Gouden VZOS Sint Philipsland goed in balans en frisse koorklank Vrouw uit Scherpenisse gewond na frontale botsing met trekker V I uw stijl Gemeente zoekt nieuwe beheerder dorpshuis AJP Gemeente gaat kassen paprikateelt legaliseren DEMONSTRATIES ZATERDAG 24 OKTOBER! Zangkoor zingt niet alleen op hoog niveau, maar bakt ook prima oliebollen Hagelkanon blijft intact Poortvlietse bieb móet dicht, na certificering nu Arbowet Donderdag 22 oktober 2009 Met een speciaal concert in de koorkerk van de Gro te Kerk in Tholen viert zangvereniging VZOS uit Sint Philipsland zaterdag het gouden jubileum. Naast hun zangkunst staan de leden bekend om de smakelijke oliebollen die ze bakken op enkele brade rieën. „Het oliebollenkoor, dat is bijna een geuzen naam voor VZOS", lacht voorzitter Henk Geluk. Onder leiding van de ge dreven dirigent Jan Wes- dorp studeert het koor ze ker niet de eenvoudigste werken in. EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Uitdaging Kerkzang Koorkerk r Stemmen van lezers Groen komt op talud van waterbassins Talud De vergrijzing kan de komende tijd een serieus probleem worden bij VZOS, met slechts twee van de 27 leden jonger dan veertig, erkennen voorzitter Geluk en secretaris Anja Neele. „Het is jammer dat er geen jonge leden bijkomen. De vergrij zing blijft daardoor op de loer lig gen. Maar op dit moment is de ba lans nog goed en de koorklank fris", is Geluk optimistisch. Hoewel het verloop onder de leden gering is, zodat velen al jarenlang bij VZOS zingen, was het ledental enkele ja ren geleden tot zo'n twintig ge daald. Dat maakte het koor kwets baar, met name de mannenpartij. Vorig jaar meldden zich een aantal nieuwe leden, waaronder zangers van het voormalige Smalstads man nenkoor. Daardoor telt het koor nu 17 dames en tien heren. Zij vormen een hechte club, zegt Anja Neele. „Er is een goede onderlinge band. En de repetities worden trouw be zocht. Wie er niet is, heeft écht wat." Twee leden, de broers Leo en Joop Neele, zijn al lid vanaf het be gin. Het jubileum komt na een moeilijke periode voor het koor, met een ern stige ziekte van de dirigent. Jaap Wesdorp nam toen tijdelijk de hon neurs waar voor zijn broer. „Jan heeft het weer opgepakt en is net zo gedreven als voorheen", aldus Ge luk. Hij prijst zich bovendien geluk kig met de talentvolle Adriaan Hoek uit Tholen als vaste organist in de plaats van Kees Lemsom. „Hij is nog jong, maar vindt het leuk om te doen en vindt het niveau van het koor goed. Bovendien is er een klik VZOS uit Sint Philipsland wijkt voor het concert bij het gouden jubileum uit naar de koorkerk in Tholen. tussen dirigent en organist." De repetities, elke dinsdag in dorps huis De Wimpel, zijn op zich bijzon der. „We studeren werken écht in op noten, per partij", vertelt Anja. Het is de zogenaamde solfège methode: de melodie wordt gezongen zonder de tekst maar met de namen van de noten. „Die noten schrijf je er met een potloodje bij; één is do, twee is Charles Wolvekamp stopt per 1 november met het beheer van het dorps huis in Anna Jacobapolder. „Het is voor ons niet rendabel genoeg", geeft hij op als reden. Hij blijft wel De Wellevaete in Sint-Annaland en De Meulvliet in Tholen beheren. Daarnaast verzorgt hij de bedrijfskantine in het gemeentehuis. De gemeente is naarstig op zoek naar een andere in vulling voor het beheer van het dorpshuis in Anna Jacobapolder. Het college is bereid te onderzoeken of de werkgroep Dorp in Anna Ja cobapolder bij het beheer van het dorpshuis kan worden betrokken in de nabije toekomst. Dat opmerkelij ke antwoord geeft het college van burgemeester en wethouders op een schriftelijke vraag van gemeente raadslid A.G. van de Sande van de ChristenUnie. Zowel de vraag van het raadslid als het antwoord is bij zonder, omdat de gemeente er in het verleden voor heeft gekozen de bur- gcrbcheerders aan de kant te zetten en de dorpshuizen te verpachten. Omdat het dorpshuis relatief weinig activiteiten kent in vergelijking met de andere gemeenschapscentra in de gemeente, is het minder aantrekke lijk voor eventuele pachters, meent P. van der Vlies van de gemeente Tholen. Daarom voert de gemeente gesprekken over het toekomstige beheer van het dorpshuis. De werk groep Dorp wordt hij die gesprek ken betrokken. Het zou dus zomaar kunnen, dat de gemeente weer kiest voor de oude situatie, waarin men sen uit het eigen dorp zorg dragen voor het dorpshuis. „We sluiten op dit moment niets uit", aldus Van der Vlies. Van de Sande geeft als reden voor zijn vraag, dat die ontstaan is tijdens een overleg met de werkgroep. Toen is de suggestie naar voren gekomen om de betrokkenheid van de inwo ners van Anna Jacobapolder met hun d9rpshuis te vergroten. 'Naar onze mening kan een dorpshuis een spilfunctie in een dorpsgemeen schap vervullen. Wellicht zijn er mogelijkheden om genoemde werk groep hierin een centrale rol te ge ven', schrijft het raadslid. Wel is hij zich bewust van de eerder gemaakte beslissing. 'Hoewel er thans met be trekking tot de exploitatie en het be heer afspraken zijn gemaakt, zijn er wellicht mogelijkheden om een an dere invulling te onderzoeken'. Van de Sande heeft het college te vens naar de kosten van het beheer gevraagd en wie er gebruik maken van het dorpshuis na de laatste reno vatie. De kosten van schoonmaak en beheer van het dorpshuis bedragen per jaar plusminus 3500 euro en on der meer de gemeente zelf, Allévo, de plattelandsjongeren en de chris telijke vrouwenbond hebben sinds 2006 gebruik gemaakt van de ac commodatie. Als er op 1 november nog geen nieuwe beheerder is ge vonden, verwacht Van der Vlies dat Wolvekamp de faciliteiten in het dorpshuis blijft bieden totdat de ge meente wel een oplossing heeft. De gemeente is niet van plan om de vergunning van fruitteler A. Alkema in Sint-Maartensdijk voor de proef met hel hagelkanon in te trekken nu de Raad van State besloten heeft om een vergunning voor het gebruik van een hagelkanon in Kapelle te vernie tigen. Dat antwoorden b. en w. op vragen van M.J. Klippel (RFT). Die wilde weten of de uitspraak van Raad van State gevolgen heeft voor de vergun ningverlening aan de Thoolse onder nemer. Volgens b. en w. is de situatie niet te vergelijken. De gemeente ver leende ontheffing via de algemeen plaatselijke verordening, in Kapelle valt het onder de wet milieubeheer. 'Ons college heeft geoordeeld dat de schokgolfgenerator geen inrichting is in de zin van de wet milieubeheer en niet onder het activiteitenbesluit valt.' Klippel wilde ook weten of b. en w. over de gevolgen van de uitspraak met de eigenaar en omwonenden in Sint-Maartensdijk en Scherpcnisse te gaan praten. Maar b. en w. vinden dat niet zinvol. Er is namelijk afgespro ken dat er een gesprek komt om de na te gaan hoe het gaat met de proef. VERVOLG VAN HAVENPLAN Daar zijn ook nog mogelijkheden voor andere winkels. De bevoorra ding gebeurt op eigen terrein. Bij garage Dekker, waar het lpg- gasvulpunt wordt beëindigd, komt er een rotonde die het verkeer naar de jachthaven en het centrum van het dorp beter moet reguleren. De Havenweg wordt 30 km gebied in plaats van de huidige 50 km. De dijk tussen de Suzannapolder en de haven zal versterkt worden. De nieuwe hoogte wordt 5.80 meter bo ven NAP. Het bestaande havenpla teau (nu parkeerterrein met drang hekken) zal verhoogd worden tot 3.50 m boven NAP, gelijk aan het nieuwe, zuidelijke deel waar de rondvaartboot Frisia ligt. In de flanken van het havenplan wil de gemeente twee overloopterreinen aanleggen om te kunnen parkeren. Zowel ligplaatshouders van de jachthaven als touringcars en vrachtwagens kunnen daar terecht. Daarbij wordt gedacht aan de Nieuwlandseweg tegenover het cha letpark en de ijsbaan aan de Anne- was of het terrein naast Busmari- Team. Aan de Koelhuisweg zit er wel lichte, verontreiniging in het grondwater en een lichte tot sterke verontreiniging met zink. Misschien worden er bij de toekomstige bouw werkzaamheden ook nog archeolo gische vondsten gedaan. Er kunnen resten van bebouwing en beerputten uit de 15de tot 18de eeuw worden aangetroffen of overblijfselen van het Sint-Annalandse havenkwartier. De twee ontwerp-bestemmingsplan- ncn liggen nog tot cn met 29 okto ber ter inzage in het gemeentehuis en tot die tijd kunnen er ook bezwa ren jvorden ingediend bij b. en w. f re en drie is mi." De dirigent zingt niet voor - hij gebruikt de stemvork - en er komt evenmin een instru ment aan te pas. „Een beproefde methode en het gaat prima." Met Jan Wesdorp uit Sint-Anna land, zeventig inmiddels en veertig jaar dirigent van het Sint Philips- landse koor, heeft VZOS iemand in huis die op muzikaal gebied een uit daging niet gauw uit de weg gaat. „Dat motiveert de koorleden. Jan is best een strenge dirigent, maar de leden willen dat ook", zegt Geluk. Het heeft VZOS op een bepaald ni veau gebracht. Het koor heeft 150 muziekstukken in de tas, maar in middels meer dan 500 in het reper toire. Van psalmen en gezangen tol werken van Mendelssohn. Jarenlang was VZOS aangesloten bij de Zeeuwse Zangersbond. deed mee aan concoursen. Met als hoog tepunt het Zeeuws zangersmanifest in 1983, waar het koor promoveerde naar de hoogste afdeling. De zan gersbond is ruim twee jaar geleden vaarwel gezegd. Anja: „Dat werd een groter geheel, voor Zuidwest- Nederland. Maar het belangrijkste voor ons was wel dat we ons niet meer konden vinden in de identiteit. Het werd te modern, popkoren en dergelijke kwamen erbij." VZOS stapte over naar de Kon. Christelijke Zangersbond. Tot concoursdeelna me is het nog niet gekomen, maar volgens de voorzitter is het niveau van VZOS de afgelopen jaren nau welijks veranderd. 'Vooruitgang zij ons streven' is in het najaar van 1959 opgericht. Ini tiatiefnemers waren onder meer Jan Neele en Jac. Bakker. Het doel was om de kerkzang in de Oud Gerefor meerde Gemeente te bevorderen. Daarom werden aanvankelijk psal men gezongen, en de liederen van Hazeu (een 17e ceuwse dominee), later aangevuld met eenvoudige geestelijke liederen. Weer later volgden stukken uit de koorlitera tuur. Na Jan Neele en Bram Hoog lander werd Schutte uit Bergen op Zoom dirigent van VZOS. Een kerstuitvoering geeft het Sint Philipslandse koor al sinds 1964, aanvankelijk in Ons Dorpshuis in Anna Jacobapolder toen De Wimpel nog niet bestond. Geluk: „Het is een vast onderdeel van ons jaarprogram ma. We noemen het bewust een kerstzangavond, vragen de dominee de opening en sluiting te verzorgen. Ook doet het jeugdkoor altijd mee." Soms is er een uitvoering met Pa sen, verder vier tot vijf optredens op uitnodiging. Uitwisselingsconcerten zijn er ook wel geweest. En een trip naar Londen bij het veertigjarig be staan heeft ertoe geleid dat sinds dien elke twee jaar een uitstapje naar het buitenland wordt gemaakt. Parijs, de Duitse Eifel en Luxem burg werden al bezocht, met telkens als hoogtepunt een inloopconcert in een kerk of kathedraal. Geluk: „Het vergt veel voorbereiding, maar het is leuk om te doen." De financiële situatie was in 1984 de aanleiding om een oliebollenac tie te houden. Het koor ging ze eveneens hakken op de braderie in Sint Philipsland. en later ook in Tholen. De receptuur slaat aan, de mensen staan er voor in de rij. Anja: „Dit jaar hebben we ze voor de 25ste keer gebakken. Bijna alle le den dragen er hun steentje aan bij. Het is écht hard werken." VZOS dankt er inmiddels de bijnaam 'olie bollenkoor' aan, heeft zelfs een spe ciale oliebollencommissie die het allemaal organiseert. „Het is voor het koor een welkome inkomsten bron", zegt Geluk. „Jammer dat de nationale oliebollentest altijd aan het einde van het jaar is, anders zou ik VZOS er voor aanmelden!" Hij hanteert al weer vijftien jaar de voorzittershamer. Het bestuur wordt verder gevormd door secretaris Anja Neele, penningmeester Marian Ti- chem, Diane van Duuren en Rosa van 't Hof. Het jubileumconcert van zaterdag is een dwarsdoorsnede van het reper toire van VZOS. Met zeker ook een aantal pittige stukken. Al vanaf eind vorig jaar wordt er extra voor gere peteerd. Onder meer door een man- nenensemble. dat de afgelopen tien jaar bij bijzondere gelegenheden voor het voetlicht trad. „Het is een ander repertoire en een andere koor klank, maar de mannen doen het graag", aldus Geluk. Werken van Mendelssohn-Bartholdy, Schubert en Walters staan op het programma. VZOS opent de avond met 'God is tegenwoordig' van Neander, en sluit de avond af met het Te Dcum van Mozart. Bij dat laatste werk, en bij een werk van Fauré, neemt het strij kersensemble Delphi Consort de be geleiding voor zijn rekening. Adri aan Hoek bespeelt het orgel en Tom van Gurp de piano. Als solisten tre den de sopraan Hennie Moerland en de bariton Kees van Dis als gast voor het voetlicht. Net als tien jaar geleden wijkt het koor voor dit bijzondere concert uit naar de koorkerk in Tholen. „Een prachtige locatie, sfeervol en met een geweldige akoestiek", zegt Ge luk. De hervormde kerk in het eigen dorp is te klein en akoestisch wat minder geschikt. En vanwege die akoestiek valt ook De Wimpel af. „Daarmee zou je deze muziek te kort doen." Het concert begint om half acht. „Wc gaan proberen er een mooie, muzikale avond van te ma ken", zegt VZOS-voorzitter Henk Geluk. Bij de frontale botsing op de Roolandsedijk in Poortvliet verloor de tractor het linkervoorwiel. Bij een ongeval op de Roolandse dijk in Poortvliet is gisterochtend een 41-jarige vrouw uit Scherpe nisse gewond geraakt. Ze botste door een nog onbekende oorzaak met haar personenauto frontaal tegen een tegemoetkomende trek ker. I)at gebeurde rond kwart voor acht toen het nog donker was, ongeveer tweehonderd meter van de kruising met de Essendijk- weg. De botsing was zo hard dat het linkervoorwiel van de tractor er- afvloog. De tractor werd bestuurd door een 16-jarige jongen uit Sint-Annaland. Hij bleef onge deerd. De auto raakte zwaar be schadigd en kwam ongeveer vijf tien meter verder in de berm tot stilstand. Voorbijgangers belden het alarm nummer. Om twaalf minuten voor acht werden de ambulance en de brandweer van Sint Philips land opgroepen. Ook de trauma helikopter uit Rotterdam werd opgeroepen. De heli landde op een perceel naast de dijk in de Weihoek. Het personeel van de ambulancedienst en het medisch personeel van de traumahelikop ter stabiliseerde het slachtoffer. De brandweer knipte het dak van de wagen om het slachtoffer uit de wagen te kunnen halen. Na ruim drie kwartier kon ze worden ver voerd naar het ziekenhuis in Ber gen op Zoom. De vrouw was op weg van haar woonplaats naar haar werk in Sint Philipsland. De trekker met wagen kwam uit de richting van Sint-Annaland en was met een le ge wagen op weg naar de boerde rij van A. Bouman aan de Post weg in Poortvliet. De tractor die olie lekte op het wegdek en de personenauto die total loss was, zijn door een bergingsbedrijf af gevoerd. De Roolandsedijk is en kele uren afgesloten geweest voor het doorgaande verkeer. Het ver keer werd bij de Zwarteweg en de Essendijkweg/Bartelmeetweg om geleid. De technische recherche stelde een onderzoek in, maar bij het ter perse gaan van deze krant was nog de oorzaak nog niet be kend. Blij verrast las ik in de Eendracht- bode dal er een alternatief komt voor de sluiting van de bibliotheek van Poortvliet. Helaas, toen ik het bericht las, bleek het te gaan om het oude doekje voor het bloeden. De bibliotheek moet dicht en er komt een onderzoek naar een boeken- dienst aan huis. Dat onderzoek gaan ze doen nadat ze de bieb hebben ge sloten. Regeren is tenslotte vooruit zien. Zeker is nu al dat de huidige vrijwil ligsters niet aan zo'n dienst gaan meewerken (dit in tegenstelling tot wat de bibliothcekdirecteur beweer de tijdens de vergadering). Zij heb ben het nu wel gehad en haken te leurgesteld af. Net als veel leden van de bibliotheek. Ik stond er maandag bij toen een man zei: 'Ik beëindig mijn lidmaatschap, want ik heb geen .zin om naar Tholen te rijden'. Dat is dus het effect van het besluit van de raad. Vrijwilligers die stop pen en leden die afhaken. Een enke le oudere zal wellicht gebruik ma ken van de boekendienst aan huis, maar dat wordt dus een kostbare zaak, want de benzineprijs voor het halen en brengen van boeken zal wel betaald moeten worden. 'Dat past in het huidige budget', zei de directeur. Ja, maar dat budget be staat ook uit gemeenschapsgeld. In feite wordt een gratis dienst van vrijwilligers omgeruild voor een du re bezorgdienst. De scholen krijgen misschien wisselcollecties. Maar die moeten door beroepskrachten 'ondersteund' worden. Tel uit je winst Het raadslid Klippel deed het al en inderdaad: dat gaat al gauw 20.000 euro per jaar kosten. Net zo veel als de bibliotheek volgens de gemeente nu kost. Waaruit die kos ten dan bestaan? Wie het weet mag het zeggen, de vrijwilligsters kosten in elk geval niks. Het meest verbaasd was ik over de stelling van wethouder Withuis: 'De vestiging in Poortvliet voldoet niet aan de eisen van de Arbowet. U wilt toch ook dat mensen, vrijwilli gers, dan wel beroepskrachten, in een verantwoorde omgeving wer ken.' Nee maar, de bieb moet dicht uit pu re menslievendheid! De wethouder maakt zich zorgen over het werkkli maat van de vrijwilligsters. Zelden zo'n schijnheilig argument gelezen. De bibliotheek is gevestigd in een grote, goed verlichte en hoge ruimte van het voormalige gemeentehuis en er heeft nog nooit iemand geklaagd over die zaal. Zeker de vrijwillig sters niet, die stomverbaasd waren over dit nieuwe bureaucratische ar gument. Eerst was de bieb niet ge certificeerd, nu voldoet hij niet aan de Arbo-regels. Kennelijk voldoet elk argument voor deze wethouder van cultuur, als het doel maar wordt bereikt: de bibliotheekvoorziening in de Thoolse kernen afbreken. Per 1 januari in Stavenisse, Oud-Vosse- meer en Poortvliet. Scherpenisse was al eerder het slachtoffer. Zodra de SP volgend jaar in de raad zit, zullen we het initiatief nemen om in elke Thoolse kern een biblio theekvoorziening te maken. Hope lijk telt de raad dan een meerder heid die wel inziet dat je de leefbaarheid niet dient door alleen dat woord af en toe te roepen, maar door er ook daden bij te stellen. Kees Slager, Poortvliet, namens SP-Tholen Bij de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied zullen de twee paprikakassen van 4Evergreen aan de Lageweg bij Sint-Annaland wor den gelegaliseerd. De ondernemer kreeg een bouwvergunning voor drie tuinbouwkassen maar week daar om financiële redenen van af en bouwde er twee. Dat antwoorden b. en w. op vragen van de CU en Pv dA. De vijfde herziening staat vanavond op de agenda van de gemeen teraad. In februari 2009 gaven b. en w. aan dat er drie kassen van elk vier hecta re zouden worden gebouwd. Er was toen sprake van drie aanvragen voor een wijziging. Maar tijdens de bouw bleek dat de twee linkerkassen tegen elkaar werden gebouwd. Nu staat er één kas van 4 ha. en één van 8 ha. De ondernemer heeft dat verklaard aan b. en w. door er op te wijzen dat de meerkosten van onder andere de extra gevel en de klimaatregeling niet opwegen tegen de bedrijfstech- nische voordelen van twee losse kassen. B. cn w. hebben daar kennis van genomen en dit met de onderne mer besproken. Volgens hel dage lijks bestuur van de gemeente kan deze strijdigheid bij een volgende herziening van het bestemmingsplan gelegaliseerd worden. De verandering heeft geen nadelige ruimtelijke gevolgen, aldus de toe lichting. Het oppervlakte aan glas blijft namelijk twaalf hectare. Het ruimtelijk effect is nihil, of er wel of geen tussenruimte van vier meter tussen de twee linkerkassen komt. Er is zelfs een positief effect door het opschuiven van de linkerkas langs de kant van de Plaatweg/ Stoofweg. Daar komt meer ruimte voor beplanting. CU en PvdA stelden ook vragen over het landschappelijk inpassen van de kassen. Daar zou nu volgens de fractie te weinig ruimte voor zijn omdat er waterbassins zijn aange legd. Volgens b. en w. waren de waterbas sins al onderdeel van het eerste plan van de ondernemer. En zijn zodanig vormgegeven dat deze onderdeel uitmaken van de landschappelijke inpassing. Het talud van de bassins is en wordt gemaakt met een flauwe re helling dan gebruikelijk. Hierdoor kan het worden beplant met opgaan de beplanting. Dat is volgens b. en w. ook vastgelegd in het zogeheten landschappelijk inpassingsplan. De voorwaarden zijn vastgelegd in het plan. En b. en w. hebben dat ook goedgekeurd. CU cn PvdA wilden namelijk weten of de afmetingen er in opgenomen zijn. De ondernemer moet zich daar ook aan houden. De fracties wilden ook weten wanneer het plan uitgevoerd moet worden. Volgens b. en w. is in de voorwaar den opgenomen dat binnen een jaar na het gereedkomen van de kassen het groen moet zijn aangebracht. L0GUS Woonmaand! "6e, Binnenhuisarchitectuur Koffieproeverij Keukenaccessoires Bang en Olufsen Domotica Homesystems White-White Miele koken en proeven imabol LOGUS Bergen op Zoom: Zeelandhaven 7, T 0164 -27 15 00 kijk voor meer informatie op: www.logusbergenopzoom.nl Iemand die mijn stijl tot zijn stijl maokt. Iemand die meedenkt en zich in mijn leven verdiept. Ik uoel me begrepen. En tdch is het mijn interieur, mijn stijl! www.interieur-paauwe.nl OU1 Zonnemoire ligt vlakbij Zierikzee; 50 autominuten van Rotterdam, Roosendaal en Terneuzen. Advertentie LM.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2009 | | pagina 3