment hun hond uit in het park. Zij zagen in de verte Jelle zijn laatste kledingstuk op de grond gooien en in het water springen. De heer Van Treijen bedacht zich geen moment, sprong hem achterna en wist hem op het droge te brengen. Waar het water van de Veste bij een volwassen man al tot borsthoogte komt, zou het een driejarig kind dat niet kan zwemmen, zeker fataal zijn geworden.De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen zag in dit voorval redenen genoeg om hem een blijk van waardering toe te kennen. Maatschappij tot Redding van Drenkelingen De Stichting Maatschappij tot Redding van Drenkelingen stelt zich sinds haar oprichting in 1767 onder andere tot doel personen te eren, die anderen uit een situatie van bijna-verdrinking hebben gered. Hiertoe worden - afhanke lijk van de omstandigheden - een bronzen, zilveren, of gouden medaille vergezeld van een getuigschrift toegekend. 20.02 uur 20.05 uur 20.10 uur Aansluitend Zingen eerste couplet van het Wilhelmus Toespraak van burgemeester W. Nuis Kranslegging Zangkoor brengt liederen ten gehore Oproep kranslegging Ook dit jaar vindt de kranslegging op afroep plaats. Daarom willen wij inwoners, verenigingen of instan ties die bloemen/kransen willen leggen, oproepen om dit vooraf aan te geven bij de gemeente Tholen. Op deze manier zijn wij tijdig in het bezit van uw gegevens, die wij verwerken in de lijst met af te roepen namen. Wilt u bloemen of een krans leggen, dan kunt u uw gegevens mailen naar voorlichting@tholen.nl, t.a.v. mevrouw M. Teeuw. U kunt ook contact opnemen met mevrouw M. Teeuw via telefoonnummer 0166-668388. Wij verzoeken u vriendelijk om uiterlijk 23 april 2010 uw gegevens door te geven. Uiteraard kunt u ook na de plechtigheid in stilte uw bloemen/krans leggen. Vrijheid Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Juist omdat Nederland in de periode 1940-1945 onderdrukking heeft gekend, zetten we ons in voor vrijheid in andere landen in de wereld. Sinds 1947 is Nederland betrokken geweest bij ruim vijftig vredesmissies. Inmiddels hebben ruim tachtigduizend Nederlandse soldaten gediend in onder meer Libanon, Irak, Cambodja, Angola, Oeganda, Rwanda, Kosovo, Bosnië, Liberia en Afghanistan. Deze militairen hebben zich ingezet voor vrede en veiligheid, in dienst van de internationale rechtsorde. Tijdens sommige van deze vredesmissies vallen er ook slachtoffers. Ook deze slachtoffers herdenken we op 4 mei. Op vrijdag 2 april is het zover. De markt in Sint-Maartensdijk gaat verhuizen van de Haven naar de Markt. Op vrijdag 9 april aanstaande zal hier een feestelijke tintje aan gegeven worden. Er zijn hiervoor 6 standwerkers uitgenodigd die hun waren op een originele wijze zullen verkopen. Ingekomen bouwaanvragen Koelhuisweg te Sint-Annaland: het bouwen van een loods; Hiksedijk 6a te Oud-Vossemeer: het gewijzigd uitvoe ren van de bouw van een bedrijfswoning; Ingekomen sloopaanvragen Rijksweg 6 te Sint Philipsland: het slopen van een woning met bedrijfsgebouwen. Welstandscommissie De welstandscommissie vergadert op donderdag 8 april 2010 in het gemeentehuis te Tholen. Aanvang 09:30 uur. In deze vergadering worden de op de agenda geplaatste bouwaanvragen behandeld. De agenda ligt voor iedereen op dinsdag 6 en woensdag 7 april 2010 ter inzage in de publieke leesruimte van het gemeentehuis. De vergadering is openbaar en opdrachtgevers/ontwer pers en direct belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht. De behandeling van zogenaamd vooroverleg/schetsplannen is niet openbaar. Verleende bouwvergunningen Markt 6+7 te Sint-Maartensdijk: het intern verbouwen van een woonwinkelpand: verzonden 23-03-2010. Patrijzenweg 30 te Oud-Vossemeer: het plaatsen van een C02 tank: verzonden 23-03-2010. Volgens de algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen een verleende vergunning bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden aan de aanvrager schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Tholen. Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoon: 0166-668200. ONTHEFFINGEN EN BOUWVERGUNNINGEN Ontwerpbeschikking Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat zij voornemens zijn ontheffing van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning te verlenen voor de navolgende aanvraag om bouwvergunning met toepas sing van: Artikel 3.23, van de Wet ruimtelijke ordening: Nieuwlandseweg 50 te Sint-Annaland: het uitbrei den van een recreatiewoning (2009/1685). Vanaf 2 april 2010 tot en met 14 mei 2010 ligt de ont werpbeschikking ontheffing en bouwvergunning met de daarbij behorende stukken ter inzage in het gemeente huis (zie voor adres en openingstijden het colofon). Zienswijze: binnen deze inzagetermijn kunnen belang hebbenden een zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Binnen de genoemde inzagentermijn kan mondeling of schriftelijk een zienswijze over een ontwerpbeschikking naar voren worden gebracht bij burgemeester en wethou ders van Tholen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het colle ge van burgemeester en wethouders van Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Degene die mondeling een zienswij ze wil indienen kan, voor het maken van een afspraak, contact opnemen met de afdeling vergunningen en hand having, telefoon: 0166-668363/668562. Van een monde linge zienswijze zal een verslag worden opgesteld. WET MILIEUBEHEER KENNISGEVING Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat zij de volgende meldingen ingevolge het Besluit alge mene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) hebben ontvangen van: R&B Lijm en metselwerken B.V., Spastraat 13a te Sint- Annaland; Auto Airco Zeeland, Industrieweg 1 te Sint Philipsland. Bovengenoemde meldingen liggen met ingang van 2 april 2010 gedurende vier weken ter inzage in de cen trale hal van het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen van 8.30 uur tot 17.00 uur (indien tussen 12.30 en 17.00 uur een toelichting wordt gewenst dient daar voor een afspraak te worden gemaakt, telefoonnummer 0166-668277). Voor inlichtingen over een en ander kunt u tijdens kan- tooruren bellen naar de sector Vergunningen en Handhaving, telefoon 0166-668277.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 13