I 'Volgend jaar heb ik tijd om mee te varen' I Plaatselijk nieuws 2 Donderdag 22 oktober 2009 Speeltoestellen oesterputten Tank voor slib Bedrijfswoning Kettingdijk Veranda Verdubbelen loods Aparte grafsteen Zeeaas spitten Inbraak bedrijf Milieuovertreding Herdenking Reformatie Schuine kant niet akkoord Vervangen garagedeur Crescendo op hervormingsavond Minderjarige is hardleers Informatieavond Anthoniusschool Kleuters ontdekken de herfst Itentoonstelling Klappen op straat I Geslacht in eigen slagerij Drie opties Stoofweg Vacature ouderling Vakantie Bijbelweek Legaat garage Koppeltoernooi Bomen meten en eikels poten Plateau Kerkstraat Grondprijs niet lager Auto van de weg Wethouder Goossen luidt bietentocht in vanuit haven Sint-Annaland Zwarte pannen Zwanelaan Agenda Brandwondenstichting Schuur schuift op Tholen Volgend jaar plaatst de gemeente nieuwe speeltoestellen op de oester putten. Dat gebeurt als de gemeente raad daar eerst geld voor uittrekt. Dat antwoorden b. en w. op vragen van A.G. van de Sande van de CU. Die wilde ook weten wanneer duide lijk wordt of de oesterputten wel of niet uitgegraven worden. B. en w. antwoorden dat dit volgend jaar zal worden onderzocht. Over het aan sluiten van Tholen bij de vereniging van vestingsteden is nog niets be kend. B. en w. schrijven dat er in de meerjarenraming 2010-2013 geen geld voor is uitgetrokken. De CU had met ongeloof gereageerd op het weghalen van de speeltoestellen. Juist omdat de gemeente laag scoort op het gebied van spcclvoorzienin- gen voor kinderen. Het waterschap Zeeuwse Eilanden gaat aan de Slabbecoornweg I een betonnen tank bouwen voor de op slag van slib. De welstandscommis sie kreeg onlangs het plan onder ogen voor de betonnen tank van ze ven meter hoog die op het terrein van de waterzuivering moet komen. Er kan 800 kubieke meter in en heeft een doorsnede van 15 meter. De tank wordt afgedekt met een zeil van pvc. De commissie ging akkoord. De welstandscommissie is akkoord met het ontwerp voor de bouw van een bedrijfswoning aan de Ketting- dijk 4 van Bouman v.o.f. Hel is een woning die volgens de commissie past in het Thoolse landschap. Eer der keurde de commissie een schets voor een zogeheten notariswoning af omdat ze dit niet passend vond in het buitengebied. Bovendien bevatte dat huis ook te weinig Zeeuwse ele menten. In de nu voorgelegde schets wordt daar wel aan voldaan. Het huis wordt tien meter hoog, maar de goot komt op vier meter (veel lager dan bij een notariswoning) en in het dakvlak komen drie dakkapellen. Aan de ramen komen luiken. De ge vels worden opgetrokken uit rode baksteen, het stucwerk aan de gevel wordt grijs, de kozijnen gebroken wit, de pannen matzwart. De woning gaat het huis dat nu onder aan de dijk staat vervangen, maar wordt veel verder naar achteren gebouwd. Aan de Doelweg 50 wil C.P. Quist een veranda maken. Hij gaat daar voor aluminium gebruiken in een donkergroene kleur en glas. Hoewel het een ondergeschikte aanbouw is, moest de welstandscommissie er naar kijken omdat het binnen het be schermd stadsgezicht valt. Van de aanbouw is volgens de commissie vanaf de openbare weg echter niets te zien. Proficlnorm b.v. aan de Slabbe coornweg 29 gaat uitbreiden met een tweede hal naast de bestaande loods. Profielnorm maakt stellages, entresols, trappen en bordessen voor fabriek en bedrijven. Op de bouw- aanvraag (uit november 2007 voor de eerste hal) kwam nu een wijzi ging voor de indeling van het kan toorgedeelte omdat onder meer het archief naar boven verhuist. De wel standscommissie ging onlangs ak koord met de wijziging. B. en w. hebben toestemming ver leend voor het leggen van een afwij kende grafsteen op de algemene be- graafplaats. Het gaat om een liggend gedenkteken met afwijkende maten. Het is namelijk maar 0,5 meter breed in plaats van het minium van 1 meter. Daarnaast is het ook maar 0,5 meter lang in plaats van de voorge schreven 1,5 meter. Het gedenkteken ligt op een betonroefje. Daarom is apart toestemming nodig van het ge meentebestuur. De Federatie van hengelsportvereni ging Zuidwest Nederland heeft een vergunning aangevraagd om zeeaas te spitten in het Oosterschcldege- bied. De provincie heeft de gemeen te op de hoogte gesteld van deze aanvraag, zodat de gemeente haar zienswijze hierop kan geven. Inbrekers hebben donderdagavond hun oog laten vallen op een bedrijfs pand aan de Slabbecoornweg. Tus sen half negen en tien over negen kreeg de politie melding van de in braak en agenten doorzochten daar op het pand tevergeefs met een speurhond. De politie trof geforceer de tussendeuren aan en zag dat di verse kasten waren doorzocht. Voor zover bekend zijn er geen goederen weggenomen. De technische recher che heeft ter plaatse een sporenon derzoek verricht. Autobedrijf Van Burgh voldoet weer aan alle eisen in de milieuvergun- f ning. De controleur van de provincie bezocht op 20 juli het bedrijf aan de Ampèrestraat en constateerde een overtreding op de wet milieubeheer. Daarop werd een dwangsom opge legd aan de eigenaar. De provincie heeft na een tweede bezoek, laten weten, dat de overtreding op de juis te wijze ongedaan is gemaakt. Een aantal protestantse kerken her denkt vrijdag 30 oktober om half acht de Reformatie. Dit gebeurt in de Grote Kerk, waar hervormd pre dikant ds. W. Meijer een meditatie houdt. In verband met de ziekte van ds. C. de Jongste, zorgt de Gerefor meerde Gemeente in de persoon van ds. J. Schipper uit Dirksland voor een plaatsvervanger. Hij belicht de kerkhistorie. De collecte is bestemd voor de Spaanse evangelische zen ding. De welstandscommissie is niet ak koord met de geknikte en schuine achtergevel van de loods van Van Trier op het bedrijventerrein Welge legen. De commissie bekeek de te kening voor de nieuw te bouwen loods van 132 bij 27 meter. Daaruit bleek dat het pand op een kavel komt te staan dat aan één zijde schuin loopt. Die lijn wordt ook in de loods gevolgd, maar de commis sie was het daar niet mee eens. Vol gens voorzitter M. Onrust moet de achtergevel in één lijn worden uitge voerd en bij voorkeur rechthoekig. Aan de Bebouwdendam 30 wil Hoogeveen Interior de garagedeur vervangen. De welstandscommissie kon zich er in vinden, maar wilde de borstwering lager houden dan is ge tekend. Het gemengd koor Crescendo werkt op zaterdag 31 oktober mee aan een hervormingsavond in Dinteloord. Het koor. dal onder leiding staal van Paul Heijboer, zingt op uitnodiging van jeugdvereniging Daniël in de kerk van de Gereformeerde Ge meente aan de Prins Florisstraat. Or ganist Eric Quist begeleidt Crescen do niet alleen, maar speelt daarnaast een orgelimprovisatie. De avond, waarop wordt gecollecteerd voor de stichting Fricdcnsstimmc, begint om half acht. Oud-Vossemeer De politie heeft zaterdagmorgen rond de klok van half vier op de Brooijmansdreef in Steenbergen een 16-jarige jongen uit Oud-Vossemeer aangehouden. Agenten zagen hem als bestuurder van een personenauto rijden en gaven hem een stopteken. Bij hem in de auto zaten nog twee minderjarigen. Tijdens controle bleek niet alleen dat hij te jong was om een auto te besturen en uiteraard niet in het bezit was van een rijbe wijs, maar ook dat het niet de eerste keer was dat hij een auto bestuurde. Agenten namen in verband met reci dive de auto in beslag. Tijdens hel verhoor verklaarde de jongen stie kem de auto van zijn vader te heb ben meegenomen naar een school feest. De Sint Anthoniusschool houdt op 2 november van half acht tot half ne gen een informatieavond voor ou ders met kinderen in de peuterleef tijd. Het uur is bedoeld om ouders te helpen bij de keuze van de basis school voor hun kind. Ze kunnen zien hoe er gewerkt wordt in groep 1/2; welke materialen er op school gebruikt worden; hoe de zorg op school is georganiseerd voor de zwakkere of de juist wat sterkere leerlingen en hoe de samenwerking verloopt met peuterspeelzaal De Pluus en kinderdagverblijf Kids en Co. Er is ruimte tot het stellen van vragen of het zelf bekijken van de materialen en de lokalen. Ook na de informatieavond kunnen ouders met hun kind, op afspraak, een kijkje ko men nemen tijdens de lessen. De school verzoekt belangstellenden voor de avond zich vooraf aan te melden per c-mail basisschool @sin- tanthonius.nl of telefonisch 672471 In de kleuterklassen van de basis scholen Sint Anthonius, Die Heene- trecht. De Ark, op de peuterspeel zaal De Pluus en bij Kids Co stond alles de afgelopen twee weken in het teken van de herfst. Ze werk ten aan het voor- en vroegschoolse educatieproject Herfst, waarbij het bos centraal staat. Hel aangroeiende bos in het dorp is bezocht met alle kinderen. In dit bos hebben ze van alles kunnen ontdekken over de bij zonderheden die het bos te bieden heeft. Op alle locaties zijn dezelfde woorden aangeboden, dezelfde lied jes geleerd en er stond er in elke groep een boom in de klas. Aan deze boom zijn de herfst woorden opge hangen. igTJ vereniging De Vogelvrienden houdt op vrijdag 6 en zaterdag 7 no vember haar jaarlijkse tentoonstel ling. Die wordt vrijdag om half acht officieel geopend in De Vosscnkuil. Voorzitter N. Klippcl verwacht veel van de eigen leden, want die hebben op de internationale tentoonstelling in Arnemuidcn mooie resultaten be haald in een deelnemersveld met to taal 900 vogels. Dhr. J.P. Jeroense werd stamkampioen met zijn geel- flankparkieten. Hij behaalde met de stam drie maal 92, een keer 91 pun ten plus vijf eenheidspunten wat een totaal van 372 punten opleverde. Met een enkeling van 92 punten kreeg hij de eerste prijs. In hel klas sement over vijf vogels behaalde hij de 14de prijs. Johan Ketting werd drie keer kampioen: met een isabel bruin zebravink (93 p.), een zwart- wang grijs (91 p.) en met een bruine zebravink (92 p.). In het klassement over vijf vogels behaalde hij de ne gende prijs. Dhr. A. Ketting werd eerste met 91 punten voor een zebra vink masker grijs. In het klassement behaalde hij de 49ste plaats. Dhr. P. Potappel behaalde met een stam zc- bravinken grijs 360 punten en had daarmee de eerste prijs. Dhr. B. Je roense werd eerste met kanarie sati net wil recessief (92 p.) en kam pioen met een met evenveel punten gewaardeerde agaat geel mozaïek. In het klassement behaalde hij de 28ste plaats. Dhr. I. Potappel behaal de met een stam kanaries isabel geel drie keer 92 en een keer 91 punten plus vijf eenheidspunten in totaal 372 punten en werd daarmee kam pioen. Bij de enkelingen isabel geel werd hij kampioen met 93 punten en een eerste prijs kreeg hij met een agaat geel (90 p.). Bij de klasse- mcnlsprijzen behaalde hij de vierde plaats Een 17-jarige inwoner van de ge meente is maandagmiddag rond vijf uur. enkele malen geslagen op de F.D. Rooseveltstraat. Hij fietste over de straat en werd ter hoogte van de supermarkt ingehaald door een hem onbekende fietser. Die wachtte hem even op en sloeg hem enkele keren in het gezicht. De 17-jarige liep daarbij een pijnlijke kaak op en sloeg terug, waarna hij wegfietste. Een vrouw kwam op dat moment uit de supermarkt en hielp de gevallen dader overeind. De politie is op zoek naar deze vrouw en eventuele andere getuigen. Zij kunnen contact opne men via telefodnnummer 0900- 8844. I Donderdag, vrijdag en zaterdag Maandag t/m zaterdag I Malse rosbieflapjes 500 gr. 6,25 Runderschnitzels 500 gr. €5,- IRundertartaartjes 4 1 GRATIS Satévlees .t/**™, 500 gr. 5,- Varkensfilet Kip gezond of kipblokjes I I I I I 500 gr. 4,25 500 gr. 4,25 Kippenbouten 500 gr. 1,- Rundervinken 5 halen 4 BETALEN! Achterham 100 gram 1,39 Zeeuws spek 150 gram 1,00 Kaasgehakt 150 gram 1,00 Eigen leverworst 150 gram 1,00 speciale driehoek. De kinderen moesten de top van de boom in het vizier krijgen door achteruit te stap pen, het aantal stappen met 75 cm te vermenigvuldigen en zo de lengte van de boom uit te rekenen. De hoogst gemeten boom was 25 me ter. Er werden ook paddenstoelen in alle soorten en maten bekeken. Eén groepje ontdekte de vliegenzwam: rood met witte stippen. Voor lekker vlees, mals en mager moet u zijn bij uw echte slager SLAGER Voorstraat 48 Sint-Annaland Tel. 0166-652448 Advertentie I.M. Sint-Annaland Het waterschap werkt momenteel drie varianten uit voor de herinrich ting van de Stoofweg. De bedoeling is dat er een - waarschijnlijk gecom bineerd - fiets/voetpad wordt aange legd in samenspraak met de ge meente. Hoofdingeland C. Koopman heeft er bij het waterschap voor ge pleit om dit aan de kant van de be bouwing (noordzijde) te leggen, om dat wandelaars en fietsers anders steeds de weg - die hij als gevaar lijk bestempelt - moeten overste ken. Maandag 26 oktober wordt er voor de zending oud papier opge haald. Advertentie I.M. Parkeren Tuinstraat Een aannemer uit Middelburg komt de parkeervakken in de Tuinstraat aanleggen. Een deel van de groen stroken wordt daarvoor opgeofferd. Met vakken voor kops- en langspar- keren moet de parkeerdruk in de Tuinstraat opgelost worden. De Merwecombinatie uit Middelburg was met 24.200 euro. exclusief btw, de laagste inschrijver. De plaatselij ke aannemers A. Goedegebuure. ge- br. Moerland en C.A. Scherpenisse volgden met 25.400, 27.000 en 32.300 euro. Ouderling P.M. Gunter is per 31 de cember aftredend in de Hervormde Gemeente en stelt zich in verband met zijn gezondheid niet meer be schikbaar voor een nieuwe zittings periode. Ook is er een al langer be staande vacature, zodat er twee ouderlingen moeten komen. Diaken H.G. Gunter is ook periodiek aftre dend, maar wel herkiesbaar. W.H. Nclisse is op voordracht van het college van kerkrentmeesters benoemd als lid van de commissie van bijstand. Hij volgt A.C. van 't Hof op, die zelf kerkrentmeestcr is geworden. De Hervormde Gemeente houdt in de herfstvakantie een Vakantie Bij belweek. Het thema van dit jaar is Kom maar op! en is gericht op kin deren van groep 3 tot en met 8. Dinsdag- tot en met donderdagmor gen zijn er van half tien tot kwart over twaalf activiteiten in het Tref punt. Voor de tieners is er op die zelfde locatie een avond georgani seerd op vrijdag 30 oktober. Kinderen van 12 tot en met 15 jaar kunnen vanaf zeven uur tot half tien 'chillen' op zolder. Er is van alles te doen onder het genot van chips en cola. Het programma voor de jonge re kinderen begint elke morgen met zingen en gebed, de kinderen leren de weektekst en dan wordt er een verhaal verteld. In de pauze krijgt iedereen iets te drinken en te snoe pen en daarna kan er worden ge knutseld. Als afsluiting wordt.er ge zongen en dank gezegd. Op de laatste dag is er 's middags ook wat te doen. Vanaf twee uur wordt een spahnend spel gespeeld, waarmee prijzen te winnen zijn. Om half vijf is de middag afgelopen en krijgen alle deelnemers een verrassing mee naar huis. Programmaboekjes zijn af te halen bij drogisterij Maja. Op zondag 1 november sluit dominee Versluis tijdens de kerkdienst de Va kantie Bijbelweek af. De Hervormde Gemeente heeft uit de nalatenschap van Rina Slager een legaat ontvangen in de vorm van een garage aan de Brugstraat. Ko en Rina Slager hadden de garage sinds hun verhuizing van de Tuin- naar de Kerkcblokstraat al een aan tal jaren aan de kerk in bruikleen gegeven voor opslag van tuinge reedschap. Zo'n opslagplaats vlak bij de kerk is zeer welkom voor de vrijwilligers die de tuin onderhou den. Biljartclub De Hoop organiseert op 29 en 30 december voor het eerst een cindejaars koppeltoernooi. Op dit toernooi wordt het speltype drie banden gespeeld. Deelnemen kan als koppel van twee personen. Er wordt gespeeld in een kleine com petitie om ieder voldoende speeltijd te geven. Inschrijven kan in café De Hoop aan het Havcnplcin. Groep 7 van de School met de Bij bel heeft zich vrijdagmiddag kun nen verwonderen over de herfst kleuren in het bos bij de voormalige kinderboerderij Het Appeltje in Bergen op Zoom. De kinderen heb ben eerst een mooi plekje opge zocht om de meegebrachte boter hammen op te eten. Daarna gingen ze met opdrachten aan de slag. De leerlingen moesten verschillende bomen leren herkennen aan het blad, de stam en de vruchten. Er zijn heel wat vruchten verzameld die ze gaan proberen te poten in de grond en te laten groeien op watten. Ze gaan de ontwikkeling volgen van een eikel, kastanje en een bcuke- noot. Er was ook een rekenopdracht bij dit praktijkonderwijs: de lengte van de bomen opmeten met een Aannemingsbedrijf A. Goedege buure uit Sint-Annaland gaat voor 339.000 euro, exclusief btw, o.a. een plateau in de Kerkstraat aanleg gen. Het is een van de onderdelen van een groot bestek met herbestra tingen en andere verhardingen van straten en (achter)paden in de hele gemeente. Bij de aanbesteding was de Merwecombinatie uit Middel burg tweede met 346.700 euro, gc- br. Oomen uit Sprundcl was derde met 347.700 euro. Gebr. Moerland uit Sint-Annaland schreef in voor 373.000 en C.A. Scherpenisse uil Bergen op Zoom voor 382.000 eu ro. Een verzoek van Starters Vastgoed b.v. voor verlaging van de grond prijs met 15 euro per m2 voor 5 al gebouwde slarterswoningen aan de Dr. Zoetcmanstraat hebben b. en w. afgewezen. In juli besloot de raad voor 6 slarterswoningen aan de Wethouder C.J. Moerlandstraat de lagere grondprijs van 150 euro te hanteren in plaats van de gebruike lijke 165 euro per m2. Tevens be sloot de raad het college te machti gen om onder voorwaarden hetzelfde te doen. In augustus trok Starters Vastgoed aan de bel, maar volgens b. en w. voldeed die niet aan de voorwaarden. Destijds gol den nog de oude regels met een grens van 160.000 euro (inmiddels is dat 180.000 euro) en het project van Starters Vastgoed zat boven de 160 mille per woning. De verho ging tot 180 mille had het college doorgevoerd als stimuleringsmaat regel in verband met de economie recessie. B. en w. hoopten dat daar door meer mensen in aanmerking zouden komen voor een startersle- ning. Het college hanteert ook als voorwaarde dat de grondprijs niet lager mag zijn dan die voor sociale huurwoningen van Castria. Een 52-jarige automobilist uit Ber gen op Zoom is zondagmiddag rond half zes op de Stavenisscweg van de weg geraakt. Hij kwam uit de richting van Sint-Maartensdijk en in een bocht raakte hij in de berm. Door iets te sterk terugsturen naar links kwam hij op de linker zijde van de weg terecht. Hierbij raakte hij een verkeerbord en een boom. In de auto zaten nog drie passagiers: een 50-jarige man en twee vrouwen van 46 en 38 jaar, al len uit Bergen op Zoom. Alle inzit tenden zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, waar volgens de politic de verwondingen bleken mee te vallen. Dit jaar luidt wethouder Goossen vrolijk voor de eerste keer de bel om de start van de elfde Bietentocht aan te kondigen, maar volgend jaar vaart hij graag mee. Het was de elfde bietentocht, maar de eerste waarbij wethouder Eric Goossen de deelnemers kwam uitzwaaien. Hij was door de organisatie uitgenodigd om de jaarlijkse tocht maandag officieel in te luiden in de haven van Sint-Annaland. Er is namelijk een feestje te vieren: de bie tencampagne bestaat 1(10 jaar. De driedaagse tocht met traditionele zeilschepen houdt de geschiedenis van het bietenvervoer per schip naar de suikerfabriek in Steenbergen in leven. Met een grote koperen bel, de Bie- tenbcl, neemt Goossen zijn taak waar. Daarop gaat de veelal ludiek verklede bemanning naar de sche pen. Ze komen terug met een mand, want voor het vertrek moe ten eerst de bicten worden ingela den. Daarvoor komt een grote vrachtwagen gevuld met de sui kerpeeën hel havenplatcau opgere den. Alle schepen, circa twintig, krijgen een mandje bieten aan boord, het is een symbolische la ding. Elk jaar vertrekt het gezelschap vanuit Sint-Annaland voor een reis langs de havens van Goes, Zierikzee en Bruinisse. Het is geen race, maar er zit wel een wedstrijdelement in. Zo mogen de deelnemers zo min mogelijk op de motor varen en daarom worden di rect bij vertrek al, met man en macht, de zeilen gehesen. Er moet toch een beetje motorkracht aan te pas komen om een aanvaring met een andere deelnemer te voorko men, maar dan wordt de tocht voortgezet op de zeilen. Op enkele delen van het traject wordt er nog ouderwets gejaagd. Daarbij wor den de schepen door mannen, vrouwen of paarden op de wal voortgetrokken. Dat gebeurt meestal in het Goese Sas en is af hankelijk van de wind. In Bruinisse komt een keurmees ter van de suikerfabriek de bieten lading keuren en gaat de Bietenbei naar de winnaar. Het gebruik daar bij is ook, dat de deelnemers pro beren de keurmeester te beïnvloe den voor de uitslag. Hoewel de bemanning zijn best heeft gedaan om zich flink uit te dossen in zogenaamde traditionele kledij, is er weinig belangstelling voor vanaf de kade in Sint-Anna land. Slechts een handjevol men sen zwaait de schepen uit. Wet houder Goossen blijft ook nog een poosje staan om te zien hoe de schepen uilvaren. Hij vindt het een prachtig schouwspel en zou graag meevaren. „Volgend jaar kan het. dan heb ik, alle tijd voor." Predikbeurten Zondag 25 oktober THOI.EN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Van Veldhuizen. 18.30 u. ds. Blom, Ridderkerk. HERSTELD HERV. GEMEENTE 9 u. ds. Ten Klooster, Sprang Ca- pelle. 18.30 u. kand. Donsclaar, Ooster- land. HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. De Bie, 's Gravenpolder. GEREF. KERK 10 u. dhr. Versteeg. CHR. GEREF. KERK 10 u. ds. Den Butter. 18.30 u. ds. Boogaart. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30u. leesdienst. CHRISTENGEMEENTE 10 u. dhr. V.d. Wiel. R.K.-KERK zo 11 u. woord-, gebed- en commu nieviering. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. v.d. Heijden, Dirksland. 18.30 u. ds. Röben, Fijnaart. GEREF. KERK 10 u. ds. De Goede, Werkendam, HA. CHR. GEREF. KERK 10 u. ds. Boogaard, Haamstede. 15.30 u. ds. De Romph, Noorde loos. GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. R.K.-KERK vr 9 u. eucharistieviering, zo 9.30 u. eucharistieviering. SINT-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Kieskamp, Licndcn. 18 u. ds. Versluis. HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 u. ds. Kot. 16 u. kand. Kater. GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. leesdienst. 14.30 u. stud. Baayens. GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Van 't Hof, OudcTonge. 18 u. ds. Van Bruggen, Streefkerk. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. SINT-MAARTENSDIJK HERSTELD HERV. GEMEENTE 9.30en 14.30 u. ds. Kleiberg, Veenendaal. 28/10 19.30 u. ds. Joppe, St.-Maar tensdijk. HERV. GEM. REHOBOTH 10 en 19 u. ds. Reehorst, St.-Maar tensdijk. OUD GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. Vr. 23/10 14 u. ds. Kort, Krimpen a/d IJssel, huwelijksbevestiging. Do 29/10 19.30 u. ds. De Jong, Staphorst. GEREF. GEM. IN NED. 9.30 en 18.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Stelwagen, Damwoude. 14.30 u. ds. Van Kooten. GEREF. GEM. 9.30 en 18.30 u. ds. Bakker. 14 u. leesdienst. VRIJE HERVORMDE GEM. 9.30 en 14.30 u. ds. v.d. Sleen. POORTVLIET HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 u. ds. Bouman, Nijkerk. 18 u. kand. Kater. Kruiningen. GEREF. KERK 10 u. ds. Wesdorp, Zwijndrecht. 14.30 u. ds. De Graaf, Zevenber gen. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. kand. Van Kralingen, Rid derkerk. 17 u. ds. Den Boer. GEREF. GEM. 9.30 en 15 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. 9.30 en 18.30 u. ds. Zwartbol. 14,30 leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. (B.V.) 10 en 18 u. leesdienst. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. Wisse, 's-Heer Arendsker- ke. Sint-Maartensdijk Chr. Koopman gaat zwarte pannen op zijn woning aan de Zwanelaan leggen. De welstandscommissie ging daar onlangs mee akkoord maar had toch liever gezien dat hij voor een andere pan had gekozen. Het vervangen van pannen is (bui ten het beschermd dorpsgezicht) een vergunningsvrijc handeling. Koopman maakte melding van zijn plan, maar kreeg een brief van de gemeente dat de welstands commissie het niet eens was met de zwarte pan. Die vreesde dat de keramische pan (halfglanzend) te veel zou gaan blinken als de zon er op schijnt. Koopman heeft nu betonpannen op het dak van zijn woning en garage liggen, maar die zijn volgens hem lelijk geworden. Met de nieuwe pan wil hij zijn woning meer uilstraling geven. Burgerlid L. Deurloo was bang dat met de zwarte pan het huis kolos saal zal overkomen. „Het is een vrije handeling. Wij kunnen dat niet tegenhouden en het is zeker geen exces, maar een bruine of donkerbruine pan zou er beter passen." Koopman was er niet bang voor dat het te donker wordt omdat het een vrijstaande woning is. Het liefst had hij er geglazuur de pannen opgelegd, zei hij. Maar 1 Weekenddiensten HUISARTSEN Huisartsenpost Bergen op Zoom e.o., tel. 0164-273855 (Paracelsuslaan 2), ma t/m vr 17-8 u., za en zo. TANDHEELKUNDIGE HULP 0900-82637456. APOTHEEK THOLEN Vliethof8,za 11-12 u. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11.30-12 u., Poort vliet za 8.30-9 u., tel. 0166-662596. KRAAMZORG Verloskundigen: Maatschap Steen bergen: tel. 604969. Sifra: 604664. Dé Provinciale Kraamzorg, tel. 0113-224000. Bevallingenlijn tel. 0113-224022 (24 u.p.dag). Homeeare (24 u. per dag), tel. 0113- 232924 of 0115-615595. Tot uw dienst HOOGWATERSTANDEN Donderdag 22 t/m vrijdag 30 okt. donderdag 22 6.39 - 18.57 vrijdag 23 7.12 -19.32 zaterdag 24 7.45 -20.12 zondag 25 7.22 - 19.52 maandag 26 8.02 -20.52 dinsdag 27 9.02 -22.17 woensdag 28 10.42 -23.42 donderdag 29 12.02 - vrijdag 30 0.42 -13.02 ma 26/10 2.42 u. EK Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten later. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI tel. 0900-9771. THOLEN t/m 13 nov Tentoonstelling bezet ting en bevrijding Tholen in WOU, gemeentehuis. 23 okt t/m 20 nov Nederland Leest, diverse activiteiten, bibliotheek. 24 okt Jubileumconcert VZOS, Koorkerk, 19.30 u. SINT-ANNALAND t/m 31 okt Exposities Oud speel goed en Hoe de was was, streekmu seum De Meestoof, Bierensstr., di t/m za 14-17 u. 24 okt Chinese schilderdag, atelier Jos Boogaard, 10-15-16.15 u. 27 okt Natte laarzentocht, wande ling slikken en schorren, VVV Tho len, start eind Sluispolderweg 14 u. 27 t/m 29 okt Vakantie Bijbelweek, Hervormde Gemeente, Trefpunt, 9.30-12.15 u., do ook 's mi 14- 16.30 u. 30 okt Tieneravond, Hervormde Ge meente, Trefpunt, 19-21.30 u. SCHERPENISSE 24 okt Turegluren, wandeling Scherpenissepolder, VVV Tholen, start Plattcweg/Gatweg/Schoond. weg 13.30 u. SINT PHILIPSLAND 28 okt Eilandelijke avond platte landsvrouwen, De Wimpel, 20-23 u. +film+++film+++film+++film+ CINEM'ACTUEEL Bergen op Zoom: 35 Rhums - di 20.30 u. De Storm - do 20 u., vr, za en ma t/m wo 18.45 en 2115 u., zo 16, 18.45 en 2115 u. Disgrace - zo 19 u en ma 20.30 u. Fame - do 20 u., vr 18.45 en 2115 u., za t/m wo 16 en 21.15 u. Lover of loser - vr en zo 18.45 u.. za en ma t/m wo 16 en 18.45 u. Michael Jackson's: This is it - wo 16, 18.45 en 21.15 u. Sinterklaas en de ver dwenen pakjesboot - za t/m wo 13.45 u. Sinterklaasjournaal: Dc meezing moevie - za t/m wo 13.45 u. Spangas op survival - za t/m di 13.45 en 16 u., wo 13.45 u. Surro gates - vr t/m di 18.45 en 21.15 u., wo 2115 u. The ugly truth - do 20 u., vr en zo 21.15 u., za 18.45 en 21.15 u., ma t/m wo 18.45 u. Up - za t/m wo 13.45 en 16 u. De collecteweek voor de Brand wondenstichting heeft in Oud-Vos semeer 708,18 euro opgebracht en in Sint-Maartensdijk 599,63 euro. Met het geld voert de Brandwon denstichting een strijd tegen de lit tekens van een brand. Dit doet zij door het voorkomen van brandwon den, het verbeteren van de behande ling door onderzoek en het bevorde ren van de psychosociale nazorg en begeleiding. hij besefte dat dit niet geaccep teerd zou worden. Bovendien hoefde hij met de gekozen pan dc panlatten niet te verleggen. De commissie ging akkoord. Archi tect T. Jansen zei dat de commis sie het altijd beter vindt als een betonpan vervangen wordt door een gebakken pan. De nieuw te bouwen schuur op het erf van A. van Dammc aan dc Mo lendijk komt verder in de tuin te staan. Aanvankelijk was de schuur op gelijke hoogte met de bestaan de schuren aan de Sportlaan gete kend, maar in de welstandscom missie lichtten A. en H. Brinkman toe dat dit niet juist was. Dc com missie had er geen bezwaar legen. De schuur schuift verder op, de tuin in, en komt nog twee meter voor de bestaande schuren van de buren. ZIE VERDER PAGINA 8

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2009 | | pagina 2