PvdA gehalveerd na slechtste verkiezingen sinds herindeling Fors minder jongeren naar stembus De 21 nieuw gekozen Thoolse raadsleden Donderdag 11 inaart 2010 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT - - - - - - - - - - - - - - - SP debuteert met twee raadsleden; SGP, CDA en WD zetel erbij De PvdA is in Tholen te gen een historische ver kiezingsnederlaag aan ge lopen. De partij vergaarde slechts 1800 stemmen, het kleinste aantal sinds de gemeentelijke herindeling van 39 jaar geleden. Dat resulteerde in maar drie zetels in een raad van 21 leden. Een dieptepunt voor de sociaaldemocra ten. VVD en CDA deden het juist stukken beter dan de voorgaande twee ver kiezingen en heroverden de derde zetel die ze acht jaar geleden verloren. Confessionele plus Drie restzetels Jeugdbeleidverkiezingen trekt lager aantal stemmers dan in 2006 De Thoolse jeugd heeft zich dit jaar net als de volwassen kiezers minder op het stembureau laten zien. Alleen is dat aantal bij de jeugd met 25,83 procent fors minder dan in 2006 toen nog 36,44 procent van de jongeren gebruik maakten van hun stempas voor de jeugdbeleidverkiezin gen. De jongerenraad van Tholen (Joth) heeft die geor ganiseerd voor de Thoolse jeugd van 12 tot 18 jaar. Er hebben daarbij bijna 200 minder jongeren (565) dan in 2006 (755) gestemd. In totaal waren er 2207 jongeren opgeroepen om hun stem uit te brengen op het jeugdbe leid van één van de zeven Thoolse partijen. SGP het hoogst De 21 gezichten van de nieuwe gemeenteraad die vanavond wordt geïnstalleerd. Niet 19 raadsleden gaan de stoelen bezetten, maar 21 van totaal ze ven partijen. Zeven zijn nieuw in de raad van Tho len. Vijf mannen en twee vrouwen. CDA en SGP profiteren van extra raadszetels GEMEENTE THOLEN 2010 2006 aantal aantal PvdA 1800 14,77 3316 27,26 SCP 3186 26,14 3142 25,83 ABT 1197 9,82 1530 12,58 WD 1769 14,52 1438 11,82 CDA 1619 13,29 1375 11,30 CU 1472 12,08 1365 11,22 SP 1143 9.38 Tot. geldig 12.186 12.166 Blanco 3 37 Ongeldig 17 - Kiesger. 19.048 18.427 Opkomsti2.2o6 64,08% 12.203 66,22% THOLEN 2010 2006 aantal aantal PvdA 556 14,93 1054 28,23 SCP 814 21,86 827 22,15 ABT 229 6,15 284 7,61 WD 635 17,06 500 13,39 CDA 528 14,18 5" 13,69 CU 653 17,54 558 14,94 SP 308 8,27 - Tot. geldig 3723 3734 Blanco 1 4 Ongeldig 6 Kiesger. 5609 5435 Opkomst 3730 66,5% 3738 68,78% POORTVLIET 2010 2006 aantal aantal PvdA 70 8,67 191 23,76 SCP 217 26,89 208 25,87 ABT 71 8,8 101 12,56 WD 82 10,16 87 10,82 CDA 131 16,23 121 15,05 CU 86 10,66 96 11,94 SP 150 18,39 Tot. geldig 807 804 Blanco - Ongeldig 1 Kiesger. 1282 1278 Opkomst8o8 63,03% 804 62,91% SCHERPENISSE 2010 2006 aantal aantal PvdA 100 11,27 200 23,20 SGP 391 44,08 359 41,65 ABT 55 6,2 110 12,76 WD 77 8,68 63 7,31 CDA 84 9,47 73 8,47 CU 79 8,91 57 6,61 SP 101 11,39 Tot. geldig 887 862 Blanco - 1 Ongeldig Kiesger. 1269 1235 Opkomst 887 69,9% 863 69,88% SINT-MAARTENSDIJK 2010 2006 aantal aantal PvdA 418 26,42 617 36,77 SCP 298 18,84 287 17,10 ABT 245 15,49 402 23,96 WD 181 11,44 147 8,76 CDA 147 9,29 111 6,62 CU 108 6,83 114 6,79 SP 183 11,69 Tot. geldig 1582 1678 Blanco 8 Ongeldig 5 - Kiesger. 2780 2812 Opkomst 1587 57,09% 1686 59,96% STAVENISSE 2010 2006 aantal aantal PvdA 91 10,61 159 19,30 SCP 383 44,64 360 43,69 ABT 129 15,03 128 15,53 WD 53 6,18 42 5,10 CDA 77 8,97 81 9,83 CU 60 6,99 54 6,55 SP 65 7,58 Tot. geldig 858 824 Blanco - Ongeldig- Kiesger. 1261 "73 Opkomst 858 68,04% 824 70,25% SINT-ANNALAND 2010 2006 aantal aantal PvdA 233 12,94 476 27,09 SGP 495 27,5 478 27,21 ABT 309 17,17 289 16,45 WD 224 12,44 142 8,08 CDA 210 11,67 165 9,39 CU 212 11,78 207 11,78 SP 117 6,5 Tot. geldig 1800 1757 Blanco 5 Ongeldig 3 - Kiesger. 2751 2579 Opkomst 1803 65,54% 1762 68,32% Vier jaar geleden profiteerde de Pv dA van het 'Bos-effect' door voor het eerst zes zetels in de gemeente raad te behalen. Van de ruim 3300 kiezers die toen op de sociaaldemo craten stemden, maakten er nu 1500 een andere keus of bleven thuis. Als enige van de vierThoolse coalitiepartijen is de PvdA door de kiezer afgestraft. Een derde van de stemmen verdampte in Tholcn-stad (-498), maar ook in het rode bol werk Sint-Maartensdijk (-199), in Oud-Vossemeer (-199) en Sint-An- naland (-243) maakten honderden kiezers een andere keus. En dat in Poortvliet 121 kiezers verloren gin gen, had ongetwijfeld te maken met het standpunt dat de PvdA innam ten aanzien van de sluiting van de bibliotheek. Een achteruitgang met 46 procent is natuurlijk een enorme duikeling. Met 14,8 procent van de stemmen blijft de PvdA nog net de tweede partij - de VVD kwam op 14,5 procent uit - maar het verschil met de SGP is enorm geworden. Een flink deel van de stemmen zal naar nieuwkomer SP zijn gegaan, die met ruim 1100 stemmen twee zetels in de wacht sleepte en daar mee de grote winnaar werd van de ze verkiezingen. De vertrekkende wethouder Goossen leegt de stembus in Anna Jacobapolder, waar het CDA traditioneel de grootste partij is. De staatkundig gereformeerden kregen 26,1 procent van de stem men. Slechts dricticndc meer dan vier jaar geleden (een plus van 44 stemmen), maar genoeg om weer de grootste partij te worden. Toch verloor de SGP 31 stemmen in Sint Philipsland waar ze traditioneel sterk is, wat weer werd goedge maakt door 32 stemmen erbij in Schcrpenisse. Ook in Tholen (-13) en Oud-Vosscmccr (-5) ging ze achteruit. De partij haalde Rien Klippel - vier jaar lang als RFT een eenmansfractie vormend - weer binnen de gelederen. Al met al le verde hel een restzetel op, waarmee de SGP de zesde zetel heroverde die ze in 2006 verloor. De grote winst bij de confessionele partijen komt niet op het conto van de SGP, maar moet vooral bij het CDA en in mindere mate de CU ge zocht worden. De christendemocra ten kregen 244 stemmen méér dan vier jaar geleden, de CU 107. In to taal stemden 6277 mensen op een confessionele partij, dat zijn er 395 méér dan vier jaar geleden. Het CDA ging in alle woonkernen voor uit, uitgezonderd Stavenisse (-4). De topper was Oud-Vossemeer met een groei van 72 stemmen. Dat zal mede zijn veroorzaakt door de naam van Jos Hommel op de lijst. Hij is een bekende inwoner, die actief is in het verenigingsleven. Behoorlijke groei voor het CDA ook in Sint Phi lipsland en Sinl-Annaland, met elk 45 stemmen erbij. Dankzij het beha len van een restzetel komt de stem menwinst ook in zetelwinst tot uit drukking. Een mooi afscheids cadeau voor de vertrekkende frac tievoorzitter Jaap Bout. In het CU-kamp viel het tegen dal de derde zetel niet werd behaald. Daarvoor kreeg de partij, die de af gelopen periode flink oppositie voerde, 122 stemmen te weinig. Van de winst kwam hel merendeel (+95) uit Tholen. In vier plaatsen verloor de CU ten opzichte van vier jaar geleden: Poortvliet (-10), Sint-Maartensdijk (-6), Sint Phi lipsland (-18) en Anna Jacobapol der (-16). De niet-confessioncle raadsmeer- derheid van de afgelopen vier jaar (10 tegen 9 zetels) is na de verkie zingen verdwenen. De stemmen van de SP (1143) en de winst van de VVD (+331waren onvoldoende om het verlies van ABT (-333) en vooral de PvdA (-1516) te compen seren. De nieuwe verhouding wordt 11 confessionele en 10 nict-confes- sionele raadsleden. Er zijn 5909 stemmen op een nict-confessionele partij uitgebracht, dat is 48,5 pro cent van het totaal. De VVD was de enige winnaar bij de niet-confessionclcn. Oud-raads lid Tinus van Damme feliciteerde er op de verkiezingsavond in het ge meentehuis voorzitter Gré Boel houwers uitbundig mee. De libera len zijn de derde partij geworden en hebben de derde zetel terug die ze acht jaar geleden kwijt raakten. Van de 21 raadszetels konden er 18 direct worden toegewezen: SGP 5, PvdA en VVD elk 3, ABT, CDA en CU elke 2, en SP één. Er waren nog drie restzetels, waarvan de eerste naar de SP ging, de tweede naar het CDA en de derde naar de SGP. De nieuwe gemeenteraad wordt van avond om half acht geïnstalleerd, de vergadering in het gemeentehuis is openbaar. Jongerenwerker Ingrid Bras is te leurgesteld over de lage animo bij de jeugd. „Wc hadden zeker wel op meer gerekend." Degenen die wel hun stem kwamen uitbrengen, werden beloond met een pen met daarop een lampje. Zoals de 12-ja- rige Laura Noorthoek. Zij heeft in Sint Philipsland haar stem uitge bracht op de ChristenUnie. „Vraag me niet waarom. Ik heb het boekje gelezen en Cond het wel wat." Ze is samen met haar broer Mare (16) en vriend Marcel van Duuren (16). De jongens hebben ook allebei CU gestemd, op Jaap Hage. „Dat is de vader van een klasgenoot. Verder hebben we ons niet goed verdiept in de partijen." Ze zitten op het Hoornbeeckcollege in Rotterdam. De CU heeft het op één na hoogste aantal stemmen gekregen van de Thoolse jeugd: 104 (18,4%). De SGP kwam, net als vier jaar gele den, als winnaar uit de bus. Hoe wel ook die partij op minder stem men kon rekenen: 206 stemmen tegen 250 in 2006. Dat is nog wel ruim een derde van het totaal aan tal stemmers: 36,5 procent. De partijen dié daarna volgen, kregen beduidend minder stem men. Op drie staat de SP met 63 stemmen 11,2%), op vier de VVD met 59 stemmen (10,4%), op vijf de PvdA met 52 stemmen (9,2%), op zes ABT met 45 stemmen (8%) en het CDA kon op de minste stemmen rekenen met 36 (6,4%). Die uitslag is niet te vergelijken met die van de 'echte' gemeente raadsverkiezing. Daarbij heeft weliswaar ook de SGP de meeste stemmen gekregen (26,1%), maar verder is er een totaal andere ver deling tussen de partijen. Alleen ABT wordt ook door de volwasse nen op de zesde plaats gezet met 9,8 procent van de stemmen. Ver der is de PvdA de tweede partij. In Poortvliet gingen de minste jongeren naar de stembus: 22. In Tholen werden met 156 de meeste stemmen geteld. Daarna is de ver deling als volgt: Sint-Annaland 87, Scherpenisse 70, Sint-Philips- land 68, Sint-Maartensdijk 62, Oud-Vossemeer 56 en Stavenisse 49. J. Oudeshtijs PvdA Sint-Maartensdijk. H. Nieuwenhuis PvdAJ. P. M. Heshof PvdA Tholen. Tholen. P.W.J. Hoek {SGP). Sint Philipsland. H.W. van Eenennaam M.J. Klippel (SGP), (SGP), Sint-Annaland. Scherpenisse. Laura Noorthoek (12) meldt zich bij het stembureau voor de jeugdbeleidverkiezingen in de Wimpel, waar Joth-leden Ton Boers en Hermen Geluk en vrijwilligster Cora Reitsma haar verwelkomen. P. Kraamer (SGP), J.M. Aarnoudse (SGP), H. Geluk (SGP), Tholen. Oud-Vossemeer. Sint Philipsland. J.J.P.A. Boulogne J.J. van 't Hof (ABT), F.J.A. Hommel (WD), (ABT), Sint-Annaland. Sint-Annaland. Oud-Vossemeer. A.C. Fase (VVD), G. Boelhouwers-Stigter C.L van Dis (CDA), Sint-Annaland. (VVD), Sint-Annaland. Tholen. G.A. Boudeling (CDA), Anna Jacobapolder. M. Ligtendag-Quist CDATholen. A.G. van de Sande (CU), Tholen. J.L. Hage (CU), Tholen. T.D. Korevaar (SP), Stavenisse. A.C. Vogelaar (SP), Sint-Annaland. De twee extra zetels in de Thoolse gemeenteraad - gevolg van het pas seren van de grens van 25.000 in woners - zijn naar het CDA en de SGP gegaan. Uit een analyse van de vcrkiezings: uitslag blijkt, dat het voor PvdA. ABT, VVD, CU en SP geen ver schil maakt of er 19 of 21 zetels worden verdeeld. Maar dat ligt an ders voor CDA en SGP. Zij sleepten woensdag elk een restzetel in de wacht, waarmee ze één zetel winst boekten. Zou de raad gewoon 19 zetels hebben gehouden, dan had het CDA die restzetel niet gekregen en was op twee blijven staan. De SGP had in dat geval wél een rest zetel behaald, maar zou een volle zetel minder hebben gekregen en daardoor de vijf huidige hebben be houden. De zesde zetel voor de SGP - dat aantal bereikte de partij eerder in 2002 en 1994 - is met een ruime voorsprong behaald. De CU zat van alle partijen het dichtst bij deze rest zetel. maar had in dal geval 122 stemmen méér moeten krijgen dan nu het geval was. OUD-VOSSEMEER SINT-PHILIPSLAND ANNAJACOBAPOLDER 2010 2006 2010 2006 2010 2006 aantal aantal aantal aantal aantal aantal PvdA 204 16 403 32,32 PvdA 99 9,38 170 16,30 PvdA 29 14,57 46 21,20 SCP 130 10,2 135 10,83 SCP 437 41,42 468 44,87 SGP 21 10,55 20 9.22 ABT 75 5,88 95 7,62 ABT 71 6,73 79 7,57 ABT 13 6,53 42 19,35 WD 370 29,02 355 28,47 WD 126 11,94 81 7,77 WD 21 10,55 21 9,68 CDA 234 18,35 162 12,99 CDA 142 13,46 97 9,30 CDA 66 33,17 54 24,88 CU 126 9,88 97 7,78 CU 130 12,32 148 •14,19 CU 18 9,05 34 15,67 SP 136 10,67 - SP 50 4,74 - SP 31 15,58 Tot. geldig 1275 1247 Tot. geldig 1055 1043 Tot. geldig 199 217 Blanco 1 6 Blanco - 10 Blanco 1 3 Ongeldig 1 Ongeldig 1 - Ongeldig - - Kiesger. 2059 1957 Kiesger. 1695 1614 Kiesger. 342 344 Opkomst 1277 62,02% 1253 64,03% Opkomst 1056 62,3% 1053 65,24% Opkomst 200 38,48% 220 63,95%

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2010 | | pagina 5