Alle muzikanten brengen verleden, heden en toekomst in beeld en geluid Fanfare en slagwerkgroep klaar voor nieuw repertoire Natuur en portemonnee burger dupe zilt maken Rammegors Drie Thoolse scholieren winnen vakwedstrijd met Zeeuws team Hoek wil geen 'dictaten opleggen' Donderdag 11 maart 2010 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Stemmen van lezers Accelerando nu met vierde pauk en marimba Popmuziek Kinderen Jaarconcert 125-jarig Concordia Tholen wordt anders dan anders Het wordt een jaarconcert waarbij zoals altijd de vereni ging in zijn hele breedte wordt gepresenteerd, van blok- fluiters tot harmonieorkest. Tot daar is het vertrouwd. Maar muziekvereniging Concordia uit Tholen wil haar 125-jarig bestaan niet vieren zoals alle andere jaren. Al les wordt anders. Het wordt niet alleen een voorstelling om naar te luisteren, maar ook om naar te kijken. Onder de noemer verleden, heden, toekomst vult Concordia op 20 maart de gymzaal van Meulvliet bijna voor de helft met haar eigen orkest. In de lengte van de zaal, zodat de muzikanten en het publiek dicht bijelkaar zitten. Mannenclub Stictitiqg f Jubileurri Concordia Tfio/eq Podiumkunsten Corina Zwaan Wasmand smeult in Thoolse woning Meer jonge vrouwen op zoek naar baan Niet ingewikkeld Impuls Laatbloeier Ontslag Partij van de Arbeid Een reactie op hel bericht .Ramme gors wordt in 2012 weer zilt' op de voorpagina van 4 maart. Wat is dat toch met die natuurjongens, de Rammegors weer zilt in 2012? Het Rammegors is naast 'hotspot' voor de bruine kiekendief, ook een trekpleis ter v(x>r het baardmannetje, de grutto, kemphaan, porseleinhoen, roerdomp en zomertaling en andere weidevo gels, moerasvogels, eenden en bosvo gels. Het Rammegors vervult boven dien een belangrijke functie als hoogwatervluchtplaats voor steltlo pers uit de Krabbenkreek. In het win terseizoen zijn hier honderden rotgan zen, brandganzen en kolganzen te zien en in het voorjaar maken de lepe laars hier graag een tussenstop. Zelf heb ik hier in de jaren 80 nog een fla mingo op foto vastgelegd. Sinds 1991 is het een beschermd natuurgebied, maar dat is blijkbaar geen beletsel om de bestaande flora en fauna de nek om te draaien. Dat een natuurvereniging daar voor kan zijn, is mij een raadsel. Het natuurgebied Rammegors tussen Tholen en Sint Philipsland was oor spronkelijk een slibdepot voor opslag van al dan niet vervuild slib uit de Eendracht, die een onderdeel werd van het Schelde-Rijn kanaal. Ik ken het gebied vanaf het moment dat het aangelegd werd en werd volgespoten van dam tot dam en dijk tot dijk met grijs slib. Aan alle kanten stonden borden met verboden toegang, drijf zand! De natuur ging zelf aan het werk in het gebied en ik zag het ge bied zich bezaaien met prachtige zeldzame planten. En wat gebeurt er? Het werd officieel natuurgebied en dat was gelijk het einde van het echte natuurgebied, want het werd nu niet meer beheerd door de natuur maar door mensen. Op de plaatsen waar ik de zeldzame planten had gezien, lie pen schapen, dus weg planten. Ook liepen er begrazers, dus de oorspron kelijke flora en fauna kwamen in de knel, (Kik al door de aanleg van wan delpaden, routebordjes en uitkijkto ren. Ik zag gedurende die jaren dit mooie gebied achteruitgaan, je zou er tureluurs van worden, en zo heet dat plan van de ZMF uit 1991 dan ook. Het zou goed zijn dat de natuurbe schermingswetten niet alleen voor be zoekers gelden maar ook voor eigena ren en beheerders want zelfbenoemde natuurvrienden maken meer kapot dan je lief is. Toch was het vanaf het begin een plaats voor allerlei dieren zoals ree, vos, aardmuis, haas en ko nijn, 190 soorten vogels zoals de vrij of zeer zeldzame dwerggans, zwarte ooievaar, zwarte ibis, ruigpootbui- zerd, schrccuwarend, roodpootvalk, ralreiger, steltkluut, poclruitcr, ge streepte strandloper, roodkopklauwier en de 'gewone' als purperreiger, grote zilverreiger, kleine zilverreiger, visa rend, wespendief, zwarte wouw, blau we kiekendief en havik, 113 sixxlcn planten, 4 soorten libellen en ga zo maar door. Maar dat wordt nu verle den tijd. In de Krabbenkreekdam wordt een duiker van 20 meter breed geplaatst, noordelijk van de werkha- ven, zodat zout water weer het Ram megors kan binnenkomen. Dit kost slechts 2 miljoen euro, een schijntje Ux;h in deze crisistijden. Ook moet er een half miljoen kuub grond worden afgevoerd, en gezien de vervuiling daarvan zullen de kosten wel weer oplopen. Als de Prins Hendrik polder bij Sint Philipsland ook nog wordt "teruggeven aan de natuur", zoals de bedoeling is, uiteraard ook tegen een aanzienlijk bedrag, kan zout water on gehinderd weer heen en weer, en wordt de zoetwatematuur om zeep geholpen, maar ja het is vcx)r de goe de zaak toch? Maar wel een dure en er is al een tekort van 2,5 miljard euro op de aank(x>p van nieuwe natuurge bieden en een extra jaarlijks tekort van meer dan 100 miljoen euro, maar dan korten we de ouderen en gehandi capten maar, het geld moet tenslotte ergens vandaan komen. Teruggeven aan de natuur betekent niet de natuur zijn gang laten gaan, zoals bijvoor beeld langs het Schcldc-Rijnkanaal is te zien, nee daarvoor moet tegen aan zienlijke kosten de dikbetaalde mel- kertbancn van Staatsbosbeheer, de Dienst Landelijk Gebied en de diver se natuur- en milieugroepen aan het werk gezet worden. En zij bepalen dan ook nog hoe het moet, in te huren voor .uurtje dik factuurtje' en ze dron ken een glas en deden een plas en zij bepaalden wel hoe het goed was. Ter wijl de PCCC, die van de klimaat fraude, al in 2006 zei: Het Nederland se natuurbeleid kenmerkt zich op dit moment vooral door bescherming van het bestaande: fixatie in tijd en ruimte. Traditionele strategieën, zoals het werken met doelsoorten en natuur doeltypen zou moeten worden ver vangen door een meer adaptief beleid dat zorgt voor samenhangende na tuurgebieden van goede kwaliteit, die leefvoorwaarden bieden aan vele soorten: de blijvers, de nieuwkomers en de doortrekkers. Oftewel de na tuurjongens deden het al vanaf de ze ventiger jaren verkeerd, maar daar hoorde je niemand over. Ze denken nog steeds dat de natuur een monu ment is, zeker de vereniging Natuur monumenten. Dat zowel de natuur zelf als de portemonnee van de burger de dupe van dat beleid zijn, ach zeg gen de heren van boven de rivieren, dat is te moeilijk om te begrijpen voor die burgers en boeren uit Zeeland. Nou natuurjongens. wat te moeilijk is om te begrijpen is meestal de moeite van het begrijpen niet waard, want dat zijn gewoon verzinsels. Cees Boogaart, Oud-Vossemeer. De 22.500 euro die 75 muzikanten van de koninklijke fanfare Accele rando uit Sint-Annaland vorig jaar bij elkaar musiceerden tijdens de muziekmarathon, zijn besteed. In het repetitielokaal staat een gloed nieuwe marimba en is het circa 30 jaar oude paukentrio vervangen door vier gloednieuwe exemplaren. „Een van de doelstellingen van de marathon was uitbreiding van het slagwcrkinstrumenlarium, vertelt vi- ce-voorzitter Jacco Goedegebuure van Accelerando (zelf trombonespe ler). „Dat wilden wc doen met de aanschaf van een marimba en een vierde pauk. Maar Adams Muziek- centrale in Limburg, een van de grootste handelaren van muziekins trumenten in Europa, bood een set van vier pauken aan. Een type dat pas dit voorjaar in Duitsland wordt geïntroduceerd. Accelerando heeft de primeur." Slagwerkinstructeur Johan van Vos sen is een buitengewoon tevreden mens. Wat hem betreft gaat er een wereld aan nieuwe muziek voor hem open. Componisten die voor heen de lessenaar van de inmiddels dertien slagwerkers niet haalden, kunnen dankzij de marimba en de vier pauken wel worden gespeeld. „Denk aan componisten als Leon Vliex, Rob Goorhuis en Jacob de Haan. Ze componeren eigentijdse muziek. Er zijn componisten die speciaal muziekschrijven waarbij vier pauken nodig zijn. En dan moet je zorgen dat je goed materiaal in huis hebt." Van Vossen wijst op de afstelling van de pauken. Pauken waarbij de kope ren of kunststofketel als resonansli- chaam fungeren voor een gelooide kalfshuid of een synthetisch vel dat er overheen wordt gespannen en vastgezet. De ketels van de pauken van Accelerando zijn van met de hand gehamerd koper waarover een synthetisch vel is gespannen. Met een pedaal wordt de toon van de pau ken geregeld. „We kunnen deze pau ken heel nauwkeurig stemmen. En ook het werken met het pedaal is een stuk prettiger. Eigenlijk is alles aan de pauken veel fijner afgewerkt." Ook de aanschaf van de marimba is wat Van Vossen betreft een schot in de roos. De marimba wordt om schreven als een xylofoonachtig in strument uit Afrika. De marimba heeft een veel warmere klank. De Afrikanen hadden onder elke plaat een kalebas hangen die voor de resonantie zorgden. Nu hangt er on der ieder plaatje een metalen buis en is de afwerking sterk verbeterd. Het bestuur van de fanfare had maar weinig bedenktijd nodig om toe stemming voor de aanschaf te geven. Goedegebuure: „Het bestuur was het er snel over eens. Sinds een maand of twee hebben we het instrument in eigendom." „Met dit instrument kunnen we naast alleen ritmische- ook melodische stukken spelen. Afrika van Toto. Popmuziek", meldt Van Vossen en thousiast. „Dat is eveneens leuk voor de leden van slagwerkgroep. We kunnen nu ook popmuziek spelen en dat stimuleert misschien anderen om ook lid van de slagwerkgroep te wor den." Dat neemt niet weg dat zowel het spelen op de marimba als op de vier pauken de nodige studie vereist. Van Vossen: „Daar hebben we op gere kend en een slagwerkleraar aange steld. Ralph Adriaanse, die zit op het conservatorium, geeft ons tekst en uitleg." Goedegebuure is net zo enthousiast als Van Vossen. „Het zijn geweldige aanwinsten. Onze concertslagwerker heeft de pauken inmiddels in gebruik genomen." Die concertslagwerker is Jack West dorp. „Heel onwennig", is zijn eerste ervaring. „Je bent gewend op vier oude pauken te spelen en dat deed ik al jaren. Nu staan er ineens vier om me heen. Maar de klank is prachtig." De Setallandse fanfare is al diegenen die een bijdrage hebben geleverd aan het succes van de muziekmarathon, zoals de sponsors, de scholen, de ko ren en de dansgroep, enorm dank baar. „Zonder al die medewerking hadden we dit niet kunnen realise ren." Het geld zou niet alleen worden be steed aan de marimba en de pauken, maar ook een wagentje om de spul len in te vervoeren. Dat wagentje is er niet gekomen. Binnen het bestuur wordt overleg gevoerd op welke ma nier het geld voor hel wagentje het best kan worden gebruikt. Westdorp: „Er is overleg met diverse verenigin gen om een aanhanger of een kleine vrachtwagen aan te schaffen. Wij kunnen dan de pauken vervoeren en de koren bijvoorbeeld de podiumde- len." Wel heeft het vakantiedorp voor ast matische kinderen. De Luchtballon in Ossendrecht, een geluidsinstallatie cadeau gekregen. Op 27 maart bege leidt de fanfare met de nieuwe pau ken de Limburgse troubadour Gé Reijnders die dan optreedt in de Wel- levaetc. De slagwerkers demonstre ren de marimba en de pauken tijdens een eigen concert op 16 april, even eens in de Wellevaete. doen." Na de pauze is er swingmuziek van het harmonieorkest, met name jazz. Hartendorp noemt de afsluiting van de avond heel bijzonder. „We spe len een melodietje waar de meeste mensen wel bekend mee zijn, om dat ze ermee zijn opgegroeid. Dat wordt in vier verschillende versies uitgevoerd." Hij wil niet verklap pen welke melodie het is. „Het moet een verrassing blijven." Wel laat hij doorschemeren dat het van een televisieprogramma is. Provoost noemt de aanpak van de loterij, ook elk jaar onderdeel van de jaaruitvoering, uniek voor Tho len. „Normaal gesproken trekken we gewoon lootjes. Nu doen we het anders, moderner, ook weer swingend." Ze zegt ook niet wat er dan anders is. „Heel veel dingen werken pas als je het van tevoren niet weet." Voor de vereniging zelf is het een verrassing wat de afvaardiging van de belangenorganisatie ko ninklijke Nederlandse federatie van muziekverenigingen KNFM gaat doen. Die heeft ruimte gekre gen in he.t programma om de ver eniging te feliciteren met het jubi leum. Het thema verleden, heden, toe komst komt ook terug tijdens de Kunstroute in Tholen. „Er komt een expositie in de Oudeland- Bij het jaarconcert wordt het pu bliek getrakteerd op allerlei mu ziekstijlen. Van ouderwets tot heel modern, van klassiek naar jazz en pop. Eigenlijk willen dirigent Marcel Hartendorpen publiciteits- vrouw Kitty Provoost nog niet zo veel verklappen over de voorstel ling. „Het wordt een compleet nieuwe opzet." Toch lichten ze hier en daar een tipje van de sluier op. De voorstelling bestaat uit twee gedeeltes, gescheiden door de pauze. Het publiek krijgt niet meer de verschillende groepen apart gepresenteerd. De houtbla zers uit alle orkesten treden samen met de koperblazers op. Tussen door, als rode draad,'spelen de slagwerkers. Hartendorp noemt het dé verrassing voor het publiek dat de samenspelgroep 1 samen met elf blokfluiters speelt. „De kinderen leggen de link tussen he den, verleden en toekomst. Het is leuk om juist hen dat te laten sestraat. Karei Dietvorst en Chiel van der Linde zijn de trekkers van die tentoonstelling. Daarbij is er een videopresentatie waarin de ge schiedenis van de vereniging tot nu te zien is'), vertelt Provoost. Tijdens de jaaruitvoering is er ook een film te zien. Die wordt gepro jecteerd op een groot scherm. Ook worden attributen van vroeger neergezet. „We maken het visu eel", aldus ProvoosL „Men waant zich in die tijd." Zo was de vereniging vroeger een mannenclub met groene unifor men. „Daar zaten hele dikke man nen in die marsjes speelden." In de club, die tegenwoordig 150 spe lende leden telt, hebben meisjes en dames nu de overhand. Zo is Corrie Verkamman op latere leef tijd lid geworden. „Ik was 42 toen ik begon. Nu ben ik 12 jaar lid." Ze speelt tenorsaxofoon in het harmonieorkest en is 20 maart ook te zien en te horen. Verkamman is enthousiast geworden door haar dochter Marieke. Die speelt alt saxofoon in het orkest en heeft daarnaast de blokfluitgroep onder haar hoede. Ook zij is te horen tij dens het jaarconcert. Hartendorp ziet het al helemaal voor zich. Hij leeft helemaal naar het concert toe. Volgens Provoost is hij dan ook het brein achter alle voorstellingen van de muziekver eniging. Hartendorp wil dat zelf zo niet noemen. „Ik kom met een idee en anderen gaan daarmee aan de slag. Zij werken het verder uit ea komen er dan bij mij mee te rug. Ik ben de eindverantwoorde lijke van het geheel." Hartendorp woont in Roosendaal, maar is al bijna twintig jaar als di rigent Verbonden met de Thoolse muziekvereniging. Hij heeft zijn diploma gehaald aan het conserva torium in Tilburg waar zijn hoofd vakken saxofoon en directie wa ren. Nu werkt hij op het factorium podiumkunsten in Tilburg. Dat Soliste Corina Zwaan heeft ooit bij Concordia haar eer ste muzieklessen genoten. Ze was zes toen ze begon met blokfluitles en op haar dertiende kreeg ze saxo- foonles van Marcel Harten dorp. De liefde voor muziek is zo gegroeid, dat ze heeft besloten er haar beroep van te maken. Tijdens de jaaruitvoering in Meulvliet is het oud-lid van Concordia gastmuzikant. Ze speelt een aantal solo's op haar saxofoon, zowel voor als na de pauze. heeft diverse facetten, zoals een muziekschool, een musicaloplei ding en visuele kunst. „Alles wat op het podium gebeurt", legt Har tendorp uit. Concordia is de enige vereniging waaraan hij zich heeft verbonden. „Dat is een bewuste keuze. Ik wil niet nog zo'n club erbij om het twee keer half te doen. Ik wil er volledig voor kun nen gaan." Hij houdt zich wel pro jectmatig bezig met muziekkorp sen van de hoogste afdeling. Met zijn komst naar Concordia, het bestuur zocht een dirigent, is het niveau van het harmonieorkest gestegen van vijf naar drie. „Het is geen doel op zich om een zo'n hoog mogelijk niveau te berei ken", zegt Hartendorp. Hij noemt de wisselwerking tussen hem en de club van begin af aan goed. „Ik heb met deze club zo'n swing ge kregen." De dirigent noemt Concordia een club die niet bang is nieuwe din gen te bedenken. „Het is gewoon een hele moderne club. Dat zie je ook als je hem vergelijkt met an dere in den lande. Het is de manier van denken en hoe de vereniging gerund wordt, dat is heel speciaal. Alles wordt hier breed gedragen. Ook ouders helpen mee." Jan-Pieter Smits, Carlinde Kleppe en Koos Polderman zijn goed in hun vak bleek zaterdag op de finale van teamvakwedstrijden in Rotterdam. Carlinde Kleppe en Jan-Pieter Smits uit Scherpenisse en Koos Polder man uit Stavenisse hebben samen met hun team de Skills Talents 2010 geworden. Dat zijn teamvakwedstrijden voor vmbo'ers, waarvan de fi nale zaterdag plaatsvond in Rotterdam. De drie 15-jarige Tholenaren maakten deel uit van het team Zeeland Sharks, dat bestond uit scholie ren van het Calvijn college te Krabbendijke en het Edudelta college te Goes. Ze namen het op tegen twaalf andere regioteams. Elk team bestond uit vakteams uit negen disciplines: bouw, elektro techniek, ICT, handel administra tie, groen, horeca, zorg welzijn, theoretische leerweg en grafimedia. Zeeland Sharks vertegenwoordigde de disciplines bouw, zorg wel zijn, elektro en handel adminis tratie namens hel Calvijn college en groen namens Edudelta. De twee Thoolse jongens zaten in het vak team bouw. Carlinde kreeg een op dracht voor zorg welzijn. In totaal haalde het Zeeuwse team de hoog ste score. Bij de vakteams kreeg Zeeland Sharks de eerste plek op het gebied van handel en adminis tratie, werden ze tweede met elektro en derde met zorg welzijn. De leerlingen kregen op het evene ment een onverwachte opdracht en de benodigdheden om die te kun nen uitvoeren. Koos en Jan-Pieter moesten een strandstoel en een tafel van hout maken. Carlinde kreeg de opdracht voor een strandpaviljoen allerlei activiteiten te organiseren. Ze maakte mutsen en traktaties voor een speciale opening van het paviljoen voor kinderen. Ook moest ze af en toe iemand helpen die ge wond was geraakt. Het Zeeuwse team ontving een grote beker als prijs. Het gepiep van het rookalarm van een woning in de Prinses Christi- nastraat in Tholen zette de buur vrouw dinsdagmiddag even voor één uur op scherp. Samen met de andere buren, die het geluid ook hoorden, ging ze poolshoogte ne men. Ze keek door het raam en zag dat de keuken blauw zag van de rook. Daarop alarmeerde ze de brandweer en haar buurvrouw, de bewoner van het betreffende pand. Die laatste was op visite bij vrien den in Oud-Vossemeer en wilde het nieuws in eerste instantie niet gelo ven. Ik heb drie keer moeten bellen, omdat ze steeds de hoorn erop leg de, zegt de kordate buurvrouw ach teraf. De brandhaard bleek een was mand met wasgoed te zijn die op de kookplaat stond te smeulen. De be woner bleek per ongeluk de schake laar te hebben omgezet. De brand werd snel geblust door het Thoolse brandweerkorps. Omdat er veel rook was vrijgekomen, kwam de brandweer na het blussen van de brand met een ventilator. Ook de buren hadden last van een rooklucht in huis, verklaarden zij. De stijging van de werkloosheid houdt aan. Eind januari stonden bij het UWV 524 Tholenaren inge schreven, dertien meer dan een maand eerder. De toename deed zich vooral voor bij de jongeren. In de leeftijdscategorie tot 27 jaar steeg het aantal werkzoekenden met veertien, bij de 45-plussers met drie. Ze tellen respectievelijk 101 en 244 werklozen. De groep 27- tot 45-jarigen liet een afname van vier zien en telt 179 werklo zen. Opvallend is, dat de toename volle dig voor rekening van de vrouwen komt. Hun aantal steeg met zestien tot 261, terwijl het aantal werkloze mannen juist met drie afnam tol 263. Bij de jongeren kwamen er elf werkzoekende vrouwen bij, bij de 45-plussers zeven. Van de 261 vrouwen zonder werk zoeken er 99 een parttime baan. Dat de werkloosheid vooral het laatste jaar is toegenomen, illus treert het gegeven dat van de 524 werkzoekenden er 330 korter dan een jaar bij het UWV staan inge schreven. Van die 330 zijn er 139 drie maanden of korter werkloos. Het aantal werkzoekenden dat vm- bo als hoogste opleiding heeft, groeide met elf tot 167 inwoners. dat, als hij stopt als wethouder, te rug kan keren bij het VGS. VERVOLG VAN COLLEGE Nu Oudesluijs in het college plaats neemt, komt Jolanda Prins alsnog in de raad. Heshof noemt dat een groot pluspunt. „Gelukkig hebben we dan een vrouw in de fractie. Daar ben ik heel erg blij mee." Voor Peter Hoek van de SGP liggen de zaken wat eenvoudiger. Zijn fractie kwam als de grootste uit de bus. Hoek was beoogd wethouder en wordt dat ook. De 38-jarige Flu- plander is de jongste van de vier. Hij kwam twaalf jaar geleden al als jongste van 26 in de gemeenteraad. Hij vindt de uitslag van de verkie zingen niet zo ingewikkeld. „De SP riep dat ze niet in het college wil den, ABT heeft verloren. CDA, VVD, PvdA en SGP geeft een rede lijk beeld van de gemiddelde Thole- naar." De SGP heeft de informateur ook geadviseerd om met deze brede coalitie aan de slag te gaan. „We steken er wat aantal stemmen be treft met kop en schouders boven uit, maar we wilden geen twee wet houders leveren. Ik ken de gevoe lens daarover, maar het is onwense lijk. We kiezen voor de samenwerking. En willen anderen geen eenzijdige dictaten opleggen. Er is best wel over gepraat maar zo wil ik geen politiek bedrijven. Het bestuur is gediend met een brede af spiegeling." Hoek zegt dat een co alitie zonder de PvdA het besturen zou beperken. In feite beloont de SGP de PvdA voor het feit dat vier jaar geleden de staatkundigen ook mochten aanschuiven toen de PvdA zes zetels haalde en de SGP terug viel naar vijf en later nog eens een zetel verloor toen M.J. Klippel uit de fractie werd gezet en als RFT doorging. „De PvdA heeft in 2006 een duidelijk signaal gegeven. We hebben op een goede manier samen gewerkt. We hebben respect voor el kaar ondanks de verschillen. We gaan het nu, in de waan van de ze telwinst, niet even anders doen." Saillant detail is dat Hoek na Klip- pel het langstzittende raadslid is. Tijdens de afgelopen raadsperiode was het wel eens water en vuur. Door toedoen van drie dominees zijn ze weer herenigd in de staat kundig gereformeerde fractie in de gemeenteraad. De plooien lijken gladgestreken. De komende raads periode zal uitwijzen hoe de ver houdingen binnen de fractie liggen. Hoek kan de zware posten, finan ciën en ruimtelijke ordening, van wethouder en partijgenoot Karei Hcijbocr over nemen. Dat is vol gens hem nog voorbarig. „De klas sieke portefeuilles blijven wel, maar worden wat minder van belang om dat er meer gekeken wordt naar pro jectwethouders." (Van Dis had de impuls van Sint-Maartensdijk onder zijn hoede, Heijboer Tholen-Noord, Goossen het havengebied in Sint- Annaland). Het ligt niet voor de hand dat de SGP het havengebied Sint-Anna land gaat doen. Het is juist een van de punten die de fractie op de tafel van de informateur heeft gelegd: „Zulke grote projecten hoeven voor ons niet. We willen gewoon een za kelijke aanpak. Kijk naar de open brief van de woningcorporaties om na te denken over hoe het verder moet na vijf jaar met de woning bouw. Het is een waardevol signaal. We moeten geen honderden appar tementen in Sint-Annaland willen." Hoek is wel toe aan een nieuwe uit daging als bestuurder. Hij is nu werkzaam voor de vereniging voor gereformeerd schoolonderwijs (VGS), een besturenorganisatie in Ridderkerk voor 166 basisscholen, acht scholen voor voortgezet onder wijs, een mbo en een hbo. Anders dan bij Oudesluijs heeft Hoek geen inhoudelijke bemoeienis met het onderwijs. Als bestuurskundige richt hij zich op alle juridische, be stuurlijke, financiële en organisato rische zaken van de vijf samenwer kende verenigingen voor het primair onderwijs. „De harde kant van de zaak. Ik ben geen echte schoolmeester. Ik ondersteun onder meer bovenschoolse directeuren om de kwaliteit van leerlingenzorg in het reformatorisch onderw ijs te ver beteren." Hoek heeft de garantie Frank Hommel wordt namens de VVD wethouder. De Vossemcerder zat één periode in de raad en is nog maar zes jaar actief in de politiek. Hij kwam via oud-wethouder Ro nald Ravenstein bij de VVD en stapte al snel in de p.r. commissie van de afdeling. „Ik kwam er bij net voordat Erik Goossen wethouder werd nadat Leen van Doorn uit het college was gestapt. Het is behoor lijk hard gegaan. Ik ben politiek ge zien een laatbloeier." Hommel werkt bij de gemeente Moerdijk. Hij is bestuurssecretaris. „Een nieu we functie. Ik toets bijvoorbeeld ad viesnota's voordat ze naar b. en w. gaan. En ik bereid alle interne ver gaderingen voor met het manage mentteam. Ook met andere gemeen ten in het West-Brabantse." Hommel is sinds 2,5 jaar ook con troller. „Niet op financieel gebied maar meer op bestuurlijk vlak. Kij ken of processen beter kunnen ver lopen." Van de ervaring kan Hommel in de gemeente Tholen gebruik maken. „Dat wil niet zeggen dat het in de gemeente Tholen slecht is geregeld, maar als er twee naar kijken, is: het beter dan een". Van voorbereider van besluiten wordt Hommel uit voerder van besluiten. De voorzitter van Vossémeer 600 jaar en ex-prins van Groot Pesööt heeft er wel zin in, maar heeft ook een dubbel ge voel omdat hij binnenkort een hart operatie moet ondergaan. De VVD richtte zich na de uitslag van de verkiezingen op vier partijen in het college. „Het college heeft het de afgelopen vier jaar goed ge daan." De VVD heeft de informa teur duidelijk gemaakt dat ze op de zelfde koers verder wil. De VVD richt zich op de groei van de bevol king, maar Hommel beseft dat dit niet zo hard meer zal gaan. Hij vraagt zich zelfs af hoe realistisch het is. Ook hij verwijst naar de brief van de woningcorporaties. „Het moet wel allemaal dynamischer. Bestemming 2025 moet maar een tegen het licht worden gehouden." Voor Kees van Dis (CDA) wordt het ook een nieuwe situatie. Hij is nu ineens de man met de meeste erva ring als bestuurder. „In een college behoor je elkaar tot hand en voet te zijn. Daar waar collegae een beroep op mijn ervaring willen, doen, zijn ze van harte welkom." Sinds acht jaar zit er straks geen vrouw in het college. Marianne Vel thuis (PvdA) stopt. „Op zich is het jammer dat er geen vrouw deel uit maakt van het college. Aan de ande re kant vind ik deskundigheid en in zet belangrijker dan sekse." Van Dis, was een van de twee alge meen directeuren van het bestuur van de vereniging protestants-chris telijke basisonderwijs Tholen en omstreken (VCPO). Van Dis kan zijn werk nu niet meer combineren met het wethouderschap. In de afge lopen periode kreeg Van Dis voor 70 procent buitengewoon verlof, maar nu moet hij ontslag nemen, zegt hij. Van Dis weet uil ervaring dat het een hele stap is om uit het onderwijs over te stappen naar het bestuur van een gemeente. „Je laat je vertrouwde en min of meer zeke re werkomgeving voor het grootste deel achter je. Maar aan de terug keergarantie wordt meer en meer gesleuteld. Daarom moet ik nu ont slag nemen." THOLEN Advertentie I.M. Corrie (links) en Marieke Verkamman zijn tijdens het jaarconcert van Concordia Tholen te bewonderen in het harmonieorkest dat gedirigeerd wordt door Marcel Hartendorp (midden).

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2010 | | pagina 3