Wieken in de vreugdestand bij de kleinste molen van Zeeland Sint Philipsland met de schitterend vernieuwde molen De Hoop VERBIJ HOOGMADE BV Ketting los Geluk Groep 7////. De molen staat er weer prachtig bij. Inwoners van Sint Philipsland PROFICIAT! DeltaTechniek BOUW- MOLENMAKERSBEDRIJF SINDS 1868 i Je ziet gelijk wie Geluk heeft gehad A/xk Donderdag 4 februari 2010 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Het voormalig raadslid Arie Piet van de CU zal in zijn nopjes zijn. Toen hij actief was in de Thoolse politiek ha merde hij steeds op het behoud van de molens. De molen De Hoop in Sint Philipsland draait weer. En ook met de andere Thoolse molens gaat het de goede kant op. Mis schien gaat het nog niet allemaal voor de wind, maar steeds meer molens worden opgeknapt. Jan Reijngoudt laat De Hoop, de trots van Sint Philipsland weer draaien Fier Waterkant Meelschop Jan Reijngoudt is de molenaar, wat is 't ie beretrots, leder minuutje vrije tijd, gooit hij de ketting los. De afgelopen dertig jaar, deed hij toch zo z'n best. Niets is de molenaar teveel, hij draait, dan pas de rest.' Telefoon 071 - 501 8478 E-mail info@verbij.nl Wij vonden het een eer om deze restauratie te mogen uitvoeren. Sint Philipsland, gefeliciteerd met de hernieuwde molen De Hoop! Handelsweg 2 Sint Philipsland Industrieweg 36-4 Zierikzee t 0111-644764 www.delta-techniek.nl Met Delta Techniek haalt u alles in huis! r Geluk Schilders Geluk Afwerke's Geluk Beglazing Geluk Houtsanering Geluk Sierpleister verzorgde de balkkoprestauratie en houtwormbestrijding van molen De Hoop Gediplomeerd en lid NVPB Keurmerk 'KAD' Advies? 0113-639760 www.traas.nl De leerlingen van de Koningin Julianaschool, De Luijster en Het Kompas zingen samen een molenlied. Vrijwillige molenaar Jan Reijngoudt draait aan de kruilier om de wieken op de wind te zetten. Bij zijn afscheid in 2004 als raadslid kreeg Piet een molentje en deelde hij zakjes meel uit. In de hoop dat het gemalen zou kunnen worden. Vrijdag was hij verhinderd bij do officiële opening maar liet hij wel zijn gelukwensen overbrengen. Volgens wethouder C.L. van Dis gaat het steeds beter met de molens. Hij zei dat in café 't Durp waar jong en oud vertegenwoordigd was. Na de restauratic van de standerdmolen in Sint-Annaland staat nu de Koren bloem in Scherpenisse in de stei gers. Ook aan de particuliere mo lens besteedt de gemeente aandacht. Er zijn bijdragen toegekend voor de restauraties aan De .Verwachting in Tholen, De Korenaar in Poortvliet, De Vier Winden in Sint-Annaland en De Jager (eigendom van de Hol- landsche Molen) in Oud-Vossemccr die binnenkort in restauratie wordt genomen. Ook worden er bijdragen voor hel jaarlijks onderhoud aan de particuliere molens verleend. Van Dis wees er op dat de molen een rijksmonument is. Belangrijker is dat het gebouw van verre is te zien. „Dankzij de gele kleur en dal hij op een dijk staat. Het is het ge bouw waarbij je als buitenstaander denkt:.daar ligt Sint Philipsland en als Flupander denkt: ha ik zie de mcule ik bin weer thuus." Hij was blij met de bijdrage van de schoolkinderen van de Koningin Ju lianaschool, de Luijster uit Sint-Phi- lipsland cn Het Kompas uit Anna Jacobapolder die een speciaal voor dc gelegenheid geschreven lied ten gehore brachten. Daarna lichtte vrij williger molenaar Jan Reijngoudt met zijn kleinzoon Jan Kunst (van de Julianaschool), Sil van de Nieu- wendijk (de Luijster) en Annemieke Boudcling (Het Kompas), de vang waardoor de wieken gingen draaien. Ook zijn andere kleinkinderen wa ren daarbij aanwezig. Reijngoudt laat sinds 1979 dc molen draaien. Hij is getrouwd met de kleindochter van dc laatste beroepsmolenaar C. M. Meijer. Die stopte in 1969 met het bedrijfsmatig malen van graan voor veevoeder cn menselijke con sumptie. In 1971 kocht dc toenmali ge gemeente Sint-Philipsland dc molen aan. Ze wilde deze blikvan ger niet missen. Naast de watermo len is het een beeldbepalend ele ment van het dorp. Bij de aankoop was de molen al in slechte staat. Na dc restauratie kon de molen in 1972 weer draaien. In 1980 werd dc molen ruim een meter opgevijzeld toen dc zeedijken verhoogd werden. Vorig jaar vond dc laatste grote restauratie plaats. Met dc voorbereidingen is al in 2005 begonnen. De romp, de kap, dc roeden en de wieken werden ver vangen. Lang stond de molen er onttakeld bij, zonder kap en wieken. In maart 2007 al werd de kap ge licht en naar de molenmaker in Hoogmadc vervoerd. Met alleen een regenkapje op de romp bleef dc Hoop achter. Hel opknappen van de kap duurde langer dan verwacht. Pas na ruim twee jaar kreeg dc me len weer zijn hoed terug. Voor de romp is nu red cedar ge bruikt, een harde houtsoort die beter bestand is tegen weer cn wind. De molen staat weer fier op dc dijk, maar is wel de kleinste in heel Zee land. Reijngoudt is trots dat dc molen weer in ere is hersteld. De restaura tie kostte 258.000 euro. Ook al is de molen in eigendom van de gemeen te, gevoelsmatig hoort De Hoop tot de familie. De 69-jarige molenaar is al bezig om naar een opvolger uit te zien. Mogelijk heeft zijn kleinzoon van 22 jaar interesse, maar dc vraag is of die op het dorp blijft wonen. In 1724 werd de molen voor bijna 2000 gulden gebouwd. De Hoop verving een andere molen die al op een tekening van 1653 is terug te vinden. De huidige molen is een typisch Zeeuwse achtkant, een kleine grondzeiler waarvan dc romp op teerlingen is geplaatst. Dc vlucht is 17,60 meter. Dc toenmali ge molenaar was Cornelis Mol. Omdat er in de molen een balans, schalen en gewichten aanweizg waren, konden de bewoners ook andere goederen wegen. In 1732 werd Willem Meyer dc nieuwe mo lenaar. Hij was de eerste van een langer reeks Mcijers die hel mole naarsvak uitoefenden. Via Jan Reijngoudt is de band met dc fami lie Meijer er nog steeds. Voordat de wieken vrijdag in bewe ging gezet werden, zette Reijngoudt de molen op dc wind, al draaiende aan de kruilier. De wieken stonden in de vreugdestand, de 'aankomen de' wiek was vlak voor het laagste punt vastgezet. Dc wind kwam uit noordwestelijke richting. Het bete kende ook dat een klein stukje van dc weg over de dijk met pionnen moest worden afgezet omdat de wieken over de dijk scheerden en gevaar op kon leveren voor het ver keer of voorbijgangers. De molen was feestelijk versierd met vlagge tjes. Ondanks de regen was de stem ming opperbest. Alleen moest het pas ingezaaide gras in de molen- berm het enjgszins ontgelden. De fotografen zakten er weg in de zach te modder. Vorig jaar maakte de molen 52.000 omwentelingen. Ook al was het maar een half jaar mogelijk. Aan Reijngoudt zal het niet liggen. Hij streeft naar 100.000 omwentelingen per jaar. De kinderen zongen een molcnlied op de wijze van Daar bij die molen. Petra Kunst schreef vier coupletten en Francine Burgers het refrein. 'Daar is de molen, die mooie mo len/ hij staal te pronken bovenop de dijk/ Daar is dc molen, die mooie molen/ die mooie molen, cn ieder een zegt: Kijk!' In dc tekst wordt de recente geschiedenis van Dc Hoop belicht: 'De verf die bladderde eraf/ cn hij viel bijna om'/ hel werd ge renoveerd heel mooi/nu blinkt hij in dc zon/ Daar staat hij nu versierd en wel/hier aan dc waterkant/ 't is dc molen van ons dorp/ ons Sint Phi lipsland.' 'Het afgelopen jaar sloeg ons/ de schrik soms om het hart/ dc molen staat daar zonder kap/ wat is dat voor een 'grap?/ Maar op een donk'- re dag in mei'de regen gutste neer/ Kreeg onze molen weer zijn hoed/hij pronkt nu als weleer.' Directeur Leo Endcdijk van dc Hol- landsche Molen bevestigde wat Van Dis zei, namelijk dat er veel gebeurt op Tholen wat het opknappen van molens betreft. „Wc vinden er een welwillende oor." En dat ook het rijk zijn steentje daar aan bijdraagt en voortvarend te werk is gegaan met hel verstrekken van subsidies. Volgens Endcdijk worden er mo menteel 150 molens onder handen genomen. „Ik heb nog nooit zo'n snelle restauratie meegemaakt. Het rijk betaalt meer dan de helft terwijl molens niks opleveren." Hij prees ook de provincie Zeeland die vol gens hem een goed molenbelcid voert. „Het is een stabiele kracht in molenland." Hij zei dat de voorbereiding van de restauratie van molen Dc Jager in Oud-Vosserheer in volle gang is. Het viel hem op dat er veel bezoe kers in het café waren die betrokken zijn bij de molen. „Jong cn oud is hier aaawezig. Elke molen staat in een gemeenschap. Het zegt ook iets over de gemeenschap." Endedijk had een cadeautje meege bracht, een barometer die hij aan Van Dis overhandigde. Die gaf hem op zijn beurt weer aan Reijngoudt die hem meteen alias: „Hij staat bc- kant op regen." Ook bestuurslid Dirk Haak van dc Zeeuwse Molen voerde kort het woord. Toen hij in 1992 dc molen zag, was hij meteen enthousiast. „Zo'n typische molen. Dc kleinste en de laagste in Zeeland. Op 1 juli vorig jaar was hij* klaar. „Voor de eerstkomende 25 jaar kan hij er weer tegen." Gewoontegetrouw krijgt de mole naar na de restauratie een meel schop. Omdat Haak op het laatst was gevraagd om de voorzitter te vervangen, had hij geen tijd gehad om een schop op te halen. Hij deed het nu symbolisch door een in een schep gevormd stuk papier aan Reijngoudt Ie overhandigen. De molenaar bedankte iedereen voor alle medewerking. „Er moest voor dc restauratie geld komen. Het was er wel en het was er niet. Het einde van het liedje was dat er wel geld was. Bedankt daarvoor." In de gelagkamer van het café zat ook de vader van de vrouw van de molenaar, de 91-jarige Kommer Quist, met zijn 2-jarige achter kleindochter Rachel de Leeuw op schoot. Proficiat STEK wS IN STAL UNÉTO-VNI t0167-577277 a a I installateurs Geen lang verhaat over kwaliteit en andere gespierde taal. Wij zeggen d,at we een toonaangevende organisatie zijn in het bescher men, conserveren en onderhouden van onroerend goed in de meest brede zin. Wij zijn landelijk erkend en gecertificeerd. Dan is de rest toch vanzelfsprekend? Sint-Philipsland 0167 57 7200 Bruinisse 0111 483200 www.gelukgroep.nt V" .1 De voorbereiding en uitvoeringsbegeleiding was in handen van HAAKADVIES TEKEN EN ADVIESBUREAU MÜLENB0UV BOUWKUNDE EN MILIEU MUYEWEG 14 4306 AV NIEUWERKERK TEL 0111-641767 advies,

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2010 | | pagina 11