10 jaar Dag van de Mantelzorg in Tholen ,„n Vrijwilliger (v) Vergaderingen raadscommissies Gemeentenieuws openbare bekendmakingen Gemeente Tholen week 43 donderdag 22 oktober 2009 Zorg je voor je zieke en/of gehandicapte ouder, broer, zus of buur? Kom dan naar: Dinsdag 10 november 2009 Van 10. 30 uur tot 16.30 uur in Meulvliet te Tholen. Een feestelijk dag boordevol activiteiten voor iedereen die voor een ander zorgt! Meld u aan bij het Steunpunt Mantelzorg Telefoon: 0166-668315 of mantelzorgvrijwilligers@tholen.nl Oa9van \nfb°*e Vrijwillige Thuiszorg Tholen Steunpunt Mantelzorg Zoekt met spoed een Om één middag per week (liefst dinsdag of donderdag) een oude dame gezelschap te houden, zodat haar man even tijd heeft voor zichzelf. De vrijwillige thuiszorg heeft 35 cliënten die wekelijks gebruik maken van de vrijwillige thuiszorg. Daarnaast verleent de vrijwillige thuiszorg incidentele hulp. Een groep van 40 vrijwilligers is aangesloten bij de vrijwilli ge thuiszorg van de gemeente Tholen. Wilt u een bijdrage leveren aan de vrijwillige hulp aan de hulpbehoevende mens in de thuissituatie, neem dan contact op met Jacqueline Heijboer 0166-668315 of mantelzorgvrijwilligers@tholen.nl Raadscommissie Bestuurszaken Tholenderwijs In het komende winterseizoen zal zoals gebruikelijk op diverse plaatsen regulier groot onderhoud worden gepleegd aan openbare beplantingen. Daarnaast zul len bomen die voor overlast zorgen of die gevaarlijk situaties voorzaken worden gekapt. Indien mogelijk, zullen nieuwe bomen terug geplant worden. In de onderstaande lijst is per kern aangegeven waar de gemeente deze werkzaamheden wil uitvoeren. Het is mogelijk dat (wegens weersomstandigheden) niet alle locaties aangepakt kunnen worden. Toelichting: Dunnen: Het selectief wegnemen van dik hout uit de beplan ting. Tot ca. 30% van de bestaande beplanting zal worden verwijderd. Hierdoor ontstaat voor de over blijvende beplanting meer ruimte om uit te groeien. Kortzetten: Hierbij wordt alle beplanting tot enkele centimeters boven de grond afgezaagd. Deze onderhoudsmaatre- gel is bedoeld om een veijonging van de beplanting te bewerkstelligen. Na de werkzaamheden zal de beplanting weer opnieuw uitlopen, zodat een jonge groenstrook ontstaat. Wanneer u meer wilt weten over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer J. Krijger van de afdeling Openbare Werken, telefoon: 0166-668582. U kunt ook een mailtje sturen naarjkr@tholen.nl Tholen Mossellaan/Garnalenstraat/Kreeftenstraat; bos plantsoen dunnen langs voetpaden Kreeftenstraat; achter nr. 2 t/m 20; 1ste rij bos plantsoen kortzetten; Jolstraat; naast nr. 14, 41 en 49; halveren van de beplanting (laurierkers); Kotterstraat; rozen kortzetten naast nr. 34 en vanaf nr. 36 t/m 52; Julianastraat; naast nr. 82; 1ste rij bosplantsoen kortzetten; Molenvlietsestraat; tegenover nr. 64; 1ste rij bos plantsoen kortzetten; Plantagestraat; 1ste rij bosplantsoen kortzetten; Jonkheer van Vredenburghlaön; tegenover nr. 21 t/m 39; 1ste helft bosplantsoen kortzetten; Prins Bernhardstraat; langs hekwerk begraafplaats; achterste rij bosplantsoen kortzetten. Sportveld: Selectief dunnen en ongewenste boomvormers in bosplantsoen kortzetten. Poortvliet Begraafplaats; bosplantsoenstrook tussen oude en nieuwe gedeelte dunnen; Philips de Goedestraat; snoeien rozen; Burgemeester van Doornstraat; snoeien heesters ter hoogte van huisnr. 16; Hogedorpstraat; bosplantsoen naast nr. 14 kortzet ten; Julianastraat; bosplantsoen naast nr. 14 dunnen; Achterstraat; conifeer rooien achter nr 16; Burgemeet; achter gymzaal 2 wilgen knotten. Sportveld: v Bosplantsoen rondom 2de veld dunnen. Scherpenisse Bakkersdijk; bosplantsoen gefaseerd kortzetten; Stoofdijk; achter abri bosplantsoen voor de helft kortzetten; IJsbaan; 2 rijen bosplantsoen kortzetten vanaf de ingang tot de waterpomp; Burgemeester Bouwensestraat; achter wadi's hees ters kortzetten en cheanomelus kortzetten op hoek Scarpe Eelaan; Bij de molen; heesters/bosplantsoen rooien en ver vangen door gras. Scarpe Eelaan; cheanomelus kortzetten; Wadi's; wilgen knotten; Beatrixlaan hoek Schuttershof; heesters kortzetten. Sint-Maartensdijk Begraafplaats Kastelijnsweg; heesters snoeien ach ter de aula, links van de hoofdingang tot de sloot en in het midden van de begraafplaats, rechts van het hoofdpad; Kastelijnsweg; rozen snoeien; Gladiolenstraat; laurierkers kortzetten en heesters langs de eerste woning vanaf Groene dijk tot Gladiolenstraat achter de schuurtjes 2 rijen bos plantsoen kortzetten; Groenedijk; ter hoogte van rotonde heesters rooien; Albert Schweitzerstraat; rode berberis snoeien en groene berberis kortzetten; William Boothstraat; bij speeltuin de 2 achterste rijen heesters kortzetten; Bloemenlaan; enkele heestervakken omvormen naar gazon; Frank van Borselenstraat/Bloemenlaan; langs wan delpad heesters kortzetten; Scholeksterlaan/Zwanelaan snoeien heesters en deel nieuwe aanplant; Bosdreef; laurierkers kortzetten; Dokter Tazelaarstraat; langs kinderdagverblijf onge veer 5 meter langs straatkant kortzetten; Hogeweg; achter trapveld dunnen; Stenepad; bosplantsoen dunnen. Sportvelden: o Tussen le en 2e veld bosplantsoen dunnen; o Achter het 2e veld dode bomen kappen; o Langs de kreek bosplantsoen kortzetten. Stavenisse Voorstraat; tegenover de Stove snoeien en deels vervangen van beplanting. Begraafplaats Bos; 2 rijen bosplantsoen snoeien langs de binnenzijde; Bos; bij garage bosplantsoen dunnen; Boswei; rozen snoeien en langs watergang 2 rijen bosplantsoen kortzetten; Schoolstraat; aan achterzijde bosplantsoen kortzet ten. IJsbaan Stoofdijk; wilgen knotten; Sportveld: Pilootweg; om het sportterrein de buitenste rij bos plantsoen snoeien. Oud-Vossemeer Prins Mauritsstraat; naast nr. 31; forsythia afzetten; Weelhoekstraat; langs wandelpad; bosplantsoen kortzetten; Martin Luther Kingstraat; omvormen rozenvak ter hoogte van John F. Kennedystraat; Prins Willem Alexanderstraat; omvormen enkele heestervakken; Marehoekstraat; omvormen enkele heestervakken ter hoogte van huisnr. 23 en 25. Sint-Annaland Begraafplaats F.M. Boogaardweg; bosplantsoen selectief dunnen; Langeweg; bosplantsoen aan zijde Wellevaete kort zetten; Anna van Bourgondiëstraat; solitaire rozen ter hoogte van huisnr. 2 kortzetten; Huijgensstraat; bosplantsoen ter hoogte van huisnr. 96 dunnen; Vroonland; rozen snoeien voor huisnr. 1 tot 15, naast huisnr. 1 en bij huisnr. 12; Crooswijk; rozen snoeien; Tuinstraat rozen snoeien; Annewas; bosplantsoen aan zijde IJsbaan dunnen; Tonhuisstraat rozen snoeien; Burgemeester Baasstraat rozen snoeien voor huisnr. 27 tot 35, rozen kortzetten voor huisnr. 24 en bosplantsoenranden vrijzagen. Sportveld: bosplantsoen selectief dunnen. Sint Philipsland Begraafplaatsen; bosplantsoen selectief kortzet- ten/dunnen; Zijpestraat; bosplantsoen dunnen ter hoogte van ingang sportveld; Mosselkreekstr ter hoogte van huisnr. 52 potentilla afzetten (na 1 maart) en mahonia kortzetten; Gladiolenstraat; rozen voor 38/40 kortzetten; Eendrachtstraat; rozen in het midden van de strook ter hoogte van huisnr. 54 tot 66 kortzetten; Berkenpad; bosplantsoen dunnen; Karreveld; mahonia ter hoogte van huisnr. 15 kort zetten. Sportveld: bosplantsoen selectief kortzetten/dunnen; bij tennisvelden bomen vrijzagen. Anna Jacobapolder Zijpschekreek; rozen kortzetten Steintjeskreek; heesters (diervilla) kortzetten (na 1 maart) ter hoogte van huisnr. 17 en 25 en heesters (symphoricarpos) snoeien/knippen naast huisnr. 35; Bosplantsoen rond trapveld dunnen. De Sluis Beatrixstraat; laurierkers kortzetten ter hoogte van huisnr. 4; Beatrixstraat; rozen kortzetten ter hoogte van hoek Commandostraat. van 10.30 tot 16.30 uor Met o.a. een optreden van schrijfster en mantelzorger Stella Braam, muziek, een lunchbuffet. Workshops met volkdans, wijnproeverij, kieurenadvies, gezichtsverzorging en keramiek. Steunpunt Mantelzorg, tel. 0166-668315 op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur of via e mail: mantelzorgvrijwilligers@tholen.nl De/e dag wordt u aangeboden door de gemeente Tholen. De commissie Bestuurszaken vergadert op woensdag 4 november om 19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Tholen. Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende punten: Door burgemeester en wethouders voorbereide stukken Voorstel tot vaststelling van de Programmarapportage per 7 september 2009 Voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2010 en de meerjarenraming 2011-2013 Voorstel tot vaststelling van de le wijziging van de programmabegroting voor het jaar 2010 Voorstel tot verhoging van de tarieven afvalstoffenheffing per 1 januari 2010 en vaststelling van de daartoe benodigde belastingverordening

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2009 | | pagina 12