LABO BAL Appartementen aantrekkelijk maar toch ook nog omstreden Jan v.d. Bosch neemt Muller-Franke over r SÉi Nieuw! 1-2-3 vloerenplan Plannen Havenplein en havenplateau Sint-Annaland Voorkeur waterschap voor jachthaven buitendijks ¥im AUTOSCHADE? Loggia in oude kamer Nuis Inzamelen van plastic van start Ambulance bij Bouman-Potter De Supermarkt van Halsteren tmabo Scholieren krijgen les over water op educatief schip in Thoolse haven Donderdag 22 oktober 2009 65e jaargang no. 49 Raadsleden PvdA willen graag door Frontale botsing Roolandsedijk „Jammer dat het zo lang duurt", hoorde projectleider Hennie Weeda dinsdagavond vaak in de Wellevaete. Ver schillende belangstellenden onder de ruim zestig bezoe kers zouden graag volgend jaar al een van de 70 luxe ap partementen in een van de vier wooncomplexen bij de haven van Sint-Annaland willen betrekken. Voor anderen hoeven die hoge gebouwen (15 tot 36 meter) echter hele maal niet te komen. „Dat past niet bij Sint-Annaland; het is hier geen Zuid-Frankrijk." Mooi en lelijk Supermarkt Claudia Muller gaat verder met Fixet Projectontwikkelaar Westvest Groep van Jan van den Bosch heeft een van de oudste bouwbedrijven van het ei land, Muller-Franke uit Sint-Maartensdijk, overgenomen. De negen medewerkers gaan mee naar de nieuwe onder neming. Directeur Claudia Muller richt al haar aandacht voortaan op de twee Fixet bouwmarkten in Sint-Maar tensdijk en Halsteren, waar 30 mensen werken. Heftig Het waterschap geeft bij Gorishoek de voorkeur aan een buitendijks aangelegde jachthaven. Voorwaarde daarbij is wel, dat de stabiliteit van de zeedijk niet in gevaar komt en dat de aanleg de geplande versterking van de zeewe ring niet hindert. Een jachthaven in de Pluimpot is voor Zeeuwse Eilanden de op een na beste optie. Deze week zie www.plus.nl MERCARI KOOPT DIRECT UW WONING! 0162-372211 www.mercari.nl Vragen over douchen en drollen op De Watervlo „Hoe lang douche jij?" Het is één van de vragen waarmee medewerkster Priscilla Chotkoe de basisscholieren confron teert tijdens hun bezoek aan De Watervlo. Dat schip ligt tot en met morgen in de haven van Tholen en is bedoeld om be zoekers alles over water te leren. voor autoschades bij alle merken complete schadeafhandeling bij uw verzekeringsmaatschappij Focwa eurogarantiebedrijf Voltstraat 2,Tholen, tel. 0166-607060 Eendrachtbode, de Thoolse Courant Postbus 5, 4697 ZG Sint-Annaland Telefoon 0166-657007 b.g.g. 653474 Telefax 0166-657008 É-yiail: redactie@eendrachtbode.nl advertentie@eendrachtbode.nl admin@eendrachtbode.nl Website: www.eendrachtbode.nl Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Bankrekening 30 30 05 556, Giro 12 44 07 Abonnement 16,90 per halfjaar, 30,50 per jaar, per post 54,50 per jaar, allemaal incasso. Losse nummers 1 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,30 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 5,50 contant. Hoofdredacteur W. Heijboer. De burgemeesterskamer in het voor malige gemeentehuis in Sint-Maar tensdijk krijgt een loggia, een over kapte buitenruimte. Hiermee probeert Nieuwenhuis Projectont wikkeling uit Rijssen de verkoop van de appartementen vlot te trek ken. Dat betekent dat er na de gron dige verbouwing van het complex weer geïnvesteerd moet worden om de woningen aan de man te brengen. Hel gaat om Blauwstraat 17, waar een stukje van de woonkamer (3,19 bij 1,94 meter) wordt verbouwd tot buitenruimte. De welstandscommis- sie had er geen bezwaar tegen. Maandag gaat de inzameling van kunststof afval van start. Het begint in Tholen waar de plastic zakken worden opgehaald. Vandaag (don derdag) geven zo'n 260 kinderen van de Rehobothschool en De Schalm in Stavenisse het goede voorbeeld. Ze brengen de zakken met kunststof afval naar de vuilnis wagen die voor de school gereed staal. De kinderen zijn gevraagd volle zakken van huis mee te bren gen. Wethouder C.L. van Dis geeft de aftrap voor de nieuwe inzame ling. Bij de aftrap zijn ook vertegen woordigers van Nedvang (de orga nisatie die ondernemers verplicht om het besluit verpakkingen uit te voeren) en de Zeeuwse Reinigings dienst aanwezig. De zes leden van de PvdA-fractie in de gemeenteraad zijn allemaal be schikbaar voor een volgende perio de. Dat zegt fractievoorzitter Jan Oudesluijs. Of hij in is voor het lijst trekkerschap, daarover wil hij niets kwijt. Begin december stelt de le denvergadering van de sociaaldemo craten de kandidatenlijst en het ver kiezingsprogramma vast. Henk Nieuwenhuis, Jan Heshof en Eefke Bastiancn hebben er in maart vier jaar opzitten in de gemeente raad. Peter Suurland trad anderhalf jaar geleden tussentijds aan als op volger van de plotseling overleden Marty den Haan. Het politieke spel bevalt de vier en ze willen graag ver der. Dat geldt ook voor fractievoorzitter Jan Oudesluijs, die aan zijn tweede periode bezig is, en voor Ellen van der Wal die er in maart twaalf jaar als raadslid heeft opzitten (met een onderbreking van 1998 tot 2002). Wethouder Marianne Velthuis heeft aangegeven, een punt te willen zet ten achter haar politieke loopbaan. Zijn kwam in 1998 voor de PvdA in de raad en nam ruim twee jaar later het wethouderschap over van Sjaak Moerland. Vier jaar geleden groeide de PvdA van vier naar zes raadsleden. Dat had ze mede te danken aan het weg vallen van D66. Hoewel de gemeen teraad met twee leden wordt uitge breid, zal het de vraag zijn of de sociaaldemocraten hun zes zetels kunnen behouden. Ongetwijfeld zal de SP, die in Tholen voor het eerst meedoet, stemmen weghalen. Bij een frontale botsing tussen een personenauto en een tractor op de Roolandsedijk is gisterenochtend een 41-jarige vrouw uit Scherpenis- se gewond geraakt. Ze raakte be kneld en moest door de brandweer worden bevrijd. Ze is vervoerd naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom. Zie pagina drie. De nieuwe standplaats van de am bulance Tholen komt bij Bouman- Potter in Poortvliet. De ambulance blijft nog tot maart in Sint-Maar tensdijk. Connexxion Ambulance zorg slaagt er niet in om voor eind december het nieuwe onderkomen gereed te hebben. Dat zegt J. No- tenbos van Connexxion. Zie pagina 8 Anco Fase links) was een van de aanwezigen op de informatieavond in de Wellevaete. prachtig uitzicht", vertellen ir. Ger- rit Jan Koning en Roberto Truijers van Suzannapolder b.v. De grootste woontoren op de plaats van de vroegere graansilo van de CZAV wordt 36 meter hoog en dat is 8 meter meer dan de toenmalige silo. Onderin is er plaats voor een restaurant of ander horecabedrijf van 175 m2. De andere drie apparte mentengebouwen zijn aanzienlijk lager. Twee van 15 meter met vier woonlagen en de meest zuidelijke is met 19 meter iets hoger. Dat ge bouw, dat het dichtst bij de huidige trappen/bankjes van de overgang op de Havendijk komt, telt 4 of 5 woonlagen met onderin een pu blieksgerichte voorziening van 650 m2. Hierbij wordt gedacht aan de watersportwinkel van Busmari- Team, Enjoy Sailing en een VVV- post. Met dat meest zuidelijke ge bouw wordt als eerste van de vier hoogbouwcomplexen begonnen. De gemeente wil echter voorrang geven aan de supermarkt en het woonzorgcentrum. Die vallen alle bei onder het Havcnplein-deel en daar verwacht Hennie Weeda wei nig problemen. „Daar heb ik van avond geen bezwaren tegen ge hoord, maar wel tegen de hoogbouw. Wat exploitatie betreft, levert het Havcnplcin echter een te kort op en dat moeten de andere twee onderdelen van het havenplan - het havcnplateau met de woonto rens en de Suzannapolder met de re creatiewoningen - goed maken." De hoogbouw levert een verslechte ring op van de molenbiotoop. Op de Molendijk staat de standerdmolen. Volgens b. en w. 'weegt de maat schappelijke druk om te voorzien in woontorens zwaarder dan de ver slechtering van de molenbiotoop'. In 2006 en 2007 waren er ook al in loopavonden in de Wellevaete over de havenplannen. Naar aanleiding daarvan meldden zich al bijna ze ventig geïnteresseerden voor de ap partementen in de vier woontorens. „Vooral de bovenste lagen spreken tot de verbeelding, daar heb je een Raadsleden van de PvdA, SGP, ABT, VVD en CDA zijn aanwezig om hun oor te luisteren te leggen, naast de wethouders Goossen en Heijboer. Wat Bert van Eenennaam (SGP) betreft, kan er een streep door de woontorens en ook Jaap Bout (CDA) vindt ze persoonlijk niet mooi. „Mooi en lelijk heb ik deze avond verschillende keren ge hoord", zegt projectontwikkelaar Koning, die het aandeel van Piet de Visser van Grotenhuis (de ontwik kelaar van chalctpark Krabben- kreek) heeft overgenomen in de Su zannapolder en op het havenplateau. „Maar wat me verbaasde, was de belangstelling. Men was positief ge stemd omdat er toch weer vorderin gen zijn in het proces. Bijna 70 mensen willen toch op de hoogte gehouden worden over de ontwik kelingen. Daaronder zijn ook water sporters die een ligplaats in de jachthaven van Sint-Annaland heb ben. Er zijn verschillende mogelijk heden: appartementen van 110 tot 160 m2." Tot en met 29 oktober kan men bij de gemeente reageren op de twee voorontwerp-bestemmingsplannen: de een voor het Havenplein met de supermarkt en het woonzorgcen trum, de andei; vpor het havenpla teau met de vier appartementenge bouwen. „Begin volgend jaar kan de officiële procedure beginnen", verwacht Hennie Weeda. „In juni 2010 kan de gemeenteraad de twee bestemmingsplannen vaststellen en als er dan niemand naar de Raad van State gaat, gaat de bouw na de zomervakantie beginnen." Wethou der Goossen staal erbij, maar zou die planning niet voor zijn rekening willen nemen. Hij vindt het nogal optimistisch, maar volgens Weeda moet je dat zijn bij dit soorl ingrij pende plannen. Binnenkort zit hij twee dagen rond de tafel met de twee projectontwikkelaars: de Wal- cherse Bouw Unie (WBU) voor het Havenplein en Suzannapolder b.v. voor het havcnplateau en de Suzan napolder. „Wc moeten nog samen werkingsovereenkomsten sluiten en een exploitatieopzet maken." Op dat laatste zit Cl000 onderne mer Gunter ook al lang te wachten. Maandag had hij nog een gesprek in het gemeentehuis omdat de raads commissie ruimte ontevreden was over de gang van zaken. Wethouder Goossen wil niet meer kwijt dan dat het 'een goed gesprek' was, maar volgens Piet Gunter - eigenaar van de supermarkt - zijn er weinig vor deringen gemaakt. Het geduld wordt verder op de proef gesteld. Als de exploitatieopzet er is en Gunter weet hoeveel een vierkante meter grond kost voor zijn uitbrei ding, zal er nog een onderhande lingstraject volgen, zodat er nog veel water door de Krabbenkreek kan gaan. Op Gunter na heeft de ge meente echter alle gronden in eigen dom. De nieuwe supermarkt komt in het hart van het nieuwe plan met daarom heen huizen aan de kant van de Spuistraat en hel Havenplein. ZIE VERDER PAGINA Voor Claudia Muller was het allemaal niet meer te behappen. „We maken een enorme groei door en het leiden van drie bedrijven is dermate inten sief, dat we besloten hebben om de zaak te splitsen. Fixet Halsteren neemt een behoorlijke vlucht sinds de bouwvakvakantie en de orderporte feuille van het bouwbedrijf is enorm goed gevuld. Jan van den Bosch is een hele grote opdrachtgever van ons, waarvoor we in Stavenisse een aantal bouwprojecten aan hel realiseren zijn. En hij heeft nog veel meer plannen. Ook in de toekomst zal sprake blijven van een constructieve samenwerking. De continuïteit van het bouwbedrijf is op deze manier gewaarborgd en ik krijg qua tijd een stukje lucht." Muller-Franke bestaal al meer dan 100 jaar. De opa van Ciaudia begon ermee en haar vader bouwde het be drijf verder uit. Ruim dertig jaar gele den kwam de bouwmarkt aan de Nij- verheidsweg erbij en in februari van dit jaar werd een tweede Fixet-vesti- ging in Halsteren geopend. „Alles bij elkaar was het nogal heftig en dan moetje keuzes maken", zegt Claudia Muller. Ze draagt het bouwbedrijf met 9 me dewerkers, materiaal, auto's en lopen de opdrachten over aan Westvest, maar ze blijft eigenaar van het pand. Westvest zal in de toekomst elders een pand zoeken. Giorgio Morelli blijft bedrijfsleider bij het bouwbe drijf en Carlo Broeren is ook onder de leiding van de nieuwe directeur Jan van den Bosch de man van de calcu latie en de werkvoorbereiding. Stabiliteit zeedijk Gorishoek mag niet in gevaar komen De initiatiefnemers voor een nieuwe jachthaven aan de zuidkant van Tholen - de gemeente en projectontwikkelaar Volker Wessels te Houten - hebben drie varianten voorgelegd aan het wa terschap. Ze vragen daar een uitspraak over, alvorens de plannen verder uit te werken. Het dagelijks bestuur van Zeeuwse Eilanden toont zich bereid mee te denken over de ontwikkeling van het gebied. De varianten zijn in een overleg gepresenteerd: a) een jachthaven (n het natuurgebied de Pluimpot, met een toegang - open doorgang of sluis - dóór de primaire waterkering; b) een buitendijkse jachthaven in de Oosterschelde ten oosten van de Pluimpot; c) een bin- nendijkse jachthaven ten oosten van de Pluimpot achter de inlaagdijk. Het waterschap heeft een voorkeur voor optie b. Da;irvixir hoeft de zeew ering niet doorgegraven te worden, maar wordt met grove stortsteen een havendam in de Oosterschelde gelegd. Binnen die dam wordt het voorland verdiept en worden steigers aangelegd. Het schap houdt er overigens rekening mee dat een dam met een gewicht van 36 ton per strekkende meter leidt tot het afschuiven van de oever. Omdat de waterkering niet in gevaar mag komen, zal de stabiliteit ervan, en van de vooroever, nader onder zocht moeten worden. De verantwo ordelijkheid voor die stabiliteit is een zaak van rijkswaterstaat en hel water schap. Hel onderhoud van de toekom stige havendam is voor de eigenaar. Omdat in 2011 de zeewering op deze plek versterkt gaat worden, vindt het waterschap het belangrijk om zaken op elkaar af te stemmen en zo dubbel werk te voorkomen. Bij een jachthaven in de Pluimpot (op tie a) is een open verbinding, een schutsluis of een keersluis nodig. Gezien de hoogte van de dijken ron dom de voormalige geul (5 tol 6 meter boven NAP) zou een open verbinding kunnen - mits aan de mxirdkant een verbindingsdijk wordt gelegd - maar het getijverschil bij doodtij maakt wel de aanleg noodzakelijk van kaden van meer dan 3 meter boven NAP. stelt het waterschap. Kiest men niet voor kaden, dan moet een glooiing langs de dijk de erosiebestendigheid en sta biliteit garanderen. Zou de keuze op een, dure, schutsluis vallen, dan kun nen de kaden lager blijven. En bij een keersluis moeten die kaden boven nor maal hoogwater uitkomen én zijn dubbele deuren nodig. Bij zowel een schut- als een keersluis wordt hel be heer een verantwoordelijkheid van het waterschap. Een schutsluis is meesten tijds gesloten en gaat alleen open voor passanten, een keersluis is juist altijd open en gaat dicht bij calamiteiten. Een binnendijkse haven achter de in laagdijk (optie c) is voor het water schap het minst aantrekkelijk omdat daar goede dijken ontbreken. Die zouden aangelegd moeten worden, of er nu gekozen wordt vcxir een schut sluis dan wel voor een keersluis als toegang. Wouter Dijksman trotse eigenaar van wereldkampioen Haakon Melissa Hommel is één van twee nieuwe Vossemeerse Joth-leden Joop KouWen verzamelt alles van Nederlandse leger uit de oorlog EN VERDER... Gouden VZOS goed in balans en met frisse koorklank De Kogge gaat kantoor havenmeester Tholen vergroten MEN KAN EEN PAARD WEL BIJ DE BEEK BRENGEN, MAAR HET NIET DWINGEN OM TE DRINKEN Dit nummer bestaat uit 18 pagina's PLUS Grinwis Dorpsstraat 75-77 Halsteren PLUS Tel: 0164 68 32 71 Telefoon: 0187 475 400 - www.esselink.nl Advertentie I.M. „Ik smeer mezelf eerst wel eens in met zeep en shampoo en doe dan pas de douche aan", antwoordt Dylan Reijngoudt. Hij bezocht maandag samen met zijn klasge nootjes van de Koningin Julianaschool uit Sint Philipsland het educatieve schip. Vandaag zijn de leerlingen van Het Kompas. De Ark, De Kraal en de Jenaplan school aan de beurt en morgen de groepen vijf en zes van de Groen van Prinsterer- school. Ter Tolne en Eben Haëzer. In totaal hebben aan het eind van de week de kin deren uit verschillende groepen van veertien Thoolse basisscholen meegedaan aan proeven en een rondleiding gehad op het schip De Watervlo is een project van kenniscentrum voor natuur en economie Triple E en de stichting Reinwater, die zich inzet voor educatie en voorlichting over duurzaam waterbeheer. Het vaart een maand door Zeeland op verzoek van het I VN consulent schap Zeeland en de Zeeuwse NME-centra. Het bezoek is gesponsord door diverse organisaties. Hel 50 meter lange schip ziet er van huiten uit als een vrij normale mo torboot, maar van binnen, is het een kleurrijk doolhof van gangetjes en beschilderde ruimtes op verschillende verdiepingen. Zo zijn er wanden met luikjes, die opengezet kunnen worden om het antwoord op vragen weer te geven. Zoals in het lokaaltje waarin wordt gevraagd hoeveel water de kinderen gebruiken. De leerlingen mogen van Chotkoe, die stage loopt bij Triple E, raden waar ons drinkwater vandaan komt. Ze kunnen het antwcx>rd raden via de muurschildering achter haar. De rivier en de duinen, dat weten de kinderen al gauw, maar de derde, dat duurt even. Dan komt via een omweg het antwoord: de grond. Chotkoe zet één voor één de luikjes open met het antwoord. Zie verder pagina 5. Rick den Braber van de Koningin Julianaschool mag raden hoeveel water hij verbruikt tijdens een douchebeurt.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2009 | | pagina 1