Blom trekt boetekleed aan na affaire honkbalknuppel Politiek is verdeeld over huisvesting scholen Tholen Timmerfabriek de Pluumpot failliet door bouwmalaise Dammers van Die Heenetrecht en schakers Regenboog winnen weer CDA wil overal uitleen boeken Flupland op tv bij RTL 4 NK supermoto in Oud-Vossemeer Politie maakt brokken 5K Donderdag 4 februari 2010 66® jaargang no. 12 Shell Station Bal 4 cent/liter Scherpe prijzen en toch héél Shell Wieken De Hoop in vreugdestand MERCARI KOOPT DIRECT UW WONING! 0162-372211 www.mercari.nl De Supermarkt van Halsteren zie www.plus.nl 'Op een gegeven moment komt er een eind aan je acceptatieniveau „Ik wil hierbij verklaren dat het mij spijt dat ik deze on handige actie heb ondernomen. Maar tegelijkertijd ben ik van mening, dat ik na aanhoudende overlast en hufte- rig gedrag van jongeren hen daar wel op moei kunnen aanspreken." Dat schrijft Tweede Kamerlid Luuk Blom uit Sint-Annaland in een brief aan het fractiebestuur en de partijvoorzitter van de PvdA. Hij raakte over de rooie na het gooien met sneeuwballen tegen zijn ramen nadat er eerder pindasaus en bloemen tegen zijn auto en huis waren gegooid. „Op een gegeven moment komt er een eind aan je acceptatieniveau", zegt Blom. Pesterijen Onhandige actie CU: Noodzaak en knelpunten al jarenlang bekend Meerdere politiekê partijen vinden dat het oplossen van de huisvestingsproblematiek van de scholen in Tholen (stad) geen uitstel duldt tot 2018. „Daar moetje vreselijk mee oppassen", zei SP-lijsttrekker T.D. Korevaar on langs in een overleg over de bezuinigingen. CDA en CU vinden een nieuw onderzoek naar de situatie overbodig. „Er wordt sinds 1995 over gediscussieerd. De noodzaak en de knelpunten zijn al jarenlang bij iedereen bekend. Het kan zo niet blijven", aldus A.G. van de Sande (CU). Ontslag 20 medewerkersonderzoek doorstart Deze week Wattstraat 3, Tholen Korting vanaf nu: EURO: 6 cent/liter DIESEL: to.v de undelijke Shall edvie.prlj» Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5, 4697 ZG Sint-Annaland Telefoon 0166-657007 b.g.g. 653474 Telefax 0166-657008 E-mail: redactie@eendrachtbode.nl advertentie@eendrachtbode.nl admin@eendrachtbode.nl Website: www.eendrachtbode.nl Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Bankrekening 30 30 05 556, Giro 12 44 07 Abonnement 17,15 per halfjaar, 31,00 per jaar, per post 55,50 per jaar, allemaal incasso. Losse nummers 1 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,31 plus btw per mm. Hoofdredacteur W. Heijboer. Het CDA wil in alle kleine woon kernen het uitlenen van boeken mo gelijk maken. Rina Ligtendag wijst daar nog eens op in vragen aan b. en w. Ze wijst op een motie van april vorig jaar waarin b. en w. is ge vraagd om onder meer een wissel collectie in de woonzorgcomplexen te verzorgen in de dorpen waar geen uitleenpost meer is. Dit onderdeel van de motie is volgens het CDA niet uitgevoerd. De motie werd in dertijd ondersteund door alle raads fracties en door b. en w. overgeno men. Ze vraagt nu of b. en w. bereid zijn ook dit onderdeel in de samen werking met de bibliotheek op nieuw te bekijken. Bij RTL 4 zijn morgen beelden te zien van Sint Philipsland. In het pro gramma Peter van der Vorst ziet ster ren wordt een beeld geschetst van het leven van de in Paramaribo ge boren acteur en lelevisieprcsentator John Williams (40) die van zijn zes de tot zijn twaalfde in Sint-Philips land heeft gewoond. Hij bezoekt er onder meer zijn oude school de Luijster. de voetbalvereniging Noad '67 en Adri en Henny Verkcrkc waar hij kind aan huis was. Ze hebben er nog steeds contact mee al was het wel zeven jaar geleden dal ze hem gezien hebben. Henny: „Hij kwam met zijn grootmoeder en zijn nichtje hier achter wonen. Als klein ventje kwam hij bij ons spelen. Hij is net zo oud als onze Kees. Hij noemt mij zijn pleegmoedertje. Het was heel bijzonder want het was hel eerste zwarte kind in het dorp." Adri Pcene uit Oud-Vossemeer en Kees Matthijssen uit Poortvliet wil len op 15 mei een open Nederlands kampioenschap supermoto organi seren. Het parcours van deze motor crosswedstrijd is in de polder ten noorden van Oud-Vossemeer. Het evenement is onderdeel van de acti viteiten voor de viering van 600-ja- rig bestaan van het dorp. Kees Mat thijssen laat weten dat in principe alles al rond is. „Alleen de burge meester moet nog ja zeggen." De wedstrijd duurt de hele dag en heeft de onderdelen inter ('de snelle jon gens'), nationaal en jeugd. Ook is er een damesgroep en wordt de pauze opgevuld door een stuntrijder. Mat thijssen verwacht zo'n 250 deelne mers. Hij heeft al toezeggingen van enkele rijders. Zowel Matthijssen als Peene zijn bekend in de super moto, omdat zij zelf de sport beoe fenen. Een surveillanccauto van de politie is zaterdagnacht tegen een gepar keerde auto aangereden. Die stond op de hoek van de Wal met de Een- drachtsweg in Tholen. Het wegdek was glad door sneeuwval en de weg loopt daar af. Dat is waarschijnlijk de oorzaak dat er eerder die avond, rond half tien, een ander voertuig te gen dezelfde auto is gebotst. Maar van de bestuurder daarvan ontbreekt elk spoor. De agenten hebben via een briefje op de voorruit melding gedaan van hun aanrijding en inmid dels is volgens een woordvoerder het schadeformulier samen met de eigenaar van de getroffen auto inge vuld. De auto raakte aan de achter zijde en de zijkant beschadigd. De kleinste molen van Zeeland in Sint Philipsland draait weer. Vrijdag werd hij officieel geopend. Zie pagina 11. PLUS Grinwis Dorpsstraat 75-77 Halsteren PLUS Tel: 0164 68 32 71 =B Advertentie LM. Luuk Blom, hier hij het uitbrengen van zijn stem voor de Tweede Kamer in november 2006, had heet wat uit te leggen na zijn reactie op het gooien met sneeuwballen. De sneeuwbal is flink groter gewor den na een klein bericht onder het plaatselijk nieuws in deze krant op 14 januari, waarbij onder het kopje .Honkbalknuppel' melding werd ge maakt van een incident op zaterdag avond 9 januari. Blom, die avond ge tergd door jongeren die sneeuwballen tegen zijn ramen gooien, stormt met een honkbalknuppel naar buiten om dat hij een grotere groep verwachtte, maar hij treft alleen de 17-jarige Wil- co Menheerc met zijn vriendin Jennif er van Haaften aan. Die ervaren het optreden van Blom als een bedrei ging, zo laat Mcnhcere 21 januari in deze krant welen via de rubriek Stem men van lazers. „Iedereen weet dat je in zo'n situatie de politie nyjet bellen en niet zelf met een honkbalknuppel naar buiten moet gaan. Zeker niet als je een voorbeeldfunctie vervult", schrijft Menheerc, die 15 januari bij de politie aangifte doet van bedrei ging. De sneeuwbal gaat landelijk rollen wanneer maandag 1 februari dagblad De Telegraaf met het bericht .Kamer lid dreigt met knuppel' komt. Deining aan het Binnenhof en Blom komt die zelfde dag nog met een verklaring. „Partijgenoten, Met deze brief wil ik duidelijkheid geven over een vandaag verschenen artikel in de Telegraaf. Mijn gezin en ik hebben al enige tijd last van over lastgevende jeugd. Wij wonen in het centrum van een klein dorp, waar bij na iedereen weet wie ik ben en wat ik doe. Dat heeft grote voordelen, ten slotte woon je in midden in de samen leving, maar ook enkele hele verve lende nadelen. Pesterijen, getreiter, uitdagend gedrag en vandalisme ko men regelmatig voor. Ik heb daar meerdere malen melding bij de politie van gedaan. Op zaterdag 9 januari werd ik opge schrikt door een ijsballcnsalvo die te gen verschillende ramen van ons huis werd gegooid. Ik dacht direct .daar begint de ellende weer. Ik heb daarop de telefoon gepakt en melding bij de politic gedaan. Even later hoorden wc weer een aan tal ijshallen tegen onze ruiten komen. Ik was in de veronderstelling dal het weer dezelfde groep jongeren betrof. Ik ging daarop naar buiten omdat ik de groep jongeren op hun gedrag wil de aanspreken, ter zelfverdediging nam ik een honkbalknuppel mee. Ik kwam buiten en zag slechts twee jon-- geren. Die heb ik aangesproken. U zult ongetwijfeld begrijpen dat ik op dat moment behoorlijk geëmotio neerd was, en heb ze gezegd dat het klaar moest zijn met dat aanhoudende gedonder. De jongeren ontkenden er iets mee te maken te hebben. Ik heb me daarop omgedraaid en ben weer naar binnen gegaan. Drie kwartier later stond de politie aan mijn deur. Ik was in de veronder stelling dal ze mij bezochten vanwege mijn eigen melding over de ijshallen. Echter, het ging over de wijze waarop ik de jongeren had aangesproken. Ik heb daarop een gesprek met de politie gehad dat eindigde in de conclusie dat mijn actie onhandig was geweest maar dal het daar vixir de rest bij zou blijven. Er was immers niets gebeurd. Ik wil hierbij verklaren dat het mij spijt dal ik deze onhandige actie heb ondernomen. Maar tegelijkertijd ben ik van mening dat ik na aanhoudende overlast en hufterig gedrag van jonge ren hen daar wel op moet kunnen aan spreken. Met partijgenootschappelijke groet, Luuk Blom. Tweede Kamerlid Pv dA." Het in parlementair Den Haag veel gelezen NRC Handelsblad maakte ook melding van het incident en dins dag kwam Dé Telegraaf met een ver- volgbericht onder de kop .PvdA'er Blom blijft.' Het Tweede Kamerlid is de laatste weken volop in het nieuws omdat hij namens de PvdA in de commissie De Wit zit. die de financië le crisis onderzoekt en tal van promi nente bankiers en andere kopstukken ondervraagt. Blom leidde zelf vijf ge sprekken. die rechtstreeks op de tele visie werden uitgezonden. Door zijn rol in die commissie was de positie van het Sint-Annalandse Tweede Ka merlid extra gevoelig. De met slechte verkiezingspeilingen geplaagde PvdA kon dit incident er daarom absoluut niet bij gebruiken. De immer kritische prof.dr. Aric van der Zwan uit Poort vliet had in Buitenhof PvdA-promi- nent en oud-premier Wim Kok al een veeg uit de pan gegeven over zijn op treden in de commissie De Wit en nu kreeg de PvdA-leiding uit Zeeland er nog een honkbalknuppel-incident bij. „Er is een behoorlijke storm opge laaid", stelt Blom vast. „Wat ik ge daan heb, is fout. Uit machteloos heid ben ik uit mijn vel gesprongen, maar op een gegeven moment komt er een eind aan je acceptatieniveau. Het laatste geval op die zaterdag avond was een optelsom van een he leboel dingen: je ramen en je auto besmeurd met pindasaus en uit het perk aan de Molendijk getrokken bloemen tegen je woning gegooid." Pagina 3: Nooit had ik dat zo moeten doen. De basisscholen in Tholen zijn te klein en sommige gebouwen sterk verouderd. In de zoektocht naar een oplossing keek de politiek richting de sportaccommodaties. Vervolgens bleken in het groeiende Tholen veel méér zaken te zijn die aangepakt moeten worden. Ze werden gebun deld in een zogenaamd masterplan. Maar nu er bezuinigd moet worden omdat gemeenten minder geld van het rijk gaan krijgen, blijkt het mas terplan onbetaalbaar. In een lijst van mogelijke bezuinigen voeren burge meester en wethouders uitgerekend het project op dal de aanzet was voor dit plan. Of het uitgesteld moet worden tot 2018, moet afhankelijk zijn van de knelpunten die het onderwijs ervaart, vond SGP'cr RW.J. Hoek. Hij steun de een inventarisatie. En ABT vindt dat er een onderhoudsplan moet ko men voor alle scholen, zei J.J.P.A. Boulogne. De gevolgen van uitstel zijn niet te overzien, daarom moet het mogelijk blijven om tussentijds bij te sturen, aldus EJ.A. Hommel (VVD). Hij vroeg aandacht voor de relatie tussen de toestand van de ge bouwen en de gezondheid van de leerlingen. Ook CDA'er J.P. Bout sprak zijn bezorgdheid uit over uit stel. „Gezien de zorgen die daarover bij het onderwijs bestaan, vraag ik er aandacht voor. Uitvoering dient eer der te gebeuren dan 2018." Nog eens een onderzoek, vond hij niet nodig. De CU wil ten aanzien van de Thoolse scholen van geen uitstel welen. „Maar dan schrapt u het grootste deel van de voorgestelde bezuinigingen", reageerde Hoek, die bijval kreeg van Hommel. Vol gens Van de Sande kan de situatie zo niet blijven. Hij gaf tegelijkertijd aan. dat het huisvestingsprobleem niet per se aangepakt hoeft te wor den op de manier die b. en w. voor ogen heeft (wat ruim een miljoen kost). M.J. Klippcl (RFT) was het helemaal eens met de CU. „Als je hoort hoe men zich behelpen moet. als je hoort hoe het gesteld is met het binnenklimaat. Dan kunnen we nu toch niet zeggen: dat schuiven we maar door tot 2018 Uitstel heeft overigens ook extra kosten tot gevolg, waarmee in de bezuinigingsvoorstellen helemaal geen rekening is gehouden. Door de toename van het aantal leerlingen zal. tien jaar lang, jaarlijks 40 mille nodig zijn. En ook is extra geld no dig in het onderhoudsfonds. Klippel zei er als enige wat van. De economische crisis en met name de malaise in de bouw heeft tim merfabriek De Pluumpot uit Sint-Maartensdijk de das omgedaan. Het bedrijf is dinsdag failliet verklaard. Voor 18 medewerkers en de 2 di recteuren dreigt ontslag. De curator onderzoekt de mogelijkheden voor een doorstart in afgeslankte vorm. De timmerfabriek is 1 juli 1960 op gericht en zou dus aanstaande zomer het 50-jarig bestaan hebben ge vierd. Alleen de werkmaatschappij is fail liet, de gebouwen vallen onder een andere vennootschap. Het faillisse ment is door leveranciers van de Pluumpot aangevraagd en de Mid delburgse rechtbank willigde dat verzoek in. „De schuld bedraagt enkele tonnen en ik vrees dat er weinig te halen is", zegt Jos de Kerf, kantoorgenoot van curator mr. Van Letuwen uit Goes. „De malaise in de bouw heeft de tim merfabriek zeker parten gespeeld. Er is gebrek aan orders in de bran che en dat is niet vreemd in deze tijden. De bank is op de hoogte van de problematiek, maar een credi teur vroeg het faillissement aan." De curator zegt nog volop aan hel inventariseren te zijn hoe de situ atie is. „Wc kunnen niet uitsluiten dat er ontslagen vallen, maar we onderzoeken of er een eventuele doorstart mogelijk is." De Pluumpot was bijna een halve eeuw een gerenommeerd machi naal houtbewerkingsbedrijf, gespe cialiseerd in het fabriceren van pre fab houten woningen, houtskclet- bouw. De broers Hans en Sam Muller stonden jarenlang aan het roer en gaven eind 2000 de leiding over aan Anton van Doren. Een di recteur buiten de familiekring, die in september 2003 plaats maakte voor de nieuwe generatie Muller: de ncefs Thomas (38) en Ronald (33). Het bedrijf had het lastig met een negatief eigen vermogen in 2006 en 2007. maar in 2008 werd dat weer positief. En toen sloeg de economische crisis toe. De timmer fabriek is eigendom van Bcheers- maatschappij H S Muller b.v., dat via een aantal andere vennoot schappen uiteindelijk bij Thomas Muller uit Tholen en Ronald Mul ler uit Scherpenissc uitkomt. Bei den waren gisteren niet bereikbaar voor commentaar. Adri Verkerke halve eeuw- muzikant bij Concordia in Sint Philipsland Sienie v.d. Reest gouden lid Plattelandsvrouwen Scherpenisse Dick Vaders is veertig jaar lid van De Zwaluw w EN VERDER... Richard v.d. Velde en Bram Boogaard ontwerpen een drijvend eiland ABT-kandidaat Han van 't Hof haalt zijn ideeën niet uit de computer VERVELING OP HET JUISTE MOMENT IS EEN TEKEN VAN INTELLIGENTIE Dit nummer bestaat uit 16 pagina's Nee, verrassend is het niet: de uitslag van het schooldam- en schaaktoernooi van de Thoolse basis scholen. Maar oh, wat zijn ze goed, de winnaars. Want de teams van Die Heenetrecht uit Oud-Vos semeer en de Regenboog uit Tholen zijn gisteren tijdens de finale in Meulvliet er weer met de wis selbeker vandoor gegaan. Ook verdedigen ze samen met de nummers twee de I'hoolse eer op het Zeeuws kampioenschap voor schooldammen en schaken. Dat Ls voor het dammen op 3 maart in 's- Gravenpolder en op 20 maart in Goes wordt er gestreden om de schaaktitel. Voordat organisator Andries de Meyer de totaaluitslag bekend maakte, huldigde hij eerst de beste indivi duele spelers. Bij het dammen waren dat drie kinderen van Die Heenetrecht: Roxanne Wijs. Jordy van der Zande en Fabiennc de Hond wonnen al hun parti jen. Bij het schaken waren twee jongens het beste van de hele wedstrijd. Nathan van Egeraat en Gerco Andringa lieten slechts een halve punt liggen. Niet verba zingwekkend dat genoemde spelers ook deel uitmaakten van de winnende teams. Marijn Atres en Daniël Bal maakten het schaaksucces voor de Regenboog compleet. Chantal Berger was het vierde lid van het damteam van Die Heenetrecht. Al in de eerste ronde werd duidelijk dat er tegen het Oud-Vosscmeerse team geen kruid was opgewassen. Zij scoorden na vier ronden al de maximale vier punten en verdubbel den die in de finale. Ook de Regenboog won de eerste vier ronden in het schaken. De winnaars werden op passende wijze gehuldigd: naast de wisselbeker, kregen zij ook een boekje. Voor de dammers was dat er eentje over dammen en bij de schakers over schaken. De Eben Haëzer uit Tholen heeft enkele jaren gele den al bewezen sterke schakers te hebben, toen die school een afvaardiging naar het Nederlands kam pioenschap won. Nu volgden beide teams na de eerste ronde op 1,5 punt afstand. In de finale kwam team 1 van de Eben Haëzer als sterkste na de Regenboog bovendrijven. Daar is wel een rekensom op toege past, want De Meyer vertelde dat dat team na de laatste ronde eigenlijk na het tweede team was geëin digd. „Maar dat was niet eerlijk, want het eerste team had een zwaardere wedstrijd gehad." Er waren ze ven schaaktcams, maar de organisatie wilde ze acht rondes laten spelen, net als bij het schooldammen. Daarvcxir moest in de laatste ronde de nummer een tegen de nummer twee, nummer drie tegen vier en nummer vijf legen zes. De Eben Haëzer 1 verloor van het sterke team van de Regenboog. Daarom heeft De Meyer weerstandspunten laten meetellen en werd het eerste team van de school alsnog tweede en mag het meedoen aan het Zeeuws kampioenschap. Het eerste damteam van TcrTolne mag ook naar de provin ciale wedstrijd. Uitslag schaken: 1De Regenboog 7 p.; 2. Eben Haëzer 1 5,5 p.; 3. Eben Haëzer 2 5 p.; 4. School met de Bijbel (St. Annal.) én De Kraal 3 p.; 6. De Ark 2,5 p.: 7. De Casembroot 2 p. Dammen: 1Die Heenetrecht 1 8 p.: 2. TerTolne 1 7 p.; 3. Die Heenetrecht 2 5,5 p.; 4. Eben Haëzer 5 p.; 5. TerTol- ne 2 én School met de Bijbel 4,5 p.; 7. De Cascmbrootschixil én De Ark 4 p.; 9. De Regenboog 2,5 p.; 10. Sint Antonius 2 p.; 11. De Kraal I p. 4HB De winnaars v.l.Q.r.: Gerco Andringa, Marijn Atres, Daniël Bal, Nathan van Egeraat, Fabienne de Hond, Jordy Berger en Roxanne Wijs. van der Zande, Chantal 43

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 1