Geen straf voor een onvoorzichtige vader Rookverbod Westerpoort om drugsgebruik tegen te gaan CDA krijgt steun voor herzien van gemeentelijk kunstbeleid Houte Velthuis tekent convenant begeleiden vluchtelingen Directeur voor politierechter Thoolse jongeren gaan in debat Minder starters in Tholen Identiteitsbewijs voor ouderen Alleen RFT tegen dertig mille voor beeld Kettelerij brede school Effecten Eerste prijzen voor OVJV Donderdag 4 februari 2010 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Mild oordeel rechtbank inwoner smalstad Zwaar aangedikt Donorgeld blijft uit alle hoeken komen Gemeente geeft 25 mille aan Haïti Koersballen Niet uniek YVielerprofs en toerfietsers massaal over het eiland op zaterdag 12 juni Gerenommeerde renners Genieten Groter beslag Budgetrecht Smash wint tweede wedstrijd Reserve Schorsing Vmbo'ers komen samen met schrijver interieur Energieweg 11J - 4691 SE Tholen - tel. 0166 60 93 33 www.vanhouteinterieur.nl De rechtbank vindt dat een 32-jarige inwoner van Sint-Maartensdijk geen straf verdient voor zelfbevrediging in het bijzijn van zijn zoontje. Er is echter geen sprake van vrijspraak. Het gaat om een schuldigver klaring zonder oplegging van straf. De man had een paar weken eerder tijdens de behandeling van de straf zaak toegegeven te hebben gemas turbeerd. Dat deed hij thuis op een mooie zomerdag in april 2007. Op dat moment kwam plotseling zijn zoontje de slaapkamer binnen. Die riep geschrokken. ..Papa, wat doe je nu?" Hij stuurde zijn zoontje me teen weg, maar hel kwaad was al geschied. De rechtbank meende dat de man onvoorzichtig was geweest met zijn seksuele gedragingen, maar kwam tot een milde uitspraak. Zijn vrouw, waarvan hij inmiddels gescheiden leeft, had aangifte ge daan. Volgens zijn raadsman had zijn ex het incident zwaar aangedikt nadat het zoontje het haar had ver teld. Daarbij zou de moeizame om gangsregeling tussen de ouders een rol hebben gespeeld, aldus de advo caat. De officier van justitie meende dat de verdachte geen afdoende maatre gelen had genomen, zoals het af sluiten van de slaapkamer, toen hij zichzelf bevredigde. Zij had 300 eu ro boete en twee weken voorwaar delijke gevangenisstraf geëist. De rechtbank vond het echter te ver ge gaan om de man hiervoor een straf of maatregel op te leggen. De gemeente geeft 25.000 euro aan Haïti. B. en w. hadden eerder 10.000 euro beschikbaar gesteld voor noodhulp aan het getroffen gebied, de gemeenteraad stelde donderdagavond voor nog eens 15.000 euro uit te trekken voor de wederopbouw. Dat komt neer op één euro per inwoner. De SGP nam het voortouw voor de motie die door alle fracties werd ge steund. H.W. van Ecncnnaam (SGP) lichtte hel toe. „Er zijn al veel acties gevoerd in onze streek voor het verle nen van directe hulp. Wc vinden het belangrijk dat b. cn w. 10.000 euro bijdragen aan de noodhulp. Als raad willen wc nog eens 15.000 euro be schikbaar stellen. Dat kan bekostigd worden uit de post onvoorzien." M. Ligtcndag (CDA) was het er vol mondig mee eens, maar merkte wel op dat het voortaan beter is om een en ander op elkaar af te stemmen. Nu hadden b. cn w. eerst geld voor Haïti uitgetrokken, daarna kwam de gemeenteraad. „Als we het samen hadden gedaan, komt dat inccr over als eenheid." J. Oudesluijs (PvdA) wilde weten aan welke organisatie het geld wordt besteed. „Er zijn vele acties en heel veel organisaties bij betrok ken." Volgens wethouder M.A.E. Velthuis zal het geld overgeboekt worden naar gironummer 555. „Daar weten ze het beste hoe het kan worden besteed. Wc zullen de motie overnemen." De Gedeputeerde Staten van de pro vincie Zeeland hebben aan de Pro vinciale Staten voorgesteld om 389.000 euro te onttrekken aan de post algemene reserve te behoeve van de hulpverlening op Haïti. Van uit andere hoeken blijft er ook geld komen voor het getroffen land. De gereformeerde gemeente in Poort vliet heeft in de zondagdienst 1991,35 euro opgehaald voor het land. De oud gereformeerde ge meente in Nederland te Sint Philips- land heeft zondag een collecte ge houden die 2690,50 euro heeft opgeleverd voor Haïti. De collecte opbrengst van de hervormde ge meente Sinl-Annaland van vorige week is door de diaconie verhoogd van 4552,30 euro naar 5500 euro. 'Uitslagen van de gespeelde koersbal- wedslrijden van: Meulvliet: I. mevr. J. Bos en J. Spren kels, én mevr. R. Bolier en mevr. C. Sprenkels 25 p.; 3. mevr. B. Schot 18 p.; 4. mevr. N. Deurloo cn W. Bijl, én mevr. L. Verschoor en mevr. D. Lindenberg 16 p./6. mevr. J. Verbraeken cn W. Deurloo 13 p.; 7. mevr. L. van Bale cn mevr. A. Hilgerson 9 p. Gezelligheid Vóór Alles/Sint-Maar- tensdijk: I. C. van Gorsel en mevr. T. Breure 47 p.; 2. nicvr. B. Bijnagte en mevr. A. Bocxe 34 p.; 3. mevr. W. Kloet en mevr. L. Wielaard 31 p.; 4. mevr. M. Dane en A. Poot 23 p.; 5. C. Breure en W. Bijl 18 p. Oud-Vossemeer: 1mevr. L. Weezenaar 24 p; 2. mevr. C. Havcrmans 23 p; 3. N. Moerkerken 18 p; 4. mevr. L. van Poort vliet 16 p; 5. R. Nagtegaal 13 p; 6. C. Wilsing 10 p; 7. mevr. R. van Driel 8 p. Na lang wikken en wegen hcclï het openbaar ministerie besloten om de di- recteur van de Groen van Prinstererschool in Scherpenissc voor de politie rechter te laten vcrschjjnen. De directeur wordt verdacht van mishandeling van een persoon. Hij zou een k'ind hebben geslagen. In november werd de 53-jarige directeur door het schoolbestuur op non actief gezet vanwege het justitieel onderzoek dat was gestart. Dat is nu dan na bijna drie maanden af gerond. De zaak dient deze maand bij de politierechter in Middelburg. De derde en vierdeklassers van het Calvijn college debatteren dinsdag en het Westerpoort college donderdag met politieke partijen over het jeugdbe leid in de gemeente. De partijen hebben daarvoor een raadslid afgevaardigd die met de jongeren in discussie gaat over hun standpunten met betrekking tot het jeugdbeleid. De scholieren hebben stellingen bedacht die leidend zijn voor hel gesprek. De zogeheten minidebattcn zijn een voorbereiding op het Groot Thools jeugddebat op 26 februari in het gemeentehuis, waarbij jongeren met politieke partijen praten over alles wat hen bezighoudt in de gemeente, en de jcugdbeleidvcrkiezingen op 3 maart. Bij de gemeente raadsverkiezingen kunnen jongeren van 12 tot 18 jaar hun stem uitbrengen op de partij die volgens hen het beste jeugdbeleid heeft. Tholen heeft in 2009 27 minder startende ondernemers dan in vergelijking met 2008. Dat meldt de Kamer van Koophandel in haar onderzoek naar het aantal starters in Zeeland. In de hele provincie is het aantal starters in 2009 met 1.5 procent gedaald. Dat is een afname van 28 starters ten opzichte van 2008. Vorig jaar telde Zeeland 1828 starters. De KvK wijt de daling aan de economische crisis. Dc kansen op succes zijn kleiner cn de perspectieven op de arbeidsmarkt verslechterd, waardoor de overstap van loondienst naar zelf standig ondernemerschap als risicovoller wordt ervaren volgens de KvK. Voor Tholen staan in 2009 112 starters geregistreerd. Daarmee heeft dc ge meente weliswaar dc grootste afname in de provincie, maar dc gemeente Noord-Beveland heeft met 44 het minste aantal starters. De gemeente Ter- neuzen staat met 238 starters bovenaan, daar is een afname van 2 starters ge constateerd. Dc grootste groei is gemeten in Schouwen-Duivcland. Die ge meente is met 29 starters gestegen naar 215 in totaal. Landelijk gezien zit de provincie Zeeland met een gemiddelde van 71 starters per 1000 vestigingen onder het gemiddelde van 90 starters. In Tholen is dat gemiddelde 65. Ouderen in verzorgingstehuizen die op 3 maart willen gaan stemmen, maar nog geen identiteitsbewijs hebben, kunnen dat maandag cn vrijdag dicht bij huis halen. Dc gemeente organiseert die dagen eenmalig spreekuren in de tehuizen. Bewoners kunnen dan een aanvraag voor een identiteitsbewijs in dienen cn tegelijkertijd een pasfoto laten maken. Alle spreekuren beginnen om half twee 's middags. Dc gemeente is maandag in Ten Anker in Tholen, op woensdag in de Schutse te Sint-Annaland en op vrijdag in Maartcnshof te Sint-Maartensdijk. Ook bewoners van andere verzorgingstehuizen kun nen bij de spreekuren terecht als ze fysiek niet in staat zijn het gemeente huis of een fotograaf te bezoeken. Zij dienen zich hiervoor wel aan te mel den bij de gemeente Tholen via tel. 0166-668200 of via clusterBZ@tholcn.nl. Er geldt op 3 maart een identificatieplicht voor de mensen die willen stemmen. Stichting Vluchtelingenwerk Bergen op Zoom en omstreden gaat de ko mende drie jaar maatschappelijke ondersteuning bieden aan vluchte lingen en juridische bijstand verlenen aan asielzoekers in de gemeente Tholen. Dat is maandag in het oude stadhuis in Bergen bekrachtigd door het tekenen van een overeenkomst. Vluchtelingenwerk doet dat niet alleen voor Tholen, maar voor de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht. Het was voor het eerst dat er een gezamenlijk convenant werd getekend door de verantwoordelijke wethouders. Voor de ge meente Tholen deed dat wethouder M.A.E. Velthuis. De kosten voor de gemeente bedragen jaarlijks 10.000 euro. Gemeenten moeten huurwoningen beschikbaar stellen voor vluchtelin gen. Het aantal hangt af van het in wonertal van dc gemeente. Platte landsgemeenten huisvesten het liefst gezinnen. Alleenstaanden wo nen liever in dc grote steden bij fa milie of kennissen. Dc gemeenten moeten voldoen aan de taakstelling van het rijk. Vorig jaar kon Tholen niet voldoen aan de taakstelling. Er was een achterstand van vijftien. Er is een met lijnen afgezet vak op het schoolplein waar leerlingen tot januari nog mochten roken. De leraren hadden er zicht op vanuit de lerarenkamer, maar konden niet goed zien of de leerlingen drugs rookten of een normale sigaret. De leraren mogen wel roken, de leerlingen niet. „Ja, dat vind ik best vervelend", zegt directeur Wim Dominicus van het Westerpoort college in Tholen. De schoolleiding heeft onlangs een rookvebod ingesteld op het schoolplein. Leerlingen mogen het schoolplein niet af tijdens les uren, dus dat betekent dat ze niet meer kunnen roken op school. Lera ren kunnen nog buiten de hekken staan roken. Enkele leerlingen zijn het niet eens met de nieuwe regeling en zijn een handtekeningenactie gestart. Wim Dominicus is niet van plan om het verbod op te heffen als er veel handtekeningen zijn verzameld. „Nee ik wacht af of ze met een goed plan komen. Ik wil wel in gesprek met de leerlingen, maar ze moeten wel met iets goeds komen wil ik het verbod opheffen." Het plan om een rookverbod in te stellen is al maanden geleden ont staan. „Op bepaalde periodes merk je dat er meer drugs wordt gebruikt, dan in andere periodes. Ik heb het dan over softdrugs en met name blowen. Hoe de leerlingen er aan komen, weet ik niet, maar nu had den we de indruk dat er een profes sionelere organisatie achter zat. Dat er kleine dealertjcs werden aange stuurd door criminelen." Dominicus zegt dat hij signalen hierover kreeg van zowel leerlingen als ouders. „Er was sprake van bedreigingen. Leer lingen waren bang. Dan weet je, hier is wel degelijk iets aan dc hand." Ook de politie vond dat er meer ge bruikt werd dan voorheen, vertelt dc directeur. Hij heeft met dc politic overlegt hoe er kon worden opgetre den tegen het drugsgebruik. ,Als er een groepje staat te roken, zie je niet direct of er eentje tussen staat die iets anders rookt. Daarom hebben wc besloten om het roken maar he lemaal te verbieden. De politic heeft nog aangeboden om hasjhonden in te zetten, maar zulke stappen heb ben we niet eerder gezet cn wil ik ook niet zetten. Ik heb nu de indruk dat het goed onder controle is." Dc school heeft in november brieven gestuurd naar de ouders over het rookverbod en begin januari is het ingegaan. „De reacties van ouders waren overwegend positief." Dominicus weet dat het niet uniek is dat een school een rookverbod in stelt. „Volgens Omroep Zeeland zijn we wel dc enige school in Zee land. Het Steelandcollege in Ter- neuzen volgt na de zomermaanden." Er is volgens de directeur geen vij andige sfeer ontstaan tussen de leer lingen en de schoolleiding. Toen hij een leerling, Kimberly Oprcc uit Tholen, een papier zag ophangen voor de handtekeningenactie gaf hij haar advies. „Ik zei, nu weet nie mand waar het over gaat, doe er dan een brief bij. Dat heeft ze netjes ge daan. Ik ben niet tegen actievoeren. En deze manier van actievoeren is in Nederland algemeen geaccep teerd, dus waarom niet." Hij vertelt dat leerlingen kwamen vragen of ze niet zelf toezicht konden houden op het schoolplein. „Heel mooi natuur lijk. dat ze met zulke initiatieven komen. Ik ben er dan ook serieus op in gegaan. Maar na lang praten kwa men wc samen tot de conclusie dat dit niet de oplossing was. Ik vroeg aan ze hoe ik nou kon weten dat ik hen kan vertrouwen. Voor hetzelfde geld hebben ze er belang bij dat er drugs gebruikt wordt. Ze snapten dat, zelf ook. Ik heb gezegd dat ze welkom zijn met een ander idee." Dominicus vindt het rookverbod be ter voor de gezondheid van de leer lingen. „Het is een maatschappelijk geaccepteerd iets dat roken slecht is." Zelf is hij twintig jaar geleden gestopt met roken. Hij heeft zijn collega's met het ingaan van het rookverbod een cursus stoppen met roken aangeboden. Van één leerling weet hij dat die gestopt is na het rookverbod. „Zijn vader had hem iets moois beloofd.". Van de Oester- naar de Philipsdam over het eiland De Delta Tour Zeeland heeft de gemeente Tholen opgenomen in het par cours voor de editie van 2010. Op zaterdag 12 juni rijdt het profpeloton over de Philipsdam en de Oesterdam richting Goes en Middelburg,'het eindpunt van de tweede etappe. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat de profs in de Delta Tour de gemeente Tholen aandoen. Op dezelfde dag voert ook de route van 120 kilometer van de Ride for the Roses Zee land over het eiland. Het evenement trok vorig jaar ruim 3.000 toerfiet- sers. De opbrengst van de tocht gaat naar KWF Kankerbestrijding. De Thoolse wielerkalender wordt alsmaar uitgebreid. Oud-Vosse meer zorgt traditioneel voor de opening van het Zeeuwse fietssei- zoen. Op zaterdag 20 maart trekt het amatcurpeloton zich in gang in het Thoolse dorp. Daarna is het de beurt aan dc profs van dc Delta Tour. Op zaterdag 1L september wordt vanuit Poortvliet de afslui tende Omloop van Tholen verre den, een evenement dat wordt ge organiseerd door de TMZ. Thoolse wielerlicfhebbers hebben boven dien 10 mei en 4 juli in de agenda aangestreept. Op 10 mei finisht dc Giro in Middelburg en ojb 4 juli komt de karavaan van de Tour de France in de buurt, met een etappe vanuit Rotterdam, via Zeeland naar Brussel. "Het peloton rijdt dan over Zuid-Beveland, vlak langs de Oes terdam cn door de Zuidwesthoek, richting België. Voor dc Delta Tour Zeeland bete kent de komst van de twee grote rondes naar dc provincie geduchte concurrentie, met name om spon sors aan zich te binden. De enige Zeeuwse profronde wordt verreden op 11, 12 en 13 juni en valt boven dien samen met dc start van het WK voetbal. Vanwege organisato rische problemen wordt ditmaal af gezien van de traditionele lus over de stormvloedkering cn Walcheren. Bovendien wil de organisatie graag ook een keer andere delen van Zee land aandoen. Van invloed op het herziene traject was ook de wens van dc Zeeuwse vedette Johnny Hoogcrland die in de Delta Tour graag door zijn woonplaats Yerseke wilde rijden. Dc proloog vindt op vrijdagavond in Hulst plaats en ook de etappe van zondag wordt in Zceuws-Vlaanderen verreden. De etappe van zaterdag start in Goes en eindigt in Middelburg. Onder weg wordt ook nog een klein uit stapje naar Noord-Brabant ge maakt, met een passage over de kasseien in dc Hogcrwaardpolder bij Woensdrecht. Naar verwachting komen er achttien ploegen aan het vertrek. Het is nog niet bekend welke coureurs de startlijst teke nen. Vorig jaar wonnen gerenom meerde renners als Alessandro Pe- tacchi en Tyler Farrar etappes in de Delta Tour. De Amerikaan Farrar (Garmin-Slipstrcam) won ook het eindklassement. Bekende oud profs als Kees Bal, Hennie Kuiper en Adrie van der Poel behoren tot de adviseurs van dc organisatie. De Delta Tour Zeeland komt voort uit de fusie van Delta Profronde en OZ Wielerweekeindc cn werd in 2008 voor het eers( verreden. Dc uit Australië afkomstige Chris Sutton (Slipstrcam-Chipotle) werd toen de eerste winnaar. Voorheen stond de internationale Ronde van Midden- Zeeland op de kalender, met win naars als Freddy Maertens, Gerrie Knetemann, Jan Raas, Erik Zabel- en Nico Eeckhout. Op verzoek van sponsor Delta is de Ride for the Roses Zeeland aan de profwedstrijd toegevoegd. Hel eve nement biedt fictslicfhebbcrs de gelegenheid om op het parcours van dc profs te rijden en al fietsend te genieten van de Zeeuwse omge ving. De toertocht wordt georgani seerd in samenwerking met de stichting Ride for the Roses. Twee jaar geleden werd dat door ex-kan kerpatiënt Lance Armstrong in het leven geroepen evenement in Zee land gehouden'. Dc landelijke tocht trok destijds 14.000 deelnemers en vroeg om een vervolg. De eerste regionale Ride for the Roses in Zeeland bracht vorig jaar meteen 3.000 enthousiastelingen op de fiets. De Zeeuwse Ride for the Ro ses telt drie routes van respectieve lijk 2-5, 50 cn 120 kilometer. Via dc website www.dcltaridefort- heroses.nl kunnen deelnemers zich inschrijven. Dc inschrijving is 1 fe bruari begonnen. Behalve individu ele fietsers kunnen ook clubs en verenigingen, bcdrijventeams en basisscholen meedoen. Vorig jaar kon de organisatie ruim 50.000 eu ro overmaken aan KWF Kankerbe strijding. Het kunstwerk van Jan Ketterij bij de brede school in Sint-Anna- land komt er. De gemeenteraad ging er donderdagavond in grote meerderheid mee akkoord. Alleen RFT, de eenmansfractie van M.J. Klippel, was tegen. In de commis sie samenleving stelden alle frac ties nog kritische vragen over het voornemen om 30 mille uit te trekken voor Zicht op Elkaar, maar daar was niet veel meer van over. Wel stelde CDA voor om dc ge meentelijke regeling voor het plaat sen van kunstwerken tegen het licht te houden. Alle andere fracties wa ren het daar mee eens. De SGP ging schoorvoetend akkoord. M. Ligtcn dag van het CDA stelde dat er af spraken gemaakt zijn met de kun stenaar en dat het niet juist zou zijn om het nu niet uit te voeren. Er was voor haar fractie géén aanleiding om het bedrag in te trekken. Dat zou niet getuigen van betrouwbaar be stuur. „We willen wel voorstellen om de regeling tegen het licht te houden. We zouden er ook het on derhoud van dc monumenten bij kunnen betrekken. Nu wordt één eu ro per verkochte vierkante meter grond gereserveerd voor kunst, kun nen we daar geen twee euro van ma ken en er andere zaken aan koppe len?" Ze stelde verder voor dc kosten bij het plaatsen van het kunstwerk zo veel mogelijk te beperken. J.L. Hage (CU) haalde en brief van b. en w. aan die twee dagen voor dc vergadering aan de raadsleden over de kwestie was gestuurd. Daarin wordt ingegaan op het beleid cn dc procedure. De uitvoering van het beleid is in handen gesteld van b. en w., de inhoudelijke keuze voor het kunstwerk bij de adviescommissie. Maar de gemeenteraad heeft de be voegdheid om er geld voor uit te trekken, aldus de brief. 'Formeel kan een opdracht pas plaatsvinden nadat uw raad dit besluit genomen heeft, maar in de geest van dc rege ling is dit een formeel administratie ve bepaling. Dc beantwoording van de vraag of er sprake is van een kunstopdracht is immers in over eenstemming met de regeling al eer der door het college van burgemees~ ter en wethouders genomen. In dc geest van dc regeling en de al zo'n twintig jaar durende praktijk hebben wij dan ook de opdracht, in dc vorm vaneen overeenkomst met de beel dende kunstenaar, voor het kunst werk verstrekt.' Hage maakte daar. bezwaar tegen. „Op deze manier wordt er een for maliteit van het besluit van de ge meenteraad gemaakt en dat willen wc niet." Hage zei dal er in de brief niets stond over ontbindende facto ren. Hij wees er verder op dat in het Jan Kettelerij (rechts) en Jaap de Kok van de adviescommissie beeldende kunst volgen het debat op de publieke tribune. licht van dc bezuinigingen is afge sproken dat er 'niets ontzien' zou worden, dus ook het kunstbeleid niet. Dc CU stemde in met het be drag van 30.000 euro, maar vroeg ook om de plaatsing te ontdoen van 'alle franje.' De VVD hield het kort. Fractievoor zitter F.J. A. Hommel zei dat kunst belangrijk is voor de beleving van de openbare ruimte, en dat kunst breed ingezet kan worden. Het kunstwerk van Kettelerij was daar een voorbeeld van. „We handelen conform het vastgesteld beleid." H.W. van Eenennaam (SGP) vroeg zich af of het kunstwerk wel echt nodig. was. „In Sint-Annaland is het gebouw op zich al een prachtig kunstwerk. Wat moet er nu nog bij? Een kunstwerk van 30 mille, exclu sief btw?' We konden daar eerst niet in mee gaan. We moeten echter te rug gaan in de geschiedenis. Als ge meenteraad hebben we in 2003 het beleid vastgesteld. B. en w. hebben niets anders gedaan dan het beleid uitgevoerd." Ook hij verwees naar de brief waarin b. en w. twee moge lijkheden schetst. De uitvoering uil te stellen totdat er betere financiële tijden aanbreken. Dat zou volgens b. cn w. de kosten verhogen waardoor er een groter beslag gelegd, wordt op de reserve. Dc andere mogelijkheid is de huidige regeling te heroverwe gen om te zoeken naar een bredere besteding. Maar dan wel na het plaatsen van het kunstwerk in Sint- Annaland. De SGP ging akkoord, maar onderschreef de oproep van het CDA. Voor de SGP bleef echter onduidelijk welke kosten er al zijn gemaakt. J.J.P.A. Boulogne (ABT) vond dal b. en w. op één punt in gebreke is gebleven. Namelijk dat de opdracht is gegeven zonder dat daar bij ver meld was 'behoudens toestemming van de gemeenteraad.' „Jammer, an ders hadden we over de hoogte van het krediet kunnen spreken. We zit ten immers in een recessie." Bou logne besefte dat dc opdracht niet meer geannuleerd kan worden. „Kunst is mooi maar het is nu net een andere tijd." M.J. Klippel (RFT) bleef er bij dat zijn fractie het niet verantwoord vindt om 'maar liefst' 30 mille te besteden aan een kunstwerk terwijl er bezuinigd moet worden. Hij was niet overtuigd door de brief van b. en w. „Maar dat het budgetrecht van Volgens b. en w. heeft de op dracht aan Kettelerij ook gun stige effecten op de lokale economie. Behalve voor de kunstenaar zelf. ook voor toeleveringsbedrijven zoals een bouwbedrijf die de fun dering en sokkel maakt, een leverancier van verlichtings armaturen. een constructie bedrijf dat de roestvrijstalen onderdelen levert, een kunst- stofbedrijf die de kubussen fabriceert en een aannemer die de bestrating aanpast. de gemeenteraad hier niet meer is dan een formeel administratieve be paling, daar zijn we het niet mee eens. Dat bestaat gewoonweg niet. Het is juist één van haar wettelijke bevoegdheden. Dan is het gewoon fout om voorafgaand aan een kre- dictvotcring een opdracht te verle nen, waarin de bepaling behoudens goedkeuring van de gemeenteraad niet is opgenomen." RFT zou het liefst de uitvoering van het beleid stopzetten en opnieuw bekijken. E. Bastianen (PvdA) zei wel te kun nen begrijpen dat er onrust is ont slaan over de hoogte van het bedrag terwijl er naar bezuinigingen moe ten worden bezocht. „Maar de pro cedure is in gang gezet en is onont koombaar." Wethouder M.A.E. Velthuis lichtte toe dat B. cn w. het werk al had ge gund. En volgens dc praktijk van de afgelopen jaren had er gehandeld. En dat het niet noodzakelijk was om het te doen behoudens goedkeuring van de raad. Dat had nu wel in ge moeten, zei ze. Om het alsnog terug te draaien, was volgens b. en w. niet mogelijk. „Dc opdracht is verstrekt. Als we die zouden intrekken, zou dat niet getuigen .van betrouwbaar bestuur. Wat de kosten betreft zei ze dat er 20.000 euro voor dc kunstenaar is, en dat dc rest besteed wordt aan ver lichting en inrichting van het ter rein. „Dat geld is nóg niet uitgege ven. Maar het is niet zinvol om het niet goed af te werken." Het vers trekken van dc opdracht is ook on der tijdsdruk gedaan, zei ze. „Eind april moet het kunstwerk er staan." De officiële onthulling eind april Het eerste team van de Setallandse tafeltcniïisclub Smash '76 heeft zich met een 4-6 overwinning in en te gen Middelburg van de nederlaag in de eerste competitiewedstrijd her steld. Mcrijn v.d. Klooster bleek in een uitstekende vorm te verkeren en nam de helft van de punten voor zijn rekening. Merijn won samen met Remco Vrocgop ook het dubbelspel. Rem co kwam evenals vorige week niet verder dan één winstpartij. Peter Bazen speelde twee partijen, die in verlies eindigden. In dc derde partij moest zijn tegenstander na een zweepslag geblesseerd opgeven, zo dat dit punt automatisch naar Smash ging- Het tweede seniorenteam trad thuis te gen ODT uit Roosendaal aan. Het werd een nipte 6-4 overwinning voor Smash. Mamix v.d. Graaf, Mathijs v.d. Graaf en Kees van Poortvliet speelden in de basis. De broers V.d. Graaf deden niet voor el kaar onder en pakten ieder twee winst partijen. Kees hield het bij één winstpar tij maar wist wel samen met Mamix de hangt volgens haar samen met ande re activiteiten in het dorp. „Daar zijn wij geen partij in. Het is voor ons lastig om te zeggen er maar een klein feestje van te maken." Ze kon zich vinden in het voorstel van het CDA om over de regeling te gaan praten. Volgens de wethouder zijn er geen ontbindende factoren opgenomen. „Als we dat zouden doen. dan hadden we u vorig jaar mei al om het krediet moeten vra gen. En dan had u geen beeld gehad van wat het zou worden." De SGP ging met de 'grootst mogelijke moeite akkoord'. Klippel vroeg om een schorsing om overleg te voeren met M. Griep. Na twee minuten maakte hij bekend dat RFT tegen het voorstel is. Op de publieke tribune hoorde Jan Kettelerij de beraadslagingen aan. Samen met ambtenaar Jaap dc Kok die ook zitting heeft in de advies commissie beeldende kunst. Kette lerij had wel vertrouwen in de af loop, zei hij desgevraagd. Wel was de kwestie al opgepikt door onder meer de VPRO. „Die hebben een programma over waar mensen boos over zijn. Maar daar ben ik niet op ingegaan. Ik wilde eerst dit rustig afwachten." winst in hel dubbelspel voor het team binnen te halen. Het derde seniorenteam speelde nu pas zijn eerste wedstrijd omdat het vorige week niet genoeg spelers had om een team te vormen. Hun tegenstander in de Wellevaete was ook een team van ODT. Met Leen Guiljam, Anky Vroegop en Jan Willem van Vossen in de basis pro beerden ze dc eerste overwinning voor hun team uit het vuur te slepen. Dit lukte net niet. Leen en Anky wonnen ieder wel twee van hun drie enkelspelen, maar hier bleef het bij. Het dubbelspel ging verlo ren en ook Jan Willem kon geen van zijn wedstrijden in winst omzetten. Op het scorebord een 4-6 nederlaag. Zaterdagochtend deden Bennie van Poortvliet en Joost van Dijke mee aan jeugdmeerkampen in Bergen op Zoom. Bennie behaalde een derde plaats die net geen recht gaf op deelname aan de voor rondes van het Nederlands Kampioen schap. Joost was niet fit cn kwam niet verder dan een vijlde plaats. Programma zaterdag: Hotak '68- Smash 1Vice Versa '51 -Smash 2 (5/2); Smash 3-Tanaka; Smash jeugd I-Mid delburg; Middelburg -Smash jeugd 2; TCO '78-Smash jeugd 3. Leerlingen van het Thoolse Cal vijn college ontmoeten op 18 fe bruari schrijfstof Ellen Tijsinger in brasserie Du Bois in Tholen. Tijsinger geeft een lezing over haar werk op uitnodiging van de BibliOosterscheldc. De leerlingen hebben zich vooraf verdiept in haar literatuur. Tijsinger schrijft voornamelijk kinder- cn jeugd boeken. Haar meest recente boek is uit 2007: Een heel jaar jarig. De bibliotheek organiseert voor ver schillende vmbo-scholen zogehe ten Read Meet evenementen ter bevordering van het lezen. Het Westerpoort college in Tholen heeft volgende maand een Read Meet. Remco Kosten en Natasja Hage- steijn hebben een eerste plaats be haald bij het carnavalsloernooi van judoclub Garami in Heerle. Ook an dere leden van judoclub OVJV uit Oud-Vossemeer deden mee aan het toernooi. Dat leverde een tweede plaats op voor Bart de Witte, Geert de Witte, Morticha van Hoek, Koen Weterings en Henk den Haan. Zoë van Moort werd derde en een vierde plaats was er voor Joost Noordhoek. Luuk cn Pim Geelhoed. EI Advertentie I.M.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 7