Tholenderwijs Concordia ziet legpenning KNFM als een bijzondere onderscheiding Auto ondersteboven in de sloot Subsidie-aanvraag voor 2011 voor nieuwe verenigingen Vacature jongerenraadslid voor jongerenraad Tholen jeugd Ai Cliënten thuiszorg houden het liefst hun alfahulp Gemeente zoekt plek afvalwater Vader en zoon Geuze en Chiel v.d. Linde samen 125 jaar lid 14 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 25 maart 2010 Heel veel cliënten van de thuiszorg, met een alfahulp voor huishoudelijke hulp, wilden die hulp graag behou den en daarnaast geen administratieve rompslomp. Daar om zijn ze door het samenwerkingsverband welzijnszorg Oosterschelderegio beperkt geïnformeerd over een wijzi ging van de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) per 1 januari jl. De inwoners van Tholen mogen trots zijn op hun muziekvereniging. Dat zei voorzitter Carlo de Vries van de KNFM Zeeland za terdagavond in Meulvliet waar het 125-jarige Con cordia het jaarconcert hield. De Vries vond het een hele eer om voorzitter Piet Geuze de vergulden jubileumpenning met oor konde te mogen overhan digen. Geuze op zijn beurt zette drie muzikanten in het zonnetje die samen net zolang lid zijn als Concor dia oud is: Chiel van der Linde en Dick Geuze zijn een halve eeuw lid, Wim Geuze 25 jaar. Klarinet week 12 Donderdag 25 maart 2010 Een raad waar. Leuk en spontaan Danny de Munk Een gekneusde schouder is alles wat een 36-jarige automobilist uit Halsteren overhield aan een eenzij dig ongeval op de Koningsweg bij Poortvliet. De man belandde rond twintig voor zeven zaterdagavond met zijn rode bestelbusje op de kop in een sloot, net voorbij een haakse bocht in de weg. De brandweer van Sint-Maartensdijk rukte uit er voor uit. De be stuurder is ter plaatse behandeld door ambulance personeel en voor onderzoek, alsmede het afnemen van een bloedproef, naar ziekenhuis Lievensberg in Bergen op Zoom gebracht. Na behandeling mocht de man naar huis. Dc gevolgen van de wetswijziging moesten voor deze groep cliënten overzichtelijk blijven, stellen bur gemeester en wethouders in een re actie op vragen van Algemeen Be lang Tholen. Hen is in een brief de keuze geboden tussen PGB-A (per soonsgebonden budget met behoud van alfahulp) en zorg in natura. De derde mogelijkheid, een 'echt' PGB, bleef ongenoemd. Wel is er op gewezen dat cliënten de moge lijkheid houden voor een andere keuze, en dat ze voor vragen te recht kunnen bij het WMO-loket. Bovendien is met Allévo afgespro ken dat de alfahulpen met hun cliënten over deze kwestie zouden praten. Inmiddels is een folder gemaakt, waarin wel alle drie dc mogelijkhe den met betrekking tot huishoudelij ke hulp worden toegelicht. Die gaat naar nieuwe cliënten. Niet naar be staande, om verwarring te voorko men. Dc ABT-fractie veronderstelde dat bij een keuze voor PGB-A, men geen aanspraak kan maken op een algemene tegemoetkoming (tot 500 euro per jaar per persoon) op grond van de wet tegemoetkoming chro nisch zieken en gehandicapten (WTCG). Maar die veronderstelling is volgens b. en w. onjuist. Voor de vaststelling van de tegemoetkoming is bij PGB-A (evenals bij zorg in natura), naast het bedrag, ook het aantal geïndiceerde uren nodig. De gemeente levert die gegevens aan bij PGB-A houders. Verder is het zo dat op voorhand geen PGB-A's aan Allévo worden uitbetaald. De thuis zorgorganisatie declareert achteraf bij het samenwerkingsverband en dat declareert op zijn beurt bij de gemeente. De gemeente Tholen gaat onder zoeken waar rondvaartboot Frisia haar afvalwater kwijt kan. Het in ternationale scheepsafvalstoffen- verdrag (SAV) treedt in 2013 in werking en dat betekent dat passa giersschepen met een capaciteit van meer dan 50 passagiers niet meer hun vuile water overboord mogen lozen. Voor dc gemeente Tholen, die in de haven van Sint- Annaland een ligplaats aan de Fri sia verhuurt, betekent dit dat die hiervoor voorzieningen moet tref fen. Er zijn wel al voorzieningen voor afvalwater in de havens van Sint-Annaland en Tholen, maar die zijn eigendom van de watersport verenigingen. Het is de vraag in hoeverre deze kunnen worden in gezet om afvalwater van de Frisia te ontvangen. Jaarlijks subsidieert de gemeente Tholen verenigingen en instellingen, die in Tholen actief zijn op het gebied van sport, recreatie, jeugd, cultuur, emancipatie of gezondheidszorg. Wanneer u van plan bent een nieuwe vereniging te starten en subsidie daarvoor aan te vragen dan kan dat nu voor het jaar 2011. Dit geldt ook wanneer u al gestart ben met een nieuwe vereniging en wanneer u alsnog sub sidie wilt aanvragen voor het jaar 2011. U kunt dit schriftelijke verzoek indienen bij de gemeente Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen. De gemeente moet het verzoek voor maandag 1 april 2010 ontvangen hebben. Let Op: Vanwege verscherpte rechtmatigheidseisen benadrukken wij de termijn van 1 april 2010. Het niet tijdig aanleveren van uw aanvraag kan tot gevolg hebben dat deze niet behandeld wordt in het subsidieproces voor het jaar 2011. De eerstvolgende mogelijkheid tot een subsidieaanvraag zal dan in het jaar 2012 liggen. De verenigingen die in het afgelopen jaar subsidie ontvingen, krijgen in het eerste kwartaal van 2010 een subsidie-aanvraagformulier toegezonden, waarmee ze de subsidie voor 2011 kunnen aanvragen. Ook deze formulieren moeten voor maandag 1 april 2010 ontvangen zijn. Aandachtspunt bij nieuwe aanvragen Volgens de Algemene subsidieverordening, specifiek welzijn, moet een instelling die voor de eerste maal subsidie aanvraagt de volgende zaken overleggen: - een exemplaar van de stichtingsakte, de statuten en/of het reglement; - een overzicht van de financiële toestand van de instelling (in vorm van een begroting en (indien voorhanden) meest recente jaarrekening). - een recente ledenlijst (eventueel met aangeven van jeugdleden) - een omschrijving van de activiteiten/ doelstellingen. Als uw vereniging niet beschikt over notarieel vastgestelde statuten, is het ook mogelijk deze statuten zelf vast te stellen. In dat geval heeft uw vereniging slechts een beperkte rechtsbevoegdheid, waarbij de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de handelingen van de vereniging. In de statuten, die notarieel worden vastgelegd, moeten (volgens het burgerlijk wetboek) de volgende zaken geregeld worden: - de naam van de vereniging en de gemeente in Nederland waar zij haar zetel heeft; - het doel van de vereniging; - de verplichtingen die de leden tegenover de vereniging hebben, of de wijze waarop zodanige verplichtingen kunnen worden opgelegd; - de wijze van bijeenroepen van de algemene vergadering; - de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders; - de bestemming van het batig saldo van de vereniging in geval van ontbinding, of de wijze waarop de bestemming zal worden vastgelegd. Heeft u nog vragen, dan kunt u de benodigde formulieren opvragen bij de afdeling Publiekszaken, telefoon: 0166-668200. Tevens kunt u de gewenste formulieren downloaden van onze internetsite: www.tholen.nl. Voor verdere aanvullende informatie kunt u terecht bij mevrouw M. Zegers-Vreede, afdeling Publiekszaken, telefoon: 0166-668372, ook bereikbaar via e-mail: MVR@tholen.nl. „Zelden heb ik een muziekvereni ging zó zien evolueren als Conccjr- dia", zei Dc Vries die vóór het laat ste nummer het woord kreeg. Hij schetste hoe muziekverenigingen aanvankelijk echte mannengezel- schappcn waren. Pas na de Tweede Wereldoorlog werden er vrouwen lid en gingen de muzikanten unifor men dragen. „Maar Concordia was lange tijd een kopergezelschap met op drie na allemaal mannen in de gelederen." De uniformen zijn in middels verleden tijd en vervangen door uniforme kleding. In het geval van Concordia in 'stemmig zwart'. „Jullie mogen met recht trots zijn op zo'n vereniging, een club met 130 leden", zei Dc Vries. Hij reken de voof dat een harmonie veel geld moet investeren in het instrumenta rium. Want dc aankoop van één exemplaar van elk benodigd instru ment vergt 85 mille, maar er zijn van de verschillende instrumenten veel mee exemplaren nodig. „Dat kan nooit alleen van de contributie betaald worden, daar heb je ook de bevolking voor nodig. De vereni ging is die bevolking dus dankbaar. Maar ook de inwoners mogen trots zijn op hun muziekvereniging", al dus de KNFM-voorzitter. Hij over handigde Concordia-voorzitter Piet Geuze vanwege het 125-jarig be staan een legpenning en een oor konde. Geuze was daar bijzonder mee ingenomen. „Wc zien het als een onderscheiding. En hoewel we het als vereniging misschien niet al tijd laten blijken, zijn we blij dat er een KNFM is", zei hij. De uitreiking van de penning was op deze avond een bijzonder mo ment, net zoals de huldiging van drie jubilarissen dat was. „Ze zijn samen 125 jaar lid van Concordia en dat is zeer bijzonder", zei Geuze. Hij vroeg Chiel van der Linde en Dick en Wim Geuze (vader en zoon) om naar voren te komen. Chiel en Dick kregen een gouden speld voor hun 50-jarig lidmaat schap. Wim een zilveren voor zijn 25-jarig lidmaatschap. Voor de da mes had dc voorzitter bloemen (Wims vrouw Rianne was wegens ziekte afwezig). Dick Geuze (61) begon op zijn ne gende aan de muzieklessen en werd per 1 januari 1960 toegelaten als be talend lid. „Dirigent Verswijveren leidde je op. Kon je wat noten spe len, dan mocht je al gauw meedoen in het orkest." De muziekvereniging was Dick Geuze niet vreemd, want zijn vader en verschillende ooms, neven en nichten waren eveneens lid. Dc jonge Tholenaar speelde eerst op cornet en daarna althoorn, maar koos al gauw voor de klarinet. „Dan had je wat meer werk te doen, dat was een uildaging." Hij deed het altijd met veel plezier, maar besloot een jaar geleden over te stappen op Voor de jongerenraad van Tholen zijn we op zoek naar een enthousiaste jongere die plaats wil nemen in de jon gerenraad J0TH. Als jongerenraadslid van de jongerenraad Joth: t Geef je advies aan B&W over zaken die jongeren raken in de gemeente Tholen.Dit gebeurt gevraagd en ongevraagd. Draag je zelf ideeën aan op het gebied van jeugdzaken binnen de gemeente Tholen. Organiseer je met het hele team activiteiten voor de jeugd op de 9 kernen van de gemeente Tholen. De jongerenraad is op zoek naar Een enthousiaste jongere tussen de 12 en 23 jaar die bovenstaande aanspreekt. De gemeente Tholen biedt jou: Een mogelijkheid om iets voor de jeugd van Tholen te beteken samen met een enthousiaste groep jongeren. Teambuildingsactiviteiten om van de jongerenraad een goed team te maken. Verschillende trainingen om het werk in de jongerenraad mogelijk te maken. Alle onkosten die je maakt worden vergoed. Begeleiding door de jeugd- en jongerenwerkers van de gemeente Tholen. Voorvragen kun je contact opnemen met leden van de jongerenraad (voor gegevens kijk www.jongerenraadtho- len.nl (wie zijn wij?) of met Ingrid Bras (jongerenwerker gemeente Tholen) via telefoonnummer 06-51776440 Lijkt het jou leuk om iets te betekenen voor de jongeren van de Gemeente Tholen en denk jij dat je een bijdrage kan leveren om Tholen nog leuker te maken stuur dan een mailtje naar ibr@tholen.nl vóór 9 april 2010! Jongerenorganisatie Tholen iiiiiaaiiiii'HP'i'Piw in De drie jubilarissen van Concordia: Wim Geuze (links). Dick en Tiny Geuze (midden), en Chiel en Conny van der Linde. de tenorsaxofoon. „Het niveau van dc vereniging is zó gestegen, dat er moeilijker speelbare muziek is ge komen waarvoor ik erg veel moest oefenen. Dc saxofoon leek me iets makkelijker", legt Dick Geuze uit. Zijn gedachte is niet helemaal uitge komen, maar spijt van dc overstap heeft hij niet. Hij stelt dat in de geschiedenis van Concordia elk bestuur met dc be schikbare middelen zijn best heeft gedaan om de vereniging op een ho ger peil te krijgen. „Nu er wat meer geld is, is dat iets makkelijker. Er zijn professionele mensen in de ver eniging gekomen. En met dc jeugd opleiding is een grote stap vooruit gemaakt." Onder dirigent Marcel Hartendorp is de ontwikkeling in een stroomversnelling gekomen. Concordia koos voor de (muzikali teit. Dat betekent concerten in plaats van rondgangen. „Straatlopen doet niemand graag", zegt Geuze. „Het is aanpoten op de repetities. Je móet thuis oefenen, want er komt zoveel muziek op dc standaard. Ik speel elke dag. behalve in het weck end, minstens een uur. De repetitie op vrijdag is er om het samenspel te oefenen." Hij vindt het geweldig dat er zoveel jeugd bij de vereniging is gekomen, en verbaast er zich soms over hoe snel die jongeren muziek stukken oppikken. „Dat komt door de opleiding." De modernere mu ziek die tegenwoordig wordt ge speeld, staat Geuze wel aan. „Maar het moet wat mij betreft wel herken baar zijn, met een melodie erin." Bestuurlijk werk bij Concordia heeft Dick Geuze nooit geambieerd. Maar als er voor het een of ander een beroep op hem gedaan wordt, staat hij gereed. Dat hij dit jaar 50 jaar lid was, wist dc Tholenaar. Dc huldiging kwam dan ook niet onver wacht. Maar dat zoon Wim, die trompet speelt, aan zijn zilveren ju bileum toe was, wist Dick pas een paar weken. Hij vond het een heel aparte ervaring dat ze samen in het zonnetje werden gezet. Geuze vindt dat bij jubilea van leden ook de be sturen een pluim verdienen omdat ze erin slagen mensen zó lang voor dc vereniging vast te houden. De andere gouden jubilaris, Chiel van der Linde (66), geniet naast dc muziek zeker ook van de contacten onderling bij Concordia. „Het gaat leuk en spontaan allemaal. Het is nogal eens improviseren, maar er gebeurt van alles. Neem alleen al dc lessen met de kinderen." Waren vroeger bijna alleen maar mannen lid, inmiddels zijn er meer vrouwen bijgekomen. En jeugd (74 leden zijn jonger dan 18 jaar). Chiel voelt er zich prima bij thuis. Hij is betrok ken bij het inzamelen van oud pa pier en het onderhoudswerk aan het clubgebouw bij de gymzaal in de Zoekweg. Van der Linde had weliswaar een oom die bij Concordia was; maar' vond het als jongen zelf ook leuk om muziek te maken. Hij begon ooit op tuba, en stapte over naar trombo ne. „Eerst een ventieltrombone, in middels zo'n 25 jaar schuiftrombo- ne." Marcel Hartcndoip, ook al weer twee decennia bij de vereni ging actief, is de vierde dirigent die Chiel meemaakt. Na Verswijveren, Delhez en Steijns. Zijn eerste repe tities waren in de lagere school aan de Dalemsestraat. Maar ook een keet op de plek waar nu de Wingerd staat, de voormalige kerk van de Gereformeerde Gemeente in de Kruittoren en de oude kleuterschool aan de Oudelandsepoort fungeerden als repetitielokalen. In dc jaren zes tig had de vereniging een drumband en majorettes. Er werd vaak door de straten gemarcheerd. „Van die rond gangen was ik niet zo'n liefhebber. Het is veel leuker om aan concerten te werken", zegt Van der Linde. Ook voor muziekdagen met andere verenigingen samen is volgens hem De KNFM onderstreepte het 125-jarig bestaan van Concordia met een legpenning en een oorkonde. tegenwoordig weinig animo meer. Hel musiceren is enorm intensief, aldus Van deF Linde. Hij was jaren lang actief in de politiek en de vak bond. maar hield de vrijdagavond altijd vrij om de repetitie te kunnen bijwonen. „Doe je dat niet, dan mis je te veel." De huidige dirigent legt dc lat behoorlijk hoog. Dat de ope ra's en operettes in de loop van de jaren zijn vervangen door muziek van modernere componisten, vindt de Tholenaar prima. „Dat gaat be ter. Het is interessanter, ook om dc jeugd te bereiken." Tijdens de jaaruitvoering werd voor de pauze een praktisch volle sporthal door de verschillende sec ties (slagwerk, koperblazers, hout blazers) getrakteerd op uiteenlo pende muziekstukken. Met Exaltation van Andrew Mackereth als eerste, en verder onder meer Mozarts bekende 40ste symfonie. Grappig was bij de opening het slaan met kleurige pijpen. En veel waardering kregen de jeugdige blokfluiters en samenspelgroep, die door dc zaal marcheerden in van papier nagemaakte uniformen I— uit dc jaren zestig. 'Toekomst ont moet verleden' hëette deze bijdrage heef toepasselijk. Tegelijkertijd werd zo'n rondgang op een scherm geprojecteerd. In het eerste deel van de avond soleerde Corina Zwaan twee keer op saxofoon, na dc pauze deed ze dat nog eens met veel overgave. In dat tweede deel trad dc harmonie voor het voet licht, met als eerste een medley van bekende nummers van Glenn Mil ler. Voor de finale kwamen ook de blokfluiters, samenspelgroepen, jeugdorkest en slagwerkgroep er bij. waarna verschillende versies werden vertolkt van het werk Sesa me Street. Met Singing in the rain als toegift, werd het jaarconcert af gesloten. De eerstvolgende jubileumactiviteit is een expositie over de historie van de vereniging. En op 29 mei staat een maritiem concert op het pro gramma. Daarbij zal de bekende musicalacteur en zanger Danny de Munk optreden. Het bestelbusje kwam ondersteboven in de sloot terecht tussen de Koningsweg en de Kruytenburgsedijk

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2010 | | pagina 14