feest van herkenning in Meulviiet Duidelijkheid over Fluplandse weegbrug Rode Kruis wil jeugdafdeling EHBO en zoekt verjonging Ü_±l a Houte Concert Condordia Hollandia wordt Inspirerend Nederland Leest in Thoolse bieb Minder meisjes bij derde prik Elders trouwen Donderdag 22 oktober 2009 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 5 Annika Boxhoorn staat op 12 december in de finale van de Grote Prijs van Nederland en Martin Fondse won pas in Roemenië de eerste prijs voor de muziek die hij maak te voor een animatiefilm. Beide oud-Tholenaren zijn professioneel actief in de muziek. Annika was lid van Concordia, Martin rende er voor weg. Op zaterdag 7 no vember kleuren ze beiden het themaconcert van de 125- jarige vereniging tijdens het themaconcert Concordia Hollandia in Meulviiet. Ook de Nederpopband Kaas uit Roosendaal speelt samen met het harmonieorkest. Sficfifiqg Jubileurri Concordia Tfio/eri Samensmelten Tholense Boys Klippel wil juunrenne bewaren Nog één vergadering nodig voor fusieplan één landelijke vereniging De afdeling Tholen/Sint Philipsland wil dit jaar begin nen met een jeugdafdeling EHBO. Het is bedoeld voor kinderen vanaf zes jaar. Het bestuur zoekt naar verjon ging. Het vrijwilligersbestand vergrijst. Dat werd don derdagavond bekend gemaakt op de algemene ledenver gadering in Sint-Maartensdijk. Er waren te weinig mensen om het fusievoorstel Samen 1 aan te nemen. Onwetend Protest Cabaret voor plattelandsvrouwen interieur Energieweg 11J - 4691 SE Tholen - tel. 0166 60 93 33 www.vanhouteinterieur.nl Oud- Tholenaren Annika Boxhoorn en Martin Fondse prominent op thema-avond S. rende club is geschreven door de 42-jarige componist Martin Fondse. Annika studeerde eind juni cum lau- de af aan de popaldcling van het conservatorium in Rotterdam. Mu ziek is haar leven. De basis werd in Tholen gelegd. Toen ze op De Re genboog zat, maakte ze kennis met Concordia. Ze ging er vanaf haar negende klarinet spelen. Ze is onge veer tien jaar lang lid geweest. Al gauw vormde ze een bandje om nummers te spelen die ze bij Con cordia had geleerd. Maar ook num mers van The Beatles behoorden tot hel repertoire. Ze bewaart goede herinneringen aan die tijd. Met Freek Geuze, Corné de Rijke (trom pet), Karin Cornelisse (klarinet) en Rob Marrees vormde Annika een hechte groep binnen Concordia. Ze zaten ook allemaal op De Regen boog waar ze in de pauzes mochten repeteren. Ze bewonderde dirigent Marcel Hartendorp. „Ik vond het prachtig Het themaconcert moet een feest van herkenning worden. Met spe ciale gasten, veel bekende Neder landstalige muziek, maar ook een avond met verrassingen. De jubi leumcommissie licht een tipje van de sluier op, maar geeft niet alles prijs. Vast staat dat de 23-jarige An nika Boxhoorn op zal treden en dat Concordia de avond opent met een nummer dat speciaal voor de jubile- Martin Fondse ging op de vlucht als hij Concordia aan hoorde komen, nu componeerde hij een stuk voor de jubilerende vereniging. om te zien hoe hij iets aanstuurde. Iedereen reageerde op hem. Dat maakte veel indruk. Ik wilde graag Marcel worden. Als ik zijn naam boven een arrangement zag staan, vond ik dat heel mooi." Ze oefende vier uur per dag. „Al leen maar toeteren." Sporten vond ze ook wel leuk, maar ze koos voor muziek. Ook op 't Rijks manifes teerde die keuze zich. Annika vond er een piano en begon er in de pau zes op te spelen. Toen ze thuis een gitaar in haar handen kreeg was de stap naar rock en popmuziek niet groot meer. Ze wilde naar de Rockacademie. Haar ouders vonden het toch beter dat ze naar het conservato rium ging. „Ik had net een nieuwe klari net gekregen, maar ik gooide er een gitaar overheen." Ze vertoonde zoals ze zelf zegt een 'ob sessief muzikaal ge drag.' Zonder diplo ma verliet ze de middelbare school, maar werd vervol gens - vele jamses sies in The Sixties la ter - aangenomen op het conservatorium. Spelen op een podi um met 'gevoelige en woeste lied jes'. Het is haar passie. Alle aan dacht naar zich toe trekken, zoals een dirigent voor een orkest. Op de popafdeling heeft ze met alle mu ziekstijlen kennis gemaakt. Ze heeft leren produceren. Ze is nu freelancer. Geeft zangles, coacht bandjes en adviseert andere artiesten bij het maken van produc ties. Annika zingt, schrijft haar songs op gitaar en piano en produceert nu haar eigen muziek. Als Anni K is ze doorgedrongen tot de finale van de Grote Prijs van Nederland, de groot ste en langstlopende muziekprijs in ons land. De hoofdprijs is 5000 eu ro. Ze timmert hard aart de weg. Via optredens in de Randstad en via in ternet, het medium bij uitstek voor jonge musici om in beeld te komen bij belangrijke mensen in de mu ziekindustrie. „Ze willen ook dat je jezelf promoot en dat er over je ge schreven wordt." Ze kwam door de voorselectie met een videoclip en een fotoshoot. Ze is er blij mee, maar ze was ook blij toen ze een halfjaar geleden een uitnodiging van Concordia kreeg om op te treden op het themacon cert. Marcel Hartendorp kent Anni ka en de leden uit haar /Concordia- bandje" maar al te goed. Hij is alweer achttien jaar dirigent bij de vereniging. „Het was een hechte groep. Ze stimuleerden elkaar. Onze vereniging heeft behoorlijk goede De Nederpopband Kaas uit Roosendaal is geen onbekende op Tholen. De 11-koppige band stond al twee keer op het podium van het Muziekfestival in Sint-Maartensdijk. Ze tre den samen met Concordia op tijdens het themaconcert. Volgens Hartendorp is de samenwerking met de band heel inspirerend. „Ze kwamen bij de eerste bespreking met drie man sterk. Ze kregen lijsten met nummers en uitleg over de opzet van de avond en konden al op een rijdende trein springen. Zij kwamen ook meteen met eigen ideeën. Het wordt heel mooi samen." Op de avond worden drie sets gespeeld. Na de derde set gaat het podiumlicht uit, maar gaat de band Kaas door. Har tendorp: „Dan gaan we feesten. Ze spelen dan voor publiek en muzikanten." Het wordt volgens de dirigent een feest van herkenning. Met hits van toen en nu, variërend van rustig tot stevig, van Sonneveld tot Within Temptation. Met film muziek van Nederlandse bodem, luisterliedjes, kinderliedjes, songfestival en Tim, de vaste zanger van Concordia. musici voortgebracht. Voornamelijk instrumentalisten. Annika's colle ga's zitten nog in ons orkest. Ik weet nog dat ze op vrijdagavond na de re petities samen naar The Sixties gin gen." Annika gaat op het themaconcert zingen. Twee keer met heel het or kest en één keer met een ensemble. Boxhoorn is blij dat ze bij de ver eniging gespeeld heeft. „Ik gebruik alles wat ik geleerd heb. Ik had op de popafdeling door Concordia een voorsprong op alle andere studenten in mijn klas. Het is heel breed. Als je speelt ben je bezig met alles wat er omheen gebeurt. Je leert door veel samen te doen." Ze werkt dit moment aan een cd. Hij zou de eer ste week van november klaar moe ten. Met een nummer waarop Anni ka klarinet speelt. Ook Martin Fondse levert een bij drage. Hartendorp is er laaiend en thousiast over. „Het is een hele eer Concordia wilde al langer wat samen doen met Fondse, maar de kans is er nu. Uitgerekend in het jubileumjaar. Concordia Hollandia Victoria heet het nummer dat Fondse componeer de. „Toen we het voor hel eerste speelden, kregen we in de pauze te horen hr>e anders en bijzonder het was. Jongeren die hcni niet kenden, wilden meer over hem weten." Fondse zit nu in Brazilië waar cultu ren samensmelten, laat hij via de email weten. Hij is er onder de in druk van de spelvreugde, energie en enthousiasme waarmee muziek wordt gemaakt. „Niet alleen op het podium, maar door de hele samenle ving heen. Het heeft ook iets in mij losge maakt. Het besef dat muziek moet klin ken, live, een kunst vorm in de tijd zou je kunnen zeggen, waar het hier en nu het be langrijkste is." Terwijl Fondse in Zuid-Amerika ver blijft, wint de door hem geschreven mu ziek voor de anima tiefilm van Erik van Schaaik in Roemenië de eerste prijs op een internationaal film festival. Fondse is van vele markten thuis. Hij is compo nist, pianist en band leider. Hij kreeg al vele internationale prijzen en werkte met vele groothe den in de jazz samen, maar ook zijn roots liggen in Tholen. Vrienden van zijn ouders, Sarien en Huib Bout, hadden een piano. Dat instrument trok hem. Hij ging op les bij Sarien toen hij een jaar of zeven was. „Zij heeft; als ik me niet vergis, mijn ou ders overgehaald om ook een piano aan te schaffen. Een jaar daarop on geveer, hen ik naar de Zeeuwse mu ziekschool gegaan voor lessen van Stoffel Gunst." Al op de lagere school De Regenboog (zijn vader Jan Fondse was er directeur) maakte hij liedjes en muziekstukjes. Hij wilde wel graag veel zelf verzinnen en het klassieke repertoire aanpassen. „Ik hield al van improviseren en had een goed ontwikkeld harmonisch gevoel. Ik kon vrij gemakkelijk transpone ren, dat is stukken in verschillende toonsoorten spelen. Dat kwam goed uit bij het ten gehore brengen van di verse liederen met zang." Annika Boxhoorn slaagde in juni cum laude aan het conservatorium en komt op 7 november zingen bij Concordia. Na het atheneum op het Roncalli in Bergen op Zoom, begon voor Martin een reis door muziekland. Die liep via een aantal conservatoria. Hij stu deerde in Arnhem piano en composi tie. Ging naar Keulen voor een studie bij jazzcomponist en trombonist Bob Brookmcycr, Met een studiebeurs vloog Fondse naar New York en door het winnen van een prijs van de Eu ropese Unie werd hij in staat gesteld drie maanden in Kopenhagen te wer ken en te studeren. Hoofdmoot van zijn werk is het componeren. Optre den is voor hem ook heel belangrijk. „Contact met publiek en medemusi ci, live de muziek laten ontstaan. Het draagt allemaal bi j tot een verdieping en ontwikkeling van mijn muzikale activiteiten." Hij arrangeerde onder meer muziek voor Blöf, Freek de Jonge en voor saxofonist en oud- Tholenaar Ties Mellema. Als kind moest Martin niks van blaasorkesten hebben. „Ik liep zo hard mogelijk weg als ik Concor dia aan zag komen. Ik speelde dwarsfluit en ben als zodanig een paar keer benaderd om mee te spe len. Maar dat heb ik immer perti nent doch beleefd geweigerd." Ouder en wijzer ziet Fondse ook de 'schoonheid van de muziek ook in harmonieorkesten terug.' Tien jaar geleden schreef hij het stuk Tholense Boys. een suite. Opge dragen aan zijn grote liefde: voet bal. Hij vond voetballen leuker dan toeteren, zegt hij. Maar via het contact met Marcel Harten dorp leerde Martin om alt saxo foon te spelen bij de Stone Town Bigband in Steenbergen. „Dus toen ik een stuk mocht schrijven voor Concordia dat hij zou dirige ren. was het een eenvoudige keu ze." Het concert begint om acht uur. De gemeente Tholen gaat op korte termijn om de tafel zitten met heem kundekring Philippusland om té zien hoe de weegbrug in Sint Philips- land kan worden bewaard. Die gesprekken zijn nodig nu het opstellen van een gemeentelijke monumentennota voorlopig op zich laat wachten. Het lag aanvankelijk in de bedoeling om de weegbrug op te nemen in die nota. Om de weegbrug te behouden voor het nageslacht drong de com missie samenleving daarom aan op snelle actie. Wethouder C.L. van Dis was de commissieleden voor en zei dat de bijeenkomst met Philippus land al was vastgesteld. "Hoewel op dit moment niet zeker is, of er vol doende geld beschikbaar komt." Precies het ontbreken van financiële middelen lijdt tot het uitstel van de gemeentelijke monumentennota. Pas bij het opstellen van de Kadernota 2011 wordt duidelijk hoeveel geld beschikbaar is. De nota laten schrij ven door een extern bureau gaat circa 15.000 euro kosten. Met de aanwij zing van de monumenten is boven dien een eenmalig bedrag van onge veer 50.000 euro gemoeid. Dit bedrag is nodig voor onder andere veldwerk, procedures, informatiever strekking en het behandelen van mo gelijke bezwaarschriften. Voor dc uitvoering van het monumentenbe leid denkt de gemeente jaarlijks tus sen de 25.0(H) en 100.000 euro nodig te hebben, afhankelijk van het ambi tieniveau dat dc raad vaststelt. Hoe wel er geen zicht is op de financiële haalbaarheid, stond de commissie unaniem achter het idee om de mo numentennota op te stellen. In hun enthousiasme droegen diverse com missieleden al dc nodige suggesties voor de nota aan. M.J. Klippel (RFT) vond de nota noodzaak, gezien de vele monumenten in de gemeente, de beschermde stadsgezichten en het van oudsher waardevolle cultuur landschap. „Het gaat zeker niet om oude gebouwen alleen. Kijk ook naar kleine landschapselementen, grafmonumenten, waterstaatkundige werken, maar ook naar elementen en gebouwen uit de periode van de we deropbouw na 1945 en na dc ramp van '53. Ik noem een heel eenvoudig voorbeeld: waar staat nog een origi nele juunrenne?" Wethouder Van Dis was blij met zoveel enthousiasme en hoopte dat dc commissie dat ook zou tonen bij het behoud van de Flup landse weegbrug. „U hebt laten doorschemeren daar wel een gedrag voor over te hebben." De bibliotheek in Tholen doet mee met de actie Nederland Leest die morgen begint en tot en met 20 no vember duurt. Nederland Leest is be doeld om te laten zien zien dat litera tuur een breed publiek aanspreekt en dat het lezen van een goed boek veel plezier verschaft en de blik verruimt. Betalende leden van dc openbare bi bliotheken krijgen het Nederland Leest-boek cadeau tijdens de cam pagneperiode, zolang de voorraad strekt. Het actieboek van 2009 is 'Oeroeg' van Hella Haasse. Behalve het gratis boekcadeau is er in de bieb van Tholen een bijeenkomst BoekenOntmoeting op dinsdag 10 november om half acht 's avonds. In een ongedwongen sfeer wordt onder ling van gedachten gewisseld over fa voriete boeken van lezers. Men praal met elkaar over het mooiste boek dat men ooit gelezen heeft. Met een kop je koffie of thee en met de boeken op tafel worden de beste aanraders door geven. De avond is gratis toeganke lijk. Gedurende de actie Nederland leest is er ook een ontwerpwedstrijd: 'Ont werp uw eigen omslag voor Oeroeg van Hella S. Haasse'. In het ontwerp moet dc betekenis van het boek van Hella Haasse worden uitgedrukt. Naast de reguliere bibliotheekpocket van Oeroeg verschijnt er een editie met een blanco omslag. Dit is een bij zondere editie die in een kleine opla ge is gedrukt. Aan het eind van de ac tie op vrijdag 20 november wordt in de bibliotheek Tholen om vier uur de uilslag en de prijsuitreiking gehouden van dc ontwerpwedstrijd. Een paar dagen na de actie, op 24 no vember, geeft Rinus Spruit een lezing in dc Thoolse bieb. Hij komt vertel len over zijn boek De Rietdekker. Vervolg van Watervlo. Ze neemt de kinderen mee naar een grote rioolbuis in het schip. Ze houdt hem nog even verborgen achter een gordijn en vraagt dan aan de kinde ren wat er in het riool gebeurt. „Daar zitten bacteriën die jullie drolletjes opeten", zegt ze. Ze vertelt de kinde ren dat het slecht is voor de bacte riën als ze teveel zeep gebruiken on der de douche of als hun moeder te veel bleekmiddel in de wc-pot schenkt. Ze houdt haar hand om hoog terwijl ze haar verhaal vertelt. Ze heeft een rubber handschoen aan met daaraan een drol. De kinderen halen hun neus op. „Dit is een opge zette drol. Hier voel maar." Een aan tal kinderen durft dat aan. Als de kinderen gebukt door de rioolbuis mogen lopen, waarschuwt ze voor vallende drollen. De kinderen vin den het ontzettend spannend maar vliegen achter elkaar zonder aarze ling door de buis. Op naar het vol gende project. Een luik biedt hen toegang naar de onderzeeër in het schip, waar ze de onderwaterwereld kunnen bekijken. •v Rode KruisvrijwilUgers prikken blaren op de Zevendorpentocht met v.l.n.r. Marjo Kriise, een vrijwilliger van de afdeling Reimerswaal, Laura Blok, Jan Hartog en Bert Stolk. Voor het starten van de jeugdafde ling zijn vier middagen per jaar gepland. Het is de bedoeling dat de kinderen vanaf zes jaar bij el kaar komen om les te krijgen en oefeningen te doen. Bij een boot tocht die onlangs door het Rode Kruis werd gehouden voor de vrij willigers bleken er 18 kinderen aanwezig te zijn. Penningmeester Jany Boogaard vertelde dat er on der dc Rode Kruisvrijwilligers voldoende kinderen en kleinkinde ren zijn die mogelijk interesse hebben in een jeugdafdeling. Het is een van de onderdelen uit het werkplan 2010 dat Vincent Nooren er presenteerde. Het be stuur maakt zich zorgen over dc vergrijzing van het bestuur. Er is weinig animo bij jongeren voor een bestuursfunctie, zei hij. Bestu ren betekent ook regelmatig ver gaderen. En daar is de afdeling niet zo goed in, zei hij. „Vergade ringen worden niet altijd gewaar deerd. We zijn meer doeners." Volgens Nooren heeft het bestuur wel hulp nodig omdat de leden al veel taken hebben. Zo geeft hij en bestuurslid Chris de Neeff ook les. Op de ledenvergadering waren slechts 12 belangstellenden. De afdeling wil volgend jaar wel ver der op de ingeslagen weg. „Verder groeien als afdeling, nog meer mensen helpen op wat voor ma nier dan ook." De knelpunten die het bestuur denkt de komende tijd te ervaren is dat er te veel regels 'van boven af' komen en er te wei nig mogelijkheden zijn om 'ergens op in te haken.' Volgens Nooren blijkt ook dat het werk van het Rode Kruis nog lang niet bij iedereen bekend is. Dat geldt onder meer voor het project bijzondere vakantie. „Bij grote delen van onze bevolking volsla gen onbekend. Zij hebben er echt geen idee van dat wij mensen met een lichamelijke beperking op va kantie kunnen laten gaan. Er zijn speciale weken voor mantelzor- gers, gezinnen met één ouder, mensen met psychische klachten. Het is echt totaal onbekend. Wel bekend is de vakantieboot van de Henry Dunant." Ook dat het Rode Kruis drie hotels heeft om mensen een vakantie week aan te bieden, is volgens Nooren niet bekend. „Ook bij de afdeling welzijn er zorg van dc ge meente is men onwetend over de diversiteiten van onze activiteiten. Van de Mappa Mundo huizen (voor ernstige zieke kinderen van 0 tot 18 jaar die niet meer in het ziekenhuis hoeven te blijven red. heeft nog nooit iemand gehoord. Men denkt nog steeds dat het Ro de Kruis zich enkel en alleen be zighoudt met rampen- en oorlogs slachtoffers in verre vreemde landen. Alleen de vrijwilligers en familieleden van vrijwilligers zijn op de hoogte van het bestaan van onze activiteiten." Het fusievoorstel stond ook op de agenda. Om dat aan te kunnen ne men was de helft van de stemmen plus één nodig. De afdeling telt 675 betalende leden. Omdat er on voldoende leden aanwezig waren wordt op donderdag 12 november weer een vergadering gepland. Dan is dc helft plus één van de aanwezige leden, voldoende. De afdelingen en districten worden samengevoegd met het landelijk bureau. Er bestaan nu 375 afdelin gen. De reorganisatie is nodig om één verenigingstructuur te krijgen en volgens één financieel model te gaan werken. Het landelijk bureau moest van alle afdelingen het fi nancieel jaarverslag beoordelen. Dat was voor het centraal bureau fondsenwerving (CBF) die een keur verstrekt aan goede doelen, een struikelblok. Bij de samenwerking wordt ook één model gebruikt voor dc onder steuning. Nieuw is dat vrijwilli gers stemrecht krijgen. De afde lingen blijven zelf verantwoorde lijk voor de aanschaf, het beheer en het onderhoud van hun spullen. De kosten voor het landelijk bu reau worden verrekend met de in komsten uit contributies en collec tes. Wat overblijft wordt onder de afdelingen verdeeld op basis van het inwonertal van de gemeente waar ze actief zijn. En zogenaam de overtollige vermogens van de afdelingen (die niet gebruikt wor den en daardoor boven de maxi male CBF-norm uitkomen, te stor ten in een solidariteitsfonds. Boo gaard: „Daarmee kunnen dan an dere afdelingen geholpen worden. Als wij bijvoorbeeld een erfenis van 100.000 euro krijgen, kunnen we niet weer een bus kopen. Wat we verdienen moeten we wel be steden. Bijvoorbeeld aan mensen die een weekje op vakantie gaan. Als we veertien gasten hebben, betekent dat wc 7000 euro bij moeten dragen. De opbrengst van collectes en an dere baten (bijvoorbeeld van een braderie) blijven voor honderd procent voor de afdeling. Er vindt geen afdracht meer plaats aan de landelijke organisatie en dat bete kent dat er minder administratieve rompslomp is. De fusie kan ook gevolgen hebben voor het gebruik van dc Rode Kruisbus. Ook andere afdelingen zouden er gebruik van kunnen maken, maar dat is nu ook al de praktijk. Vol gens de penningmeester werkt de afdeling al in de geest van de nieu we structuur door vrijwilligers in te zetten buiten de gemeentegren zen. Als voorbeeld noemde ze ook het vervoer van een patiënt van het ziekenhuis uit Leiden naar Vcere. Dc man moest liggend worden vervoerd en maakte gebruik van de bus. Toch zijn er 4 afdelingen die pro test aantekenen tegen'het fusiepro ces. Ze zijn naar de rechter ge stapt. Dat kan betekenen dat een en ander wordt vertraagd. Bij de derde vaccinatieronde tegen baarmoederhalskanker zijn in vrij! wel dc hele provincie minder mcis-1 jes komen opdagen dan bij de eerste ronde. De opkomst in Tholen was ook lager dan voorgaande keren. Het opkomstpercentage van 36,7 is het één na laagste in Zeeland. Dat is ook niet anders dan bij dc eerdere rondes. Kruiningen heeft het laagste aantal vaccinaties, daar kwam 32,6 procent van de opgeroepen meisjes om een prik. In Tholen kwamen vo rige weck in Meulviiet 259 van de 706 opgeroepen meisjes om de der de en laatste prik tegen baarmoeder? halskanker. Meisjes die een ronde hebben overgeslagen kunnen deze inhalen op 29 januari in Goes of Terneuzen. De GGD Zeeland vindt het belangrijk dat de vaccinatie wordt afgemaakt, omdat pas na drie prikken het lichaam voldoende af- weerstoffen heeft tegen haarmoe' derhalskanker. De plattelandsvrouwen. Vrouwen van Nu, hebben op 28 oktober een eilandc'lijkt avond in De Wimpel in Sint Philipsland. De leden van alle afdelingen van Tholen en Sint Philipsland komen bijeen voor een avond vol cabaret. De avond heet 'Zin en Onzin, herkenbare situ aties van dc moderne vrouw'. De avond begint om acht uur en duurt tot ongeveer elf uur. B. en w. hebben het reglement voc de burgerlijke stand op advies va de Vereniging van Nederlandse meenten aangepast. Formeel kan nu op verzoek een buitengewoon ambtenaar van dc burgerlijke stand worden benoemd. Ook het aanwij zen van een plaats om elders dan in het gemeentehuis te trouwen, is nu in de regelgeving vastgelegd. Het college heeft verder een in for mat icbcveiligingsplan vastgesteld. Dat bleek in het nieuwe gemeente huis nog niet aangepast te zijn. Alle procedures voor de gemeentelijke basisadministratie zijn daarin be schreven, zodat alles actueel en be trouwbaar blijft. Dc toegang tot het systeem is nu ook officieel vastge legd. Advertentie l.M. het Metropole Orkest. Hij heeft bij

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2009 | | pagina 5