Koude start CDA-campagne, maar team zingt zich warm i T Houte www.renaultmaat.nl Han van 't Hof (ABT) haalt zijn ideeën niet uit de computer Meerderheid partijen laat keuzes over aan nieuw raad Tholen en ve|lig De nieuwe kandidaten Weinig animo in Sint-Maartensdijk, Scherpenisse en Stavenisse sch°°n 'Politiek vraagt argumenten, geen goedkope emoties' Donderdag 4 februari 2010 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 5 Zijn koeien dragen al jaren bij aan de schoonheid van het Thoolse landschap. Als lid van de commissie ruimte had Han van 't Hof zelf ook zijn invloed en onderscheidde hij zich met vaak oorspronkelijke ideeën. Voor de komende raadsverkiezingen staat de 48-jarige rundveehouder uit Sint Annaland hoog op de kandidatenlijst van Algemeen Belang Tholen (ABT). Als nummer twee op de lijst lijkt hij verzekerd van een plek in de raad. Van 't Hof is er klaar voor, al weet hij dat politiek in de volle schijnwerpers een andere manier van discussiëren vraagt. „In de commissie kun je de dingen scherper formuleren. Iedereen is dan nog bezig met meningsvorming over een onderwerp, terwijl in de raad een groot deel van de pap al is gestort. Dat vraagt een andere benadering, die voor mij persoonlijk nog veel studie betekent." Bevoorrecht Kritisch Blokkades Historische kans Vooruitgang SP: Etiket ontneemt zicht op wat er onder zit Cultuur en sport Gewillig Varkens Surinamers CU bespreekt leefbaarheid AJP Partij van de Arbeid Ellen van der Wal: interieur Energieweg 11J - 4691 SE Tholen - tel. 0166 60 93 33 www.vanhouteinterieur.nl Op 3 maart zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraac De politieke partijen maken zich op voor de strijd om de 21 zetels in de raadzaal. Op de kandidatenlijsten staan oude bekenden naast nieuwe gezichten. In een serie van zeven artikelen elke week een portret van een kandidaat uit elke partij. Van 't Hof woont op een mooie plek in het buitengebied. Een paar waterpartijen, oude bomen, struwe len en een spulletje waarop zijn opa al boerde. Alleen daarom al voelt hij zich emotioneel verbon den met de grond. De oude scheidslijnen van de voormalige gemeenten Sint Annaland en Stave- nisse lopen precies over het erf. Vruchtbare grond voor politici ook. Eefke Bastianen van de* PvdA woont iets verderop en ook zijn ei gen lijsttrekker Hans Boulogne zit in de buurt. Voor wie de weg bin nendoor kent, is het ook niet ver naar Leen van Doorn, nog iemand die in 2002 aan de wieg van ABT stond. Zelf groeide Van 't Hof in Stavcnisse op. Wel was hij kind aan huis op de boerderij waar hij nu woont. Zijn grootste interesse gold de.koeien van buurman Van Putte, aan de overkant van de weg. Rund vee, het is altijd zijn passie ge weest. Na de middelbare land bouwschool, met zijn vader al op de boerderij, koos Van 't Hof dan ook als vanzelfsprekend voor de Praktijkschool voor de Rundvee houderij. Het betekende voor hem het verlaten van zijn geboorte streek. Horst-America werd het, prachtige streek in Midden-Lim burg, de bakermat ook van Row- wen Heze die hij destijds nog in de plaatselijke kroeg zag spelen. Van 't Hof bleef in die contreien han gen, vanwege zijn werk bij meng voederfabrikant CHV. Na het overlijden van zijn vader keerde Van 't Hof terug naar Tholen. De boerderij aan de Tolweg moest in de familie blijven, vonden hij en zijn zus. Van akkerbouw werd omgescha keld op vee, eerst nog als hobby, maar mettertijd als zelfstandig be drijf. Tussen de 160 en 200 beesten heeft hij staan. In de winter op stal. Zo gauw het kan buiten. Op de bin nendijken van het eiland. In het na tuurgebied Scherpenisscpoldcr. In opdracht van Staatsbosbeheer grazen de beesten in het rond en zorgen ze voor diversiteit in de vegetatie. Li mousin, Blonde d'Acquitaine, vlees koeien die uileindelijk op het bord van de consument eindigen. De boer als hoeder van het landschap, trend van de laatste jaren. Van 't Hof weet er alles van. Ook werkt hij als kleine zelfstandige in opdracht van ande ren. Maaiwerkzaamhedcn, export, wat zich ook maar aandient en wat hem aanspreekt. Van 't Hof is een te vreden mens. Mooie verhalen kan hij vertellen over een leven in de natuur. „Een keer of vijf in de week neem ik een kijkje bij de beesten. Zeker in Scherpenisscpoldcr moet je er gere geld bij zijn. Het is toch een geïso leerd gebied en is het zaak om te wa ken over de gezondheid van de dieren. Mooie ochtenden, met mist over de velden. Of op een keer een nest jonge vossen. Vijf neusjes die boven het veld uitpiepen. Op zo'n moment weet je dat je bevoorrecht bent." Niet dat Van 't Hof een verstokte na tuurbeschermer is, integendeel. Hij is praktisch ingesteld en vindt dat de mens recht heeft op medegebruik van de natuur. Daarom ook heeft hij zich flink boos gemaakt in de recente discussie over het mogelijke afslui ten van buitendijkse werkwegen op het eiland door waterschap Zeeuwse Eilanden. Inwoners en toeristen moeten van hun dagelijkse omgeving kunnen genieten, vindt hij. Van 't Hof hekelt de doorgeschoten regel geving van Natura 2000, met al zijn beperkingen voor ondernemers en burgers. Zoals hij zich ook kan op winden over alle bureaucratie en schijnheiligheid die voortvloeien uit het hedendaagse milieudenken. „Ie dereen heeft de mond vol over na tuur. milieu en biodiversiteit. Natuur beleving prima, totdal het over fatsoenlijke prijzen gaat. Met de mond wordt veel beleden, zo lang het maar niet over de portemonnee gaat en ondertussen betaalt de consu ment wel het volle pond." Het zijn gedachten die Van 't Hof typeren, voor wie hem uit de commissie ruimte kent. Wars van mooie praat jes, genuanceerd (in die zin dat hij juist tegengas geeft bij hapklare theoretische voorstellen en op prakti sche gevolgen wijst), met twee voe ten in de aarde, het Thoolse dialect dat doorklinkt in zijn Nederlands. Even aarzelt hij als de journalist hem in het gesprek zo wegzet. Dan stemt hij in en komt hij weer terug op zijn koeien. „Ik haal mijn ideeën inder daad niet uit de computer. Ik probeer altijd kritisch na te denken en zal ook altijd politiek bedrijven op basis van argumenten, niet op basis van goed kope emoties. Juist in de natuur leer je relativeren en je gedachten op een rijtje te zetten." Het besturen en politiek bedrijven is eigenlijk per toeval in zijn leven ge komen. Een historische fout van zijn echtgenote, zegt hij bij wijze van grap. Zij meldde hem aan als be stuurslid van de peuterspeelzaal in Stavcnisse, op het moment dat hun oudste dochter die voorziening be zocht. Van het een kwam het ander. Van 't Hof werd voorzitter van De Sgakel, het overkoepelend orgaan van peuterspeelzalen in de gemeente. In die functie kreeg hij veel te maken met de gemeentelijke organisatie en begon het te kriebelen. Ook de mond- en klauwzeercrisis in 2001 deed zijn werk. Van 't Hof nam deel aan de blokkades van boze rundvee houders in West-Brabant en werd lid van een klankbordgroep die landelij ke politici informeerde over de kwestie. Toen hem in 2002 werd ge vraagd om zich in te zetten voor ABT, gestart als luis in de pels van de Thoolse politiek, hoefde hij niet lang na te denken. „Je kunt wel hard roepen over van alles en nog wat. maar het is zaak om aanwezig te zijn op de plekken waar de beslissingen worden genomen." Bij dc laatste verkiezingen eindigde ABT als derde partij. Op een hand vol stemmen na werd een derde zetel gemist. Nog altijd betreurt Van 'l Hof de gang van zaken rond de coalitie vorming destijds. ABT werd buiten de coalitie gehouden en wederom gedwongen om oppositie te voeren. „Er is toen door de PvdA als grootste partij een historische kans gemist. Voor het eerst in de geschiedenis was het mogelijk geweest een coalitie te vormen zonder conservatieve partij en. Ik denk dat we als progressieve partijen samen een grotere stap had den kunnen zetten op het gebied van recreatie en toerisme, jeugdbeleid en leefbaarheid." Ook in de oppositie heeft ABT volgens Van 't Hof zijn invloed gehad. „Je merkt dat er meer naar ons geluisterd wordt. Dat was in onze eerste raadsperiode wel anders. Toen was het voor ons als lokale par tij ook moeilijker om aan de beno digde informatie te komen. Je mist de medewerking van een landelijk partijbureau w aar je met je vragen te recht kunt. Ook heb je niet de finan ciële steun vanuit het landelijk partij apparaat. We moeten alles bekosti gen uit eigen zak en via donaties. Dat maakt het politieke werk natuurlijk niet gemakkelijker." Van 't Hof hoef de niet per se raadslid te worden. „Ook in de commissie kon ik mijn ei goed kwijt. Het gaat ook om de par tij, niet om het mannetje. Je wilt met z'n allen een bepaalde richting op. Het is een proces dat tijd kost, maar we zijn op de goede weg." Van 't Hof noemt zichzelf breed geo riënteerd. Als lid van de Partij voor Zeeland maakt hij deel uit van de sta tencommissie welzijn. In de provin ciale politiek heeft hij te maken met grotere kaders en andere discussies. Dossiers als provinciale ziekenhui zen, ambulancezorg, gehandicapten beleid. Ook daarin voelt hij zich op zijn gemak. Onderwerpen ook die hem aan het hart gaan. „Ik maak me grote zorgen over de positie van ou deren en gehandicapten in onze sa menleving. Zij dreigen het grootste slachtoffer te worden van al het eco nomisch geklungel in de voorbije ja ren." Met ABT wil Van 't Hof zich de komende jaren nadrukkelijk inzet ten voor meer transparantie in de be sluitvorming en een einde maken aan de achterkamertjespolitiek. „Verga deringen dienen in alle openbaarheid plaats te vinden, behalve als het gaat om personen of kwesties op het ge bied van veiligheid. De burger heeft er recht op om te weten wat er alle maal besproken wordt over zaken die hem direct raken, in zijn leefomge ving of persoonlijke leven." ABT wil ook af van hel behoudende in de Thoolse politiek en streeft vooruit gang na, ook in de huidige economi sche crisis. Wat Van 't Hof betreft, is dat geen onmogelijkheid. „We zullen met z'n allen op zoek moeten naar creatieve oplossingen. De financiële kaders zijn beperkt en dwingen tot duidelijke keuzes. Eén ding slaat voor mij vast: kwetsbare groepen in de samenleving moeten bij de ko mende bezuinigingen ongemoeid worden gelaten. Dat is een kwestie van fatsoen." PvdA, VVD en CDA willen dat de gemeenteraad eind deze maand een besluit neemt over de complete voorgestelde lijst met bezuinigingen die de gemeente kan doorvoeren. Dan kan de nieuwe raad er zich na de verkiezingen over buigen. SGP en RFT zien liever dat al keuzes worden gemaakt en een kortere lijst aan de raad wordt voorgelegd. ABT wil de lijst aannemen voor kennisgeving en van de CU hoeft de huidige raad zich er niet over te huigen. „Gezien de besprekingen is er voldoende be kend wat meegenomen kan worden in de collegebesprekingen", zei A.G. van de Sande. In dc tweede openbare gespreksron de over de bezuinigingen hielden de meeste partijen onlangs vast aan hun eerdere standpunt. PvdA, VVD en CDA willen de grote projecten die de gemeente onderhanden heeft niet vertraagd uitvoeren omdat er bezuinigd moet worden. Daarente gen vinden SGP en CU dat bij de uitvoering ervan de marktsituatie in ogenschouw genomen moet wor den. „Bovendien leggen ze een groot beslag op ambtelijke tijd en zijn er financiële risico's aan ver bonden", aldus P.W.J. Hoek. Ook van RFT mag hier gefaseerd wor den, of zelfs geschrapt. En ABT zei dat het gemeentebestuur niet om on derzoeken hepn kan die landelijk lo pen naar bouwvolumes. De PvdA pleitte er voor om niet te bezuinigen op het geld voor de mil lenniumgemeente, en zat daarmee op dezelfde lijn als CU en RFT. Maar ten aanzien van de stedenband met Ilawa juist niet. „Dat mag wat ons betreft naar een minimum. Het rendement is voor ons niet zo heel duidelijk", aldus M.J. Klippcl (RFT). „Dat valt me tegen. Eerder gaf u aan dat we er goed werk ver richten", reageerde J.Oudesluijs (PvdA), die bijval kreeg van J.P. Bout (CDA). Als er dit jaar al zaken opgepakt kunnen worden om te bezuinigen, mag dat van de PvdA. Ze noemde het schoolzwemmen, omdat veel kinderen hun zwemdiploma's nu toch al halen buiten dal school zwemmen om. Het CDA wil de gemeentelijke bij dragen aan de schout- en schepe nenrace en de Rewin in stand hou den, de SGP het begraafrecht niet verder verhogen. Maar de een pro- cenlregeling voor beeldende kunst bij bouwprojecten mag van deze partij op de helling. „Luxe mag her overwogen worden, we besteden dit geld liever aan onze monumenten", zei Hoek nadat Oudesluijs hem had voorgehouden dal zijn partij cultuur wil wegbezuinigen. De VVD vroeg opnieuw aandacht voor uitvoering van de sportnota en kreeg steun van de PvdA en ABT. Volgens F.J.A. Hommel kan het be taald worden uit de vrije onderhan delingsruimte (ongeveer twee ton) die er in het bezuinigingsvoorstel zit. De CU vond dat de gemeente keu zes zou moeten maken in wat ze wel en niet doet. Beleid moet herover wogen worden, net als het inzetten van externe adviseurs. Door de in vesteringen in veiligheid te faseren, het subsidiebeleid te heroverwegen en verdergaand te bezuinigen op de bedrijfsvoering, komt er volgens A.G. van de Sande zelfs geld be schikbaar voor nieuwe ontwikkelin gen. Maar Hoek vond diens opstel ling niet reëel, en volgens Hommel was in het betoog van de CU'er de balans totaal zoek. Van de Sande ontkende dat. „Gezien de omstan digheden zou het kunnen zijn, dat je als raad je ambities bijstelt", re ageerde hij. Verder gaf hij aan, dat de bedrijfsvoering voor de CU niet inhoudt dat er teveel personeel zou zijn. „Maar over de inzet van exter nen bijvoorbeeld, is geen informatie voorhanden." En wat de subsidies betreft, mag er van dc CU gekeken worden naar organisaties die 'mis schien wel 80 procent van het bud get opslokken'. Ze kreeg bijval van ABT waar het betreft het ontbreken van informatie over het inhuren van derden door de gemeente. „Ook de situatie ten aanzien van de scholen is voor ons wazig. En ten aanzien van de grote projecten weten wij niet wat er mogelijk is. Dat moeten we van het college horen", aldus J.J.P.A. Boulogne. SP-lijsttrekker T.D. Korcvaar noem de het opvallend dat de andere par tijen zo gewillig reageren op de bezuinigingsvoorstellen. „De SP neemt de mens aan de onderkant van de samenleving als maat. De gemeente moet op dit moment laten zien dat ze het méént met het socia le gezicht." Hij riep de partijen op om, net als de SP heeft gedaan, hun partijgenoten in de Tweede Kamer te vragen te ageren tégen de voorge stelde bezuiniging op hel gemeente fonds. Oudesluijs vond dat niet re-- alistisch. En waar partijen ingingen op de vraag van het gemeentebe stuur wat voor etiket er op Tholen geplakt zou moeten worden, liet dc SP een waarschuwing horen. „Het gevaar van een etiket is dat hel het zicht ontneemt op wat er onder zit. Veel belangrijker is om een goed product te maken", aldus Korevaar. De belangstelling van het publiek was zaterdag maar matig tijdens de eerste ronde van de campagne van het CDA-Tholen in Sint-Maartens dijk, Scherpenisse en Stavenisse. De kou hield veel mensen van de straat. De campagnevoerders zongen zich warm op muziek van key board, trombone en trom. Zoals in de jaren zeventig het team van Far ce Majeure de straat op ging, zo zocht het I3-koppige CDA-Majeure het publiek op. Jaap Bout zegt na afloop van de eerste ronde van dc toer dat de in woners van de bezochte woonker nen veel hebben gemist. „Samen met dc inwoners kon er kritisch naar de Thoolse politiek worden gekeken." Er waren voor elk dorp strooibiljetten gemaakt, maar die werden lang niet allemaal aan de man gebracht. Ze werden later als nog rondgedeeld. Positieve reacties kwamen er vooral van de eigen achterban. „Mensen reageerden met oh wat jammer. Helemaal ver geten. Ik had het graag mee willen maken. Wat leuk dat jullie dit doen. Mijn stem heb je." In Sint-Maartensdijk stond de kara vaan op de Markt vlakbij de Spar. De meeste voorbijgangers waren druk met boodschappen. Een enke ling bleef slaan. Of zong mee. Siern Schot en Aric van de Ree en diens vrouw deden dat uit volle borst. Maar of dat was omdat ze CDA stemmen of graag zingen, dat bleef onduidelijk. Meezingen de den ze. Beiden waren ooit lid van het Smalslads Mannenkoor waar ook wethouder Kees van Dis deel van uitmaakte. Hij stond nu als zanger op de wagen en speelde op keyboard. Hij schreef ook de tek sten voor de liederen. Lianne Ko nijn uit Oud-Vossemeer speelde trombone en Wim Quak uit Sint Philipsland sloeg dc trom. Om beurten deelden de partijleden een appel uit, het partijprogramma en een tekst over Sint-Maartensdijk. Het refrein: 'In Smerdiek, ja willen we zienge, in Smerdiek, ja daar willen ze zijn, 't CDA doet mcrac- kelse dienge, voor joh en oud, voor groot en klein." Carolien den Haan hield het bord vast met dc tekst. Ze klaagde over koude voeten. Marcel de Wilde had een luifel op de wa gen gemaakt zodat de muzikanten droog en uit de wind staan. Aan dc achterzijde trekt een grote poster dc aandacht. Met vraag en antwoord werden kwesties aangekaart. Zoals het ver dwijnen van het gemeentehuis en dc technische school uit het dorp. De inwoners voelden zich be drogen en achtergesteld, zei M. Ligtcndag. „De kern bloedt leeg Wat is Smerdiek nog?" Maar volgens het CDA is het ge voel van achtergesteld worden en minderwaardigheidscomplexen he lemaal niet nodig. „Dc school staat dan wel in Tholen, maar bloeit als nooit tevoren. Dat is toch ook wat waard. En voor het vertrek van de gemeente? Och, dat valt allemaal wel mee. U had toch al niet veel met de gemeente op. Smerdiek heeft genoeg om trots op te zijn. Daar is geen gemeente of school voor nodig." In Scherpenisse was de belangstel ling op de Hoge Markt evenredig, zegt Bout. Wel is er een discussie gevoerd over de intensieve veehou derij. „Er was iemand die zei dat vroeger iedereen een varken had en daar niks van rook. Het was een spaarpot om de winter door te ko men. Jammer dat dit niet meer mag. Dat het CDA de geurhinder gaat aanpakken, daar stond hij he lemaal achter." Aanleiding was de vraag over de 'weeë lucht van varkenspoep' die het dorp bereikt bij wind uit het noorden. Het CDA wijst er op dat er nu technieken zijn om de stank te verminderen. „In 2014 moet het varkentje gewassen zijn." In het lied klonk het zo: 'Wij willen niet de stank van varkenshouderijen/ En laat toch niet als dank/ dc lucht van schijterijen. Eerste biobed ge plaatst bij een stal in Scherpenisse/ Dc stank moet Tholen uit, die lucht kunnen we missen.' Andere kwes ties waren het woonzorgcomplex en het sluiten van de pinautomaat. In Stavenisse kwamen onder meer Flip de Rijke en Rien Geuze een kijkje nemen. Die konden het vol gens Bout wel waarderen dat er op een ludieke manier kritisch naar de Thoolse polilick werd gekeken. De windmolens kwamen er ter sprake. Volgens Marcel dc Wilde heeft Sta venisse veel kritiek gehad over de wijze waarop de inwoners probe ren dingen tegen te houden die ze niet willen. „Dat was jaren geleden bij de mogelijks komst van veel Surinamers, en laatst ook bij de op namen voor de film De Storm." Volgens het CDA is de verklaring eenvoudig. „In de meeste woonker nen wordt vaak geroepen: Mokok In Stavenisse roepen ze: Moknic En het CDA kan die gemeen schapszin wel waarderen." Bij de wagen aan het Van der Lek de Clercqplein werd ook over het strooibclcid van de gemeente ge sproken. Bout: „Of dit niet nodig op de schop moet. Daar waren dc meningen niet echt over verdeeld en dat is een goede zaak." Volgens het CDA speelt de SAS (Stichting Actief Stavenisse) een belangrijke rol in het dorp. 'Het CDA kan zich volledig vinden/in dorpsactiviteiten die inwoners ver binden/Of dat de kerk hu is, of SAS of .andere mensen/Zoek de verbintenis, dat is wat wij u wen sen.' Op zaterdag 13 februari doet het CDA-Majeure Sint-Annaland, Sint-Philipsland en Anna Jacoba- poldcr aan, op 27 februari zijn Tholen, Oud-Vossemeer en Poort vliet aan de beurt. De ChristenUnie organiseert dins dag om half acht een thema-avond over leefbaarheid in de Thoolse ker nen. Deze wordt gehouden in Ons Dorpshuis in Anna Jacobapolder. De uitkomsten van dc door de partij in januari gehouden enquête onder de inwoners van Anna Jacobapolder worden op dc bijeenkomst gepre senteerd. De vraag hierbij is: 'Hoe kunnen we als inwoners en gemeen te samen werken aan de leefbaar heid?' De heer Piet Verhoeven uit Esbeek zal in het kort iets vertellen over dc praktijk hoe de inwoners van die kern zelf het initiatief hier toe genomen hebben. Een panel gaat in op een aantal stellingen, waarna er met de zaal wordt gede batteerd. Er is daarnaast muziek van de Zeeuwse troubadour Engel Rcijnhoudt. Dc bijeenkomst is de tweede in de campagne naar de ver kiezingen. De CU heeft gisteren haar eerste campagnebijeenkomst moeten annuleren wegens ziekte van de spreker. Prof. J. Graafland zou een lezing houden over econo mische ontwikkeling in Tholen. De partij bekijkt of dc avond op een la ter tijdstip in het jaar alsnog gehou den kan worden. THOLEN iza Advertentie I.M. Han van 't Hof kent het politieke spel, maar kan als raadslid nog actiever worden.. Op de Markt in Sint-Maartensdijk fietst Jacob Franke fangs de zingende CDA-ers die aandacht vragen voor hun standpunten.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 5