'Groot voordeel is datje thuis je hobby kan uitoefenen' Verrassingen in eilandencup Zonder eigen vervoer 's avonds toch de goede kant op O Thools tenniskampioenschap Batho heeft beetje geluk Emergo moet koppositie delen Samen omgaan met grondwater Johan Robesin over Donderdag 4 februari 2010 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 15 Duivenmelkers Bolier en Vaders gehuldigd in Wellevaete in Sint-Annaland Doel stellen Een baby Provincie maakt mogelijk Kees van Beveren aan de slag als gedeputeerde het middenbestuur Provincie Zeeland Andere koplopers Jeugd U13 Reserves Partij van de Arbeid Eefke Bastianen: Duivenmelkers uit rayon 6 waren zaterdag bijeen in de Wellevaete in Sint-Annaland. De grote zaal was het domein van ongéveer negentig duivenliefhebbers van Tholen, Sint Philipsland en Schouwen-Duive- land. Op de jaarlijkse kampioensdag waren er weer veel prijzen te ver delen. De Thoolse inbreng was groot, Jan-Jaap Bolier en zijn vader Kees uit Scherpenisse werden nummer 1, Jo Moerland uit Stavcnisse nummer 2 en Dick Vaders uit Oud-Vossemeer nummer 3. Voor Jan-Jaap en zijn vader Kees was het de zesde keer in elf jaar dat ze de beste van het rayon waren: ge neraal kampioen. Dat wil zeggen dat ze met hun duiven de beste pres taties hebben geleverd over alle vluchten van het afgelopen vliegsei- zoen. Een geweldige prestatie vindt Jan-Jaap. maar zegt hij bescheiden: „We hebben er wel de duiven voor zitten." Het geheim van de smid? Dat bestaat niet, zegt de 29-jarige Bolier. „Geheimen zijn er niet in de duivensport. Het gaat er om dat je goede duiven hebt. Je moet als dui venmelker aanvoelen of een duif het goed zal doen. Maar de basis is goe de duiven-in je hok." In de winter heeft de combinatie van vader en zoon die lid zijn van de Reisduif in hun woonplaats, onge veer 100 duiven. In het vliegsei- zoen. dat in april begint en in sep tember eindigt, zijn het er vijftig. „Elk jaar kweken we zo'n vijftig duiven en gaan wc steeds op zoek naar versterking. Gemiddeld halen we er elk jaar 1 of 2 nieuwe duiven bij om te kruisen zodat we gemid deld een sterk hok hebben. Vers bloed, nieuw materiaal, is belang rijk." Maar dat is nog geen garantie dat het slaagt, zegt de kweker. „Ze ker niet. maar tot nu toe mogen wc niet klagen." Bolier wist tijdens het seizoen dal hij en zijn vader hoge ogen zouden kunnen gooien. Van elke discipline (afstand) worden tussenstanden ver meld. „Het is zaak om zoveel moge lijk punten per vlucht te halen. Als we met tien duiven meedoen, dan wijzen we een aantal duiven aan, waarvan we denken dat ze het goed zullen doen. Daarmee zijn meer punten te behalen dan de zogeheten onaangewezen duiven." De punten worden bij elkaar opgeteld en zo probeert elke duivenlicfhebbcr zo veel mogelijk punten bij elkaar te sprokkelen. „Maar je moet wel hard vliegen na tuurlijk. En als melker het idee heb ben welke duif hard zdl vliegen." De combinatie scoorde goed op de wedvluchten tussen de 300 en 500 kilometer (midfond) en de vluchten tussen de 500 en 700 kilometer (dagfond). Bij de zogeheten na- vluchten, van 150 tot 300 kilometer, in augustus en september werd de combinatie zelfs Zeeuws kampioen. „Toen stonden we al bovenaan en dat hebben wc zo kunnen houden." Voor de dertig vluchten per seizoen kan maximaal 60.000 punten wor den behaald. Bolier eindigde er met bijna 45.000. Nummer twee zat on der de 40.000 punten. De Schcrpenissenaar geniet van de hobby. „Het mooie is dat je de hob by gewoon thuis kan uitoefenen. Hel is wel een individuele sport, maar in het seizoen zit je wel iedere weck bij elkaar." Het voordeel van de combinatie is dat vader en zoon elkaar kunnen afwisselen. „Is de een er niet, dan kan de ander de dui ven verzorgen." Jan-Jaap besteedt elke dag - als er niet wordt gevlogen - twee uur aan zijn dieren. In het vliegseizoen loopt dat op tot vijf h zes uur per dag. „Dat is wel nodig, wil je presteren op de wedvluchten. Er komt niks voor niks." Bolier is nog lang niet uitge studeerd. zegt hij. „Er zijn altijd pun ten om te verbeteren. Vooral op de midfond en de dagfond. Ik wil nog graag een keer provinciaal kampioen worden, een NPO-vlucht in Zeeland. We willen altijd nog een doel stellen. Er moeten dromen blijven." Jo Moerland was afwezig, maar Dick Vaders was wel present. Hij kent Jan Jaap heel goed. Bijna elke zondag gaat Bolier bij Vaders langs om over de duivensport te praten. Jan Jaap noemt dat melken. De 63- jarige Vaders heeft duiven uit het hok van de Bolier. „Wc praten altijd over duiven. Ons kent ons." Maar ook van Rien Vaders heeft Dick materiaal in huis. „Ik zit ieder jaar wel bij de eerste vijf." Vaders doet niet mee aan de overnacht- vluchten van 1000 tot 1200 kilome ter. „Nou, bijna niet. Het afgelopen jaar heb ik twee keer'meegedaan. Met één duif. Ik heb er geen duiven voor. Daar moetje er veel voor heb ben zitten. Voor de midfond en de dagfond heb ik de beste duiven zit ten. Ik zat bij de eerste tien van Zee land. Met een jonge duif werd ik eerste op de midfond, bij de oude duiven zat ik er ook al bij." Vaders is dit jaar veertig jaar lid van de Zwaluw in Oud-Vosscmeer. Het houden van duiven zit in de familie. Zijn grootvader Daan en zijn vader Jaap gingen hem voor. „Ik hielp al bij het verzorgen bij mijn vader en opa." Terugkijkend zegt Vaders dat hij 'heel veel goede jaren en heel veel slechte jaren heeft gekend.' Ook Vaders doet het niet alleen. Sa men met zijn neef Dick Lindhout (74) heeft hij zes koppels duiven zit ten voor de kweek. „Toen ik werkte liet hij de duiven voor me uit. Zo lang je de hele dag werkt, vergeet het dan maar. Dan haal je bijna nooit topprestaties. Ik heb bewonde ring voor mensen die werken en V.l.n.r. Kees en Jan-Jaap Bolier en Dick Vaders scoren hoog. Jo Moerland ontbrak. goed met hun duiven presteren. Het verzorgen van duiven is net zoals met een baby. Van de ochtend tot de avond moet je er mee bezig zijn." Vaders kan dat nu. Hij is sinds drie jaar thuis en besteedt nu ongeveer drie uur per dag aan de vogels. De melker is blij dat zijn neef hem helpt. „Anders kun je niet op vakan tie. Ik kan op hem terugvallen. Maar je vrouw moet.er ook achter staan." Ook Lindhout heeft duiven uit het prijsvliegende hok van Bolier. „Ze zitten door heel Zeeland." Rayon 6 kent ongeveer 200 leden. Het aantal loopt volgens Bolier ge staag terug. De gemiddelde leeftijd is boven de 60 jaar. Toch hoor je hem niet mopperen omdat het op Tholen wel meevalt. „Ik weet niet hoe het er over tien jaar uit zal zien. Het zal zeker nog verder teruglopen, maar de duivensport zal nooit ver dwijnen." Rinus Ars-en Theo Oudeman reik ten de prijzen uit. Daarna was er een warm buffet. -L -L -L JL I Provinciewerk Informatierubriek van de Provincie. Geïnteresseerd in het laatste nieuws? Kijk dan op www.zeeland.nl r Vanaf 1 februari rijdt er na 19.00 uur een regiotaxi in Zeeuws-Vlaanderen op plaatsen waar geen bussen meer rijden. Inwoners die niet beschikken over eigen vervoer kunnen daardoor toch reizen. Het gaat om een proefproject van twee jaar. Eerder was de Oosterschelderegio aan de beurt. Daar heeft de regiotaxi inmiddels al een aantal vaste gebruikers. Vrijwillig autodelen Naast de regiotaxi start er in de loop van 2010 een proef waarbij automobilisten, dié toch onderweg zijn, zich als vrijwilliger kunnen aanmelden om mensen tegen vergoeding mee te laten liften. Dit initiatief komt van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en is een aanvulling op de regiotaxi. Verbetering als doel De Provincie maakt dit tweejarig proefproject mogelijk in het kader van het demonstratiepro ject Integratie Openbaar Vervoer en Doelgroepenvervoer Zeeland met een subsidie van 100.000 euro. Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en de Zeeuws-Vlaamse gemeenten betalen ook mee. Ferry Chervet, beleidsmedewerker openbaar vervoer: 'We stellen door de inzet van proefprojecten vast op welke manier het openbaar vervoer in Zeeland beter kan worden afgestemd op de behoeften van de verschillende reizigers. Die uitkomsten zijn nuttig voor de ontwikkeling van het nieuwe Beleidsplan Openbaar Vervper in 2012.' Meer informatie vindt u op www.degoedekantop.nl/leef/ Goed en voldoende grondwater is van vitaal belang voor veel functies binnen onze samenle ving zoals wonen, natuur, landbouw, industrie en vooral als basis voor het drinkwater. Op 22 december 2009 trad de Waterwet in werking. Met deze wet zijn er acht wetten gebun deld tot één. Hierdoor veranderen er een paar zaken voor u als inwoner en ondernemer. Wat verandert er voor u? De eerste verandering is dat de waterschappen de grondwatertaken grotendeels van de Provincie overnemen. De tweede is dat er voortaan één watervergunning wordt verleend voor een aantal verschillende activiteiten, zoals het onttrekken van grondwater, het lozen van ver ontreinigd water op oppervlaktewater of het bouwen op een dijk. U kunt voortaan ook terecht bij de waterschappen als u grondwater wilt onttrekken voor bijvoorbeeld agrarische of indus triële doeleinden, het drooghouden van een bouwput of het uitvoeren van een bodemsane ring. Wat doet de Provincie? De Provincie blijft het bevoegde gezag voor de vergunningverlening van onttrekkingen voor de openbare drinkwatervoorziening, voor de industriële onttrekkingen die groter zijn dan 150.000 kubieke meter per jaar en warmte- en koudeopslag. Wist u dat het Zeeuws Museum energie haalt uit de bodem door warmte- en koudeopslag en op die manier energiezuinig de (kantoor)ruimtes warmt of koelt? De gemeenten en waterschappen bepalen, in samenwer king met de Provincie, fioe zij in de dagelijkse praktijk met grondwater omgaan. Meer weten? Kijk op http://provincie.zeeland.nl/milieu_natuur/grondwaterbeleid/ Vrijdag 5 februari 2010 vindt de officiële benoeming van Kees van Beveren (CDA) plaats in Provinciale Staten. Hij volgt Toine Poppelaars op. Financiën is de kern van zijn portefeuille. Rondom die kern zijn de verzelfstandiging van Zeeland Seaports, het publiek aandeel houderschap bij Delta,NV en de bouw van de Sluiskiltunnel belangrijke onderdelen. 'Daarnaast wil ik aandacht geven aan Landbouw, Visserij en Vitaal platteland. Zeeland is immers een agrarische provin cie: met ruim 3.400 agrarische bedrijven waarin 15.000 per sonen werkzaam zijn. En de visserij is een eeuwenoude eco nomische activiteit die onlosmakelijk met Zeeland verbonden is. Op dit moment ontwikkelt de visserijsector zich van een traditionele sector naar een bedrijfstak waarin innovaties worden ontwikkeld op het terrein van viskweek en duurzame vangstmethoden. Dat levert veel uitdagingen op. Ook Verkeer en Vervoer zit in mijn portefeuille. Ik begin mijn werk als gedeputeerde in het Jaar van de Fiets. Ik fiets graag, maar dat neemt niet weg dat de verkeersveiligheid, de toenemende automobiliteit en de maatregelen die daar voor worden genomen mijn aandacht hebben.' Meer informatie over Gedeputeerde Staten: http://bestuur.zeeland.nl/gedeputeerde_staten/ Provinciale Staten Profiel: Statenlid Partij voor Zeeland (PvZl. In zijn vrije tijd aquarelleert hij graag en zingt hij als bariton in het mannen koor St. David's Minstrels. Hij is altijd werkzaam geweest in het communicatievak. Johan Robesin is Statenlid voor de Partij voor Zeeland sinds 2007. De afgelopen jaren heeft hij een groot aandeel gehad in de discussie over ontpolderen, een belangrijk onderwerp voor de PvZ. Maar Johan houdt zich ook met andere thema's bezig. En, zoals blijkt uit het gesprek, met de hem kenmer kende passie en inzet. Middenbestuur Johan maakt zich zorgen over de aangekondigde bezuinigin gen op Provincie'en gemeenten. 'Het gevaar dreigt dat men de macht en de middelen nog meer gaat centraliseren in Den Haag. Maar ik ben juist een groot voorstander van regionale politiek en behoud van de provincie als middenbe stuur. We moeten onze eigen identiteit en de menselijke maat in de politiek bewaren. De bemoeienis van de Rijksoverheid met de regionale en lokale bestuursniveaus neemt snel toe. Het ontbreekt aan respectvolle aandacht voor de regio's. Alles draait om de Randstad. Het gaat hele maal de verkeerde richting uit. Logisch dat de onvrede hand over hand toeneemt.' Regionalisten 'Ik pleit juist voor een omgekeerde beweging, waarbij regio nale politieke partijen in de landelijke politiek zijn vertegen woordigd. Dit is al wel gerealiseerd in de Eerste Kamer (in de Onafhankelijke Senaatsfractie), maar nog niet in de Tweede Kamer. Een maand geleden ben ik gekozen tot voor zitter van een werkgroep die de mogelijkheden hiervoor gaat onderzoeken. Als het haalbaar blijkt, willen we, als "regiona listen", meedoen aan de landelijke verkiezingen van 2011. en als dat niet lukt, toch zeker in 2015.' Meer informatie over Provinciale Staten: http://ps.zeeland.nl/ Colofon Redactie afdeling Communicatie en Statengriffie Provincie Zeeland. Opmaak Prepress Provincie Zeeland. Fotografie Input/Output fotografie (regiotaxi). Eddie Lere (grondwater), Anda van Riet (foto Kees van Beveren). Reageren op deze uitgave van Provinciewerk? Of geïnteresseerd in verschenen nota's of wilt u inzage van stukken? Neem dan contact op met de mensen van het informatie centrum. Via de e-mail infocentrumOzeeland.nl of per telefoon op 0118- 63 16 00. Of schrijf naar Postbus 6001, 6330 LA Middelburg. Bezoekadres: Provinciehuis, Abdij 6, 6331 BK Middelburg De volgende Provinciewerk verschijnt 17 februari 2010. De wedstrijd voor de GoedVVare eilandencup winterdubbel in Sint-Annaland heeft vrijdag voor een verassing gezorgd. Het nummer twee geplaatste koppel Michiel de Jager en Frank den Engelsman uit Sint Philipsland namen het op tegen Ruud Schot uit Sint-Maartensdijk en Setallander Curtis Goedegebuure. De laatste twee wonnen van de favorieten in poule B en staan nu met twee gewonnen partijen uit twee wedstrijden verrassend aan de leiding in het ten nistoernooi. Na vier afgelastingen wegens het slechte weer kon er weer eens gespeeld worden. De cersic set van de genoemde hcrendubbél was gelijk al een spannende set. Ruud en Curtis kwa men 5-4 voor maar konden het niet afmaken waarna Michiel en Frank erop en erover gingen en de set pakten met 7-5. In de tweede set bleef het gelijk opgaan, maar ditmaal waren Ruud en Curtis iets scherper en met 6-4 pakten ze de tweede set. In de derde set namen Ruud en Cur tis eerst een voorsprong maar Michiel en Frank knokten zich terug. Op 5-4 kregen Ruud en Cur tis dan toch de eerste malchpunten, maar Mi chiel en Frank wisten deze weg te werken. Uit eindelijk lukte het Ruud en Curtis toch om een matchpunt te verzilveren en de lange en span nende wedstrijd te winnen met 6-4 in de derde set. Als tweede partij gingen André en Irene Verheul uit Sint-Annaland de baan op tegen Setallander Leen Goedegebuure en de Thoolse Marjet Bakx in de klasse gemengd dubbel. De als tweede ge plaatste Leen en Marjet in dit onderdeel gingen goed van start en wonnen de eerste set eenvou dig met 6-1. Marjet en Leen waren ook in de tweede set de bovenliggende partij en met 6-4 ging deze set en de wedstrijd naar hen. Door de ze overwinning blijven Marjet en Leen de koplo per in poule B en zitten ze nog op koers voor de finaledag van 7 maart te Sint-Maartensdijk. De Vosmeerders Sandra Hommel en Addie van der Zande namen het op tegen de thuisspelen- de Simone Snoep en Nancy Westdorp. Het was al snel duidelijk dat de jonge en onervaren Nancy en Simone het zeer zwaar zouden krij gen tegen de vaste routiniers Sandra en Addie. Laatstgenoemden wonnen met 6-1, 6-0 en blij ven daarmee koploper in poule B bij de dames- dubbel. Maar met nog redelijk wal wedstrijden te gaan is er nog van alles mogelijk in deze poule. Zondag is de volgende speeldag om de GoedWa- re eilandencup winterdubbel. Ditmaal weer op de kunstgrasbancn van Jacoba van Beieren te Sint-Maartensdijk. De eerste wedstrijd begint om één uur en rond vijf uur zal de laatste partij de baan op gaan. De GoedWare eilandencup individueel gaat op 21 februari voor de derde maal van start. Dit toernooi wordt gezien als het officiële Thoolse tenniskampioenschap voor enkelspelers bij de dames en heren. Er wordt gespeeld in twee klassen bij zowel de dames als heren: 7 of hoger zijn en 6 of lager in ra ting. Er zijn zes speeldagen die verdeeld worden over de gemeentelijke tennisverenigingen. Op 6 juni is de finale in Sint-Annaland. Dan zal bekend worden wie de opvolgers zijn van de kampioenen van 2009 (Martijn v.d. Graaf, heren 7/8/9; Lydic Kot, dames; en Curtis Goedegebuure, heren 4/5/6). Er kan nog tot en met 10 februari ingeschreven worden via via www.eilandcncup.nl. Batho heeft dit weekend twee wedstrijden gespeeld. Of het aan het niveau vau de tegenstander lag (koploper) of aan vermoeidheid, maar de inhaalwedstrijd op maandag werd afgesloten met 6-2 verlies. De Thoolse badmintonners speelden tegen High Speed in Waalwijk, die zich inmid dels kampioen mag noemen. Een dag eerder, op zondag, won het eerste team van Batho ruim van hekkensluiter Robad: 1-7. Met nog één wedstrijd te gaan staat Batho op de vijfde plek van de vierde klasse. Het is nog on zeker waar de Tholenaren eindigen, want num mer zes, Hoogerheide, heeft één punt minder en een wedstrijd minder gespeeld: 55 punten uit 13 wedstrijden. Aan de andere kant heeft BBV op de vierde plek met 58 punten ook een miniem verschil (twee puntenmet Batho. De wedstrijd tegen High Speed werd een later- tje. Er was geen kruid opgewassen tegen de Waalwijkers, maar de Tholenaren gaven de winst niet cadeau met drie driesetters in de en kelspelen. Daarvan eindigden er twee in het voordeel van de Tholenaren. Martijn de Jonge versloeg zijn tegenstander met 12-21,21-19, 13- 21. Anja Lindhout won met 9-21, 21,17 en 9-21. Ferry Lammcrs had de pech dat zijn inspanning geen vruchten afwiep. Monica van Oost was kansloos tegen haar tegenstander: 21 -0, 21 -0. De Tholenaren kregen zondag het kleine beetje geluk dat ze nodig hadden. Ze moesten punten pakken tegen Robad 7 en dat lukte. Als de mix van Saskia van der Sande en Ferry Lammers niet ver loren was gegaan, hadden ze de maximale winst gepakt. Het scheelde niet veel met 21-19, 21-18. Diana van den Berge en Martijn de Jonge speel den in hun mix de enige driesettcr van de wed strijd. Die wonnen ze met 18-2121 -18,18-21 De jeugd tot 13 jaar staat met tien gespeelde wedstrijden op de tweede plaats. Ze hebben 66 punten, terwijl The Flying Shuttle '57 met 69 punten uit twee wedstrijden meer op de eerste plek staat. Een kampioenschap moet erin kun nen zitten. De inhaalwedstrijd legen Gilze ging zondag in elk geval goed. Die werd met 6-2 ge wonnen. Er waren wat wisselingen in de opstel ling. Matthijs Mulder heeft het enkelspel mogen spelen, maar dat leidde nog niet tot winst: 12-21, 11-21. En Amber Lindhout speelde de mix met Jochem Deurlo. Die wonnen ze met 18-21, 21- 17 en 21-15. Er waren in totaal drie driesetters, waarvan er één verloren ging. Dat was die van de mannendubbel. Matthijs Mulder en Jochem Derulo verloren hun dubbelspel met 21-15, 10- 21 en 19-21. Met 14-12 zijn de korfballers van Emergo on deruit gegaan in Arnemuiden. De Smurdiekena- ren hield TOP goed bij, maar elke keer als de rood-zwarten scoorden, haalden de Walchcnaren ze weer in. Hierdoor moet Emergo de koppositie delen met Fortis en Blauw Wit. De kleedkamers werden bij 9-9 opgezocht voor de rust. In de tweede helft ging het mis bij de Tholenaren. Eén vak had zeer veel moeite om te scoren, zodat de druk op de verdediging kwam te staan. Voor Emergo scoorden Hans Peter de Jong (4x), Gcrric Anthonissc (3x), Ad Farla (2x). Petra de Jong, invalster Jessica de Rijke en Jaco Rip. Het B-team verloor met 8-2 van Ventura Sport. Joyce Hoek en Renske de Rooij waren trefzeker. In de eerste helft ging de thuisploeg het beste van start, zodat er al snel een achterstand op het bord kwam voor het team uit Sint-Maartensdijk. In het vervolg kwamen de gasten iets beter in hun spel. maar door een gebrek aan felheid en concentratie was dc ruststand 4-1In de tweede helft bleven de rood-zwarten op hetzelfde ni veau spelen, zodat de ploeg uit Strijen redelijk eenvoudig de overwinning pakte. Emergo F1 had thuis al ruim gewonnen van ELKV, maar nu ging het nog beter. Het team won ruim met 0-9 doordat Bas Crezee (4x), An- ncmick Geuze (2x), Ellen de Jong (2x) en Jarno Jansen dc korf wisten te vinden. De Tholenaren combineerden zeer goed en dc thuisploeg werd door strak verdedigen compleet aan banden ge legd. De score kwam snel op gang en die werd gedurende de wedstrijd steeds verder uitgebreid Programma zaterdag: Emergo 1-Blauw Wit 15.45 u.; Emergo Bl-Scheldevogcls 14.45 u.; TOP-Emergo Cl 16.05 u.; Emergo C2-Tjoba 13.45 u.; Emergo El- Tjoba 12.45 u.; Emergo Fl- DSO 10 u. THOLEN Advertentie I.M. Ook zonder eigen vervoer kun je 's avonds toch de deur uit in Zeeuws-Vlaanderen. dankzij de regiotaxi. 4

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 15