Fluplandse koe Veertje is kampioen Fotograaf staat versteld van diversiteit Thoolse bedrijven Schommel is favoriet in Stavenisse Vooral foto's trekken bezoekers naar de kelder van het archief Eerste expositie van Valkhoffen Hotel Kom in Sint-Maartensdijk Expositie van overleden Tholenaar Herbouw Katjang Pedis na brand Halve ton voor opzetten CJG Kleding voor Mensen in Nood Donderdag 22 oktober 2009 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Wie naar de zilverkleurige runderen in de Slikken van de Heen of de Van Haaftenpolder kijkt, moet beseffen dat hij naar kampioensvee kijkt. Peter van Nieuwenhuijzen uit Anna Jacobapolder is met zijn Charolais runderen in de prijzen gevallen tijdens de Nationale Vleesvee Mani festatie in Ermelo. Zijn vijfjar ige koe Veertje werd alge meen kampioen van het stamboek en zijn stier Caviar (20 maanden oud) werd reservekampioen. Zorgcentrum Ten Anker in Tholen heeft een bijzondere expositie in huis gehaald, want de tentoongestelde kunst werken zijn van een overleden schilder. De schilderijen van Kees Schot hangen tot halverwege november in het complex. Sam's Kledingactie voor Mensen in Nood houdt op za terdag 31 oktober haar jaarlijkse kledinginzamelingsac- tie in Tholen en Oud-Vossemeer. Tussen tien en twaalf uur 's morgens kan goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken worden afgeven bij de katholieke kerken in Tholen en Oud-Vossemeer. Die zijn te vinden in respectievelijk de Paulinastraat en de Dorpsweg. Huisvesting asielzoekers blijft de aandacht vragen Open dag wordt volgens Van den Kieboom bij gemeente een blijvertje De eerste archievendag in de gemeente Tholen is zater dag een succes geworden. Gemeentearchivaris Fred van den Kieboom schat dat er zo'n 300 bezoekers zijn ge weest. De open dag viel ook samen met de opening van de tentoonstelling over de bezetting en bevrijding van Tholen in de Tweede Wereldoorlog. Volgens Van den Kieboom combineerden veel bezoekers de open dag met de expositie. Cornelisse Het zijn geen reclamefoto's. De toeschouwer moet soms raden wat het is. Dat is ook de spanning die fotograaf Ronald Valkhoff uit Sint-Maartensdijk in de opnamen heeft willen leggen. Hij maakte bij dertig Thoolse bedrij ven foto's. Vanaf vandaag zijn ze te zien in Hotel Kom in Sint-Maartensdijk. Gisterenmiddag opende wethouder F.J. Goossen de tentoonstelling. Peter van Nieuwenhuijzen wint op nationale veekeuring Het is de eerste keer dat de Charolais- fokker met een zelfgefokte koe zo hoog eindigde op een keuring. „Ik was eerder met een koe kampioen, maar die had ik niet zelf gefokt", zegt de eigenaar van de Fluplandse Hele- nahoeve. Hij heeft meteen goede za ken kunnen doen, want Caviar is in middels verkocht. De nieuwe eigenaar zet hem in voor de fokkerij. Van Nieuwenhuijzen was met vier runderen vertegenwoordigd op het evenement waar negen vleesvee stamboeken met hun selectie bijeen waren. „Ik had een tweede prijs voor een oudere stier en een vierde prijs voor een vaars." De dieren waren eerder bij hem thuis door een keu ringscommissie aangewezen voor de manifestatie waar in totaal 21 Cha rolais runderen werden voorge bracht. Kampioenskoe Veertje is een echte knapperd gezien het keuringsrapport. „Ze vonden haar mooi rastypisch, evenredig gebouwd met een sterke rug en een mooie kop." De Anna Jacobiaan is blij met zijn koe. „Ik hoop nog jaren plezier van haar te hebben in de fokkerij." De vlaggetjes zijn niet uit de kast gehaald voor haar prestatie. „We blijven er wel nuchter onder. Het wedstrijdele ment is niet zo zwaar beladen. Het is wel leuk om zo'n prijs te winnen en bovendien is het ook een gezellige ontmoeting met andere fokkers. En het is een goede reclame voor het be drijf." Van Nieuwenhuijzen heeft thuis zo'n 75 koeien van het Franse ras. Ze gra zen 's zomers in natuurgebieden die de boer pacht van Staatsbosbeheer en het Zeeuws Landschap. Ze zijn er ge schikt voor vanwege hun soberheid. Dat maakt ze ook aantrekkelijk voor de boer, die naast fokker akkerbou wer is. Daarnaast vind hij het karakter lijn: „Ze zijn rustig en makkelijk mak te maken. Dat is handig als je ze moet vangen en maakt het ook leuker om met ze naar een keuring te gaan." Hij heeft de dag voor de keuring zijn run deren Hink geboend om er zo mooi mogelijk mee voor de dag te komen. Dat is blijkbaar gelukt. Cornelis Jan Schot is op 6 april 1913 in de Kruittoren in Tholen als veertiende kind geboren en op 19 juli 2004 overleden. Na de lagere schoolperiode ging hij, zoals zoveel jonge jongens in die tijd, al vroeg mee de zee op. Als twaalfjarig ke reltje begon hij met vissen en dat heeft hij lot aan zijn pensionering gedaan. Schot heeft bijna altijd ge varen op de Tholen 25 en later op de Tholen 4. In 1938 huwde hij met J. Bijl en sa men kregen ze drie kinderen. Eén daarvan, Arie Schot heeft zijn schil derijen bewaard en voor de tentoon stelling aan Ten Anker aangeboden. Het leven van Kees stond in het te ken van hard werken en lange dagen maken. Voor hobby's was er weinig tijd .Zijn liefde voor schilderen kwam tot uiting toen hij rond zijn twintigste jaar een tijdje thuis kwam te Zitten met een zere knie en niet kon werken. Hij begon met het schetsen van scheepjes die hij later in waterverf (aquarel) schilderde. Net na de oor logsjaren begon hij met zijn grotere werken van olieverf op doek. In die tijd was er nog moeilijk aan linnen doek te komen, maar dit loste hij op een creatieve manier op door linnen te gebruiken waar men rijst in ver pakte (deze rijstbaalljes kwamen uit Indonesië). Omdat zijn vaste hand van schilde ren niet onopgemerkt bleef in de Thoolse gemeenschap werd Schot ook vele malen gevraagd om letters en cijfers op nieuwe schepen te schilderen. Na zijn pensionering kwam er meer tijd, die hij veelal be nutte met zijn liefde voor schilde ren. Zijn schilderijen, vooral schepen maar ook andere thema's, zijn overal in Tholen te vinden, omdat hij veel in opdracht werkte. Men hoefde het maar te vragen en er werd een prachtig schilderij voor deze of gene gemaakt. Ook han gen er schilderijen in Polen, Duitsland en Frankrijk. Zoals het vaak met artiesten gaat, heeft ook Schot nooit iets verdiend aan zijn schilderijen. Geld vragen voor een gemaakt schilderij dacht hij niet aan. Schot heeft geschilderd tot op hoge leeftijd. Zijn laatste schilderij maak te hij op zijn 88ste. slecht zicht maakte een eind aan zijn geliefde hobby. De pindabakkerij Katjang Pedis van G. Polderman wordt aan de Nijver- hcidsweg in Sint-Maartensdijk vol ledig teruggebouwd. De welstands commissie bekeek onlangs de bouwaanvraag van Thopol b.v. die eigenaar is van het complex dat op 13 juni door een brand geheel verlo ren ging. Het nieuwe gebouw komt op dezelf de plaats en wordt even groot. Al leen het kantoorgedeelte met twee bouwlagen zal afwijken. Dat komt aan de noordkant, aan de Nijver- heidsweg en heeft een licht gebogen gevel. Het gebouw krijgt stalen wanden en minder deuren dan het oude ge bouw. De kleur wordt groengrijs, zoals de gemeentewerkplaats even verderop aan de Nijverheidsweg, naast de milieustraat. Het kantoor- gedeelte krijgt een gele kleur, onge veer zoals ongeroosterde pinda's er uit zien. De welstandscommissie kon er mee akkoord gaan. Hanse Staalbouw uit Nicuwcrkcrk gaat het bouwen. De tanks voor de opslag van plant aardige oliën komen niet in maar buiten het gebouw te staan. Dat is vanwege de brandveiligheid. De tanks worden afgeschermd met een betonnen rand en een hek. De hoogste tank wordt ongeveer 7,5 meter. De gemeente Tholen krijgt 50.000 euro van de provincie om een pro- cesbcgcleidcr en pr-zaken te betalen voor het opzetten van een Centrum voor Jeugd en Gezin. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op een schriftelijke vraag van H.W. van Eenennaam van de SGP. Van Eenennaam vroeg, hoe veel van de 300.000 euro uitgetrok ken subsidie voor zes gemeentes aan de gemecruc Tholen wordt toege kend en hoe dat bedrag wordt inge zet. Het college schrijft dat het bij de subsidie gaat om de proceskosten om te komen tot een Centrum voor Jeugd en Gezin. Drie gemeenten hebben meegedaan aan een pilot en die zijn niet meegeteld in dit subsi diebedrag. Eén van die gemeenten is Schouwen-Duiveland. Die gemeente treedt op als adviseur voor de Oos- terschelderegio, waaronder de ge meente Tholen. Van Eenennaam vroeg ook of de gemeente naast dit bedrag nog andere subsidiebedragen ontvangt. Dat is niet het gpval. De bijdrage is een taakstellend budget voor de proceskosten, schrijft het college desgevraagd. Sam's Kledingactie. sinds twee jaar de nieuwe naam voor de kle- dinginzameling van Mensen in Nood, claimt één van de oudste charitatieve kledinginzamelaars van Nederland te zijn. De kleding wordt ingezameld door vrijwilli gers en de opbrengst van de inge zamelde kleding komt ten goede aan de noodhulpprojecten van Cordaid Mensen in Nood. Dit jaar steunt Sam's Kledingactie een project in Kenia waarin 'droogte cyclus management' centraal staat. Droogte is een van de meest seri euze problemen in Kenia en kan in de toekomst een nog groter pro bleem worden als gevolg van kli maatveranderingen. Dit leidt re gelmatig tot ondervoeding, ziekte en sterfte van mensen en dieren en veroorzaakt conflicten om de schaarse waterbronnen en weide gronden. Samen met lokale part ners zorgt Cordaid Mensen in Nood ervoor dat de mensen min der kwetsbaar worden in periodes van droogte. Dit doen ze door het creëren van nieuwe inkomsten bronnen of het realiseren van waterbronnen. Hierdoor zijn de mensen minder afhankelijk van klimaatsinvlocdcn. Er is in de gemeente Tholen nog steeds een achterstand wat betreft de doelstellingen voor het huisves ten van statushouders (asielzoe kers), maar de gemeente en Castria Wonen werken er hard aan om de achterstand in te lopen, laten b. en w. weten. Tot 1 januari bedroeg de achterstand 17 plaatsen. De taak stelling voor 2009 is huisvesting voor 6 statushouders. Dit jaar moet de gemeente Tholen dus huisvesting aanbieden aan 23 statushouders. Op 30 juni werd reeds voor 8 statushou ders huisvesting gevonden. De doel stelling voor 2009 is dus gehaald en daarnaast is de achterstand met 2 plaatsen teruggelbpenT Desalniette min is de gemeente samen met Cas tria bezig om ook de laatste achters tand weg te werken. Ambtenaar Karin Bommelijn (rechts op de rug gezien) praat met enkele kinderen over andere speeltoestellen in de Boswei. Arjan Contant (links) zoekt samen met archivaris Annet Kuijper naar foto's waar de familie van Contant heeft gewoond. naambordjes bij zouden staan. Dat is ook de opzet van de fotograaf. Valkhoff: „Ik wilde van elk bedrijf een artistieke foto maken. Bij alle bedrijven ben ik met open armen ontvangen. Ondernemers zijn trots en vertellen enthousiast over hun producten. Fenomenaal. Het spatte er van alle kanten af en gaf mij ook meer motivatie om een nog beter product te maken." Datzelfde enthousiasme heeft de fo tograaf aangetroffen bij de eigena ren van het hotel. „Hoe ze het opge zet hebben is ook fenomenaal want Sint-Maartensdijk staat niet echt op de kaart. Het is een van de redenen om het samen te doen." Valkhoff fotografeert al vanaf zijn jeugd. Hij kreeg al vroeg een Kodak- je. Nu gebruikt hij een digitale ca mera en maakte de opnamen zoveel mogelijk in kleur. Soms zijn de pro ducten bijna abstract, meestal zoom de hij op een kenmerkend detail in en speelde met scherpte en diepte. Voor hem hangen de drie mooiste bij de ingang. Een lijnenspel, bijna in zwart wit, is een koeler in opbouw bij Goedhart in Sint-Maartensdijk, een vlak met gele stippen is de com putercompressor van Automatise ringscentrum Tholen, twee goud kleurige ringen zijn afsluiters van Bergen Stainless Steel Products in Tholen. „Het goud van Tholen. Dat straalt deze foto uit." Voor Valkhoff -Rotterdammer van geboorte- is het nog niet zijn hoofd beroep. Hij is werkzaam in de scheepvaart. In Antwerpen is hij be last met de planning voor vracht schepen. „Ik woon nu tien jaar op Tholen. Dat was voor mij toch het eiland met aardappelen, dijken en veel lucht. Ik ben verrast door de hoeveelheid en de veelzijdigheid van de bedrijven." Het is de eerste expositie van de fo tograaf en ook voor Hotel Kom. Het publiek kan er van dinsdag tot en met zaterdag terecht, van 10.00 uur tot 18.00 uur. Een schommel. Die hebben kinde ren graag in een speeituintje. Ten minste, de kinderen in Stavenisse die mochten kiezen wat voor toe stellen er in het speeituintje aan de Boswei moeten komen. De ge meente heeft een bedrag uitgetrok ken om dat op te knappen. In het speeituintje, bedoeld voor kinde ren tot zes jaar, staan nu drie veer- wippen en een speelhuisje. De be doeling is om meer variatie aan te brengen. In dorpshuis De Stove konden buurtbewoners vrijdagmiddag hun zegje doen over het plan van de gemeente. Er waren afbeeldin gen te zien van de verschillende speeltoestellen en hoe ze geplaatst zouden kunnen worden. Ambte naren Karin Bommelijn en Joost Krijger waren vooral benieuwd wat de kinderen willen, maar ook de volwassenen mochten hun keu ze kenbaar maken. In de ene optie komt er een tuimelrek, praatbloe- men, een klimtoestel met glijbaan, een dansende bloem en een ronde picknicktafel. Het alternatief is een wipkip of zonnebloem, praat- Bezoekers kunnen terecht in de stu diezaal maar ook in de kelder waar het oud archief van de gemeente wordt bewaard. Flip de Rijke en zijn vrouw zoeken naar foto's van -Stave nisse. Ko Gucquicrre uit Sint-Maar tensdijk kijkt of er nog foto's zijn van zijn dorp die hij zelf nog niet be zit. Hij vindt er geen. Zijn collectie is groter, concludeert hij. Hij verza melt al vele jaren ansichtkaarten van de smalstad. „Er komt niks meer bij." Het gezin Mulder uil Steenbergen bekijkt de kaarten en documenten die uitgestald zijn. Ze zoeken niet iets speciaals. Anita Mulder-Belet werkt sinds een maand op het 'semi- statisch archief' van de gemeente. Er worden onder meer bouwbeslui ten, bouwtekeningen en verslagen opgeslagen. Ze heeft de open dag aangegrepen om aan haar man en twee dochters te laten zien waar ze werkt. „Maar de familie Belet komt oorspronke lijk wel van het eiland Tholen, hoor. Opa zoekt de familiegeschiedenis uit. En voor de kinderen Esmée en Cynthia is het interessant om de dis tributiebonnen uit de oorlog te zien. Op school is er over verteld." Op een van de tafels liggen kaarten en documenten met gegevens over een woning aan de Dorpsweg 18 in Oud-Vossemeer. Een kadastrale kaart, een woningkaart, een bouw vergunning, de akte uit het bevol kingsregister van J.C. Ambt die in 1928 het huis liet bouwen, maar la ter naar de Noordoostpolder ver trok. Ook ligt er een voorbeeld van een particulier archief, van de familie Van Stapcle die burgemeester was van Tholen en naar wie een straat wordt genoemd in Stadszicht 11. Oud is het charter van Tholen, een géschreven handvest (op een stukje perkament) uit 1290 waarop de rechten en bevoegdheden worden toegekend aan de stad Tholen. De spullen in het archief worden zorg vuldig bewaard. De kluisdeur is open voor het publiek. Gewoonlijk gaat hij dicht om de temperatuur constant op 18 graden te houden. Het is nu een paar graden warmer. De meeste bezoekers zijn senioren. Een uitzondering vormt Arjan Con tant uil Tholen. Hij is 23 jaar en is van plan een stamboom te gaan ma ken van zijn familie. Nu komt hij eens kijken of er foto's in het ar chief zijn te vinden van de wonin gen waar zijn familie heeft ge woond. „Mijn opa woonde in de Kerkstraat waar nu de Marskramer zit." Hij is geïnteresseerd in de ge schiedenis van de familie en daarom is de open dag een goede gelegen heid om een begin te maken met de zoektocht. In de studiezaal zijn kopieën van fo to's met personen gelegd. Ze komen uit de nalatenschap van fotograaf Cornelisse uit Tholen. Bezoekers kunnen namen van personen invul len. Dat heeft volgens archivaris Fred van den Kieboom al een aantal namen opgeleverd. „We zijn bezig met het digitaliseren van het nega- tievenbestand. Dit waren er printen van. De eerste resultaten zijn er." Er zijn nog meer plannen om gege vens en stukken uit het archief te di gitaliseren en wel zo dat ze via in ternet geraadpleegd kunnen worden. „Dat is in voorbereiding. Wc moe ten nog een systeem aanschaffen om het op internet te kunnen zetten". We doen eerst het fotomateriaal, dan de archiefbronnen en daarna de doop- en begraafaklen." Van den Kieboom is tevreden over de opkomst. „Die is groter dan ver wacht. Het smaakt ook naar meer. Wat mij betreft doen we volgend jaar ook weer mee." De archivaris kreeg van de familie Kaashoek uit Sint-Maartensdijk een kaart over de bevrijding en een an dere bezoeker gaf te kennen de be drijfsadministratie uit het midden van de negentiende eeuw te schen ken van een timmerman in Sint- Maartensdijk. „Die hebben we niet zo veel. Dat levert interessante ge gevens op over die periode." De expositie 'Tholen in bedrijf' (de naam van een rubriek in deze krant) is een samenwerking tussen beginnende ondernemers. Ronald Valkhoff startte op 1 januari Road- foto en Marijn van Son en Kyra Bijlstra begonnen Hotel Kom. De ondernemers raakten aan de praat. Valkhoff vond de ruimte in het ho tel heel geschikt als expositie ruimte. Bij de opening van het ho tel bood hij een natuurfoto aan. Die viel zo in de smaak dat de on dernemers van het hotel wel meer wilden. Van Son: „Wij wilden ons meer be kend maken bij de Thoolse onder nemers. Ik ben de bedrijven gaan bezoeken en heb ze voorgesteld om mee te doen aan de fototentoonstel ling. Iedereen wilde dat." De foto graaf nam de uitdaging aan en ging bij dertig bedrijven langs. Soms was hij in een half uur klaar, de an dere keer was hij drie uur bezig. „Dan was ik niet tevreden over de foto." Valkhoff is onder de indruk gekomen van de diversiteit van het Thoolse bedrijfsleven, zegt hij. Hij woont tien jaar in Sint-Maartens dijk. maar wist niet dat de ver scheidenheid zo groot was. Dat is te zien in de foto's. Van boomgaard tot accountantskantoor, van uien- verwerker tot automatisering, van melkveehouder tot koeltechnische apparatuur, van slagerij tot nieuws blad. Het zijn vooral de producten die Valkhoff laat zien. Vaak alleen de details. De ondernemer van hel ge fotografeerde product zal ze meteen herkennen, maar een leek zal in veel gevallen moeten raden als er geen Fotograaf Ronald Valkhoff maakte deze opname van een koeler bij Goedhart in Sint-Maartensdijk. bloemen, een schommel en een klinihuisje. Het eerste idee sprak de bezoekers wel aan, maar daar zouden de kinderen die er waren dan toch graag een schommel bij zien. Ze wilden er de picknickta fel wel voor inruilen. Enkele vol wassen buurtbewoners attendeer den de ambtenaren op het onderhoud. Dat Iaat, met name van de bebossing rondom, nogal eens te wensen over. De bedoeling is dat de kinderen met de zomervakantie in het vernieuw de speeituintje kunnen spelen. m

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2009 | | pagina 9