Tholenderwijs THOLEN sssgisisr Evenementenkalender 2010 Welkom-avond nieuwe inwoners Tholen Volgende week start Tholen de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval Wij zijn op zoek naar talent! Openbare bekendmakingen Gemeentenieuws openbare bekendmakingen gemeente Tholen week 43 Donderdag 22 oktober 2009 gemeente Tholen MELDPUNT GEMEENTE Denk jij dat je talent hebt? Geef je dan snel op voor Tholen's Got Talent en laat heel Tholen JOUW talent zien!. Deelname is gratis. Wil je niet alleen meedoen? Vraag dan je familie, vrienden of je vereniging om samen met jou een act te doen. Meer info? www.jongerenraadtholen.nl 0166-667667 Gemeentehuis Tholen Bezoekadres: Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen Postadres: Postbus 51, 4690 AB Tholen Telefoon (0166) 668 200 Meldpunt (0166) 667 667 (24 uur per dag voor opmerkingen, meldingen over uw woonomgeving) Fax (0166) 663 553 E-mail gemeente@tholen.nl Website www.tholen.nl Openingstijden gemeentehuis Iedere werkdag geopend Van 8.30 uur tot 12.30 uur: vrije inloop Van 12.30 uur tot 17.00 uur: hal van het gemeentehuis geopend, dienstverlening op afspraak Avondopenstelling burgerzaken: do. 18.00 - 20.00 uur Burgemeester of wethouder spreken? U bent van harte welkom op het gemeente huis. U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat: (0166) 668 330: voor de burgemeester (0166)668386: vooreen van de wethouders Gemeenteraad Wanneer u iets met (een lid van) de gemeen teraad wilt bespreken, kunt u contact opne men met de raadsgriffie: 0166 - 668 350. Vragen over leven met een beperking? MEE Zeeland biedt ondersteuning bij leven met een beperking. U bent van harte welkom met uw vragen op elke woensdag van 09.00 uur tot 12.00 uur op het servicepunt in het gemeentehuis van Tholen. Cliëntenraad Hoe neemt u contact op met de Cliëntenraad Werk en Inkomen/WWB? 1. U belt naar de gemeente Tholen 0166-668200. 2. De receptionist(e) vraagt om uw naam en telefoonnummer. Let op: U hoeft niet te zeggen waar het over gaat, dat bespreekt u pas met iemand van de cliëntenraad zelf. 3.U wordt teruggebeld door iemand van de cliëntenraad. En hij/zij maakt een afspraak met u. Wegwerkzaamheden en verkeersmaatregelen Een overzicht van de wegwerkzaamheden en verkeersmaatregelen die de komende tijd bin nen de gemeente zullen plaatsvinden, kunt u vinden op de website van de gemeente: www.tholen.nlIn het linkermenu kunt u onder 'Actueel' klikken op Verkeersmaat- rege len'. Op deze pagina vindt u altijd de meest actuele informatie op het gebied van verkeer en wegenonderhoud. Tholenderwijs gratis via e-mail of print Inwoners van de gemeente Tholen die géén abon nement hebben op de Eendrachtbode, kunnen onze voorlichtingsrubriek Tholenderwijs toch gra tis thuis ontvangen. Via e-mail en als u geen internet-aansluiting hebt, op papier via de brie venbus. Let wel, u ontvangt dan alleen Tholenderwijs en niet de Eendrachtbode. U meldt zich hiervoor aan bij de Eendrachtbode (0166- 657007) of bij de gemeente Tholen (0166-668210). Of u stuurt een e-mail naar tholenderwijs@eendrachtbode.nl Evenementen die in 2010 plaatsvinden en die op de evenementenkalender moeten worden geplaatst, kunt u tot 24 oktober aanmelden bij de gemeente. Het is noodzakelijk dat evenementen worden aangemeld, want aan de hand van de evenementenkalender kan de burgermeest een verzoek indienen voor extra politie-inzet. Voor evenementen is een aanmelding voor de evenementenkalender niet voldoende. Er is ook een vergunning vereist. Die moet u bij een groot evenement minimaal twee maanden en bij een kleiner evenement minimaal 3 weken van tevoren schriftelijk aanvragen. Hoe dat in zijn werk gaat, leest u op www.tholen.nl. (klik in het lin kermenu op Actueel en vervolgens op Evenementen). Let op: het niet aanmelden van een evenement voor de evenementenkalender kan tot gevolg hebben dat er geen vergunning wordt verleend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Zegers-Vreede, telefoon: 0166-668372 of per e-mail: mvr@tholen.nl. talent noe mee oi Het gemeentebestuur van de gemeente Tholen heeft alle inwoners die zich tussen begin oktober 2008 en begin oktober 2009 gevestigd hebben in onze gemeente, per brief uitgenodigd voor de Welkom-avond. Dit jaar is deze avond op donderdag 5 november aanstaande. De ontvangst is vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur begint het programma. Eén keer per jaar organiseert het gemeentebestuur van Tholen in het gemeentehuis te Tholen voor de nieuwe inwoners een avond, waarop zij persoonlijk kennis kunnen maken met het gemeentebestuur en waar zij een indruk krijgen van wat de gemeente Tholen te bieden heeft. Het programma bevat onder meer de volgende onderdelen: Ontvangst; welkomstwoord door de burgemeester, presentatie over het bestuur en over Tholen zelf en een rondleiding door het gemeentehuis. Naast het officiële programma kan men zich laten informeren over vrij willigerswerk, de bibliotheek, het VW, het JOTH en onze stedenband met de Poolse stad Itawa. Tevens zal het meldpunt gemeente Tholen aanwezig zijn voor het behandelen en/of registreren van klachten of meldin gen over uw woonomgeving. Als u ook een nieuwe inwoners bent, maar u heeft geen brief ontvangen en toch aanwezig wil zijn, kunt u contact opnemen met het cluster communicatie van de gemeente Tholen via telefoon: 0166-668 388 of een e-mail sturen naar voorlichting@tholen.nl. In de week van 26 t/m 30 oktober 2009 zal de eerste inzamelronde plaatsvinden van het huishoudelijk plastic verpakkingsafval. Medio september 2009 zullen alle huishoudens een informatiepakket ontvangen met 12 plastic zakken waarin het verpakkingsafval kan worden verzameld. Inzameling verpakkingsafval apart Maandelijks zal een huisvuilwagen huis-aan-huis een route gaan rijden en deze zakken inzamelen. Deze maande lijkse extra inzamelronde kost extra geld en zou kunnen leiden tot een verhoging van de afvalstoffenheffing. De dekking van deze kosten wordt echter gevonden in een vergoeding die gemeenten ontvangen voor de apart ingezamelde hoeveelheden plastic verpakkingsafval: 475/ton. Het plastic materiaal dat apart wordt ingezameld verdwijnt niet in de grijze restafvalcontainer waarvoor wij bij de verbranding anders 117/ton moeten betalen. Het financiële voordeel per 1000 kg verpakkingsafval bedraagt dan totaal 475 117 592 per ton. hit die inkomsten kunnen de inzamelrondes worden bekostigd. Verlaging Wanneer ieder huishouden goed meewerkt door het plastic gescheiden aan te bie den levert een hogere opbrengst een verlaging van de afvalstoffenheffing op. Omgekeerd is helaas ook het geval. Wordt er minder dan gemiddeld ingezameld/gescheiden dan zal dit leiden tot een verhoging van de afvalstoffen heffing. Het gemeentebestuur doet een dringend beroep op uw medewerking. Met elkaar dienen we het milieu en beperken daarmee ook nog de kosten. Ook zullen wij in september onder andere op onze gemeentelijke pagina u extra informeren over de inzameling van kunststof ver pakkingsafval. BOUWEN Ingekomen bouwaanvragen Paasdijkweg 33 te Poortvliet: het plaatsen van twee reclamezuilen; Westpoort 19 te Sint-Maartensdijk: het gedeeltelijk wij zigen van de voorgevel; Julianastraat te Stavenisse: het bouwen van 5 garage boxen; Kadijk 18 te Tholen: het gewijzigd uitvoeren van een verleende vergunning; Leguitsedijk 5 te Oud-Vossemeer: het bouwen van een bedrijfsruimte; Kruittoren 3 te Tholen: het vergroten van de woning; Veerdijkseweg 4 te Scherpenisse: Het plaatsen van een overkapping. Ingekomen sloopaanvragen Hogeweg 3 te Sint Philipsland: het slopen van een stal. Welstandscommissie De welstandscommissie vergadert op maandag 26 oktober 2009 in het gemeentehuis te Tholen. Aanvang 09:30 uur. In deze vergadering worden de op de agenda geplaatste bouwaanvragen behandeld. De agenda ligt voor iedereen op donderdag 22 en vrijdag 23 oktober 2009 ter inzage in de publieke leesruimte van het gemeentehuis. De vergadering is openbaar en opdrachtgevers/ontwerpers en direct belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht. De behandeling van zogenaamd voor- overleg/schetsplannen is niet openbaar. Verleende bouwvergunningen Langeweg 10 te Sint-Annaland: het plaatsen van 5 watersilo's: verzonden 12-10-2009. Vroonland 35 te Sint-Annaland: het plaatsen van een aanbouw tegen de achtergevel: verzonden 12-10-2009. Molenstraat 84 te Oud-Vossemeer: het vergroten van de woning: verzonden 12-10-2009. Molendijk 41 te Sint-Annaland: het vergroten van de' woning, verzonden 12-10-2009. F.D.Rooseveltstraat 10 te Oud-Vossemeer: het vernieu wen van de voorgevel: verzonden 15-10-2009. Doelweg 62 te Tholen: het vergroten van de woning: verzonden 15-10-2009. Slabbecoornweg 29 te Tholen: het gewijzigd uitvoeren van een reeds verleende bouwvergunning: verzonden 15-10-2009. Slikkenburg 4 te Tholen: het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak: verzonden 15-10-2009. Volgens de algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen een verleende vergunning bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden aan de aanvrager schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Tholen. Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoon: 0166-6682Ó0. ONTHEFFINGEN EN BOUWVERGUNNINGE N Ontwerpbeschikking ontheffing Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend, dat zij - op grond van de Wet ruimtelijke ordening - voor het navolgende verzoek ontheffing willen verlenen van het geldende bestemmingsplan: Artikel 3.23, van de Wet ruimtelijke ordening: Schoolstraat 27 te Poortvliet: het wijzigen van een kantoorpand tot een kinderdagverblijf (2009-1047); Vanaf 23 oktober 2009 tot en met 3 december 2009 ligt de ontwerpbeschikking met de daarbij behorende stukken ter inzage in het gemeentehuis (zie voor adres en openingstijden het colofon). Zienswijze: binnen deze inzagentermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Binnen de genoemde inzagentermijn kan mondeling of schriftelijk een zienswijze over een ontwerpbeschikking naar voren worden gebracht bij burgemeester en wethou ders van Tholen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Degene die mondeling een zienswijze wil indienen kan, voor het maken van een afspraak, contact opnemen met de afdeling vergunningen en handhaving, telefoon: 0166-668562 668363. Van een mondelinge zienswijze zal een verslag worden opgesteld. Ontwerpbeschikkingen ontheffingen bouwvergun ningen Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat zij voornemens zijn ontheffingen van de geldende bestemmingsplannen en bouwvergunningen te verlenen voor de navolgende aanvragen om bouwvergunning met toepassing van: Artikel 3.6, lid 1, sub c, van de Wet ruimtelijke ordening: Bou Kooijmanstraat 3 te Oud-Vossemeer: het uitbrei den van een gymzaal (2009-1094); Scaldisstraat 2A te Scherpenisse: het vergroten van een woning (2009-1076); Vanaf 23 oktober 2009 tot en met 6 november 2009 liggen de ontwerpbeschikkingen ontheffingen en bouw vergunningen met de daarbij behorende stukken ter inza ge in het gemeentehuis (zie voor adres en openingstijden het colofon). Zienswijze: binnen deze inzagentermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze over de ont werpbeschikking naar voren brengen. Artikel 3.23, van de Wet ruimtelijke ordening: Langeweg 66 te Sint Philipsland: het plaatsen van een schuur (2009-955); Vanaf 23 oktober 2009 tot en met 3 december 2009 lig gen de ontwerpbeschikkingen ontheffingen en bouwver gunningen met de daarbij behorende stukken ter inzage in het gemeentehuis (zie voor adres en openingstijden het colofon). Zienswijze: binnen deze inzagentermijn kunnen belang hebbenden een zienswijze over de ontwerpbeschikkingen naar voren brengen. Binnen de genoemde inzagentermijn kan mondeling of schriftelijk een zienswijze over een ontwerpbeschikking naar voren worden gebracht bij burgemeester en wethou ders van Tholen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Degene die mondeling een zienswijze wil indienen kan, voor het maken van een afspraak, contact opnemen met de afdeling vergunningen en handhaving, telefoon: 0166-668562 668363. Van een mondelinge zienswijze zal een verslag worden opgesteld. Verleende beschikking Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend, nu geen zienswijzen zijn ingediend naar aanleiding van de ontwerpbeschikking, dat zij ontheffing van het gel dende bestemmingsplan en bouwvergunning verlenen voor de navolgende aanvraag om bouwvergunning met toepassing van: Artikel 3.6, lid 1, sub c, van de Wet ruimtelijke ordening: Coentjesweg te Oud-Vossemeer: het bouwen van zorg- woningen (2009/989 en 1168; verz. 12 oktober 2009); Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen een verleende beschikking ont heffing en bouwvergunning bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden aan de aanvrager schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Tholen. Indien u de beschikking wilt inzien kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoon: 0166-668200. Verleende beschikkingen projectbesluit Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend, nu geen zienswijzen zijn ingediend naar aanleiding van de ontwerpbeschikking, dat zij een projectbesluit nemen en een bouwvergunning verlenen voor de navolgende aanvragen om bouwvergunning met toepassing van: Artikel 3.10, van de Wet ruimtelijke ordening: Schoolstraat la te Sint-Annaland: veranderen van een garage/berging naar een woning (2008/275) De Slikken van de Heen te Sint Philipsland: plaatsen van een uitkijktoren (2009/681) Langeweg 10 te Sint-Annaland: bouwen van een cor ridor (2009/404) Langeweg 12 te Sint-Annaland: gewijzigd uitvoeren van een tuinbouwkas (2009/223) Vanaf 23 oktober 2009 tot en met 3 december 2009 ligt de beschikking projectbesluit en bouwvergunning met de daarbij behorende stukken ter inzage in het gemeente huis van Tholen. Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen een verleende beschikking pro jectbesluit en bouwvergunning beroep instellen. Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking ter inzage is gelegd worden gericht en gezonden aan de Rechtbank Middelburg, sector Bestuursrechtspraak, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Bezwaar en beroep Degene die tegen een beschikking bezwaar of beroep heeft gemaakt, kan een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieninge'nrechter van de Rechtbank Middelburg, sector Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en beroepsschrift en het aanvragen van een voorlopige voor ziening is te vinden in de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid' die op verzoek door het cluster Communicatie van de gemeente Tholen wordt toegezonden.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2009 | | pagina 11