BABYBOOM Bronzen medaille voor redder Peter van Treijen uit Tholen Kees van Dis wordt loco-burgemeester ens door howtuin Fietser zwaar gewond na frontale botsing Meer geld voor Zip your Lip Voordeel tot 5.450,- bij Bdl Ambulancepost Bouman-Potter Vlaswiek winkel in Verwachting Extra plekken fietsen Vliethof Jeugd leent flink minder in bieb De Supermarkt van Halsteren Zeeuwse Bibliotheek ESSELINK if Donderdag 1 april 2010 66e jaargang no. 20 H Garage ambulance Rode Kruis leeg Burgemeester Nuis is trots op mensen die zeifactie ondernemen VVD racikt recreatie kwijt aan CDA De 28-jarige Peter van Treijen uit Tholen is dinsdagmid dag onderscheiden met de bronzen medaille van de Maatschappij tot redding van drenkelingen (SMRO) om dat hij op 7 juni vorig jaar de toen 3-jarige Jelle Bout uit het water van de Vest redde. De onderscheiding werd hem uitgereikt door burgemeester W. Nuis in de raadzaal van het gemeentehuis, in het bijzijn van Jelle en de fami lie van beide betrokkenen. Miranda Bout, moeder van Jelle en André van Weenen, de zwager van Peter vroegen de onderscheiding aan. De SMRD zag in het voorval vol doende redenen om Van Trijen een blijk van waardering toe te kennen. Blauwe lichten Steun Geen jojo-beleid Concessies Vlakbij afslag naar Langeweg in Scherpenisse Beschadigd MERCARI KOOPT DIRECT UW WONING! 0162-372211 www.mercari.nl zie www.plus.nl 7 475 400 - www.esselink.nl Hongeractie Thoolse jeugd in Visnet b J> - 7 Autobedrijf Wnlt.tr.at 3 Volt.lr.at 2 ««91 HC TttoWti 4«9t IWFThollx T.I. 0168-602440 T.I. 0166 607060 Fax 0166 604440 F.x 0108 607061 Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5, 4697 ZG Sint-Annaland Telefoon 0166-657007 b.g.g. 653474 Telefax 0166-657008 E-mail: redactie@eendrachtbode.nl advertentie@eendrachtbode.nl admin@eendrachtbode.nl Website: www.eendrachtbode.nl Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Bankrekening 30 30 05 556, Giro 12 44 07 Abonnement 17,15 per halfjaar, 31,00 per jaar, per post 55,50 per jaar, allemaal incasso. Losse nummers 1 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,31 plus btw per mm. Hoofdredacteur W. Heijboer. Dc nieuwe ambulancepost Tholen komt op hel grote parkeerterrein achter de woning van directeur A. Bouman van dc Woonboulevard aan dc Paasdijkweg in Poortvliet. Vol gens Ton van Broekhoven van Con- nexxion Ambulancezorg is daar vol doende ruimte om een semi- pcrmanente post te maken. „Het is een terrein dat alleen bij extreme drukte van de Woonboulevard ge bruikt wordt. Dat is één of twee keer per jaar." Van Broekhoven zegt dat dc stand plaats ten noorden van Poortvliet voor Tholen de geschiktste plek is om alle woonkernen snel te berei ken. „Vanaf die plaats zit je zo in Sint-Annaland. En om Sint-Maar tensdijk en Stavenisse te bereiken, is dit een gunstige plek omdat je bin nendoor kan en niet bij Poortvliet en Scherpenisse de rotondes hoeft te nemen." Het was wel een lange zoektocht, zegt Van Broekhoven. Maar hij hoopt dat eind mei of begin juni met de bouw kan worden be gonnen. In de gerestaureerde molen de Ver wachting in Tholen begint het echt paar Van Gorsel op 30 april een win keltje met ambachtelijk gemalen meel en cakeproducten. Dc winkel in dc molen aan de Vlasmarkl gaat De Vlaswiek heten. Van Gorsel gaat ook op afspraak rondleidingen verzorgen voor onder meer scholen en vereni gingen. Ook de verkoop van beschil derde tegels van Plateelbakkerij Delft (uit Sint-Maartensdijk) wordt voor een deel in de molen ondergebracht. De molen en de molenwinkel zijn uitsluitend op zaterdag geopend. Van 's ochtends negen uur tot 's middags vier uur of wanneer de mo len draait of de blauwe vlag uit hangt. Dc garage voor de ambulance van het Rode Kruis aan de Noordpoort in Sint-Maartensdijk wordt ver kocht of verhuurd. Nu dc ambulan cepost naar het terrein van Bouman Potter in Poortvliet verhuist, komt het gebouw vrij. Connexxion Am bulancezorg heeft voor het tweede kwartaal van dit jaar nog huur be taald, maar het bestuur van het Ro de Kruis is al bezig om een koper of een huurder te vinden. Penning meester Jany Boogaard zei dal don derdag op de jaarvergadering "van het Rode Kruis in Sint-Maartens dijk. „Het gebouw dient geen doel meer. We willen er vanaf. Anders zitten we straks met een leeg pand." De gemeente zorgt bij de Vliethof in Tholen voor zo'n veertig extra stal lingsplaatsen voor fietsen. Momen teel is daar veel overlast van gepar keerde fietsen; de aanwezige overkapte stalling is met vijftien plekken veel te klein. Door de afval container bij het complex onder gronds te brengen, komt een over kapping vrij waaronder twintig fietsen kunnen staan. Eenzelfde aan tal plekken wil de gemeente in de omgeving van de Vliethof realiseren. Leenden volwassen leden van de Thoolse openbare bibliotheek afgelo pen jaar gemiddeld 42 titels, bij de jeugd waren dat er maar 26. Het tota le aantal uitleningen daalde ten op zichte van 2008 met bijna vier pro cent (-6399) naar 172.586, meldt BibliOosterscheldc in het jaarverslag. Aan jeugdleden werden gemiddeld twee titels minder uitgeleend, aan volwassenen juist een titel meer. Het verl<x>p van het ledental was daar mede debet aan. Dat groeide in 2009 licht, met 25. Er zijn 5491 leden: 1956 volwassenen (-57) en 3535 jeugdleden (+82). De vier bibliobus sen zagen hel aantal leners met 105 toenemen tot 3870, maar ook die leenden minder: samen 121.613 ti tels. Vanaf 2010 komt dc bibliobus niet meer in de gemeente Tholen. Peter van Treijen met zijn getuigschrift en Jelle in de armen van zijn moeder Miranda Bout. Verder v.l.n.r. Erica van Trijen-van Weenen met Lotte, de^hroertjes Sjaak. Arie en Jos, zus Mariëtte en vader Job Bout. De enige wethouder die doorgaat. Kees van Dis, wordt de eerste twee jaar de eerste vervanger van burgemeester Nuis. De grootste partij, de SGP, laat de ervaring van Kees van Dis zwaar wegen, ondanks dat het CDA in de coalitie de kleinste van de vier is, en de SGP met 6 zetels twee keer zo groot als PvdA, VVD en CDA. Peter bleef er nuchter onder. Als hij er niet op dat moment was geweest en iemand anders had Jelle in het water gezien, dan had die persoon het kind er wel uitgehaald, rede neert hij. Nuis ging even terug naar zondag 7 juni. Dc bewuste dag toen Jelle even voor half zeven thuis aan de aandacht ontsnapte en via de voordeur naar het park was gelopen. Enkele dagen ervoor had hij voor het eerst een bezoek gebracht aan zwembad de Spetter. Dat was hem goed bevallen. De ondernemende peuter besloot om weer het water in te gaan, maar nu van de Vest. Ter hoogte van de treurwilg leek zich een drama te ontrollen toen Jel le zich uitkleedde om in het water te stappen. Hij had zijn trui en broek al uitgedaan, toen Peter en zijn vrouw Erica van Trijen-van Weenen de hond aan het uitlaten waren en het ventje, met alleen zijn 'rompertje' aan, in het water zagen gaan. Toeval of niet, het echtpaar had uitgere kend die dag een andere route geno men om hun hond uit te laten. An ders hadden ze Jelle niet gezien. Van Treijen bedacht zich geen mo ment en sprong, aangespoord door Erica die in verwachting was van een kind, de Vest in en stond tot zijn hals in het water toen Jelle al bijna verdwenen was. Hij greep het ventje beet en zette hem op de kant. Een voorbijgangster, mevrouw Van Poortvliet-Boogaard, zag het gebeu ren. Nuis: „Als jullie dat niet had den gedaan, dan was het heel an ders, heel tragisch afgelopen." Op het moment dat Jelle het huis uitglipte, waren zijn moeder Miran da en zijn zus Mariëtte naar dc kerk. Vader Job Bout en de andere kinde ren waren thuis. Toen ze ontdekten dat Jelle was verdwenen, sprong Bout op zijn fiets en ging zoeken naar het kind. Hij reed de route die het gezin ook wel maakt door het park. Nuis: „Maar er waren al mi nuten verstreken en u kwam bij het echtpaar Van Treijen waar u Jelle zag staan." Zijn vrouw werd pas met de gebeur tenis geconfronteerd na het kerkbe zoek. Van Treijen ging eerst naar zijn huis aan de Bosstraat om droge kleren aan te trekken. Later in de avond bezocht hij de familie Bout. „Er zullen wel tranen van vreugde zijn geweest. Het moet 'een gewel dig moment zijn geweest om uw zoontje weer levend terug te zien. U -moet ook wel gedacht hebben: wat heb ik een kind dat zoveel initiatie ven aan de dag legt. Jelle is een on dernemend en vrolijk ventje. Maar we beseffen gelijkertijd hoe broos het leven is. En jullie zijn dankbaar dat uw zoon bij je is gebleven. En dat het voor jullie ook nu weer een emotioneel moment is. Dat mag ook gerust." Nuis zei dat hij dankbaar is en trots dat er 'mensen in onze samenleving zijn' die actie ondernemen. Los van de hulpdiensten met hun blauwe lichten. Bij de plechtigheid waren wel vertegenwoordigers van de hulpdiensten aanwezig. Politiechef J. van de Hoek, brandweercomman dant J. de Feijter en A. van Broek hoven van Connexxion Ambulance zorg. Nuis: „Maar zij hebben er niks mee van doen gehad. Toen moeder Miranda Bout op 24 juni naar me toe kwam om haar verhaal te doen, had ik het wel al in de Een drachtbode gelezen. Ik heb bij de brandweer gevraagd of zij er iets van wisten„maar dat bleek helemaal niet hel geval." En dat is ook vol gens Nuis niet nodig om een aan vraag in te dienen bij de SMRD. De gemeente is degene die het aan moet melden. Nuis lichtte toe dat de stichting al in 1767 is opgericht om personen te, eren die anderen uit een situatie van bijna-verdrinking hebben gered. Het gaat afhankelijk van de omstandig heden om een bronzen, zilveren of gouden medaille en een getuig schrift. Het voorval was voor de SMRD reden genoeg Van Trijen een blijk van waardering toe te kennen. Nuis las de tekst van het getuig schrift voor. De redder kreeg boven dien een genummerde tekening van het nieuwe gemeentehuis gemaakt door Francesco Antonietti. Voor zijn vrouw waren er bloemen en ook voor mevrouw Bout. Voor Jelle en diens tweelingbroertje Job had Nuis ook een cadeautje.Maar toen dc burgemeester dat wilde geven, was Jelle met een van zijn broertje ge vlogen. Ze zaten in de hal te spelen. „Dat maak ik niet vaak mee," lachte Nuis. Hij moest even wachten tot Jelle en zijn broertje terug waren. Jelle en Job waren verguld met hun cadeau. Miranda Bout bedankte voor alle steun die ze heeft gekre gen en voor de waardering die Van Treijen nu heeft gekregen. Ze er vaart het dat God Jelle heeft be waard. Na het officiële gedeelte bleef het gezelschap nog napraten over de bijzondere gebeurtenis in hun leven. Peter Hoek wil als nieuwe wethouder eerst meer ervaring opdoen. Hij heeft bovendien een extra zwaar pakket met onderwijs erbij naast financiën, volkshuisvesting en ruimtelijke orde ning. De verschillende grote projec ten zoals Noord Tholen. Haven Sint- Annaland en recreatie Gorishoek moeten nog verdeeld worden. Wat de SGP betreft, komt er een rem op de recreatieve plannen aan de zuidkant van Tholen. Dat geldt volgens de nieuwe fractievoorzitter Bert van Ecnennaam ook voor de woontorens op het havcnplateau bij Sinl-Anna- land. Hij wil ook minder recreatieve woningen in de Suzannapoldcr. „Wc moeten daar meer ruimte geven aan permanente bouw om de natuurlijke groei op te vangen. Maar zorgwonin- gen verdienen dc grootste prioriteit." Van Eenennaam heeft ook ideeën over passend onderwijs en passende zorg dichter bij huis. „Als je ziet wat voor bedragen er met leerlingenver voer gemoeid zijn, moeten we zeker kijken wat we op Tholen zelf kunnen doen. Maar niet alle ambities kun je waar maken. In een coalitie is het ge ven en nemen. Het andere beleid voor de biddag in 2(X)6 was voor ons een zure appel. Het CDA stemde toen met de niet-confessionelc partijen mee. Wij zijn geen v<x)rstandcr van een jojo-beleid. dus ondanks dat het ver lies zeer doet. moeten we er nuchter mee omgaan. Je moet als coalitie el kaar ook dc ruimte geven voor min derheidsstandpunten. Dat mocht de SGP de afgelopen vier jaar en dat mogen de andere partijen evenzeer. Ook voor de komende periode, maar wat ons betreft niet voor de uitbrei ding van de recreatie bij Gorishoek en de woontorens in Sint-Anna land." De nieuwe SGP-fractievoorzitter meldt dal er nog geen euro's gekop peld zijn aan de ambities. „Dat reke nen de ambtenaren nu uil, maar het wordt de coalitie van bezuinigen in plaats van uitgeven. Voor de aanleg van buitendijkse fietspaden bijvoor beeld moeten wc nog geld zien te vinden. We kunnen pas definitieve keuzes maken als we de goede finan ciële onderbouwing hebben." De VVD raakt toerisme en recreatie kwijt aan het CDA, maar met behoud van economische zaken en de nieu we portefeuille duurzaamheid inclu sief het inkoopbeleid en de taken af val en milieu (onderdeel van mobiliteit en ruimte) is onderhande laar Jack Werkman tevreden. „Onze kandidaat-wethouder Frank Hommel voelt zich hiermee als een vis in het water. Veel van onze wensen zijn vervuld, maar we hadden er graag grondbeleid bij willen hebben. Voor zover dat bij dc portefeuille econo mie hoort, krijgen we dat wel. Maar politiek is concessies doen en daar is dit een voorbeeld van", aldus de toe komstige VVD-fractievoorzitter. Hij wordt pas raadslid wanneer Frank Hommel wethouder wordt, maar die ligt nu nog in het ziekenhuis in ver band met een hartoperatie. Deze week Nellie Deurloo uit Tholen is veertig jaar lid van zangkoor Canticum Vakbond FNV hiddigt G. de Vreugd uit Stavenisse voor 60 jaar trouw lidmaatschap Tessa Gorissen uit Sint Philipsland houdt van schrijven Bij een aanrijding op de Provincialeweg hij de afslag naar de Langeweg bij Scherpenisse is maandag om twintig over vijf een 72-jarige fietser uit Sint- Maartensdijk zwaargewond geraakt. De man reed op de rijbaan in de richting van Sint-Maartensdijk en kwant frontaal in botsing met een tege moetkomende personenauto, bestuurd dtxtr een 29-jarige automobiliste. Dc man vloog over dc auto heen en Rotterdam te vervoeren. Maar gezien .kwam op rand van de rijbaan en de berm terecht. Bij het ongeval liep de man een zwaar htxtfdletsel op. Brand weercommandant J. de Feijter was op weg naar huis in Sint-Maartens dijk. „Het was net gebeurd. Ambulan ce en politie waren nog niet ter plaat se, maar er was al alarm geslagen. Twee EHBO'crs en dokter Panis uit Stavenisse verleenden eerste hulp in afwachting van dc ambulance. Er wa ren ook al twee burgers die een geel hesje aan hadden getrokken om het verkeer te regelen. Wat dat betreft een compliment voor de zelfredzaamheid van de burgers." Gezien de verwondingen aan het hoofd van het slachtoffer riep het am bulancepersoneel uit Goes de trauma helikopter op (dc Thoolse ambulance was elders). „Dc bedoeling was eerst om de man met de ambulance naar dc verwachte drukte op dc weg be stond het risico dat ze te lang onder weg zouden zijn. Toen is besloten om de traumahelikopter te waarschuwen. Het was de heli uit Nijmegen die al in dc lucht was." De zwaargewonde fiet ser werd aan het infuus gelegd en naar het ziekenhuis in Tilburg vervoerd. Dc fiets raakte zwaar beschadigd. Ook de auto was beschadigd. De bumper was ingedeukt en de voorruit kapot. Dc vrouw liep geen letsel op. De politie leidde het verkeer om. Het verkeer komend vanuit Poortvliet werd via de Langeweg en de Enge- laarsdijk omgeleid. Het verkeer ko mend uit Sint-Maartensdijk werd bij de rotonde via dc Veerdijkscwcg de polder in gestuurd. EN VERDER... Klasgenoten van de Koningin Julianaschool zien elkaar na 44) jaar weer in Sint Philipsland Kinderen van het Kompas in Anna Jacobapolder leren over vriendschap en liefde Oudste sporen ooit gevonden op Tholen ontdekt bij wegwerkzaamheden Poortvliet WIE NIMMER DWAALT, WORDT NOOIT VERSTANDIG Dit nummer bestaat uit 24 pagina's PLUS Grinwis Dorpsstraat 75-77 Halsteren PLUS Tel: 0164 68 32 71 TUINHOUT EN SIERBESTRATING Bewaarexemplaar Advertentie I.M. Er doen meer jongeren mee dan vorig jaar en dat is ook te zien aan de op brengst. De jeugdieden van de Iehthuskerk en de hervormde gemeente Im- manuël uit Tholen hebben zaterdag weer de handen ineen geslagen om mee te doen aan Zip your Lip. Dat is een actie om aandacht te vragen voor kin deren die ouderloos achterblijven vanwege de ziekte aids. De jongeren ha len geld op door 24 uur niets te eten. Met zijn zeventienen hebben ze zo 1204.91 euro ingezameld voor het goede doel. Vorig jaar waren ze slechts met zijn /essen, goed voor zo'n 700 euro.maar nu waren er blijkbaar dus meer jongeren enthousiast om mee te doen aan de hongeractie in het Vis net. De 12-jarige Jelle Begthcl zag het ook wel zitten. Zaterdagmiddag denkt hij er an ders over. Hij heeft honger en voelt zich niet zo lekker. Het is de eerste keer dat hij meedoet. „Ik wist niet zo goed wat ik ervan moest verwachten. Maar iedereen deed mee en toen dacht ik, laat ik ook maar meedoen. Maar ik had niet verwacht dat het zo erg zou zijn." Jelle denkt niet dat hij volgend jaar weer meedcxM. Hij heeft het zwaar. Dat is ook niet zo gek, want de deelnemers zijn vrijdagavond om zeven uur begon nen met niets meer te eten. Het enige dat ze tot zaterdagavond zeven uur mochten nuttigen is koffie, thee en water zonder suiker of melk. Martin Ista heeft daar het minst micitc mee. Dc jeugdleider doet al een jaar of vijf mee aan de actie en weet zo onderhand wel wat hem te wachten staat. Hij bereidt zich er nooit op voor. „Je doet gewoon mee." Toch merkt hij wel dat hij niets gegeten heeft. „Ik zat vanmiddag even buiten op een bankje en dacht toen: ik zou wel wat lusten. Maar om nou te zeggen, ik heb honger? Nee." De jongeren gaan vanwege het mooie weer wel naar buiten voor een speur tocht ter vermaak. „Ik liep tijdens het spel langs een frietzaak en dat rook toch wel lekker", zegt Martin watertandend. Op vrijdagavond zijn de jongeren nog de straat opgegaan om meer geld op te halen. Ze hebben zich vooraf laten sponsoren en hebben dus bij aanvang al wat in het laatje gebracht. Voor dc rest is het voor de club de lijd doorkomen met film kijken, tafel voetbal. tekenen en biljarten. Of gewoon lekker liggen. Het zaaltje in het Visnet is bezaaid met matrassen, want de deelnemers hebben er ook de nacht doorgebracht. En Jelle? Die had zaterdagavond alweer praatjes ux;n hij eindelijk eten kreeg, vertelt deelneemster en medeorganisator Mariëlla van Zetten. Er hebben dit jaar meer jongeren meegedaan aan de actie voor Zip your Lip. V.l.n.r. van achter naar voren: Richard de Korte. Monica van den Berge. Astrid Quist, Marjolein Westra. Willemijn Bal. Mariëlla van Zetten. Jordi Oppeneer. Martin Ista. Martijn Brander. Elsa van Zetten. Thijs Broere. Marlinde Tump, Kees Jan Bal. Maurits Bovenberg. Deborah Groeneveld. Jelle Begthel en Maarten Nieuwenhuize. m

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 1