DE SPECIALIST IN KOZIJNEN, RAMEN BUITENDEUREN AELfM Al ruim 30 jaar uw betrouwbare partner! Tuin Trends Thoolse landbouw belangrijke economische factor Rieber Spn al meer dan kwart eeuw met benen in Thoolse klei Rabbi ZANDIJK-THOLEN ZLTO zet in op versterking concurrentiekracht boeren 4H Bezoek ons op 12,13 en 14 maart op de beurs in de Zeelandhalien Goes Neem uw kozijrK|frnetingen meè van de Bert Schot ziet productie gebakken uitjes vertienvoudigen 18 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 11 maart 2010 DE KRACHT VAN BELISOL Nobelweg 2-24, Goes (bij de Zeelandhallen). Tel. 0113-211.811 www.belisolgoes.nl I 301 PRODUCTEN BELISOL PROFESSIONELE KOZIJNEN Alles volledig in eigen beheer 10 )aar garantie Anti-diefstal beslag volgens Komo- en SKG en alle internationale keurmerken Meer dan 60 vestigingen in Europa Vraag naar de voorwaarden Let op! aanbieding aileen ge dig tijdens de beurs Het komt regelmatig voor dat bij Rieber Son een rabbi, een joodse geestelijke, uit Antwer pen of Amsterdam de productie van de gebak ken uitjes in Sint-Maartensdijk opstart. Om toe te zien dat er bijvoorbeeld geen dierlijk vet ge bruikt wordt. Voor de markt in Amerika en Isra el. Iedere verpakking krijgt een apart stempel, de auto wordt verzegeld. De gebakken uitjes zijn kosjer. Voor de Amerikaanse consumenten - ook niet joodse - is het een belangrijke kwali teitscontrole. ,,Het wordt net iets beter gecon troleerd," zegt Bert Schot. LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF Kozijnen, ramen en deuren in PVC, ALU en HOUT Dakkapellen GRATIS offerte vrijblijvend en op maat Plaatsing, binnen- en buitenafwerking 100% financiering mogelijk Druk op marges Binnen de EU is ten aanzien van de landbouw nog niets vastgelegd over het beleid na 2013. Onder druk van de plattelandsontwikkeling worden de budgetten voor de agrarische sector kleiner. Dat schetste ZLTO-specialist internationale zaken F. van Oorschot onlangs op de jaar vergadering van ZLTO Tholen. Hij lichtte toe waar de standsorganisatie de komende jaren op inzet. Overleven Uien en Sint-Maartensdijk. Ze hebben veel met elkaar te maken. Werden er vroeger zilveruitjes van Polderman verwerkt, aan de Nijverheidsweg worden al meer dan 25 jaar uitjes gebakken. Wie het dorp nadert kan de geur van de versgebakken uitjes ruiken bij Rieber Spn. Het landelijke en het industriële komen hier samen. Het is een succesverhaal. Het bedrijf is, op de lastige beginja ren na, altijd winstgevend geweest en het is nog steeds belangrijk voor de werkgelegenheid in de regio. Het be drijf bedient een internationale markt en is hard bezig om de Amerikaanse markt verder te veroveren. Traceren Verdubbeld DEUTZ FAHR Grindweg 70 I Tel. 0166-602401 Stiga zit- en duwmaaiers Kverneland 4 sch. variabel Div. modellen op voorraad Kverneland rotorkopeg 3m.NIEUW spec.prijs Sicma rotorkopeg 3m. met hydr.bok CHD spuit 39 en 45mtr. bj 2004 5600ltr. Douven getrokken spuit met computer 27 en 33m Douven en Agrifac 3p. spuit 21 en 24m Rumptstad en Kverneland ploegen Vicon en Amazone kunstmeststrooier Tuchel veegmachine 2.6m Kongskilde Visser Beco Tulip Deutz DX85 4wd en D5506 Deutz-Fahr Agrokid mini trekker 4wd 35pk Deutz-Fahr Agrotron TTV 150pk traploze aandr. Grimme GL34KG 4r. 1700kg Agrotron M610 (143pk) NIEUW Het is een heel proces waarin Rie ber S0n een grote rol speelt. In het bedrijf worden de uien gesor teerd, geschild, gewassen, gesne den, gepaneerd, gebakken en inge pakt. Het product vindt zijn weg naar 35 landen. Als strooisel op sa lades, pizza's, hot-dogs, omelet, als- smaakmaker in soep of paté, als snack. Vooral de Duitsers lusten er wel pap van. Maar ook in Denemar ken, Zweden, Noorwegen, de Bene lux, Engeland, Frankrijk, Spanje, Oostenrijk wordt het gegeten. Te veel landen om op te noemen. De laatste landen waar Rieber en Spn aan levert zijn de Baltische staten. Rusland. Griekenland, Portugal en Italië. Maar het is nog lang niet genoeg. Het bedrijf wil blijven groeien, zegt Van Meel: „Er zijn nog 160 landen waar we niet aan leveren. En die ko men niet naar ons toe, terwijl de concurrentie wel is toegenomen. Het is een niche. We zijn zo ge groeid dat anderen het ook interes sant vinden." Daar ligt tevens een enorme uitdaging. Het is zaak om de producten van Rieber onder de aandacht te blijven brengen. Door onder meer grote beurzen te bezoeken. De Anuga in Keulen waar het Thoolse bedrijf een stand bezette in het Nederlands pa viljoen (Rieber was een van de 50.000 stands). En op de wat kleine re Sial in Parijs. Het is nodig, zegt Van Meel. Voor de nieuwe contac ten en om inspiratie op te doen. En het loont. Na een aantal weken rol len de eerste orders binnen. Vooral in Duitsland en Denemar ken, de grootste afnemers, heeft de crisis meer gevolgen dan in andere landen, zegt Van Meel. „Discoun ters als Aldi, Lidl en Netto becon curreren elkaar fel. De druk op de marges neemt toe. Ze proberen zo goedkoop mogelijk in te kopen. Ook bij ons. Het antwoord van ons daarop is efficiency. Tegen minder kosten produceren. We hebben heel Op de inpakafdeling werken Carla de Pauw uit Oud-Vossemeer (links) en Patricia Pelgrim uit Sint- Maartensdijk. Bert Schot uit Sint-Maartensdijk hij een van de zes geautomatiseerde inpaklijnen. Overheid wil meer marktgerichte agrarische sector Versterking van de concurrentie kracht. beloning voor beheer van het landschap, ontwikkeling van groèn/ blauwe diensten en aandacht voor specifieke gebieden. Daar moet in de visie van de ZLTO de komende jaren de aandacht op gericht wor den. In Europa is de discussie, hoe over veertig jaar negen miljard men sen gevoed kunnen worden terwijl het areaal landbouwgrond alleen maar afneemt. Water, klimaat en biodiversiteit zijn thema's die sinds vorig jaar in het Europese land bouwbeleid worden meegenomen. Exportsubsidies zijn na 2013 verle den tijd, boeren moeten marktge richter gaan produceren. De prijson dersteuning via producten verdwijnt gaandeweg, daarvoor in de plaats is een bedrijfstoeslag gekomen. Vanaf 2015 wordt die toeslag, stapsgewijs, naar 90 procent verlaagd. Het vrij komende budget wil de minister in zetten voor steunmaatregelen en plattelandsontwikkeling. De ZLTO hoopt een deel van dat vrijkomende geld alsnog binnen de sector te houden. Ze denkt onder meer aan maatregelen op het gebied van dierenwelzijn en afzetverbete ring, een brede weersverzekering en een plantgczondheidsfonds. Van Oorschot: „Je ziet dat agrariërs de korting op een andere manier moe ten terugverdienen. Onze inzet is om ons méér te richten op groen/blauwe diensten." Afdelingsvoorzitter J. de Jager was benieuwd in hoeverre is gewaar borgd dal vrijkomende gelden bin nen de landbouwsector kunnen blij ven. Voor groen/blauwe diensten zag hij met name kansen in toeristi sche gebieden. Van Oorschot zei dat de sector zelf aan zet is om met ini tiatieven op het gebied van platte landsontwikkeling te komen. „Daar was ik al bang voor. Veel onderne mers zijn bezig met overleven en hebben voor dit soort zaken minder energie", reageerde De Jager. „Daarom kijken we naar gemeen schappelijke projecten zoals de weersverzekering", aldus Van Oor schot. „En we zetten de versterking van de concurrentiekracht voorop. Dat is volgens ons goed verdedig baar." Marien den Engelsman signaleerde een spanningsveld tussen het groen/blauwe beleid en het dreigen de voedseltekort. „Wordt bijvoor beeld het onder water zetten van landbouwgrond niet te ver doorge zet. Straks hebben we er spijt van." Van Oorschot was het met hem eens dat we zuinig moeten zijn op land bouwgrond. Ten aanzien van de liberalisering van de wereldmarkt, zei De Jager te verwachten dat dit leidt tot meer schommeling in de prijzen en als gevolg daarvan hogere voedselprij zen. Met alle gevolgen van dien. „Dat is een zaak die eigenlijk mon diaal aangepakt moet worden", meende Van Oorschot die deel uit maakt van het 344 leden tellende Europese economisch en sociaal co mité. Hij denkt dat de prijzen enigs zins te stabiliseren zijn door het aanleggen van strategische voedsel voorraden. De ZLTO-man gaf wél aan, dat ons land gezien de export positie alle belang heeft bij een open Europese markt. Directeur Rien van Meel (63) en manager operations Bert Schot (44) kennen het bedrijf van huilen en van binnen. Van Meel is al 23 jaar aan de fabriek verbonden. Schot vierde onlangs zijn 25-jarig jubileum. Van Meel: „De kracht van ons bedrijf is dat we de mens centraal stellen. We streven er naar om de ambities en de kwaliteit binnen het eigen bedrijf zoveel mogelijk te ontwikkelen. Maar we blijven met beide beentjes in de Zeeuwse klei staan." Dat blijft, of het nu onder Deense of, zo als nu. Noorse vlag gebeurt. Die formule werkt. Enkele cijfers: het vcrkoopvolume is sinds de op richting in 1984 meer dan vertien voudigd. Het bedrijf heette toen nog Onion Specialties Holland. Vanaf 1989 is het bedrijf elk jaar winstge vend geweest. Van de 33 werkne mers die er in 1994 werkten zijn de mcesten nog in dienst. In 1999 telde het bedrijf 48 werknemers. Het heette toen Danisco Foods. In 2002 was het aantal onder Denja gestegen tot 57 werknemers. Het bedrijf telt nu, onder Rieber Son Holland, 70 werknemers. Daarvan is 53 procent van het eiland afkomstig. Uit Sint- Maartensdijk en Stavenisse komen elk negen werknemers, uit Tholen en Sint-Annaland elk zes, uit Schcr- penisse vier, uit Oud-Vossemeer twee en eentje uit Poortvliet. Vanuit Bergen op Zoom komen dagelijks achttien mensen naar Sint-Maar tensdijk, de rest komt uit andere plaatsen in West-Brabant, Zuid-Be veland en Walcheren. Op dit mo ment zijn er geen vacatures. „De ar beidsmarkt is minder gespannen. De economische crisis heeft er enorm ingehakt. Wij hebben ook wel last van de crisis, maar de voe dingsindustrie heeft er toch minder last van dan de auto- en de elektro nica-industrie. Mensen moeten toch eten en drinken. Mensen maken echter andere keuzes." De gebakken uitjes gaan vooral naar het buitenland. De uien worden voornamelijk in Nederland ver bouwd. Per jaar worden er 25.000 ton verwerkt in de bakovens van de fabriek. „Dat is een hele berg. Om te zorgen dat de aanvoer verzekerd is, proberen we de teelt van uien zo veel mogelijk over Nederland te spreiden. Van Tholen en West-Bra bant tot Noord-Limburg en de Fle- vopoldcr aan toe. Spreiding is be langrijk want er zijn regionale verschillen door bijvoorbeeld droogte of andere omstandighe den." De uien komen van tachtig telers. Daar sluit Rieber contracten mee af. „We hebben er een langdurige rela tie mee. En nemen de uien voor vas te prijzen af. De uienprijzen op de vrije markt kunnen namelijk sterk fluctueren. Ze kunnen in sommige jaren zelfs bijna niks waard zijn. Als de telers bij ons contracten afsluiten dan zijn in ieder geval de kosten ge dekt. Dat is gebaseerd op 50 ton per hectare, maar meestal komt er aan zienlijk meer af." Een andere belangrijke factor om met vaste telers te werken is volgens Schot dat het bedrijf precies weet waar de producten vandaan komen. „We kunnen ze volledig traceren. Dat is ook verplicht tegenwoordig. Wc moeten in geval van een calami teit binnen vier uur aan kunnen ge ven waar het product getcclt is. Op de vrije markt is dat onmogelijk." Van landbouwgewas tot krokant ge bakken uitje. Van grond tot mond. veel geïnvesteerd in automatisering van de productie- en de inpakafde ling. Dat betekent meer doen met dezelfde mensen." Investeren in techniek. En dan pro beren de investering op korte ter mijn terug zien te verdienen. Dat is waar Rieber en Sbn aan werkt en aan blijft werken. Dat is het beste te zien aan de inpakafdeling. Hier rij den geen heftrucks meer die de pal lets met de gevulde dozen naar het magazijn rijden, maar doen ingeni euze robots het werk. Er zijn maar liefst zes inpaklijnen. Voor groot- en kleinverpakking. Ook het inpakken van de dozen gaat voor een groot deel al automatisch. Op dit punt maakte de onderneming belangrijke efficiencyslagen. Voedselveiligheid, milieu en arbo- wetgeving vereisen extra aandacht. De eisen op dit terrein zijn alsmaar toegenomen, zegt Schot. Volgens hem loopt Nederland er in voorop, terwijl Europa nog lang niet op één lijn zit. Certificeren was lang het to verwoord voor garanties voor kwa liteit. Dat is nog zo, maar bijna elk land vraagt een ander certificaat. „Iedereen verzint zijn eigen regels." Rieber en Spn voldoet er aan en zoekt steeds naar nieuwe afzetmark ten maar ook naar het vergroten van bestaande markten. De pijlen zijn nu vooral gericht op Amerika. Schot is er al een paar keer geweest om zich te oriënteren op de groei van de markt voor miljoenen consumenten. „Het gaat dan om uiensnippers, een ander eindproduct, een andere toe passing. Misschien gaan we het ook als snack verkopen." Belangrijk is te weten hoe Amerika nen eten en wat voor soort gerech ten er gangbaar zijn. Zo kunnen de uitjes uit de smalstad er als strooisel op een gerecht met spercieboontjes, uien en' champignons ('French green bean casserole') furore gaan maken. „Het is een bekend gerecht dat vooral op Thanksgiving wordt gegeten. De supermarkten willen daar eigen merken ontwikkelen." Toen Schot in 1984 in dienst kwam, kon hij niet bevroeden dat hij voor het bedrijf regelmatig naar het bui tenland zou reizen. Bert kwam via het toenmalige uitzendbureau Start bij Onion Specialties terecht. „Daar was ik de eerste klant. Ze zeiden dat ik naar een bedrijf moest waar ze uitjes gingen bakken." Schot voelt er zich er een kwart eeuw later als een vis in het water. Hij is, vooral vanaf 1989, direct betrokken ge weest bij het verbeteren van het pro ductieproces. Was er toen één bak oven, nu zijn er twee en wordt over een derde nagedacht. Er wordt in twee ploegen gewerkt, van zes uur 's ochtends tot twaalf uur 's nachts. Schot geeft aan dat er sinds 1997 er 30 procent meer uien per uur wor den gebakken om naar de afnemers te gaan. En dat het vergroten van de capaciteit almaar door zal gaan. Van Meel onderstreept dat. Kijkend naar de toekomst: „Ik zie geen re den waarom de productie niet nog een keer verdubbelt in de komende tien jaar. Daarbij gaan we er vanuit dat we dat vanuit Sint-Maartensdijk zullen blijven doen." Van Meel gaat op 1 mei met pensioen. „Dat lijkt me verstandig nu we weer aan een volgende fase in de ontwikkeling toe zijn. Er wordt veel geïnvesteerd, in het bedrijf maar ook in de mede werkers, de samenwerking met de klanten en de marketing. Nieuwe impulsen, nieuwe inspiratie. Dan is het ook goed om daar een nieuwe leider voor te vinden." Zijn opvol ger is Tino Bendix.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2010 | | pagina 17