Prinses Juliana wacht met viering eeuwfeest op nieuwe accommodatie OVERBEEKE VAN DIJKE WHS-Internos FIXUS I ïplïb 'Werkzaamheden begonnen om voor speelseizoen klaar te zijn' ïwoo> GUNTER Leen Rijstenbil Sint-Annalandse schietvereniging gaat historie vastleggen \3!7 ST. ANN AL AND LUTZ Bouwbedrijf Jan van Dijke Bezoek zaterdag om 14.30 uur de competitiewedstrijd Autobeautycenter van Dalen van beek constructie b.v. HARM LAND Hair/tyling/hop S Mstthijssen Tweewielers Donderdag 4 februari 2010 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 13 Schietvereniging Prinses Juliana in Sint-Annaland viert het eeuwfeest op be scheiden wijze. Het be stuur wil pas groots uit pakken als er een nieuw onderkomen is. Daaraan wordt achter de schermen hard gewerkt, samen met de gemeente. Voorzitter Rien Bruynzeel kan er op dit moment niets naders over zeggen. Maar hij geeft wél aan, te hopen dat er nog dit jaar een feestje gevierd kan worden. Pistoolbaan Zuid-Afrika Koningsbeker SGP en RFT tegen extra geld drainage voor De Ruucstoppelen Eisen Naarstig HOOFDSPONSOR WHS 1 KLUS- EN ONDERHOUDSBEDRIJF Metsel, stuc en tegelwerken 'CHCLSHOP RUCPHCN 1 Tuin Compleet Hoveniersbedrijf tuincompleet@zeelandnet.nl Restaurant 't Veerhuis/ VISSPECIALITEITENAVONDEN op: FYSIOTHERAPIE MEDIFIT DE SMISSE www.fysiotherapiedesmisse.nl Timmer Metselbedrijf L. HEEREN ZN. w C NOA r mWllLBi 4695 RC TYREC ENTER NIET ALLEEN BETER IN BANDEN Markt 1 Oa Poortvliet De vaste oefen- en vcrgadcravoncl voor de leden van Prinses Juliana is de vrijdag. Maar dit keer is de jaar vergadering op woensdag. ..Een bij zondere dag, want vandaag precies honderd jaar geleden is de vereni ging opgericht", legt Bruynzeel uit. Hij nam vorig jaar de voorzittersha mer over van Jaap v.d. Klooster. Van de 43 leden zijn er 21 aanwezig in de Sakofahal. Midden in de hoge, slecht te verwarmen ruimte staat een vuilnisemmer. Niet voor het af val, zo blijkt, maar om het regenwa ter op te vangen dat door een gat in het plafond lekt. Het oude gebouw, eigendom van de gemeente, ver keert in een niet al te beste staat. De schutters weten dat ze er op een ge geven moment uit moeten. Maar iets anders hebben ze nog niet. „We praten al jaren. Ik ben heel positief gestemd, vanmiddag heb ik nog met de wethouder gesproken", zegt de voorzitter in de vergadering. Er is sprake geweest van nieuwbouw naast de brandweerkazerne aan de Veilingweg. Maar uit het jaarverslag van de secretaris blijkt dal dit om fi nanciële redenen definitief van de baan is. Prinses Juliana beschikt op dit mo ment alleen nog over vier binncn- baantjes om te schieten. Dik twintig jaar geleden als pistoolbaan ge bouwd. Schieten op banen in de zaal zelf is al jaren verboden in ver band met het risico van loodstof. En ook de buitenbaan bij de Kleine Nol mag niet meer gebruikt worden. „De grond is nog steeds eigendom van de vereniging", zegt Bruynzeel. Door de beperkte capaciteit kan op dit moment het ledental niet verder groeien. Ook het organiseren van wedstrijden met andere verenigin gen is niet mogelijk. De wekelijkse schietavond wordt door gemiddeld 25 leden bezocht. Zij beoefenen vier disciplines: geweer, pistool, en karabijn liggend en staand. Daarbij maken ze gebruik van een tiental wapens dat de vereniging in eigen dom heeft. Vorig jaar nog zijn twee nieuwe pistolen aangeschaft. De wapens worden bewaard in kasten, achter een stalen deur. Ze mogen niet buiten die ruimte komen. Een baancommandant ziet daar op toe. De schietsport is, uit oogpunt van veiligheid, aan tal van regels gebon den. Met het oog op de inrichting van een toekomstig nieuw onderkomen is het bestuur zuinig. Het eeuwfeest wordt dan ook bescheiden gevierd. Op 26 maart is er voor de leden en hun part ners een feestavond in cafe An de Slóöve. Verder krijgen alle leden een mapje met opdruk, waarin ze hun vergunning en andere papieren kun nen opbergen. Inmiddels verdiept men zich in het verenigingsarchief, en er is een oproep geplaatst voor fo to- en ander materiaal. Want de be doeling van het bestuur is om de his torie in een boek vast te leggen. Op de vergadering leest de voorzit ter een stukje voor uit het oprich- tingsverslag. Het oudste notulen boek is bewaard gebleven en daar is hij trots op. Het vermeldt dal er op 27 januari een oprichtingsvergade ring is belegd in de herberg van Jo hannes van Luijk. Daar gaven zich 32 mensen op als lid. Zij kozen als bestuur: J.J. Polderman (voorzitter), C. Slager (vice-voorzitter), M.P. Duijzer (secretaris), N. Goedege buure (vice-secretaris), A. Goedege buure (penningmeester) en Joh. van Dijke (vice-penningmccster). De naam Prinses Juliana werd vastge legd en de contributie bepaald op vijf cent per maand (tegenwoordig bedraagt die 85 euro per jaar). Een maand later waren al bijna vijftig mensen lid van de 'scherpschutters- vereniging'. Waar veel schietverenigingen in het land zijn voortgekomen uit de vrij willige landstorm, na de mislukte socialistische revolutie van Troels tra in 1918, figt dat in Sint-Anna land anders. Op de oprichtingsver gadering was voorzitter Polderman van dc schietvereniging Koningin Wilhelmina uit Sint-Maartensdijk aanwezig. Hij hield een wervend praatje. Wees op de noodzaak om weerbaarheid te kweken onder het Nederlandse volk. Aanleiding wa ren de Boerenoorlogen rond dc eeuwwisseling in Zuid-Afrika, waar het 'broedervolk' - zo voelde men dal in ons land - door dc Britten werd geknecht. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwamen de leden wel bij elkaar, maar geschoten werd er niet. Notulen ontbreken. Bruynzeel: „Dc bezetter verplichtte wel om de naam te veranderen. Die is toen een tijdje Willem Teil geweest." Jarenlang schoten de leden op dc buitenbaan aan het Domineesdijkje, dat bij dc Klippclstraat lag. Vervol gens kwam er een 100 meterbaan bij de Kleine Nol in dc Nicuwland- poldcr. In de jaren tachtig is er nog gesproken over een gezamenlijke overdekte accommodatie voor de Thoolse schietclubs, maar daar voelde Prinses Juliana niet veel voor. Vele jaren was café Van Dijke aan de Hoenderweg hel clublokaal. De bckerkasten zijn daar vandaan meeverhuisd naar de Sakofahal. Sinds enkele jaren is de vereniging aangesloten bij dc KNSA. Bruyn zeel: „Dat is verplicht gesteld dooi de overheid. Die wilde alle sport- schutters in beeld hebben." Hel be tekende het einde .van dc Zeeuwse Schietbond. Maar inmiddels is er binnen dc KNSA een Kring Zeeuw se sportschulters gevormd, die pro vinciaal wedstrijden organiseert. De Sint-Annalandse schutters hebben een goede band met dc gelijknami ge vereniging uit Scherpenisse, die een schietaccommodatie heeft in Sint-Maartensdijk. Het langste lid van Prinses Juliana is Jap Keur. hij schiet al 45 jaar. Maar de vereniging kent ook een aantal jeugdleden. Lid worden kan vanaf 12 jaar, en dan mag er tot 16 jaar uitsluitend met een luchtbuks worden geschoten. Bestuursleden verzorgen dc instructie, met name op het gebied van veiligheid. Bruynzeel: „Het blijft een wens om gediplomeerde instructeurs te heb ben. Maar die opleiding vergt nogal wat tijd." De nieuwjaarswedstrijd, een huishoudelijke wedstrijd en een gczinsbarbecue zijn vaste onderde len van het jaarprogramma. Op de jaarvergadering zijn voorzit ter Rien Bruynzeel en vice-voorzit ter Johan Gunter herkozen. Ook werden de bekers uitgereikt van dc onderlinge competitie. Om daarvoor in aanmerking te komen, moeten le den 25 series vol hebben geschoten. Daarnaast is er de koningsbeker, een wisselbeker voor de beste all round schutter. „Daarvoor worden, in november/december, een aantal gestempelde kaarten geschoten in Het huidige bestuur van Prinses Juliana. Voor v.l.n.r. penningmeester Chris Boot, voorzitter Rien Bruynzeel en tweede penningmeester Pieterjan Goedegebuure. Achter v.l.n.r. vice-voorzitter Johan Gunter, tweede secretaris Comiel van Leeuwen en secretaris Corné van de Klooster. alle vier de disciplines. Wie de meeste punten heeft, wint. Er waren dit keer zeven deelnemers", legt de voorzitter uit. Winnaar dit keer was Cornicl van Leeuwen. De overige winnaars zijn als volgt. Geweer: Cornicl van Leeuwen (klasse A), Marij Free (klasse B/C) Goedegebuure (C) en Pieter van en Pieter van Dijke (klasse D). Pistool: Anton Moerland (B), Rien Bruynzeel (C), André Vaders (E) en .Evert van Dijke (F). Karabijn staand: Chris Boot (A), Corniel van Leeuwen (B), Pieterjan Dijke (D). Karabijn liggend: Chris Boot (klas se I) en Willem Goedegebuure (klasse II). Jeugd (4 deelnemers): Dennis Bruynzeel. Wethouder C.L. van Dis moest het donderdagavond in de gemeente raad toegeven. Het was beter geweest als de gemeenteraad eerder op de hoogte was gesteld voor het uittrekken van 37 mille voor het vervangen van de drainage op het tenniscomplex van De Ruucstoppelen in Sint- Philipsland. Zowel b. en w. als de gemeenteraad waren door de onver wachte tegenvaller verrast. SGP en RFT stemden tegen het voorstel omdat de vereniging ook op zondag speelt. De Ruucstoppelen had een renova- lieplan opgesteld. Er zou een nieu we toplaag komen waarop het gehe le jaar gespeeld kan worden. De meerkosten van dit type veld wor den door de vereniging betaald. Ge bleken is echter dat dc kokosomhul ling rond de drainagebuizen volledig is verteer^. De buizen lo pen vol met zand waardoor er water op de baan blijft staan. Dat bleek re cent. Uit een onderzoek uit 2004 was dat niet gebleken. Er was 30 mille voor geraamd, maar met het vernieuwen van de drainage komt er nog eens 37 mille bovenop. M.J. Klippel (RFT) vond dat b. en w. hel voorstel niet deugdelijk had onderbouwd. „Het enige wat er is, is een soort inspectierapportje van één bedrijf. Daar is een offerte aan geplakt van hetzelfde bedrijf. De re novatie van een baan kost ongeveer 10.000 euro en dat een drievouw daarvan is afgetrokken van de totale offerte. Dat is het dan en toevallig was er nog 30 mille beschikbaar." Klippel noemde het een merkwaar dige gang van zaken. Het ontbreekt volgens hem aan een pakket van ei sen, een beoordeling van de offerte en aan een eigen begroting. „We hebben toch een aanbestedingsbe leid?" Het raadslid vond het een goede zaak dat de~ vereniging de renovatie in eigen beheer uitvoert. Dc kosten zullen dan ook navenant lager zijn. Dan moet je als gemeente niet op basis van een uitbesteding begroot bedrag betalen." RFT wilde ook weten of hel waar was dat al met de uitvoering was be gonnen. J.J.P.A. Boulogne (ABT) Op het terrein van De Ruucstoppelen nemen medewerkers van Traaf en Ovaa uit Heinkenszand de baan onder handen. Als ondergrond voor het kunstgrasbaan wordt lavasteen gebruikt. Hier stellen ze de 'kantplanken had 'gesignaleerd' dat er met het werk is gestart. Het project is al ver gevorderd, zei hij. „Terwijl het geld nu pas wordt gevoteerd. Het is niet goed dat dit nu al gebeurt." H.W. van Eenennaam (SGP) was het eens met Klippel wat betreft de mager onderbouwing van het voorstel. Hij noemde het bedrag aan de hoge kant. Ook al begreep hij wel dat nu ook het vervangen van de drainage er bij was gekomen. Hij stelde voor een 'second opinion" te vragen. „Daar is winst mee te behalen." Van Dis lichtte toe dat er meer is dan alleen buizen trekken. Maar dat het te ver voert om alle onderdelen in het voorstel te benoemen. En dat er wel degelijk extra naar gekeken is. „Er bereikten ons steeds meer geluiden dat er water op de baan bleef staan en dat de drainage ver sleten zou zijn. Vervolgens heeft het bedrijf een controle uitgevoerd en geconstateerd dat het zo was." Volgens Van Dis is met de vereni ging een afspraak gemaakt om dc toplaag te vervangen. Door de ge meente en dc tennisvereniging, of door de vereniging zelf zodat die ook de opdracht verstrekt. „Dan geef je hel uit handen." De wethou der onderstreepte dat het aanleggen van een smashcourt moet voldoen aan alle eisen die de NOSCF aan de banen stelt. Voor het onderhoud van de tennis banen is 67000 euro begroot. Per baan 10.000 euro. „We hebben hier drie banen. Dus houden we 37.000 curt) over. De offerte is goed door de afdeling bekeken. De werkzaam heden zien gr prima uit. Dit hadden we zelf nooit zo kunnen doen." Dc reden dat er al is begonnen met dc werkzaamheden ligt in het feit dat dc baan in april gereed moet zijn als hel tennisseizoen begint. Klippel en Boulogne waren niet te vreden met de antwoorden. Volgens Boulogc is dc aanleg van de draina ge al bijna klaar. „Waarom is er ge start voordat er geld voor is?" Klippel vond dat er meerdere bedrij ven om een offerte gevraagd hadden moeten worden. Volgens hem was dat een reden om het voorstel niet te steunen. Dc andere was omdat er op zondag van de velden gebruikt ge maakt wordt. Dat laatste bracht ook Van Eenennaam naar voren. Van Dis zei niet op de hoogte te zijn van de stand van zaken. „Ik moet u het antwoord schuldig blijven. Ze moeten beginnen om op tijd klaar te zijn voor dc competitie begint." Boulogne vroeg of het voorstel niet eerder gepresenteerd had kunnen worden. Maar volgens Van Dis was •v Voetbal programma Zaterdag 6 februari uur Noad-Tholcnse Boys 15.00 WHS-Internos 14.30 Smerdiek-Stavenisse 15.00 SPS-Brouwershaven 14.30 Vosmeer-'Vrederust 14.30 Peursum-Smerdiek 2 da. 12.45 Bruse Boys 2-Noad da. 12.15 Smerdiek 3 da.-Wolfaartsdijk 15.00 Noad 2-VVGZ 3 13.00 Dinteloord 2-WHS 2 14.30 ►SPS 2-Kogelvangers 3 14.00 Duiveland 3-Tholense Boys 2 14.30 Yerseke 3-Noad 3 12.45 Tholense Boys 3-Stavenisse 2 14.30 ZPR 2-WHS 3 12.30 Seolto 3-Noad 4 12.30 Moe 2-SPS 3 15.50 Chrislandia 2-Smerdiek 3 13.30 Noad 5-WC 4 13.30 Vrederust 4-Tholense Boys 4 14.30 Smerdiek 4-Chrislandia 3 13.00 WHS 4-Tholense Boys 5 13.30 Stavenisse 3-Noad 6 14.30 Kogelvangers 4-Vosmeer 2 za. 14.00 Zondag 7 februari uur Vosmeer-Hansweertse Boys 14.30 Doskq 6-Vosmeer 3 13.00 Schutters 3-Vosmeer 4 10.30 er alles op alles gezet om er samen uit tc komen. „Er is naarstig ge zocht naar een oplossing. Het ware beter geweest dat we het eerder had den kunnen presenteren. De tijd was krap. Het moest op deze manier." (0166) 65 24 34 of (slagerij) 65 37 41 Nieuwstraat 47, Sint-Annaland Tel. 0166-653475 06-13738057 Fax 0166-653475 Burgemeet 25 4693 CJ Poortvliet T 0166-612509 E info@overbeeke.nl Schoolstraat 29 Sint-Annaland I www.overbeeke.nl Spastraat 3 4697 RZ St.-Annaland mob. 06-53524842 Tel. 0166-652048 Raadhuisstraat 30a, 4715 CD Rucphen Tel. 0165-342750 Fax 0165-343684 Voor al uw hout-, gas- en elektrische kachels, marmeren schouwen en cadeau-artikelen. Wij zijn geopend van 9.00 tot IS.00 uur. Dinsdag gesloten. Vrijdag koopavond tot 20.00 uur. Zaterdag geopend tot 16.00 uur. -fV //..ij' De tegenstander Internos uit Etten Leur is onze tegenstander aanstaande zaterdag, de geroutineerde ploeg bestaat uit een mix van oud-spelers van internos zondag 1 en jonge spelers van de zatërdagafdeling. De voetballers van de zondagafdeling hebben zonder uitzonde ring gespeeld in de 1e klasse en sommigen zelfs in de hoofdklasse. Dat betekent dat de ze mannen zeer goed kunnen voetballen, slim zijn in de duels en uitzonderlijk goed zijn in positiespelletjes, het jongere deel van de ploeg zorgt voor het aansluitende loop werk zodat er een sterk collectief ontstaat. Internos is voor WHS een lastige tegenstan der, in het seizoen 2008-2009 kwamen we de ploeg uit Etten Leur voor de eerste maal tegen, de uitwedstrijd (september 2008) ein digde in 0 - 1 voor de groenwitte brigade, voor rust werden we weggetikt maar na rust kwamen we ijzersterk terug en wonnen door een benutte penalty van F\itrick Ket ting. In de thuiswedstrijd (december 2008) verloren we met 1 - 2, Robin van Dijke was de doelpuntenmaker in de 72e minuut maar toen was de tijd te kort om de 0 - 2 achters tand helemaal ongedaan te maken. Dit sei zoen (september 2009) werd er met 2-0 verloren, de tweede Internos treffer viel in de 106e minuut en betekende de definitieve nekslag voor WHS dat toen zijn eerste en na later bleek enige nederlaag tot nu toe leed. De onderlinge stand is dus 2-1 in het voor deel van Internos en het is zaak voor de ploeg van )oost Hulshof om er 2 - 2 van te maken zodat we mee blijven doen. WHS zal het moeten doen zonder de geschorste Hans van den Ouden terwijl Dennis Oos- dijk en Patrick van, Schetsen op vakantie zijn, daar tegenover staat dat zowel Arman do van de Repe als Pieter Lindhout steeds fitter worden en richting een basisplaats ge raken. De stand Het is razend spannend in de derde klasse B, Good Luck aan kop met 29 punten op de voet gevolgde door Klundert, WHS en Tho lense Boys met respectievelijk 27, 26 en 25 punten. Dan de tegenstander van zaterdag a.s., Internos met 22 punten, bij winst op WHS doet Internos dus weer gewoon mee, de laatste wedstrijd thuis tegen Beek Vooruit werd met 5-4 gewonnen. Opmerkelijk is dat WHS nog maar één nederlaag heeft ge leden, ook de veertien tegendoelpunten la ten zien dat de ploeg uit Sint-Annaland een moeilijk te nemen bastion is. De wedstrijdbal Leon de Witte van L. De Witte Timmer- en Metselbedrijf is aanstaande zaterdag spon sor van de wedstrijdbal. Leon de Witte mag met recht een echte WeeHaaEsser genoemd worden. Bijna 500 wedstrijden in WHS 1, vele doelpunten met het hoofd of vanaf de stip, jeugdtrainer, eerst bij zijn zoon Arman do die nu bij NAC keept en momenteel bij zijn zoon Jeremy die in WHS E1 speelt. Daarnaast traint Leon de Witte op de don derdag WHS 2 waarin hij ook zelf nog zijn partijtje meeblaast terwijl hij ondertussen ook oe leeftijd heeft om bij WHS 4 in de 40+ competitie actief te zijn. L. De Witte Timmer- en Metselbedrijf heet het bedrijf waarmee Leon voor vele tevreden klanten zorgt, voor elke timmer- of metselklus kunt u hem bellen via 0166 653598 of 06 51678528. Dus hebt u plannen om te (ver)bouwen, vergeet dan niet deze alles- kunner met het groen witte hart uit te nodi gen voor een vrijblijvende offerte. stand Voetbal zuid 1 3e klasse B heren zaterdag gesp gew gel verl pnt voor tegen saldo bijz 1 Good Luck 13 9 2 2 29 16 11 5 2. Klundert 13 9 0 4 27 31 18 13 3. WHS 13 7 5 1 26 27 14 13 4 Tholense B 13 7 4 2 25 25 19 6 5. Internos 13 7 1 5 22 29 26 3 6. Olympia'60 .14 6 2 6 20 26 23 3 7. NOAD'67 13 5 3 5 18 22 26 -4 8. Rillandia 14 4 5 5 17 28 27 1 9. Beek Vooruit 14 3 4 7 13 29 35 -6 10 Krabbendijke 13 3 3 7 12 22 28 -6 11 Seolto 12 2 4 6 10 18 27 -9 12. DVO'60 15 0 3 12 3 15 34 -19 Pupil van de week Wiliam Wesdorp van WHS D2 is deze week pupil van de week tijdens de wedstrijd WHS 1 - Internos 1. Wiliam kan op verschillende posities uit de voeten, hij speelt laatste man, rechter vleugelverdediger en daarnaast is hij ook nog reserve keeper. De hobby's van Wi liam zijn voetballen en computeren, zijn fa voriete club is Feyenoord en zijn favoriete speler bij de meest populaire eredivisionist van vele Zeeuwen is Jon Dahl Tomasson, Zijn favoriete speler bij WHS is een vleugel verdediger van WHS 3, namelijk zijn broer Rien Wesdorp, nu moeten we eerlijk zeggen dat Rien geplaagd door blessures in het tier de elftal ritme opdoet maar ook al vele wed strijden in WHS 1 en WHS onder 23 heeft gespeeld. Leuk om te weten is het feit dat ook de zus van Wiliam, Marleen, actief is binnen WHS. Marleen is namelijk verzc ster en zij zorgt ervoor dat de ge spelers van de vereniging op de juiste wijze revalideren. Wiliam Wesdorp lust graag spaghetti en friet maar dat is nog niet alles want hij vertelt ons dat bij eigenlijk alles eet wat zijn moeder gekookt of gebakken heeft en dat hoor je tegenwoordig niet veel meer. Wiliam wil later graag timmerman worden en indien dat niet lukt iets anders in de tech niek, goede keuze want technische mensen zijn er steeds min der. Voor de wed strijd van zaterdag voorspelt hij een 3 - 2 overwinning voor WHS en dat zou inderdaad een prachtige uit slag zijn. Wiliam veel plezier a.s. zaterdag bij de wedstrijd WHS 1 - Internos 1 William Wesdorp voor o.a. polijsten en autostoelbekleding reinigen Tevens cadeaubonnen verkrijgbaar vanaf 35,- Veilingweg 3, Sint-Annaland Tel. 0166-667010 Accountants en Belastingadviseurs Noordsingel 12 4611 SE Bergen op Zoom Tel.: 0164 - 241352 Leonard Ketting Tuinstraat 44 4697 BS Sint Annaland 06-12952042 Oosrersch 8.-, Veerhuis Hotel Oosterschelde Rijksweg 5 - Anna Jacobapolder Eric Karin Moerland Bezoek één van onze 13 februari en 27 februari Meer informatie: tel. 0167-576046/ www.restaurantveerhuis.nl voor fysiotherapie medische fitness onder begeleiding Voorstraat 31, Sint-Annaland Tel. 0166-653440 Spastraal 15,4697 RZ Sint Annaland Tel. 0166-652461 Fax 0166-653211 NIEUWBOUW - VERBOUW - ONDERHOUD T 0166-653598 F 0166-654644 M 06-51678528 's Gravenkreek 38 4697 DE Sint-Annaland timmerbedrijf @zeelandnet.nl NCZj AUTOSERVICE ONDERHOUD REPARATIE APK Spastraat 6, 4797 RZ Sint-Annaland Tel. 0166-653848 06-24668375 Fax 0166-654263 E-mail: harmmoerland@planet.nl www.harmmoerland.nl HOOFDSPONSOR WHS 2 Havenplein 9, Sint-Annaland, tel. 0166-654541 STUKADOORSBEDRIJF AFBOUWWERKZAAMHEDEN Voor stuc-, spack- en sierpleisterwerk Klaverveld 43, 4698 PS Oud-Vossemeer Tel. 0166-677023 Mob. 06-53210131 Profile Ty recenter Rinus Roon E1 Nijverheidsweg 8, St.-Maartensdijk www.yanbeektonslructie.nl vonbeek@vonbeekconstructie.nl molenstraat 31, oud-vossemeer tel. 0166-672563 www.rijstenbil.nl □1 66-617040

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 13