OLYMPISCHE WEKEN n VAN IPEREN Enqelsnor Interesse? De thuiszor heeft je nodi beheerder (m/v) of beheerdersechtpaar, Logistiek planner Medewerker backoffice Secretaresse met affiniteit met PR Commercieel talent binnendienst Specialist akkerbouw-vollegrond Specialist (sierteelt)verpakkingen VAN RIJN 1} C u r a d o m i Recreatiepark Oud-Kempen te Stavenisse zoekt 10.49 10.49 10.99 Naire 4.69 Heftruck Centrale OO oo VOCHT WEREN? BETONSCHADE? WIJN VAN DE MAAND SLIJTERIJ WIJNHANDEL DE GOUDEN LEEUW diversen natuur en landschap Zorg met hart en ziel Verzorgende D Vakantiekrachten wegens vertrek van zijn huidige beheerdersechtpaar met spoed een gedreven met oog en hart voor kleinschalige recreatie op het Zeeuwse eiland Tholen. Secretariaat Recreatiepark Oud-Kempen Mathenessestraat 154 4834 EB Breda Fax: +31 76 561 0495 - E-mail: oudkempen@hetnet.nl Tel: +31 76 561 5031 HOPPE Hoppe Hoppe Malibu Tl Veiligheidsopleidingen BHV herhaling Eerste Hulp aan Kinderen www.vrbb.eu Verkoop Verhuur Reparatie' 1,5 -8 ton AUTODEMONTAGE- BEDRIJF AD STOUTEN B.V. Van de Breevaart Vincent houdt van Manon. Zij geeft nierpatiënten zoals hij toekomst. Word ook donateur. www.nierstichting.nl Alpha Vochttechniek ALPHA VOCHTTECHNIEK grootste collectie vloer- enl wand Officiële Mededelingen Kijk snel op www.iperen.com 8 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 4 februari 2010 organis Curadomi, christelijke organisatie voor thuiszorg, zoekt voorïholen een: Tevens zijn we voor de zomervakantie op zoek naar: (studenten Verpleegkunde, verzorgenden C en D en hulpen bij het huishouden) Functie-eisen Je bent in staat zelfstandig te werken bij onze cliënten in huis en kerkelijk meelevend. Voor de functies verzorgende ben je bovendien gediplomeerd. Meer weten? Direct solliciteren? Ga naar www.curadomi.nl of bel (0166) 65 49 94. Curadomi, organisatie voor thuiszorg Voorstraat 31,4697 EJ Sint Annaland Verantwoordelijkheid voor alle werkzaamheden op het gebied van beheer, onderhoud, exploitatie van het eetcafé en bemiddeling bij huur/verhuur en aan- en verkoop van woningen. De beheerder dient bij de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden zoveel mogelijk rekening te houden met de redelijke wensen van de eigenaren van het recreatiepark. Als parkmanager zal hij/zij het bestuur van Oud-Kempen inlichten over parkaangelegenheden en om advies vragen. Wij zoeken_een flexibele ondernemer die: Goed kan omgaan met mensen en zich met enthousiasme en doorzettingsvermogen langdurig wil inzetten voor het verbeteren van de (recreatieve) kwaliteit van Oud-Kempen; Bij voorkeur ervaring heeft met beheersmatige onderhouds werkzaamheden; Ervaring in de horeca en/of recreatie, of andere vormen van dienstverlening heeft en beschikt over een klantgerichte, dienstverlenende instelling en goede sociaal/communicatieve vaardigheden; Kan omgaan met de piek- belasting in de zomer enerzijds en de rust in de winter anderzijds; Een opleiding heeft op mbo-niveau of vergelijkbaar, beschikt over een horeca- en EHBO-diploma of bereid is laatstgenoemde getuigschriften te halen; In overleg en samen werking met het bestuur een goede invulling wil geven aan de exploitatie van het eetcafé van het park, een café dat past bij het kleinschalige karakter van het park en dat in overeenstemming is met de wensen van de leden. Wij bieden: Een ruime en comfortabele beheerderswoning, waarvoor slechts een geringe huur (ca. 400,- euro per maand) dient te worden betaald; Een vergoeding voor de beheerswerkzaamheden van 1.000,- euro per maand. Deze vergoeding kan worden aangevuld met inkomsten uit extra onderhoudswerk en bemiddeling bij verhuur/verkoop van recreatiewoningen op het park. Daarnaast zijn alle inkomsten uit de exploitatie van het eetcafé voor de beheerder(ster). Oud-Kempen heeft de afgelopen vier jaar met succes geïnvesteerd in het professionaliseren van het beheer, de adminis tratie en de (recreatieve) kwaliteit. Het bestuur wil de opwaartse lijn vasthouden en tevens het karakter behouden van Oud-Kempen, een recreatiepark waar rust, ruimte, gastvrijheid en genieten van de natuur centraal staan. Sollicitaties (incl. cv) en/of verzoeken om nadere info graag per brief, e-mail of fax richten aan: A Vieux 1.0 Liter Jonge Jenever 1.0 Liter Coconut 0.7 Liter Vino de la Tierra de Castilla y León Red Deze wijn is gemaakt van tinta de toro druiven en bezit een mooie diepe kleur. In neus en mond maakt u kennis met royale aroma's van rood fruit en specerijen (peper). Een lekkere rondborstige en fruitrijke wijn. White Deze frisse fruitige vino is samengesteld uit de druiven viura en verdejo. Geurt naar groene appel, ananas en banaan. In de smaak wordt u verleid door nuances van citrusvruchten. Rosé Mooie levendige kleur en een fris parfum (kersen, rode besjes) dat het glas uitstuift. Een lekkere, elegante wijn! 0.75 Liter www.dewereldvandranken.nl DE WERELD VAN DRANKEN Voorstraaf 50 St. ANNALAND tel.(Olóó) 65 23 05 Van Iperen zoekt d^ÊÊ SPECIALIST VOOR LAND- EN TUINBOUW 1 maart 145,00 8.30-16.30 uur 8 en 15 maart 145,00 19.00-22.00 uur Verplicht voor gastouders!! 3 avonden 80,00 19.00-22.00 uur 2, 9 en 16 maart 25 maart, 1 en 8 april Bedragen exclusief BTW Opleidingen gaan door bij voldoende aanmeldingen. •Kijk voor meer data op: BRANDBEVEILIGING bhv@vrbb.eu 0166-606511/ 0614944780 Handelsonderneming Vroegindeweij TE KOOP: Middelharnis Tel. 0187-482319 fax 0187-482118 http://www.vroeghef.nl Gebruikte dieseltruck 3 ton met s.s. In prima staat mm Verkoop en verhuur van nieuw en gebruikt intern transport zaken doen op hoog nivo I- Spuikolk 2b, Dirksland 8 0187 605952 0187 605663 0651 423097 o/mfe- spetialist grote sortering gebruikte en nieuwe onderdelen, van alle merken inkoop van sloopen schadeauto's afgifte van origineel R.D. W.-vrijwarings- bewijs, lid van A.R.N. Ringweg 1A, Oosterland Tel. 0111-4821 30 "V<z*t viaet tot freifret Cf&ieyetd! .Canadaweg 12a 4661 PZ Halsteren T 0164 630 329 www.vdbkeukens.nl Q NIERSTICHTING GEEFT TOEKOMST. Veelzijdig en ervaren Ons werkterrein: Adviezen en onderzoek t.a.v. vochtbestrijding v Verhelpen van optrekkend vocht Hydrofoberen van gevels Afdichten van kelders Verhelpen van vocht in kruipruimten Preventief beschermen van fundering Alle voorkomende betonreparaties Het afdichten van lekken in b.v. dilatatievoegen Het leveren van speciaal materiaal Kelderisolatie Uitvoering geschiedt door eigen personeel en vanzelfsprekend garandeert ALPHA VOCHT TECHNIEK de verrichte werkzèamheden. De levering is franko thuis Postbus 409, 4600 AK Bergen op Zoom Telefoon 0165-3862 00 www.alphavochttechniek.com teeel lEGELSj BOUW ft AFBOUV L Welgelegen 2b Tholen T0166 606 681 E info@engclsmantholen.nl www.engelsmantholen.nl Openingstijde m: vrijt tag 10.00-17.00 uur. zaterdag 10.00-16.00 uur en op afspraak. van de Provincie Zeeland Ontwerp-besluit aanwijzing zwemwaterlocaties Gedeputeerde Staten maken bekend dat op 26 lanuari 2010 een ontwerp-besluit is vastgesteld lot (jaarlijkse) aanwijzing van zwemwaterlocaties als bedoeld in de Europese Zwemwaterrïchtlijn. In afwijking van de lijst met zwemwaterlocaties in voorgaande jaren zijn de locaties Bath-badstrand en Kreekraksluis Bufferbekken niet meer als zwemwater aangewezen. Voqr aangewezen zwemwaterlocaties gelden o.a. regels waarmee de waterbeheerder en de provincie rekening moeten houden op het gebied van onderzoek naar de waterkwaliteit en de veiligheid voor gebruikers. Inspraak Het ontwerp-aanwijzingsbesluit en de nota van toelichting van gedeputeerde staten liggen van 3 februari tot en met 17 maart 2010 (zes weken) ter inzage op het kantoor van de Directie Ruimte, Milieu en Water van de provincie Zeeland, Het Groene Woud 1 te Middelburg (tel. 0118-6317001. Inzage is mogelijk op werkdagen van 9-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren. Voor het maken van een afspraak voor het inzien buiten kantooruren, een mondelinge toelichting of kopieën van de stukken kunt u zich wenden tot de heerM. Bil. tel. 0118-631775. Tot uiterlijk 18 maart 2010 kunnen schriftelijke zienswijzen worden ingediend t.a.v, Gedepu-teer- de Staten van Zeeland, Postbus 165, 4330 AD Middelburg. Indien de wens bestaat een zienswij ze mondeling in te dienen, kunt u daarvoor tele fonisch een afspraak maken met eerdergenoem de contactpersoon. Middelburg. 3 februari 2010 Vergunning Natuurbeschermingswet 1998 Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 4 in het kader van artikel 19d. eer ste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 vergunning hebben verleend aan Rijkswaterstaat Zeeland (Projectbureau Zeeweringen) voor het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van zeegrasmitigaties in de Oosterschelde in 2010 ter plaatse van het Natura 2000-gebied Ooster schelde. Ter inzage De vergunning ligt 6 weken ter inzage bij de Directie Ruimte, Milieu en Water, Het Groene Woud 1Middelburg, werkdagen van 8-17 uur en desgevraagd buiten kantooruren. Voor het inzien buiten kantooruren, mondelinge toelichting en kopieën van ter inzage gelegde stukken kunt u zich wenden tot de heer E.C. Stikvoort (tel. 0118- 631128) of de heer B. Bouwman (tel. 0118- 631795). Bezwaar Belanghebbenden kunnen tot f> weken na bekendmaking van het besluit tot verlenen van de vergunning bezwaar tegen de vergunning indie nen bij het college van Gedeputeerde Staten van Zeeland. Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Wij wijzen erop dat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is gekoppeld aan de datum van verzending of uitreiking van het besluit aan de aanvrager, die mogelijk niet samenvalt met de termijn van terinzagelegging.' Op bovenstaande telefoonnummers kan informatie worden inge wonnen over de exacte verzenddatum van het besluit. Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan - als tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend - ingevol ge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuurs recht juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Kneuterdijk 22, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, een verzoek tot het treffen van een voorlo pige voorziening worden ingediend, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist. Provincie Zeeland Informatie over het provinciaal bestuur, zoals Provinciewerk, vindl u op www.zeeland nl

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 8