Thoolse landbouw belangrijke economische factor Werkzoekenden kunnen aan de slag in tuinbouwkassen Bedrijfsopvolging III Schipper f OAZ mm Fa. A.J. Boogaard Plant-, Poot- en zaaitijd mol agrocom Oudesluijs Eerste paprikaoogst in Sint-Annaland over drie weken AARDAPPELEN BV Fouragehandel Te koop gevraagd 'SSirn foüimm Voor een deskundig advies Tel. 06-51056667 samen verder groeien Pierhoekseweg 2A Sint-Maartensdijk Tei.:0166-692343 graszaad, hooi en stro Donderdag 11 maart 2010 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 17 Dertig Tholenaren kunnen de komende weken aan de slag bij 4evergreen in Sint-Annaland en Steenbergen. In de gloednieuwe kassen aan de rand van Sint-Annaland worden over drie weken de eerste gele paprika's ge oogst. Vrijdagmorgen namen de werknemers in spe er een kijkje. Geen plukrobot Zestig procent Duitsland accountants, bedrijfs- en organisatie adviseurs Welgelegen 2d, 4691 SJ Tholen, Tel. 0166-601260 Het adres voor vroege export-, frites- en tafelaardappelen www.bijlaardappelenbv.nl JËSHi GEWASBESCHERMING Veilingweg 1 4697 RB Sint-Annaland 0166-652243 0622-498430 fabosa@zeelandnet.nl op Loonbedrijf en Pootaardappelhandel V.O.F. M. A.I. Gunter Sint-Annaland Verzorgt graag uw pootgoed ook diverse soorten voor in de tuin. GROENVOORZIENINGSBEDRIJF VAN POORTVLIET V.O.F. Uw adres voor; rooien snoeien planten maaien Inl.: David Oudesluijs tel. 06-54660945 Wim Oudesluijs, tel. 06-21263410 „Onze insteek is om een deel van het personeel hier op Tholen te wer ven. Ik hoop dat het lukt", zegt Jim Grootscholte van de paprikakweke rij. Aan de Langeweg, tegenover de veiling, verrees vorig jaar een com plex met twee kassen van respectie velijk 8 en 4 hectare. Ze zijn net voor dc kerst en in de derde weck van januari vol gezet met paprika- planten. Bij 4cvcrgreen is er in de rustige pe riode werk voor dertig mensen, in dc zomer groeit dat tot rond de ze stig. Door samenwerking van het bedrijf met het UWV en de gemeen te zijn, uit een groep van 114 werk zoekenden, 57 kandidaten geselec teerd. Dertig daarvan kunnen bij 4evcrgreen aan de slag, de rest mo gelijk bij tomatenkweker KBB Hol land in Steenbergen. De groep die vrijdag een kijkje komt nemen, be staat grotendeels uit vrouwen. Heel veel jongeren ook. „Het laatste jaar zijn er veel mensen werkloos ge worden. Daarbij ook best heel wat jongeren", vertelt Mitzy Nicholson die werkcoaeh is bij het UWV. Zij begeleidt, samen met werkmakclaar Lusaira Samboc van dc gemeente, dc groep bij het bezoek. De uitleg over het werk komt van Patrick Boeters van Green Talent, het uit zendbureau dat de personeelswer- ving voor 4evergreen doet. De sa menwerking tussen dc verschillende partijen is vooV drie jaar. Boeters zal met regelmaat bij hel UWV in het Thoolse gemeentehuis zijn om kan didaten te werven. De groep wordt langs de opslag- Er is voldoende ruimte om tussen de rijen planten door te lopen, zodat de plukkers goed bij de vruchten kunnen. en andere ruimtes geleid, en stapt vervolgens een van dc kassen in. 4evergreen heeft de modernste technieken toegepast, waardoor heel veel is geautomatiseerd. „Maar het oogsten blijft handma tig gebeuren. Omdat de vorm van dc paprika's verschillend is, ze tus sen de bladeren hangen, en ziektes in het gewas tijdig herkend moeten worden, kan er geen plukrobot in gezet worden", legt Jim Groot scholte uit. Boeters vertelt dat ie dereen die aan de slag gaat, twee weken de tijd krijgt om zich te be wijzen. „Het belangrijkste is om de slag te pakken te krijgen. Het zal de eerste paar weken echt zwe ten zijn." Voor iedereen die wfl en kan werken, zijn volgens Groot scholte de verwachte productienor men haalbaar. Wel zal schappelijk doorgewerkt moeten wordcfn, is dc boodschap. En er zijn regels waar aan de werknemers zich moeten houden: niet roken in de tuin (zo als de kas in vakjargon wordt ge noemd), niet bellen. En in dc schuur waar de oogst wordt verza meld, mogen geen sieraden of piercings worden gedragen. Ook ontsmetting is belangrijk. Wie de kas binnen gaat, moet over een mat lopen met een desinfecterend mid del. Aan het einde van het bezoek méldt Boeters dat iedereen dc ko mende weken gebeld zal worden om te komen werken. Groepsge wijze, al naar gelang de behoefte in de kassen. Hij hoopt dat een Hink percentage het werk aan zal kunnen. F. Kicsenberg uit Sint-An naland heeft erg veel belangstel ling. „Ik heb dit werk zeven jaar lang als vaste kracht gedaan in Le pelstraat", vertelt hij. Hij vindt het mooi werk om te doen, hoopt dat zijn ervaring hem van pas komt. Maar dc Sint-Annalander heeft ook zicht op een andere baan. „Het is kijken of we het financieel eens kunnen worden. Voor mij is dat bc- -«HM! langrijk omdat ik een gezin moet onderhouden." De hoofdvestiging van 4evergrccn staat tussen Steenbergen en Lepel straat. Ook in 's-Gravenzande, in het Westland, heeft de familie Groot scholte - vader en vier zoons - twee bedrijven (paprika's en orchideeën). De onderneming draait in dc branche altijd een topproductie, vertelt Jim Grootscholte. „Wat wc in Sint-Anna land oogsten, wordt 's nachts in Steenbergen verpakt." Met zoge naamde flowpacks bedient 4evergr- een de supermarkten. „Wat voor ne gen uur 's avonds is besteld, wordt dc volgende morgen om zes uur gele verd. Daar zijn wij uniek in", aldus Grootscholte. Van de productie gaat ongeveer zestig procent naar Duits land. tien tot vijftien procent naar En geland. Afhankelijk van de prijs gaat zelfs een deel naar de Verenigde Sta ten. Afgelopen jaar was de overigens paprikaprijs niet hcsl. „Hopelijk wordt jaar beter." Het bedrijf hoopt in Sint-Annaland in de toekomst nog te kunnen uitbreiden. „Dat zou super zijn, want daar is nu al op gebouwd." Grootscholte heeft daarvoor wel de provincie en de gemeente nodig, in verband met aanpassing van het be stemmingsplan. Komt de eerste oogst in Sint-Annaland eraan, tegelijkertijd worden ook dc bouwwerkzaamheden aan het complex afgerond. Deze zo mer wil Grootscholte met een officië le opening de aandacht op zijn bedrijf vestigen. De bodem waarin de paprika- planten staan is volledig afge dekt. Elke plant groeit rond een touwtje omhoog. In vorige bijdragen zijn we ingegaan op de toen geldende regelingen en de wetsvoorstellen voor 2010. Deze zijn helaas niet ongewijzigd ingevoerd. Op de belangrijkste wijzigingen en gevolgen van de re gelgeving bij overdracht van ondernemingen gaan we in dit artikel verder in. Hierbij gaan we steeds uit van overdracht van ouder(s) aan een kind. Schenkingsrecht Wanneer een ouder zijn bedrijf overdraagt aan een kind, gebeurt dit vaak tegen een lagere prijs dan de vrije verkoopwaarde. In principe is de vrije waarde minus de betaalde overnamesom een schenking. Omdat heffing van schenkingsrecht hierover erg duur kan uitvallen, is er een bedrijfsopvolgingsfaciliteit in het leven geroepen. De bedrijfsopvolgingsfaciliteit is nu opgebouwd uit drie onderdelen: vrijstelling van het verschil tussen de vrije verkoopwaarde en de zogenoemde 'voortzettingswaarde of waarde going concern'. Vroeger werd bij overdracht van agrarische bedrijven vaak uitge gaan van de waarde in verpachte staat. De voortzettingswaarde is de waarde waarbij de onderneming nog rendabel te exploiteren is, deze waarde is niet gelijk aan de waarde in verpachte staat; vrijstelling van de totale waarde van de onderneming tot 1.000.000. vrijstelling van het meerdere met 83 Voortzettingswaarde en verpachte waarde De fiscus gaat ervan uit dat er geen schenking is, wanneer de over- drachtsprijs gelijk is aan de voortzettingswaarde. Zoals hiervoor al gezegd werd vroeger vaak uitgegaan van de waarde in verpachte staat. Bij een taxatie kwam deze waarde meestal uit op ca. 50 van de vrije waarde van de grond. Zijn de bepalingen in bijvoorbeeld uw maatschapsakte en testament (nog) in overeenstemming met uw wensen? Hoe verhoudt zich deze waarde tot de voortzettingswaarde? De gevolgen kunnen wij vrijblij vend voor u berekenen. Vrijstelling De vrijstelling zou in 2010 verhoogd worden naar 90 Dit is een volledige vrijstelling tot een waarde van 1.000.000 geworden en een vrijstelling van 83 over het meerdere. Bij meerdere firmanten, of aandeelhouders in een onderneming moet de totale vrijstelling naar rato van het bezit worden verdeeld. Voor de vrijstelling blijft gelden dat het bedrijf minimaal 5 jaar dient te worden voortgezet. Gebeurt dit niet, dan vindt er alsnog heffing plaats over het verschil tussen de vrije verkoopwaarde en de betaalde overnamesom. Doorschuifregeling aanmerkelijk belang claim tijdens leven Wanneer u de onderneming in een B.V. drijft, is het vanaf 2010 mo gelijk om bij overdracht de claim door te schuiven naar uw kinderen. Er hoeft dan niet afgerekend te worden over de aanmerkelijk belang claim van 25 (ook wel box II heffing genoemd). Er was al een door schuifregeling bij overlijden, die is uitgebreid met een doorschuiving bij leven. Een belangrijke wijziging is dat doorschuiven zowel bij overlijden als tijdens leven alleen kan voor dat deel van de aandelen dat ziet op ondernemingsvermogen. Beleggingsvermogen komt slechts beperkt in aanmerking voor doorschuiving namelijk voor 5 van de waarde van het ondernemingsvermogen. Met andere woorden er moet in veel meer gevallen en veel sneller box II heffing betaald worden. Tot 2010 kon ook de claim van een zo genoemde kasgeld B.V., B.V. met alleen belegging, vooruitgeschoven worden. Dat kan nu niet meer. Bijkomende voorwaarde bij schenken van aandelen is dat de over nemer gedurende drie jaar die onmiddellijk voorafgaan aan de overdracht in dienstbetrekking moet zijn bij de over te dragen ven nootschap. Dit kan eventueel ook door middel van een eigen B.V., waarbij er management vergoeding in rekening wordt gebracht aan de over te dragen B.V.. Als een onderneming door middel van een holding en een werkmaat schappij uitgeoefend wordt, is de vrijstelling alleen van toepassing als er aandelen van de holding geschonken worden. Wanneer u de holding deels wilt voortzetten zal deze B.V. gesplitst moeten worden. Erfrecht Wanneer iemand op overlijdensdatum ondernemingsvermogen be zit, kan dit vermogen voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in aan merking komen. Vanaf 2010 geldt hiervoor een bezitseis van 1 jaar. Bedrijfsoverdracht of schenken aan uw kinderen, is maatwerk en werk voor specialisten, leder traject is anders. Goed overleg tussen uw fiscalist, accountant en notaris is belangrijk. U kunt ons ook raadplegen voor een second opinion! Tholen maart 2010 Dick Gunst W Langeweg 11a 4697 RE Sint Annaland (NL) tel 0031 (0)166-612350 fax0031 (0)166-613006 info@bijlaardappelenbv.nl i LufiarS "TT'lO email: Hikseweg 1, 4698 RJ Oud-Vossemeer tel. 0166 672971 /06 53462131 06 51210314 fax 0166 673024, e-mail: i.poortvliet@planetnl Mol Agrocom is een particuliere toeleverancier voor de land- en tuinbouw en groenvoorziening. Uw adres voor o.a.: Gewasbeschermingsmiddelen Meststoffen Organische mest kalk gips Zaaizaden Pootgoed Graan Plastics Deskundig advies Mol Agrocom bv Energiebaan 15 Kloosterweg 44 3255 SB Oude Tonge 4317 NH Noordgouwe 0187-618555 0111-453131 Voor meer informatie: www.molagrocom.nl info@molagrocom.nl Jim Grootscholte rechtsontvangt een groep Thoolse werknemers in spe in de paprikakas in Sint-Annaland. Tweede van links Patrick Boeters van het uitzendbureau dat met de gemeente en het UWV samenwerkt om werkzoekenden aan een baan te helpen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2010 | | pagina 16