Rieburch rent bijna 3800 euro bijeen Plaatselijk nieuws 1 kilo kippenbouten GRATIS!!!! I 2 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 4 februari 2010 Geen vliegveld Regiomiddag dialectvereniging Oesterputten Problemen met borstvoeding Noord ij ke meeste punten Veiling voor Benin Hoogste serie Karei Hommel Jaarvergadering vrouwenvereniging Bestuur WHS compleet Vroegop ouderling Auto tegen paal Tijdelijk gebouw Onder de modder na vossenjacht Oliebollenactie Jamsessie met open podium Provincie wil grond niet Bestel-/Bedrijfsauto's Verhuur Winterwandeltocht Vrouwen vermaken zich met quiz l Geslacht in eigen slagerij Grond tankstation schoon genoeg Theaterweek Bingo Gebak voor jubileum Bevolking Twee diakenen en beroep Nog geen winnaar DSVF Turbines Wisse Wind Afschieten reeën -3 Veel animo voor films in Kom Agenda Tholen Het perceel aan de Turkseweg 1 mag niet meer gebruikt worden als op stijg- en landingsplaats voor een schermvliegtuig. Dat gebeurde wel, maar het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de overtreder te verplichten het stri jdig gebruik te staken. Indien hij hieraan geen gehoor geeft, moet hij een geldbedrag betalen. De Zeeuwse dialectvcrcniging orga niseert op zaterdag 13 februari om half drie een regiomiddag in Ten An ker. Er zullen door diverse eilandbe woners verhalen worden voorgele zen. terwijl de muzikale omlijsting in handen is van een aantal dames van het BZB Vocaal ensemble o.l.v. Sarien Bout. De gemeenteraad ging donderdag avond akkoord met het opknappen van het speelterrein aan de oester putten. Voor dat doel kan 20 mille euro benut worden uit de pot van 86.000 euro voor het kleine kernen- beleid. De speeltoestellen stonden op een drassige bodem. Ze stonden regelmatig in het water. Volgens b. en w. kan het speelterrein zodanig worden opgeknapt dat er 'uiteinde lijk sprake is van een redelijk alter natief voor het speelterrein aan de Ten Ankerweg.' Borstvoedingsorganisatie La Leche League organiseert op donderdag 11 februari van acht uur tot half tien een cursusavond over het voorko men en oplossen van problemen bij het geven van borstvoeding. De bij eenkomst wordt gegeven aan de Stoofstraat 8. De avond is bedoeld voor aanstaande moeders en voor moeders die al borstvoeding geven. Vaders en baby's kunnen ook mee komen. Meer informatie bij Ria Ver heul tel. 606333. Magda Noordijkc heeft donderdag de wekelijkse speelmiddag van kla- verjasclub Stad Tholen gewonnen. Zij haalde daarbij 5280 punten. Pe ter Luten werd tweede met 5242 punten. Verdere uitslag: 3. Corry Moclikcr5202 p.; 4. Herman Olden burg 5167 p.; 5. Rinus Moeliker 5069 p. De plattelandsvrouwen afdeling Tholen geven 188 euro aan het mi crokrediet voor vrouwen in het West-Afrikaanse Benin. Dit is de opbrengst van een veiling tijdens de algemene ledenvergadering die vori ge week werd gehouden. De vrou wen hadden zelf spullen meegeno men voor de veiling. Het Afrikaanse doel is een project van de Neder landse Bond van Plattelandsvrou wen (NBvP) in samenwerking met de Nederlandse ontwikkelingsorga nisatie Agriterra. Janneke Schrok geeft dinsdagavond om half acht een lezing in het kerk gebouw van de NPB. De lerares aardrijkskunde praat over het thema De grond waarop wij staan. Het gaat over alle bewegingen van de aarde zoals aardbevingen, vulkaanuitbars tingen en gebergten. Idcrcen ziet hoe mooi de werelddelen in elkaar pas sen. Schrok vindt dat wat veel men sen vroeger op school hebben ge leerd, inmiddels achterhaald is. Ze vindt dat er zoveel in en op de aarde gebeurt, dat het de moeite waard is om er eens bij stil te staan. Ze praat over de ouderdom, de activiteit en u? nohnnwhoid »nn ft? nawle. Ook is cr gelegenheid tot het stellen van frtgs Oud- Vossemeer In de onderlinge competitie van bil jartvereniging De Treffers speelde Karei Hommel de hoogste serie met 12 caramboles. De kortste partij werd in 25 beurten gespeeld door Cees Burgers en Jos Hommel no teerde het hoogste gemiddelde met 2,667. Ook was er een aantal inhaal wedstrijden. Hierin speelde Johan de Koning een hoogste serie van 19 caramboles en de kortste partij in 25 beurten. Wederom werd het hoogste gemiddelde gespeeld door Jos Hom mel met 2.60. Vandaag staat de tweede ronde van de bekercompcti- tie op het programma. De uitslagen: H. van Daaleh-K. Hommel 10- 9,394; J. Hommel-A. Hommel 9,231-10; P. de Leeuw-R. de Jonge 10-7.778; P. Goosscns-J. de Koning 10-7.818; H. Rensink-C. Burgers 7.021-10. Uitslagen inhaalwedstrij den: J. Hommel-T. de Reus 10-9,5; J. de Koning-H. Rcnsink 10-8,511; P. de Leeuw-R. de Jonge 10-8,667. Vrouwenvereniging Wees een Zegen houdt op 9 maart haar jaarvergade ring in het verenigingsgebouw De Voorhof in de Molenstraat. De avond begint om half acht. De heer Schreudcrs, manager dienstverle ning van de Reformatorische Maat schappelijke Unie (RMU) is te gast. De RMU is een vakorganisatie voor werknemers, werkgevers en zelf standigen. Het dienstenpakket van de RMU is breed en omvat zowel het adviseren van leden over allerlei arbeidszaken, als het geven van juri dische bijstand en het geven van al lerlei trainingen. Schreuders ver zorgt deze avond een lezing over het thema christen zijn. Er staat deze avond een verkooptafel met onder andere kaarten, boterkoek, cake. rol len snoep, toffees en advocaat ten bate van de vereniging. Sint-Annaland Voetbalvereniging WHS heeft in korte tijd alle vacatures in het be stuur vervuld. Tijdens een extra le denvergadering zijn Peter Westdorp, Piet Ridderhof en David Hage als bestuurslid gekozen. De eerste twee waren dal in het verleden ook al eens en gaan dus op herhaling. Voor David Hage, tot nu toe actief als o.a. secretaris van de ijsclub, is het bestuurslidmaatschap bij de voetbalvereniging helemaal nieuw. Peter Westdorp wordt penningmees ter in plaats van Ruurd Kats en te vens voorzitter van de financiële commissie. Piet Ridderhof volgt Luuk Blom op als bestuurslid jeugd zaken en jeugdcoordinator. Hij is te vens voorzitter van de commissie velden, onderhoud en materiaal. Da vid Hage vervult de vacante functie van bestuurslid algemene zaken. Ook is hij voorzitter van de techni sche commissie die o.a. gaat over het aanstellen en contractverlenging van de trainer. C.J. Vroegop is door de leden van de Hervormde Gemeente gekozen tot ouderling. J.C. Sturris was de andere kandidaat. Het ging om een verkie zing in een al langer bestaande vaca ture. Vroegop heeft zijn benoeming nog in beraad. Maandag 8 februari haalt de ko ninklijke fanfare Accelerando oud papier op. Advertentie I.M. Op de Oude Zeedijk is zondagavond omstreeks zes uur een auto tegen een lantaarnpaal gereden. De be stuurder. een 25-jarige man uit de gemeente Tholen, was in een bocht de macht over het stuur verloren. Zijn auto raakte in de slip, schoof door de berm en reed tegen een lan taarnpaal die in zijn geheel werd meegesleurd. De bestuurder kwam met de schrik vrij. De auto raakte beschadigd en moest worden wegge sleept naar een nabijgelegen garage. Het college heeft besloten een ge- doogbcschikking af te geven voor het plaatsen van een keet aan de Schoolstraat 29. Die mag daar tijde lijk staan tot uiterlijk 1 mei. Muziekvereniging Accelerando or ganiseerde afgelopen vrijdag een vossenjacht voor haar jeugdleden. Een dichte vrachtwagen dropte de ruim 20 jongelui en hun begeleiders in de polder. Hiervandaan moesten ze terug lopen naar de schuur van Lauw Walhout aan de Zoetwater- weg. Ondertussen werd op hen 'ge jaagd' en moesten ze zich, om niet gezien te worden, verstoppen in de berm of het talud van een sloot. Tij dens de wandeling kregen de deelne mers opdrachten per sms. Na een koude tocht kwamen de jongelui he lemaal onder de modder terug. De •warme chocomel stond klaar en later de warme snacks. Na het spel hints, dat veel hilariteit opleverde, kregen de winnaars de eer en alle deelne mers, geen mars uit het marsboekje, maar één om op te eten. Voetbalclub WHS houdt op 13 fe bruari een olicbollenactie. De olie bollen zijn vanaf vijf uur 's ochtends verkrijgbaar op sportpark de Waaje en vanaf negen uur komen de jeugd spelers langs de deur om ze te ver kopen. Stichting Tholen Rockt organiseert zaterdag in samenwerking met café An De Slööve een jamsessie met f f open podium. De avond begint om acht uur in het café waar op het po dium de benodigde apparatuur ,staat, zoals een backlinc met twee gitaar- versterkers, een basversterker, een drumstel en meerdere zangmicro foons. Een eigen versterker meene men kan na overleg met de organisa tie. Ook is cr een professionele geluidstechnicus aanwezig die het live-geluid mixt. Muzikanten wor den uitgedaagd hun gitaar te pakken, te improviseren, met hun band nieu we nummers uit te proberen of met onbekenden hun favoriete muziek te spelen. De toegang is gratis. De provincie heeft geen belangstel ling voor de aankoop van het perceel cultuurgrond dat kadastraal bekend is onder 'gemeente Stavenissc sectie E, nummer'819'. Dat schrijven ge deputeerde staten aan de regionale directie zuid van het rijksvastgocd- en ontwikkelingsbedrijf in Breda. Nieuw en gebruikt alle merken. Ook voor onderhoud en reparatie. luxe-, bedrijfswagens en personenbussen. Bovag autobedrijf NIEMANTSVERDRIET Poortvliet, tel. 0166-612680 Advertentie I.M. Sint-Maartensdijk Het Evenementen Comité Smal- stad(ECS) organiseert op 27 februari in samenwerking met de Zeeuwse Wandelsport Bond (ZWB) een win terwandeltocht. De start en cindloca- tie is Haestinge. De afstanden die gelopen kunnen worden zijn 5, 10, 15, 20 of 30 kilometer. Inschrijven kan vanaf acht uur 's morgens uur en wandelaars kunnen vanaf half negen vertrekken. Afhankelijk van de af stand komen de wandelaars langs het natuurgebied en het landgoed de Pluimpot, het strandje van Goris- hock, Scherpenisse. Poortvliet en het centrum van Sint-Maartensdijk. Bij terugkomst op het startbureau ontvangen wandelaars een ECS her inneringssticker. Er wordt gezorgd voor voldoende parkeergelegenheid aan dc Sportlaan. Voorinschrijving is mogelijk via e- mail ecswandelen@zeelandnet.nl. De plattelandsvrouwen afdeling Sint-Maartensdijk hebben zich vori ge week tijdens hun jaarvergadering vermaakt met een door de voorzitter ontworpen quiz. De dames werden verdeeld in groepen en kregen af wisselend fragmenten te horen van muziek vanaf de vijftiger jaren, Ne derlandstalige liedjes en tunes van Maandag 8 t/m zaterdag 13 februari Runderhaas 6,98 250 gr. Bij 1 kilo rundvlees naar keuze Varkensfrikando 100 gram 1,20 Schouderham 150 gram 1,20 1 Katenspek 100 gram 1,00 Tonijnsalade 100 gram 1,00 Voor lekker vlees, mals en mager moet u zijn bij uw echte slager SLAGER Voorstraat 48 Sint-Annaland Tel. 0166-652448 Advertentie I.M. oude en hedendaagse televisiepro gramma's. Het bleek moeilijker dan verwacht, er werd wel enthousiast meegezongen, maar tja wie zong dat nu ook weer'? Zowel penning meester als secretaresse kregen ap plaus voor hun keurig afgeleverde werk en in dc kas commissie werd Cor Wielinga vervangen door Ria Batenburg. Met tussendoor een drankje en een lekker hapje werd de jaarvergadering als geslaagd erva ren. Scherpenisse De bodem op de plek van het ver wijderde tankstation van Duine aan dc Spuidamstraat 3, is voldoende gesaneerd. Dat melden gedeputeer de staten als reactie op het evaluatie rapport van milieutechniek Reehorst uit Dordrecht. Dat bedrijf heeft de bodemsanering in oktober uitge voerd. Er is 56 ton verontreinigde grond afgegraven en afgevoerd naar de reinigingsinstallatie van ATM in Moerdijk. Niet alle verontreinigde grond is afgegraven, omdat dit niet lukte vanwege de aanwezige bebou wing en leidingen. Nabij de gevel van de bebouwing is met aromaten verontreinigde grond achtergeble ven. Daar is een foliescherm en drai nage aangebracht. Het grondwater wordt niet echt verontreinigd ge noemd, omdat de gehalten onder of net boven de streefwaarden voor een schone bodem liggen. Ook is er voorafgaand aan de sanering geke ken of de aangetroffen folie in het onderzoek asbesthoudend was. Dit was niet het geval. Er is nog restver- ontreiniging aanwezig van een eer dere sanering, maar die is volgens G.S. voldoende geïsoleerd door de folie en de bebouwing en daardoor wordt gesproken van een stabiele si tuatie. Wel adviseren gs als in de toekomst de bebouwing gesloopt wordt, dc restverontreiniging alsnog af te graven en af te voeren. Poortvliet De stichting MusicalXpres organi seert van 3 t/m 7 mei een theater- week in het Belgische Westmalle. Er is plaats voor 60 leerlingen in de leeftijd van 10 jaar t/m 21 jaar. Tij dens deze week wordt onder de naam Get ready for the stage, ge werkt aan een minimusical, die op vrijdagmiddag wordt opgevoerd voor dc belangstellenden. De theaterweek is ook toegankelijk voor onervaren kinderen. Naast het educatieve theaterprogramma wor den er ook activiteiten aangeboden als, bonte avond, nachtspel, film avond en sport. Als aandenken krij gen alle leerlingen een t-shirt. Er zullen drie docenten aanwezig zijn dia voor de lessen zang. dans en drama zorgen en er gaan zeven be geleiders mee. Inschrijven kan via de website www.musicalxpres.nl. Om het dorp en zusterdorp Scherpe nisse tc versterken, wordt, er mor genavond om acht uur een.bingo ge organiseerd in 't Ouwe Raed'uus. Er worden in totaal zes ronden bin go gespeeld om de dorpen tc steu nen. Hierna is er een geldprijzen- bingo en aansluitend een hoofd- prijzenbingo. De NBvP/Vrouwen van nu afdeling Poortvliet hebben hun jaarvergade ring in 't Ouwe Raed'uus gehouden onder het genot van een gebakje. Hiermee vierden dc plattelands vrouwen het feit dat de vereniging dit jaar 50 jaar bestaat. Anja van Til- beurgh was aftredend en niet her kiesbaar en in haar plaats werd Mientje ten Holte gekozen, Jannie van Dijke was aftredend en herkies baar en zij blijft haar functie van voorzitter vervullen. Jannie van Dij ke gaf een presentatie via een pro jectiescherm. Er waren foto's, brief jes en .een oude ledenlijst vanaf 1950 te zien, Ook waren er boeken en mappen met foto's en verslagen van vroeger lot nu. De avond was tc kort om alles tc bekijken en daarom kunnen belangstellenden alles nog een andere keer inzien. Sint-Philipsland In de tabel over de bevolkingsont wikkeling, vorige week in deze krant, is een fout geslopen. In de kolom inwonertal per 31 december 2009 zijn voor Sint Philipsland ou de cijfers blijven staan. De juiste zijn: 1384 mannen, 1302 vrouwen, en 2686 inwoners totaal. In het arti kel bij de tabel zijn de cijfers wél juist weergegeven. De mansleden van de Oud Gerefor meerde Gemeenten in Nederland hebben vrijdag in hun vergadering geprobeerd de kerkenraad uit tc breiden. Daarvoor is I.C. Noorthoek gekozen tot ouderling, maar hij heeft hiervoor bedankt. PM. Kunst en D.E. van de Wcteringh zijn geko zen tot diaken. Ze hebben een week bedenktijd gevraagd. Ouderling G. Faasse is herkozen en heeft zijn ver kiezing aanvaard. Tevens is er een beroep uitgebracht op ds. T. Klok uit Urk. In de onderlinge clubcompetitie van damsehaakvereniging DSVF is het zeer spannend: er zijn drie koplo pers, en ook in de middenmoot is het vanaf plaats vier lol en met acht, nog lang geen uitgemaakte zaak. Doordat verschillende spelers nog partijen moeten inhalen is hierdoor de huidige tussenstand enigszins vertekend. Johan v.d. Velde gaat met 13-20 voorlopig aan de leiding. In de partij van Gerben. v.d. Velde tegen Jos Noorthoek, trok dc eerste aan het langste eind: 2-0. Het was lang een gclijkopgaande strijd, maar in het begin van het eindspel werd een foutje van Jos door Gerben di rect afgestraft. Nico won met 2-0 van Aart. Nico zorgde voor deze verrassende uitslag doordat Aart in het middenspel een eenvoudig zetje van 2 om 3 en direct naar dam over hel hoofd zag, hij feliciteerde gelijk zijn tegenstander. J v.d. Weteringh speelde gelijk tegen J v.d. Velde: I- lDeze beide koplopers kwamen in een boeiende partij tot remise. Han had wel een licht voordeel, maar dit bleek onvoldoende voor winst. Jan handelde rustig naar een gelijkspel. Willem Drenth en Arie v.d. Wete ringh speelden ook met l-l gelijk. Deze partij had werkelijk alles wat een spannende partij nodig heeft, een gecompliceerde stand, en van beide kanten werd er aanvallend ge speeld. Halverwege stond Willem onder grote druk, de verrassende zet 28-22 verschafte hem weer de nodi ge ruimte. In het eindspel 7 tegen 7, gebruikte Arie veel tijd, en bood Willem remise aan. Na 45 zetten werd cr een akkoord gesloten, want Arie had nog maar 2 minuten op de klok voor dc benodigde resterende 5 zetten. Nico Flikweert verloor met 0-2 van Jan v.d. Weteringh en Johan v.d. Velde en Aart Slager speelden met l-l gelijk. Dc nieuw tc bouwen windturbines bij Anna Jacobapolder krijgen de naam Wisse Wind. Het gaat om een project van vijf windmolens dat door KP&P b.v. is ontwikkeld. Er is bij dc provincie een aanvraag inge diend om de tenaamstelling voor de vergunning van de natuurbescher mingswet te veranderen in Wisse Wind bv. in oprichting. A.G.M. Wisse heeft bij de provincie een verzoek ingediend voor het do den van ree om te voorkomen dat er schade optreedt aan gewassen, in dit geval fruitbomen. Het verzoek is twee weken geleden gedaan, maar de behandeling kan volgens gede puteerde staten enige tijd in beslag nemen. De provincie is namelijk verplicht om advies tc vragen van het Faunafonds. De kinderen met de meeste rondjes van de groep kregen een beker. De 230 leerlingen van basisschool De Rieburch in Sint-Maartensdijk hebben samen een bedrag van 3780,16 euro opgehaald. Ze liepen dat vorige week in de gymzaal van Haestinge bijeen via een sponsorloop van Kids4Kids en kregen dinsdag op school te horen wat het resultaat was. De helft van het geld (1890,08 euro) is bestemd voor speelma teriaal voor de eigen school, de rest gaat naar Right to Play. Alle kinderen verzamelden zich dinsdagmid dag in de aula van dc school om van het or ganiserende team, een groep studenten die acties bedenken onder de naam Kids4Kids, de uitslag te horen. Maar eerst werden de kinderen met de beste prestaties opgenoemd en beloond. En er was applaus voor de spon sors, maar ook voor het Rode Kruis. Want de EHBO'ers \jaren tijdens de sponsorloop aan wezig om eventuele blessure» te behandelen. Romy Meijer uit groep 7 had het grootste aandeel in hef bedrag. Zij haalde 114 euro op en kreeg daarom een mp3-speler. Er was ook een beloning voor de leerling met het op één na hoogste bedrag. Dat was Cilke van der Boor uit groep 5 met 100 euro. Zij kreeg een foto van haarzelf in actie in de gymzaal. Voor de kinderen met de meeste rondjes van de klas waren er prijzen in de vorm van be kers. In sommige groepen moest geloot wor den omdat er meer kinderen waren met een gelijk aantal rondes. De gelukkigen waren van klein naar groot, met tussen haakjes de groep: Nadia Morelli (1/2A), Antoinette Ver duit (1/2'B), Wesley Kloet (1/2C), Rick Stouten (3), Bas Crezee (4), Rick Schrier (5), Dellano Zimmerman (6), Rick Deurloo (7). Cas van Riet uit groep 8 liep de meeste rond jes van de school, namelijk 36. De negen fa natieke lopers maakten samen het bedrag bekend. Elk cijfer van het bedrag was apart op een doos geplakt die de leerlingen samen of alleen in de lucht hielden. Er moest wel even een paar keer gewisseld worden voordat het juiste bedrag tevoorschijn kwam. Maar de kinderen klapten al bij een bedrag van rond de 700 euro. De armen gingen echt hoog de lucht in toen ze de echte opbrengst zagen. Na afloop was er voor iedereen een stukje uit een hele grote taart. Die was versierd met fo to's van de sponsorloop De studenten van Kids4Kids, waaronder Smurdiekenaar Nick Visser, overhandigden een cheque aan plaatsvervangend directeur Corrie Moeliker van de Rieburch waarop stond hoe het bedrag verdeeld is. Zij bedank te de studenten voor hun inzet. Predikbeurten Zondag 7 februari THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 18.30 u. ds. Meijer. HERSTELD HERV. GEMEENTE 11.30 en 18.30. u. ds. Joppc. St. Maartensdijk. HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. mevr. Roggeband, dienst met gehandicapten. 17 u. jeugddienst in Ichthuskcrk. GEREF. KERK 10 u. ds. Broere. 17 u. ds. De Graaf, Zevenbergen, jeugddienst. CHR. GEREF. KERK 10 u. leesdiensl. 18.30 u. ds. Den Boer. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. CHRISTENGEMEENTE 10 u. dhr. Lcmmcns, H.A. R.K.-KERK zo 11 u. eucharistieviering. VRIJZ. GEL. GEM. N.P.B. 10.30 u. dhr. Scholl, Vlaardingen. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Scheurwater. 18.30 u. ds. Bevelander. Enter. GEREF. KERK 10 u. ds. Van Eerden, Kloetinge. CHR. GEREF. KERK 10 en 15.30 u. ds. Den Boer. GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. R.K.-KERK vr 9 u. eucharistieviering, za 17.30 u. woord-, gebed- en com munieviering, carnavalsviering, zo 9.30 u. eucharistieviering. SINT-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Versluis. 18 u. ds. Van 't Hof, Oude Tonge. HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 u. onbekend. 16 u. ds. Van Wijk, Herkingen. GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. leesdienst. 14.30 u. ds. Bakker. GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. STAVEN ISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. v.d. Ziel, Ooltgcnsplaat. 18 u. ds. Zeedijk. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. do 4/2 19.30 u. dhr. v.d. Veen, Groenekan. SINT-MAARTENSDIJK HERSTELD HERV. GEMEENTE 9.30 cn 14.30 U. ds. Joppc. HERV. GEM. REHOBOTH 10 en 19 u. ds. Reehorst. OUD GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.30 en 18.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. De Groot. GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. ds. Bakker. 14 u. leesdienst. VRIJE HERVORMDE GEM. 9.30 en 14.30 u. ds. v.d. Sleen. POORTVLIET HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 en 18 u. ds. De Jong, Staphorst. GEREF. KERK 10 u. ds. v.d. Linden, Westkapelle. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. do 11/2 19.30 u. ds. De Heer. SIN 1 -PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Den Boer, H.D. 17 u. ds. Van Vreeswijk, Den Bom mel. GEREF. GEM. 9.30 en 15 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. (B.V.) 10 en 18 u. ds. Van der Meer. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. Klap. Weekenddiensten HUISARTSEN Huisartsenpost Bergen op Zoom e.o., lel. 0164-273855 (Paracelsuslaan 2), ma t/m vr 17-8 u., za en zo. TANDHEELKUNDIGE HULP 0900-82637456. APOTHEEK THOLEN Vliethof 8, za 11-12 u. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11.30-12 u.. Poort vliet za 8.30-9 u„ tel. 0166-662596. KRAAMZORG Verloskundigen: Maatschap Steen bergen: tel. 604969. Sifra: 604664. Dé Provinciale Kraamzorg, tel. 0113-224000. Bevallingenlijn tel. 0113-224022 (24 u.p.dag). Homecare (24 u. per dag), tel. 0113- 232924 of 0115-615595. BLIJE VAN M N LIJF Opvangtehuis voor vrouwen, tel. 0118-469869. TELEFON. HULPDIENST tel. 0118-615551kindertelefoon 0800 -0432 (gratis). KINDERMISHANDELING Bureau vertrouwensarts, tel. 0118- 628800. KINDEROPVANG KOBALT Kinderdagverblijf en gastouderbu reau tel. 0164-273633. JONGERENWERK Jeugd- en jongerenwerk lel. 0166- 668200. STORINGEN ENERGIE Tel. 0800-9009. KAMER VAN KOOPHANDEL Di 9/2 9-12 u. CWI, Hof van Tholen 2. Tholen. afspr. 0118-673501. HOOGWATERSTANDEN Donderdag 4 t/m vrijdag 12 februari donderdag vrijdag zaterdag zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6.59 -19.32 7.42 -20.15 8.29 -21.05 9.22 - 22.07 10.32 -23.22 12.02 - ----- 0.52 - 13.27 1.57 - 14.25 2.47 - 15.12 za 6/2 0.51 u. LK Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten later. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI tel. 0900-9771. Ruim vijftig belangstellenden kwa men zaterdagmiddag in hotel Kom in Sint-Maartensdijk kijken naar oude films cn foto's van het dorp. Dat was meer dan dc Leo Troost en Lcny de Graaf van de Club van 50 hadden verwacht. Dc 'filmzaal' was niet groot genoeg voor alle toe schouwers. De groep werd in tweeën gesplitst. Er werden films getoond van de viering in 1985 van 500 jaar Smalstadsrechten en van de bouw van de nieuwbouwwijk in de Muijepolder in 1989. Tijdens de voorstelling kregen de bezoekers popcorn. In de vroegere woonkamer lagen mappen met foto's van de smalstad uit dc verzameling van Ko Guequièrre. Elke keer komen er weer nieuwe bezoekers. Nu was bij voorbeeld de 84-jarige Jan Kloet voor het eerst van de partij. Hij woont weer sinds kort in het dorp. Kloets vader was vroeger bekend van de zingende zaag. Op zijn veer tiende vertrok hij naar Breda. Kloet was dit keer de oudste bezoeker. De Club van 50 voorziet in een behoef te, zo blijkt. THOLEN 4 feb Diapresentatie, dhr. Stuij voor Chr. ouderenver., NPB, 14.30 u. 6 fèb Open les Tim Lips, paardensport, Eendrachtruiters, Boomdijk 4, 15 u. 6 feb Lustrumconcert, Anthonie Keldermans Concerten, Grote Kerk, 15.30 u. 8 feb Spreekuur identiteitsbewijs, voor ouderen. Ten Anker, 13.30- 14.30 u. 9 feb Lezing Janneke Schrok, NPB, 19.30 u. 10 feb Servicebureau Voor Elkaar, presentatie voor vrijz. vrouwen bond. NPB, 14 u. 11 feb Cursusavond borstvoeding, LLL, Stoofstraat 8, 20-21.30 u. 13 feb Regiomiddag Zeeuwse dia lectvereniging, Ten Anker, 14.30 u. OUD-VOSSEMEER 4 feb Verkiezingsdebat, Onderne mers Overleg Tholen, 19.30-22 u. 12 en 13 feb Woaidaehen. 25 feb Politieke thema-avond voor jongeren, ChristcnUnie, dc Vossen- kuil, 19.30 u. 9 mrt Jaarvergadering vrouwenver. Wees een zegen, de Voorhof, 19.30 u. SINT-ANNALAND 6 feb Jamsessie, stichting Tholen Rockt, café An de Slööve, 20 u. 9 feb Jongercnraadsvergadering, Wellevaete, 19.30 u. 10 feb Spreekuur identiteitsbewijs, voor ouderen, de Schutse, 13.30- 14.30 u. 10 feb Jaarvergadering plattelands vrouwen, afd. Sint-Annaland, Wel levaete, 19.30 u. 12 feb Ledenvergadering Smash '76, Wellevaete, 19.30 u. SINT-MAARTENSDIJK 4 feb Kinderkoor Sjaloom, Maar- tenshof, 19 u. 10 feb Politieke debatavond, Club van 50, hotel Kom!, 19-22 u. 12 feb Spreekuur identiteitsbewijs, W voor ouderen, Maartenshof, 13.30- 14.30 u. 27 feb Winterwandeltocht, ECS, Haestinge, v.a. 8 u. SCHERPENISSE 5 feb Open klaverjaswedstrijd, De Roemers, Holland Huis, 20 u. 20 feb Turegluren, excursie door Plan Tureluur, VVV Tholen, start Platteweg/Gatweg 13.30 u. POORTVLIET 5 feb Bingo, 't.Ouwe Raed'uus, 20 u. 13 en 20 feb Operatie Suikeroom, klucht toneelclub Poortvliet, 't Ou we Raed'uus, 20 u. SINT-PHILIPSLAND 9 feb Leefbaarheid in Thoolse ker nen, discussieavond CU, dorpshuis Anna Jacobapolder, 19.30 u. 17 feb diapresentatie boswachter voor leden plattelands vr.. Wimpel, 20 u. BERGEN OP ZOOM t/m 29 aug Spotprenten, Marius Bauer e.a.. Markiezenhof, t/m 30 aug Tentoonstelling Willem van Dort sr., schilderijen, Markie zenhof. 4 feb Adje's sterren revue, de Maagd, 20 u. +fi I m+++li lm+++fïlm+++film+ CINEM'ACTUEEL: Alvin and the chipmunks 2 - za 13.45 cn 16 u., zo en wo 13.45 u. Anubis en de wraak van Arghus - za, zo en wo 16 u. Ava tar -vr t/m zo 20.45 u., ma 20 u., wo 15.15 u. Dc hel van '63 - vr 18.30 u„ za en zo 16 u., di 20 u., wo 16 u. It's complicated - do 20 u., vr t/m zo 18.45 u. Julie en Julia - zo 19 u., di 20.30 u. Komt een vrouw bij de dok- ter - vr 2115 u., za 18.30 en 2115 u., zo 16 en 2115 u., wo 20 u. Millenni um 2: De vrouw die met vuur speelde - do en ma t/m wo 20 u., vr t/m zo 21.15 u. Old dogs -za, zo cn wo 13.45 u. Plop en de kabouterbaby - za, zo en wo 13.45 u. Sherlock Hol mes - do en ma t/m wo 20 u., vr 21.15 u., za en zo 18.45 en 21.15 u. The cove - ma 20.30 u. The edge of darkness - do en wo 20 u., vr t/m zo 18.45 u. The princess the frog - vr I8.45u.,za, zoen wo 13.45 en 16 u.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 2