'Jammer dat niet alle winkeliers aan moonlightshoppen meedoen' Plusgroep Rehobothschool bedenkt doosje dat eieren heel houdt Nieuwe woning mist Zeeuws karakter Scharnierfunctie Tholen in samenwerking regio's Eerste letters in Tholen op papier voor boek Robin Siep Kwaliteitsniveau brandweer niet haalbaar zonder vrijwilligers Zoektocht voor Zeeuwse jeugd Reserves nemen met kwart af Donderdag 22 oktober 2009 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 13 De vragen die er leven bij de brandweervrijwilligers. En de financieringssystematiek. Dat zijn volgens burge meester Nuis zaken die de gemeenteraad goed in de ga ten moet houden ten aanzien van de vorming van één Zeeuwse brandweer. Vóór 1 januari moeten de raden daarover beslissen. Commissie Lap tekst Spannende verhalen Actie Ondernemersvereniging Tholen voor Goed Ontmoet levert 1112 euro op De stichting Goed Ontmoet uit Bergen op Zoom die we kelijks ongeveer 25 voedselpakketten uitdeelt op Tholen ontving zaterdagavond bij de moonlightshopping van de Ondernemersvereniging Tholen (OVT) een cheque van 1112 euro. De verkoop van snoep op het binnenplein van de Gasthuiskapel door vrijwilligers van Goed Ontmoet bracht nog eens 200 euro op. De ondernemers die deel namen aan de moonlightshopping zijn over het algemeen tevreden over de belangstelling. Het publiek betreurt het dat er zo weinig winkeliers meedoen. Proefin Stavenisse met leerlingen die toe zijn aan extra uitdaging Hoeveel zijn er nog heel? Vol spanning kijken de kinde ren van de plusgroep van de Rehobothschool in Stave nisse toe als juf Kot het houten doosje opent dat - met zes eieren erin - van een hoogte van 1,20 meter op de grond is gevallen. Blije gezichten als niet één ei stuk blijkt te zijn. De leerlingen werkten de voorbije weken vol enthousiasme aan deze opdracht. Juiste gewicht Sfeer overleg welstand uitstekend De nieuw te bouwen woning van de familie Van Wijn gaarden aan de Luchtenburgseweg in Tholen mist nog een Zeeuws karakter. Dat zei architect T. Jansen van de welstandcommissie toen hij de tekening voor de vrij staande woning bekeek. De commissie had graag gezien dat er schoorstenen op het dak verschijnen en zag ook liever een deel van de gevel uitgevoerd in 'gepotdeksel- de' houten planken zoals bij oude schuren het geval is. Luiken Eén Zeeuws geluid richting Den Haag en proberen om voor Zeeland meer subsidiegeld uit Brussel in de wacht te slepen. Dat is de insteek voor de samenwerking die de der tien Zeeuwse gemeenten en het provinciebestuur zoeken. Dag van mantelzorg Financieringssystematiek regio nu onderwerp van studie De ene Zeeuwse brandweer vloeit voort uit de vorming van de veilig heidsregio Zeeland. „Bekrachtigt u het convenant hierover, dan gaat u óók akkoord met de regionalisering van de brandweer", zei Nuis in de commissie bestuurszaken. In een apart besluit moet de gemeenteraad instemmen met de overgang van de Thoolse brandweervrijwilligers naar de regionale organisatie. „Wat vinden die vrijwilligers daar zelf van? Ze hebben vragen: hoe staat het met de posities, met de kazer nes, en met het nakom-protocol. Ik vind dat geborgd moet zijn dat ze kunnen blijven doen wat ze graag willen doen." De raad zou zich daar wat hem betreft in moeten verdie pen. Ook de positie van de, nieuwe, Thoolse gemeenteraad als die niet kan instemmen met de voorgestel de financieringssystematiek behoeft volgens de burgemeester aandacht. „Heeft die een veto? Het zijn vra gen waar een antwoord op moet ko men." Regionaal brandweercommandant Van Dijk, die de commissie bij praatte over de regionalisering, be nadrukte dat de brandweerorganisa tie zónder vrijwilligers niets kan. „We hebben ze juist heel hard nodig om het kwaliteitsniveau te bereiken dat we met elkaar hebben afgespro ken." In de beleving van de com mandant kan daar niet op bezuinigd worden en verandert er niets voor deze mensen. Ze kunnen in hun ei gen omgeving en met hun eigen ma terieel blijven werken. J. Oudesluijs (PvdA) gaf aan dat er bezorgde brieven komen van brandweervrij willigers. Maar de Thoolse com mandant De Feijter weet daar, des gevraagd, niets van. „Ook bij de leden van de onderdeelscommissie is het niet bekend", zegt hij. Eén van de punten is het nakom-proto- col. Dat houdt in dat een bevelvoer der bij een inzet maximaal zes tot acht brandweerlieden onder zich heeft. Komen er méér op, dan zijn er twee opties: ze blijven in de ka zerne, óf ze rukken uit in een brand weervoertuig en worden ingezet zodra er een tweede bevelvoerder is. Veilig en verantwoord zijn de sleu telwoorden. „Tholen kiest voor de tweede optie", licht De Feijter toe. „Je vraagt, qua opleiding, heel veel van een vrijwilliger. Dan moet je zorgen dat die gemotiveerd blijft." Commissielid J.J.P.A. Boulogne vroeg zich of in hoeverre Tholen nog invloed zal hebben op de vrij willigers aangezien bevoegdheden worden overgedragen aan de ge meenschappelijke regeling. En hij wees op de kosten van beroeps krachten. Van Dijk zei dat de wet aangeeft wat er een zaak blijft van het college van burgemeester en wethouders, en waarover het be stuur van de regiobrandweer gaat. In verband met de samenvoeging van de brandweerkorpsen gaat een commissie - bestaande uit financië le experts van alle gemeenten - aan de slag om de werkelijke kosten van de verschillende korpsen in kaart te brengen. Vervolgens moeten ze er samen uitkomen, hoe de bijdragen van de verschillende gemeenten be rekend gaan worden. „De commis sie legt u als raad een cisenpakket voor en dan kunt u een keuze ma ken", zei Van Dijk. Hij had er, net als Nuis, vertrouwen in dat de com missie eruit komt. „En is één ge meente het er niet mee eens, dan is het voorwerk niet goed geweest." Verschillende commissieleden be kritiseerden dat ze vóór 1 januari over de regionalisering moeten be slissen, en dat pas in een latere fase duidelijk is wat dat gaat kosten. Maar de datum is door de minister vastgesteld. Nuis: „Ga je niet sa men, dan moet je als gemeente zélf zorgen voor een brandweer die aan de kwaliteitseisen voldoet. Dan lukt je nooit en dan zal er een aanwij zing volgen van de minister." Wan neer één gemeenteraad tegen stemt. - twaalf zitten er inmiddels op één lijn. Middelburg nog niet - lopen de andere een eenmalige bijdrage van het rijk mis van een kleine acht ton. Hij schreef altijd al verhaaltjes, maar nu is het zover. Het eerste boek van Robin Siep is uit: Dreiging van het kwaad. Het is het eerste deel van de trilogie Legende van de vijf strijders. Nee, het ligt niet in de win kel, het is alleen via internet te koop. Maar de 23-jarige auteur is dolblij dat het ervan is gekomen. Hij is op zijn vijftiende begonnen met het schrijven van het boek en woonde toen nog in Tholen. Daar is hij gebo ren en hij heeft er tot zijn achttiende gewoond. Die plaats heeft een symbolische rol gespeeld bij het begin, zegt hij. De hoofdpersoon, Rafael, woont in een klein dorp en trekt naar een gro te stad, maar maakt eerst een tus senstop in een middelgrote stad. Het is net als in Robins leven, zegt hij zelf. „Ik woonde in Tholen, welis waar geen dorp, maar wel een klei ne plaats. Vervolgens ben ik op mijn achttiende met mijn ouders naar een middelgrote stad verhuisd. Bergen op Zoom. Alles zag er al naar uit dat ik ging studeren in de grote stad. Ik woon nu in Utrecht, waar ik ge schiedenis studeer." Het is een avonturenverhaal en speelt zich af in de Middeleeuwen. „De uitgever heeft het ingedeeld bij fantasy, maar dat vind ik het zelf niet. Het is geen fantasie, het is ge woon avontuur." De schrijver heeft het manuscript aangeboden bij Free Musketiers. Dat is een laagdrempe lige uitgeverij, omdat alles via inter net gaat. „Het boek wordt ook ge drukt naar vraag en is alleen via internet te koop." De trilogie is het eerste verhaal dat Siep af heeft en daarom wilde hij het ook graag uit brengen. „Ik heb het al jaren af en nu is het dus alleen een kwestie van uitgeven." Het tweede deel volgt in maart en het derde deel komt in de loop van volgend jaar. Siep heeft nog meer verhalen lig gen, maar die zijn nog niet af. „Soms weet ik niet meer hoe ik ver der moet. Bij dit boek ging het van zelf. Ik dacht, ik probeer eens een ander genre. Het liep lekker en ik had ineens een lap tekst. Het lag wel eens een maand stil, maar ik heb het toch af gekregen." Hij heeft er vier jaar over gedaan, maar wist wel al dat het een trilogie zou worden. „Zo heb ik het ook geschreven, want an ders werd het te dik voor één boek." Elk boek heeft tien hoofdstukken en telt ongeveer 200 pagina's. In het verhaal verliest Rafael zijn ouders in een bloedige slachtpartij, die wordt aangericht door een ro versbende. Rafael weet te ontvluch ten en dan volgt er een avontuur dat volgens het verhaal gebaseerd is op een oude legende. De vijf strijders zijn vier jongens en een meisje die in de legende worden beschreven. Het is geen kinderboek, vindt de au teur. „Daar is het te bloederig voor." Hij moest kiezen voor welke doel groep het geschikt is: „Vijftien plus, maar volwassenen kunnen het ook lezen. Het is niet kinderachtig ge schreven, maar het is ook geen hoogstaande literatuur. Dat kun je ook niet verwachten van een vijf tienjarige." Robin moet het hebben van mond- tot-mondreclame om zijn boek aan de man te brengen. Een succes a la Harry Potter blijft nog even uit, hij heeft nu ongeveer 40 exemplaren verkocht, maar daar wil hij zijn boek ook niet mee vergelijken, om dat er niet zoveel delen zijn. „Er zit wel een duidelijk eind aan deel drie. Het is meer zoals Lord of the Rings, maar als ik wil, kan ik er nog een deel vier aan toevoegen." Hij ziet dat nog niet zo snel gebeuren. „Ik ben nu wel even klaar met dit genre en wil eens iets anders proberen. Ik heb nog wat andere projecten liggen en ben nu met een thriller begonnen over een huurmoordenaar. Dat speelt zich wel in deze tijd af." Robin wil graag spannende verha len schrijven. „Je moet de hele tijd willen weten hoe het verder gaat. En als je die spanning wilt houden, kom je al gauw op avonturenverha len, thriller en fantasy." De Legende van de vijf strijders heeft geen slecht einde, zegt Siep. „Uiteindelijk komt het allemaal weer goed. Ik heb lang overwogen om het minder goed te laten eindi gen, maar dat vind ik niet kunnen voor mijn zestienjarige publiek." De schrijver komt nog af en toe in Tholen. Hij heeft er nog familie wo nen. De eigenaar van café The Six ties, Rcné van Ec, is zijn oom. Naast schrijven gaat Siep graag een potje zaalvoetballen met zijn huisgenoten en is hij verzot op skiën. „Er gaat geen jaar voorbij zonder dat ik heb geskiet." Na zijn studie wil hij zich meer gaan richten op het schrijver schap. „Misschien met journalistiek erbij, maar ik zie mezelf uiteindelijk wel iels met schrijven doen." JouwZeeland, het platform voorjon- gcrcnparticipatic bij de provincie Zeeland heeft op twaalf plaatsen in Zeeland een gouden envelop verstopt. Zeeuwse jongeren tussen de 12 en 24 jaar kunnen op zoek gaan naar zo'n envelop en daarmee prijzen winnen, waaronder een Wii-spelcomputer. De vindplaatsen hebben te maken met de zes thema's uil het integraal jeugdbe leid van de provincie. Jongeren die in Zeeland wonen kunnen zich opgeven via de website jouwzeeland.nl. waar op aanwijzingen voor de vindplaatsen worden gcgcvch. De prijsuitreiking is op 12 december tijdens de Zeeuwse jongerenradendag in de gemeente Borscle. De cnvcloppcnactic heeft tot doel meer jeugd te laten meepraten, - denken en -doen met betrekking tot hel beleid van de provincie. De web site van JouwZeeland biedt daar een platform voor. Henk Sturris won de boodschappenmand, samen met zijn vrouw neemt hij de mand in ontvangst tijdens het moonlightshoppen in Tholen. De ondernemers deden over het al gemeen goede zaken. Annemarie Slimmens van Inema Mode heeft goed verkocht, zegt ze. Het viel haar op dat er veel mensen van het eiland waren en weinig uit Brabant. De winkels waren dit keer al om zes uur open, maar tussen zes en zeven uur, kwam er niemand. „Dat is wel een punt om te bespreken voor de volgende keer." Eigenaar Ton Loef van Slijterij Stad Tholen noemt de verkoop redelijk. Een minpuntje was dat er op straat weinig te doen was. Een streep door de rekening was dat vrijdagavond een dweilband uit Oud-Vossemeer afbelde. Daardoor bleef het erg stil in het centrum. De meeste bezoekers komen uit Tholen. maar er zijn ook inwoners uit Oud-Vossemeer, Sint-Annaland en Sint-Maartensdijk. Ko en Joan ne Roggeband uit Tholen bezoe ken de kledingwinkel van Land graaf aan de Eendrachtsweg. Ze vinden het wel gezellig dat de win kels 's avonds open zijn. Ko zit aan een tafeltje aan de koffie, zijn dochter Renske op schoot. Joanne: „Het is alleen jammer dat niet alle winkeliers meedoen. Er zijn er toch al niet zo veel." Het is voor de eerste keer dat ze naar de moon lightshopping komen. Ko Rogge band geeft niet zo veel om winke len. Hij koopt liever kleren via internet dan dat hij in een winkel gaat passen terwijl er in de stad toch kledingwinkels zijn voor vrouwen en mannen. Het is ge makkelijk, zegt zijn vrouw. „Als het niet past kun je ze gratis terug sturen." Zelf is ze ook niet gericht om iets te kopen, maar ze kijkt wel wat er te koop is. „Het is net zoals een braderie. Wel leuk." Dochter Renske heeft wel een reden. Ze heeft een cadeautje gekocht omdat haar vader jarig is. Uit Oud-Vossemeer zijn Jopie Po- tappel-Deurloo en Leny Bcrkcy-van Iwaarden naar Tholen gekomen. Ook zij betreuren het dat er niet meer winkels open zijn. Jopie: „Wc missen de frietzaak aan de Hoog straat bijvoorbeeld. Die zou heus wel lopen op zo'n avond. Wij zou den er wel een ijsje willen halen." Een ander punt is dat ze de straten zo donker vinden. „We missen ver lichting. Dat geeft een beetje sfeer. Bij moonlightshooping hoort een lichtje." Ze komen vooral om te kijken, maar sluiten niet uit dat ze later in de week teruggaan wat te kopen. Wat de beide dames wel opvalt is dat er bezoekers van heel het eiland zijn. Kees Nooij uit Tholen doet ook een rondje met zijn vrouw langs de winkels. „Er is weinig animo." Ook hij had gehoopt dat er meer winkels mee zouden doen- „Het zal wel zo moeten," zegt hij gelaten. Hij neemt wel een bekertje koffie. Nooij is met een rollator die hij ge bruikt als stoeltje terwijl hij zijn koffie drinkt. Nieuw op de moonlightavond is dat in de Bakstraat het atelier van Syl via van der Laar uit Halsteren open is. Het Trefpunt heet het en is net een maand open, vertelt ze. Het is puur hobbymatig wat ze doet, zegt ze. Ze werkt vooral met glas, tifan- ny, maar ze gebruikt de ruimte ook om werk van anderen te exposeren. Juf Kot laat de kinderen van de plus groep de eieren zien in het kistje dat een van hen zojuist heeft laten vallen. Op de Rehobothschool is na de zomervakantie als proef begonnen met een project voor leerlingen die behoefte hebben aan een uitda ging naast de gewone lesstof. Ze ven kinderen uit groep 5 - twee meisjes en vijf jongens - krijgen elke vrijdagmiddag apart les in de zogenaamde plusgroep. „Ze leven er écht naar toe", heeft juf Kot er varen. Terwijl de rest van de groep geschiedenisles krijgt, buigen de zeven zich samen over een bijzon dere opdracht. „Je moet als school voldoende personeel hebben om dit te kunnen doen. Hier kan het doordat ik groep 5 samen met een collega doe", legt de juf uit. Vol gens haar draagt deze manier van werken bij aan een grotere betrok kenheid en meer zelfvertrouwen bij de kinderen. De plusgroep kreeg de opdracht om een doosje te ontwerpen dat eieren heel houdt wanneer het van 1,20 meter hoog valt. De exempla ren van karton of piepschuim, die er normaal voor worden gebruikt. bieden die bescherming niet. Dal blijkt als, op verzoek van de foto graaf, een van de kinderen zo'n doosje met tien eieren laat vallen. Alle eieren op één na zijn aan de onderkant gebutst. Hoe dat te voorkomen? In de voorbije weken bespraken en be redeneerden de kinderen dat sa men. Er gingen ideeën over tafel zoals de kippen kalktablettcn voe ren waardoor de eieren minder snel zullen breken. Of de eieren in keukenpapier wikkelen zodat mensen dat laatste ook niet apart hoeven te kopen. Een andere mo gelijkheid was om eieren in een zakje water te doen. De voor- en nadelen werden op een rij gezet. En alles uitgeprobeerd, zodat de kinderen het zélf konden ervaren. Al snel kwamen de jongelui tot de conclusie dat een doosje aan de buitenkant hard moest zijn en van binnen zacht. Karton of piep schuim mochten ze als materiaal niet gebruiken. Daarom werd het een kistje van spaanplaat, met een laag schuimrubber op de bodem en over de eieren, daartussen een laag met gaten voor de eieren, en bovenop een houten deksel. De leerlingen maakten de kistjes hele maal zelf, ze hadden er zichtbaar plezier in. Vrijdag volgde de proef op de som. Als vier of vijf van de zes eieren heel zouden blijven, waren de kinderen al tevreden. Maar nadat Nienke het kistje had laten vallen, bleken ze allemaal nog heel te zijn. Dat resultaat werd herhaald voor de rest van groep 5, die er aandachtig naar keek en luisterde. Na de herfstvakantie gaat de plus groep met een nieuwe opdracht aan de slag. Wat dat zal zijn, blijft nog een verrassing. De ruimte werd voorheen gebruikt voor de opslag van witgoed. „Men sen kunnen hier kijken wat ik doe. De mensen zijn enthousiast. Ieder een is verwonderd en vindt het een aanwinst." De naam Trefpunt is niet alleen een plaats waar mensen sa menkomen, maar betekent volgens de atelierhoudster ook naar de glas- in-loodkunst: het punt waar twee stukken glas samen worden ge bracht als ze in lood worden gezet. In de binnentuin van de Gasthuiska pel kunnen kinderen aan verschil lende tafels tekenen, plakken en kleien. Druk is het bij de kraam van Goed Ontmoet waar mensen zelf snoep kunnen scheppen. Een klant die raadt wat hij aan gewicht heeft opgeschept, krijgt de zak gratis. Zes mensen weten het juiste gewicht te raden. Wie niet goed raadt betaalt een euro per ons. De opbrengst is voor Goed Ontmoet. Het levert on geveer 200 euro op. Aan het eind van de avond deelt voorzilter Toine Klaassen van het OVT prijzen van de loterij uit. En overhandigt hij de cheque met 1112 euro aan voorzitter Leo Meijer van Goed Ontmoet. Die is blij met hel bedrag. Hij wijst er op dat de vocd- selbank actief is in Roosendaal, Bergen op Zoom. Oudenbosch en Tholen en dat er in dit gebied weke lijks 400 pakketten worden vers trekt. „We krijgen alles gratis maar we hebben twee busjes op diesel rij den die 80.000 kilometer per jaar afleggen. Iedere bijdrage is welkom. Goed Ontmoet heeft twee grote op slagloodsen in Roosendaal en Ber gen op Zoom en is bezig met het zoeken naar een uitgiftepost op Tholen, maar Heeft nog steeds geen •locatie gevonden. Henk Sturris won de boodschappen mand. Die was 77,68 euro waard. Met 77,35 euro was hij er het dichtst bij. De financiële reserves van de ge meente Tholen dalen de komende jaren met ruim 6,2 miljoen euro: van 23,5 miljoen in 2010 naar 17,3 miljoen in 2014. De 1,8 miljoen in de algemene reserve vrij besteed baar bijvoorbeeld wordt volledig gebruikt. Daarmee worden eenma lige uitgaven in de meerjarenbe-' groling bekostigd. En uit het niet vrij besteedbare deel van deze re serve (bijna 2,3 miljoen) wordt de komende twee jaar 520.000 euro uitgegeven aan maatregelen om de gevolgen van de economische re cessie te bestrijden. Voor datzelfde doel wordt de komende twee jaar de reserve voor het inkomensdeel van de wet werk en bijstand, 332 mille, volledig gebruikt. De egalisatiereserve voor de afval stoffenheffing, 228 mille, zal even eens in 2012 helemaal opgebruikt zijn. Ook de tweede tranche van het investeringsbudget stedelijke vernieuwing (952 mille) en de reserve saneringsplannen (104 mil le) worden de komende jaren volle dig ingezet. En de gereserveerde 836.000 euro voor de verzelfstan diging van het openbaar basison derwijs wordt over een periode van vier jaren uitbetaald. De enige re serve die tussen 2010 en 2014 groeit, is de reserve bouwgrondex ploitatie: van 1,3 naar 1,8 miljoen euro. Naast reserves heeft de gemeente een aantal voorzieningen, vooral onderhoudsfondsen en personeels kosten. Deze dalen in de periode 2010-2014 van 6,8 naar 4,3 miljoen euro. Tholen heeft in het meerjarenper spectief voor de periode 2011-2013 een taakstellende bezuiniging opge nomen van 1,8 miljoen euro (on langs meldden wij abusievelijk 1,8 miljard). Ook maakte de commissie een op merking over de aanbouw aan de woning. Die sloot aan bij de goot van het huis. Maar de commissie vond dat het lager moest om een be ter onderscheid te maken tussen het hoofdgebouw en het bijgebouw. J. Dorst die namens SelektHuis voor de kandidaat-kopers de zitting bijwoonde, had met dat laatste geen probleem. Wel met het advies er schoorstenen op te zetten. Ook was er een opmerking over het balkon. Volgens de commissie paste het bal kon niet bij de gevel. Toekomstig bewoner F. van Wijn gaarden vond dat het voor hem, zijn vrouw en dochter belangrijk is om een huis te bouwen waar ze zich thuis voelen en trots op kunnen zijn maar dat ook het moet stroken met de wensen van de gemeente. Het balkon wilde ze het liefst handha ven. Voorzitter M. Onrust stelde voor er een Frans balkon van te ma ken dal bijna tegen de gevel aanzit. „Door het openzetten van de deuren zitje ook builen. En het is makkelijk om in het ontwerp mee te nemen." Volgens Dorst is dat ook met de op drachtgevers besproken en voelen zie er niet veel voor. Noch over het aanbrengen van schoorstenen waar door er een tuitgevel ontstaat, een schuin oplopende gevel die eindigt in een rechthoekige hals (tuit). Vol gens Jansen is het ook geen voor schrift om een tuitgevel toe te pas sen. Onrust legde verder uit waarom de commissie een geleding in de 'bre de zijgevel' aan wilde brengen met hout. „De woningen zijn van steen, vroeger waren de schuren van hout. Dit is er een vertaling van." Maar de potentiële kopers zitten daar niet op te wachten, zei Dorst. Houten delen aanbreken was geen noodzaak, volgens Onrust. Van Wijngaarden stelde voor luiken toe te passen. Dat viel in goede aarde bij de commissie. „Als ik het mooie uitzicht maar kan behouden," zei Van Wijngaarden. Hij voelde niets voor de houten planken. Burgcrlid L. Deurloo legde nog maar eens uit waarom de commissie voor een lan delijke uitstraling kiest. Van Wijngaarden concludeerde dat er nog veel denk- en tekenwerk was te doen. Maar noemde bij het weg gaan de sfeer van het overleg uitste kend. Dc samenwerking van Tholen met achttien West-Brabantse gemeenten vormde eigenlijk de aanleiding, ver telde burgemeester Nuis onlangs in de commissie bestuurszaken. „Daar is in de Vereniging van Zeeuwse ge meenten en door gedeputeerde sta ten naar gekeken. Ik heb dat toege licht. Eerst was er scepsis, toen nieuwsgierigheid." Dc commissie was in ieder geval voorstander van Thoolse deelname. Meerdere leden wilden zelfs een stap verder gaan en vonden dal er een samenwerking voor heel Zuid west-Nederland zou moeten komen. Daarmee schaarden ze zich achter de Bredase burgemeester Van der Velden, die dit idee onlangs in dc commissie bepleitte. In West-Bra bant gaat het om 700.000 inwoners, in Zeeland om 280.000, gaf VVD- fractievoorzitter Hommel dc ver houdingen aan. Nuis zit in een stuurgroep die een strategische agenda voor Zeeland gaai uitwerken. De invloed van Tholen in het geheel, de rol en de positie van de gemeenteraden, wa ren zaken waar verschillende com missieleden vragen over hadden. Nuis vond het al heel wat dat er een wil is tot samenwerking. „Volgens mij is die nodig, maar dat is in Zeeland zeker niet een voudig." Volgens hem moet er eerst over de inhoud van de sa menwerking worden gesproken, en kan daarna de vorm aan de orde komen. Op een minisymposium komen zowat alle beleidsterreinen aan bod. Door de CU werd nog de vraag opgeworpen of Tholen in de toekomst zal moeten kiezen tussen West-Brabant en Zeeland. „Ik heb het gevoel van niet", zei de burge meester. „Wij zitten in een schar nierfunctie." De gemeente Tholen houdt op 10 november voor de tiende keer de Dag voor de Mantelzorg en pakt daarom groots uit. Het steunpunt mantelzorg organiseert op die da tum een verwendag voor manielzor- gers in Mculvlict in Tholen. Het programma duurt van half elf tot half vijf en is bedoeld om de man- telzorgcrs in het zonnetje te zetten. Schrijfster Stella Braam geeft na het welkomstwoord van wethouder M.A.E. Velthuis een lezing over haar boeken 'Ik heb Alzheimer' en 'Ik blijf thuis!'. Er is om half één een lunch en infomarkt en daarna starten om half twee workshops. Mantelzorgers kunnen meedoen aan dc workshops volkdans, wijnproe verij, keramiek, gezichtsverzorging, kleurenadvies en time-management. Aanmelden kan bij het steunpunt mantelzorg op werkdagen tussen tien en twaalf uur via tel.nr. 0166- 668315 of e-mail mantelzorgvrij- willigers@tholen.nl. Er is in overleg vervangende zorg en vervoer moge lijk.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2009 | | pagina 13