TIIOLEN Jongerenraadsvergadering in Tholen u Beurs voor aangepaste vakanties voor Zeeuwse mantelzorgers Vergaderingen raadscommissies Jonge mantelzorgers Je bent ook welkom op de MS jonge mantelzorgersdag 2010 Nieuws voor mantelzorg ers: Donderdag 4 februari 2010 Heeft je vader/moeder/broer/zus Multipele Sclerose? Openbare bekendmakingen Gemeentenieuws openbare bekendmakingen gemeente Tholen week 5 gemeente Tholen MELDPUNT GEMEENTE de vakantiebeurs voor mantelzorgers en mensen met beperkingen. Zaterdag 13 februari van 11.00 uur tot 16.00 uur in het Atrium van Zorgcentrum Ter Reede in Vlissingen. De vergadering van de raadscommissie Samenleving van 16 februari komt te ver vallen. Raadscommissie Ruimte Raadscommissie Bestuurszaken 0166-667667 Dan mag jij ook wel eens wat éxtra aandacht hebben! Il Tholenderwijs Gemeentehuis Tholen Bezoekadres: Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen Postadres: Postbus 51, 4690 AB Tholen Telefoon (0166) 668 200 Meldpunt (0166) 667 667 (24 uur per dag voor opmerkingen, meldingen over uw woonomgeving) Fax (0166) 663 553 E-mail gemeente@tholen.nl Website www.tholen.nl Openingstijden gemeentehuis Iedere werkdag geopend Van 8.30 uur tot 12.30 uur: vrije inloop Van 12.30 uur tot 17.00 uur: hal van het gemeentehuis geopend, dienstverlening op afspraak Avondopenstelling burgerzaken: do. 18.00 - 20.00 uur Burgemeester of wethouder spreken? U bent van harte welkom op het gemeente huis. U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat: (0166) 668 330: voor de burgemeester (0166) 668 386: voor een van dewethouders Gemeenteraad Wanneer u iets met (een lid van) de gemeen teraad wilt bespreken, kunt u contact opne men met de raadsgriffie: 0166 - 668 350. Vragen over leven met een beperking? MEE Zeeland biedt ondersteuning bij leven met een beperking. U bent van harte welkom met uw vragen op elke woensdag van 09.00 uur tot 12.00 uur op het servicepunt in het gemeentehuis van Tholen. Cliëntenraad Hoe neemt u contact op met de Cliëntenraad Werk en Inkomen/WWB? 1. U belt naar de gemeente Tholen 0166-668200. 2. De receptio nist(e) vraagt om uw naam en telefoonnummer. Let op: U hoeft niet te zeggen waar het over gaat, dat bespreekt u pas met iemand van de cliëntenraad zelf. 3.U wordt teruggebeld door iemand van de cliëntenraad. En hij/zij maakt een afspraak met u. Wegwerkzaamheden en verkeersmaatregelen Een overzicht van de wegwerkzaamheden en verkeersmaatregelen die de komende tijd bin nen de gemeente zullen plaatsvinden, kunt u vinden op de website van de gemeente: www.tholen.nlIn het linkermenu kunt u onder 'Actueel' klikken op Verkeersmaat- rege len'. Op deze pagina vindt u altijd de meest actuele informatie op het gebied van verkeer en wegenonderhoud. Tholenderwijs gratis via e-mail of print Inwoners van de gemeente Tholen die géén abon nement hebben op de Eendrachtbode, kunnen onze voorlichtingsrubriek Tholenderwijs toch gra tis thuis ontvangen. Via e-mail en als u geen internet-aansluiting hebt, op papier via de brie venbus. Let wel, u ontvangt dan alleen Tholenderwijs en niet de Eendrachtbode. U meldt zich hiervoor aan bij de Eendrachtbode (0166- 657007) .of bij de gemeente Tholen (0166-668210). Of u stuurt een e-mail naar tholenderwijs@eendrachtbode.nl De jongerenraad wil alle jongeren van Tholen de gelegenheid geven om de openbare jongerenraadsverga- deringen te bezoeken en vergadert daarom regelmatig in de verschillende kernen. Op deze manier hoopt de jongerenraad de jongeren te stimuleren om gebruik te maken van de inspraakmogelijkheid, die iedere vergadering op de agenda staat. Ook worden jongeren in de kernen op de hoogte gehouden van de onderwerpen waar de jongerenraad zich mee bezig houdt. Het is voor de jongerenraad van groot belang om te weten welke zaken jongeren raken, zodat zij het college van B en W goed kunnen adviseren over het jeugdbeleid van de gemeente Tholen. De jongerenraad (Joth) vergadert op dinsdag 9 februari 2010 in sport- en gemeenschapscentrum De Wellevaete te Sint-Annaland. De vergadering begint om 19.30 uur. Agenda: 1. Opening door de voorzitter. 2. Mededelingen. 3. Notulen 11 januari 2010. 4. Ingekomen post. 5. Inspraakmogelijkheid voor bezoekers. 6. Bijeenkomst jongerenraden: "alcohol en jeugd"door Lourens. 7. Jeugdbeleidverkiezingen. 8. Verkiezing nieuwe voorzitter/vicevoorzitter 9. Evaluatieverslag en Aktiviteitenplan. 10. Werkgroepen. 11. Rondvraag. Afsluiting. )onj«r«norg»nl»»tl« Tholen E.nraad waar Zou u graag eens op vakantie willen, alleen of samen met degene die u verzorgt, maar denkt u dat dat in uw situatie niet meer) kan? Er is meer mogelijk dan u denkt! Tal van organisaties organiseren aangepaste vakan ties in binnen- en buitenland: van verblijven in aangepaste huisjes, tot begeleide (hotel)reizen naar Spanje: van bootreizen tot vakantieweken. Tal van mogelijkheden worden gepresenteerd op 0p de beurs presenteren allerlei organisaties hun aanbod aan aangepaste vakanties en verblijfmogelijkheden. Bezoekers kunnen kijken of er wat van hun gading is bij de diverge kramen of een impressie krijgen van een reis door diverse videopresentaties. Ook kunt u een verblijf in een vierpersoons appartement winnen of één van de andere leuke prijzen. Het restaurant van het Atrium brengt u daarnaast al helemaal in vakantiestemming met een speciaal vakantiemenu. De toegang is gratis! De commissie Ruimte vergadert op maandag 15 februari om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Tholen. Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten: Door burgemeester en wethouders voorbereide stukken Voorstel om in te stemmen met de le begrotingswij ziging 2010 van O.L.A.Z.; Voorstel om de startnotitie milieueffectrapportage Vakantieparken De Pluimpot en Wulpdal te Sint- Maartensdijk vrij te geven voor inspraak en advisering; VQorstel tot continuering van de relatie met Impuls en Rewin voor de periode 2011 tot 2013 en bij deze organisaties aandringen tot het versneld toe werken naar een uitvoeringsorganisatie op de schaal van zuid-west Nederland. Door leden van de commissie ingebrachte onder werpen Bespreken parkeerbeleid voor vrachtwagens. De commissie Bestuurszaken vergadert op woensdag 17 februari om 19.30 uur in de raadszaal van het OUWEN Ingekomen bouwaanvragen Ring 24 te Oud-Vossemeer: het veranderen van de voor gevel van de garage; Oranjerie 10 te Tholen: het bouwen van een berging en een veranda; Mosselhoekseweg 1 te Tholen: het veranderen van de gevels. Ingekomen sloopaanvragen Deestraat 48 te Poortvliet: het slopen van een woning met schuren. Ingekomen monumentenaanvragen Markt 1-5 te Sint-Maartensdijk: het verbouwen voorma lig gemeentehuis tot hotel-restaurant. Welstandscommissie De welstandscommissie vergadert op maandag 8 februa ri 2010 in het gemeentehuis te Tholen. Aanvang 09:30 uur. In deze vergadering worden de op de agenda geplaatste bouwaanvragen behandeld. De agenda ligt voor iedereen op donderdag 4 en vrijdag 5 februari 2010 ter inzage in de publieke leeyuimte van het gemeentehuis. De vergadering is openbaar en opdrachtgevers/ontwerpers en direct belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht. De behandeling van zogenaamd voor overleg/schetsplannen is niet openbaar. Verleende bouwvergunningen Touwslagersdreef 41 te Tholen: het vergroten van een woning: verzonden 22-01-2010. Hoenderweg 50 te Sint-Annaland: het vergroten van een woning: verzonden 22-01-2010. Oudeland 8 te Tholen: het bouwen in afwijking van een verleende bouwvergunning: verzonden 26-01 2010. Sportlaan (ongenummerd) te Sint-Maartensdijk: het plaatsen van een voetbalkooi: verzonden 25-01--2010. Stevinweg 1 te Tholen: het veranderen van een bedrijfs pand: verzonden 27-01-2010. Verleende sloopvergunningen Nijverheidsweg 3 te Sint-Maartensdijk: het gedeeltelijk verwijderen van het dak: verzonden 26-01-2010. gemeentehuis in Tholen. Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten: Schriftelijke vragen voor het college van burge meester en wethouders Voorstel om: 1. de notitie over de aanpak van de bezuinigingen van 8 december 2009 vast te stellen; 2. het college opdragen op basis van de in deze notitie opgenomen longlist de concept-Kadernota 2011 (inclusief het meerjarenperspectief 2012- 2014) op te stellen. Voorstel om voor het lopende begrotingsjaar 2010 bezuinigings-maatregelen vast te stellen tot een bedrag van 766.925,00, deze middelen ter verste viging van het weerstandsvermogen toe te voegen aan de 'Algemene Reserve-niet vrij besteedbaar' en de begroting 2010 dienovereenkomstig te wijzigen; Voorstel om een bedrag van 10.000 ter beschikking te stellen voor noodhulp aan het door aardbevingen getroffen Haïti, ten laste van de post onvoorzien; Voorstel tot het vaststellen van de nota inkoop- en aanbestedingsbeleid; Voorstel om kennis te nemen van de evaluatie van de brand in Sint-Maartensdijk d.d. 13-18 juni 2009; Voorstel om het Controleprotocol 2009 vast te stel len en het Normenkader 2009 voor kennisgeving aan te nemen; Voorstel om de beslissing op het bezwaarschrift dat namens de Coöperatieve Windenergie Vereniging Zeeuwind U.A. is ingediend te verdagen met zes weken. De Stichting MS-Anders organiseert jeugdkampen voor kinderen waarvan één van de ouders MS heeft. De kam pen worden georganiseerd voor kinderen van 6 t/m 25 jaar zij worden verdeeld in verschillende leeftijdscatego rieën. Omdat de Stichting MS-Anders allés betaalt kost het de kinderen niets! Opgave is alleen mogelijk via het inschrijfformulier verkrijgbaar via de Stichting MS-Anders. Voor nadere infor matie: kinderkampen@gmail.com Of bekijk de site www.ms-kinderkampen.nl 0p zaterdag 20 februari in Utrecht. Als je vragen hebt over MS, leeftijdsgenoten wilt ontmoeten die in hetzelfde schuitje zitten of zin hebt in een leuke dag. Voor meer informatie en aanmelden: www.msjongemantelzorgersdag.nl Of bel: 020-6116666 Eerste Dijk 2 te Sint-Maartensdijk: het slopen van een landbouwschuur: verzonden 26-01-2010. Derde Dijk 1 te Sint-Maartensdijk: het slopen van een woning met garage en een opslagloods: verzonden 26- 01-2010. Volgens de algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen een verleende vergunning bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden aan de aanvrager schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Tholen. Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoon: 0166-668200. KAPVERGUNNINGEN Aanvraag Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat zij in de periode van 22 tot en met 27 januari 2010 de volgende aanvragen voor een kapvergunning hebben ont vangen: Poortvliet Gemeente Tholen, voor het kappen van 1 populier, Deestraat 48. Oud-Vossemeer Gemeente Tholen, voor het kappen van 5 knotwilgen ter hoogte van Weelhoekstraat 11 en 41. De stukken die betrekking hebben op deze aanvragen liggen gedurende twee weken na de datum van deze bekendma king tijdens de openingstijden van het gemeentehuis voor iedereen ter inzage in de publieke leesruimte van het gemeentehuis, Hof van Tholen 2 te Tholen. Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van ter inzagenlegging hun zienswijze schriftelijk kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Postbus 51, 4690 AB Tholen. Uw reactie zal dan meegenomen worden bij de beslissing om wel of niet de kapvergunning te verlenen. WET MILIEUBEHEER Wet milieubeheer kennisgevingen Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat zij de volgende meldingen ingevolge 8.40 van de Wet milieubeheer hebben ontvangen van in het kader van het Besluit landbouw milieubeheer van: A.W. van Dongen, Mosselhoekseweg 1 te Tholen; V.o.f. A.L. en M.M. Aarnoudse, Patrijzenweg 52 te Oud- Vossemeer; Ten Cate Products, Nieuweweg 8 te Poortvliet; J.L. van Gorsel, Molendijk 9 te Oud-Vossemeer. Bovengenoemde meldingen liggen met ingang van 5 februari 2010 gedurende vier weken ter inzage in de centrale hal van het gemeentehuis. Hof van Tholen 2 te Tholen van 8.30 uur tot 17.00 uur (indien tussen 12.30 en 17.00 uur een toelichting wordt gewenst dient daarvoor een afspraak te worden gemaakt, telefoonnummer 0166- 668389. Voor inlichtingen over een en ander kunt u tijdens kan tooruren bellen naar de sector Vergunningen en Handhaving, telefoon 0166-668389. ONTHEFFINGEN EN BOUWVERGUNNINGEN Kennisgeving van verleende vrijstellingsbesluit Burgemeester en wethouders van Tholen maken - gelet op artikel 3:44 en 3:45, van de Algemene wet bestuursrecht - bekend dat bij besluit van 19 januari 2010 is besloten vrijstelling te verlenen van het bepaalde in artikel 2, lid 4, sub k, van de voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied voor het verzoek voor het realiseren van een foliebassin voor dierlijke meststoffen annex zoetwater op het perceel Gemaalweg ongenummerd te Sint-Maartensdijk (2008-397). Het vrijstellingsbesluit en alle ter zake zijnde stukken lig gen met ingang van 5 februari 2010 tot en met 18 maart 2010 ter inzage in het gemeentehuis (zie voor adres en openingstijden het colofon) Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belang hebbenden, die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht tegen het ontwerp-vrijstellingsbesluit alsmede diegene die kunnen aantonen dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest om een zienswijze naar voren te bren gen, tegen dit besluit beroep instellen gedurende zes weken vanaf de dag waarop het vrijstellingsbesluit ter inza ge wordt gelegd. Beroep kan worden ingesteld bij de Rechtbank Middelburg, sector bestuursrecht. Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Het beroepschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het beroepschrift zijn voorzien van uw naam en adres en een omschrijving omvatten van het besluit waartegen uw beroep is gericht. Zo mogelijk dieht u een afschrift van het besluit waarop uw beroepschrift betrekking heeft mee te zenden. Tenslotte dient het beroepschrift gemotiveerd te zijn. Nadere infor matie over het instellen van beroep vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid", die u op verzoek wordt toegezonden door het Cluster Communicatie van de gemeente Tholen. Verleende beschikking Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend, dat zij ontheffing van het geldende bestemmingsplan en bouwvergunning verlenen voor de navolgende aanvraag om bouwvergunning met toepassing van: Artikel 3.6, lid 1, sub c, van de Wet ruimtelijke ordening: Bou Kooijmanstraat 3 te Oud-Vossemeer: het uitbrei den van een gymzaal (2009-1094; verz. 28 januari 2010). Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen de verleende beschikking onthef fing en bouwvergunning bezwaar maken. Een bezwaar schrift moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden aan de aanvrager schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethou ders van Tholen. Indien u de beschikking wilt inzien kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoon: 0166-668200. Verleende beschikkingen Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend, nu geen zienswijzen zijn ingediend naar aanleiding van de ontwerpbeschikkingen, dat zij ontheffing van de gel dende bestemmingsplannen en bouwvergunning verlenen voor de navolgende aanvragen om bouwvergunning met toepassing van: Artikel 3.23, van de Wet ruimtelijke ordening: Bosstraat 12 te Tholen: het plaatsen van een tuinhuis (2009/842); Paasdijkweg 25 te Poortvliet: het plaatsen van een vlonder (2009/872); 's-Gravenkreek 21 te Sint-Annaland: het vergroten van een woning (2009/1141); Vanaf 5 februari 2010 tot en met 19 maart 2010 liggen de beschikkingen ontheffing en bouwvergunning met de daarbij behorende stukken ter inzage in het gemeente huis (zie voor adres en openingstijden het colofon). Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen een verleende beschikking ont heffing en bouwvergunning beroep instellen. Het beroep schrift moet binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking ter inzage is gelegd worden gericht en gezonden aan de Rechtbank Middelburg, sector Bestuursrechtspraak, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Bezwaar en beroep Degene die tegen een beschikking bezwaar of beroep heeft gemaakt, kan een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Middelburg, sector Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en beroepsschrift en het aanvragen van een voorlopige voor ziening is te vinden in de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid' die op verzoek door het cluster Communicatie van de gemeente Tholen wordt toegezonden. 9

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 9