'Wij leveren een systeem dat machines in staat stelt met elkaar te praten' JÉ A Aquacultures belicht op ondernemersavond Bevrijdingsmuseum Nieuw Werk mee aan een beter 0V De vergroening van de Zeeuwse industrie Donderdag 15 oktober 2009 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 9 Provincie maakt mogelijk RAAF uit Sin! Philipsland wint prijs met draadloze communicatie Dubbele cijfers Gemalen Nichemarkt Plezier Vier genomineerden voor Zyringusprijs In deze rubriek vertellen we over organisaties, projecten of evene menten die Imedel subsidie ontvangen van de Provincie Zeeland. Dit keer de opening van het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp. Overgebleven sporen Dit jaar herdenkt Zeeland 65 jaar Slag om de Schelde: de doorslaggevende operatie in 1944 voor de bevrijding van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onderzoek naar over gebleven sporen van de Tweede Wereldoorlog in Zeeland wees naar de unieke verzameling in Nieuwdorp: deze collectie vormt de basis van het nieuwe museum. Op 30 oktober is het zover en.opent prinses Margriet het Bevrijdingsmuseum tijdens de herdenkings- week 65 jaar Slag om de Schelde. Passie De motor achter het Bevrijdingsmuseum is Kees Traas. Samen met zoon Stef en tachtig vrijwilligers zet hij met steun van de Provincie een totaalbeeld neer over wat zich in Zeeland afspeelde tijdens de Tweede Wereldoorlog. 'Vanaf mijn vijfde verzamel ik materiaal over en uit de Tweede Wereldoorlog. Het is mijn passie. Ik ben nu 51 jaar en heb een grote collectie opgebouwd. Iedereen kent de slag om Arnhem, daar is veel over te zien en te lezen. Deze operatie is niet gelukt. De slag om de Schelde is wel gelukt en doorslaggevend voor de bevrijding van Nederland. Als dit niet was gebeurd had de oorlog veel langer geduurd en waren er meer slachtoffers gevallen op het hele front.' Zeeuwse mannen Het museum laat de periode van mobilisatie in 1940 tot en met de terugkeer van het Zeeuwse oorlogsbataljon uit Oost-lndie in 1948 zien. Hiermee staat het museum bewust stil bij de jonge Zeeuwse mannen die werden uitgezonden naar Oost-lndië. Aanwinst De provincie trekt 267.000 euro subsidie uit voor de oprichting en totstandkoming van het Bevrijdingsmuseum. Gedeputeerde Harry van Waveren vertelt: 'Het Bevrijdingsmuseum geeft een overzicht van de gebeurtenissen in heel Zeeland tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. Dat hebben we in Zeeland nog niet en daarmee is het museum een aanwinst voor onze provincie. Meer weten? www.bevrijdingsmuseumzeeland.nl Colofon Redactie afdeling Communicatie en Statengriffie Provincie Zeeland. Opmaak Prepress Provincie Zeeland. Fotografie Peter Stigter, input/output fotografie, Bevrijdingsmuseum. Reageren op deze uitgave van Provinciewerk? Of geïnteresseerd in verschenen nota's of wilt u inzage van stukken? Neem dan contact op met de mensen van het informatie centrum. Via de e-mail infocentrumrazeeland.nl of per telefoon op 0118- 631 6 00. Of schrijf naar Postbus 6001, 6330 LA Middelburg. Bezoekadres: Provinciehuis, Abdij 6, 6331 BK Middelburg. De volgende Provinciewerk verschijnt op 28 oktober 2009. Provinciewerk Informatierubriek van de Provincie. Geïnteresseerd in het laatste nieuws? Kijk dan op www.zeeland.nt Utrecht. We zochten iets in het midden." De mannen kennen elkaar uit het vak, de industriële automatisering. „Als collega-leveranciers en we hadden ook een gemeenschappelijk project voor dezelfde- klant." Allen kwamen ze als gevolg van een crisis in de branche op straat te staan. Au- kc zocht toen Ruud en Frank op en in 2003 zijn ze samen hel bedrijf ge start. ..We /.ijn begonnen met hele maal niets. In het begin konden we amper ons gezin onderhouden, onze eerste opdracht kwam pas na drie kwart jaar. Maar vanaf dat moment zitten wc elk jaar in de dubbele'cij- fers", vertelt Ruud. Hoe hoog die cijfers zijn. wil hij niet zeggen. De prijs is een welkom bedrag, maar niet essentieel om te kunnen overle ven. zeggen de mannen. Ze zien het meer als een bekroning voor hun werk. Wat dat is? „Wij laten machi nes met elkaar praten. Of beter, wij leveren een systeem dat machines in staat stelt met elkaar te praten." Ruud en Auke zijn het gezicht van RAAF. Auke houdt zich vooral be zig met de contacten leggen en Ruud is de technische man, hij zorgt dat de spullen geleverd worden en ook werken. Patricia zorgt dat alles loopt zoals het hoort, onderhoudt de afspraken, doet de boekhouding en stuurt de facturen. Eén van de projecten waaraan RAAF heeft meegewerkt is de draadloze communicatie van de ge malen van waterschap Zeeuwse Ei landen. „Eerst was er een vaste lijn verbinding nodig om de gemalen met elkaar en de centrale in Middel burg te laten communiceren. Maar dat is niet meer te betalen, want bij elk nieuw gemaal, moeten er koper draden worden getrokken door het land. Wij slaan dat over en commu niceren via een draadloos netwerk." Het bedrijf werkt erin samen met KPN vandaar dat het als zakenpart ner mee heeft kunnen doen aan de KPN Channel Awards, waarbij ze de Innovation Award hebben ge wonnen. RAAF was ook genomi neerd in een andere categorie, de Customer Value Award. Daarvoor kwamen ze ook in aanmerking, om dat ze met hun draadloze systemen toegevoegde waarde leveren aan de klant. „Draadloos is onderdeel van modernisering van een bedrijf en past bij kostenreductie." De prijs is een ander toegekomen. Datgene waarvoor ze de Innovation Award hebben gekregen, heeft die twee eerder genoemde ingrediënten in zich en daarnaast nog een ele ment: energiebesparing. Samen met Philips werken ze aan een proef met dimbare openbare verlichting. Met dat systeem kan een gemeente op afstand regelen hoeveel lampen er mogen branden en hoeveel licht ze geven. „Voor de mensen in de straat is het nauwelijks zichtbaar of de lampen worden gedimd of niet. Of ze voor 60 of 80 procent branden, dat verschil zie je niet. Alle lan taarnpalen krijgen een kastje, een router, dat verbinding maakt naar een centraal punt." En hel is het kastje dat RAAF levert en laat wer ken. Overigens valt het project van dimbare openbare verlichting onder de noemer C02-reductie. Daarvoor is er in Europa 8(H) miljoen euro subsidie beschikbaar. „Wij zorgen ervoor dat een gemeente budgetneu- traal zijn verlichting kan omzetten." Volgens Auke en Ruud kunnen niet zoveel bedrijven en mensen wat zij doen. ..De kennis die wij hebben is zeer uniek. Wij behoren tot de niche markt, zoals dat heet." Twee draad loze netwerken met elkaar laten communiceren is niet zo eenvoudig, weten /ij. „Je moet de taal van de in stallatie kunnen spreken." Auke legt uit dat installaties van twee verschil lende fabrikanten vaak een andere taal spreken. „Je kunt het vergelij ken met morsetaai. Ze maken allebei gebruik van morseseinen, maar ze spreken elk een ander dialect. Wij spreken dat morsctaaldialect en heb ben een vertaal station geïntegreerd, zodat die twee installaties elkaar kunnen begrijpen." Het is niet dat er geen enkel ander bedrijf is dat kan, maar telefoonle veranciers bijvoorbeeld, maken ge bruik van de kennis van RAAF. „Wij werken nu samen met KPN, maar in principe zijn wij onafhanke lijk en kunnen wc voor elk telecom- bedrijf werken." RAAF levert een compleet pakket voor een netwerk. „Het is net als met een auto. Zonder motor heb je er niets aan, en als je een motor hebt, heb je nog een chauffeur nodig hem hem te laten rijden. Wij leveren de simkaart (de motor), de carrosse rie (het kastje, ofwel router) en de chauffeur zodat er van A naar B kan worden gegaan. Dat pakket levert RAAF en daarnaast zorgen we dat het systeem blijft rijden. Wat rijden betreft, het bedrijf heeft (Kik meege werkt aan de verkeersregelinslalla- ties bij Utrecht. „Het parkeerroute infosysteem, PRIS, wordt aange stuurd diKir RAAF." Het bedrijf lijkt nu binnen te zijn en staat op de lijst voor diverse projec ten. Auke noemt naast grote namen als Philips en KPN ook Shell. „In het begin was het niet zo makkelijk om aan opdrachten te komen, maar binnenkomen als RAAF wordt langzamerhand makkelijker. In het begin dachten ze, wat zijn dat voor rare vogels bij RAAF. Ook omdat we geen kantoor hebben en omdat ik wel eens gewoon in mijn motor pak ergens kom binnen lopen." Overigens noemt Auke RAAF (Kik apart. „We zijn een witte raaf en dat is een zeldzame vogel." Hij lacht. „Hij vliegt wel, nel als draadloze communicatie." De prijs zien ze als een bijdrage aan naamsbekendheid. „Wc hebben tot nu toe nog niets aan publiciteit ge daan." Wel heeft het bedrijf een web site. „Maar dat hoort erbij", vinden ze. Ze hebben in voorgaande jaren ook al prijzen gewonnen en gaan hun best doen om die trend voort te zet ten. „Het is voor ons als klein bedrijf moeilijk concurreren in de grote bulk. Wij moeten het hebben van een hoog niveau aan kennis en innovatie." RAAF wil nog groeien tot maximaal 12 man, zegt Auke. „Maar ik heb al tijd gezegd, we moeten ple/.ier heb ben in wat wc doen. Daarnaast wil ik onze kennis en kunnen beter kunnen benutten ten dienste van bedrijven. Ik hoef niet de grootste te zijn, maar ik wil wel bij een van de beste horen. Het is leuk om een uitdaging te heb ben en die tot een goed einde te bren gen. Het is doodzonde als je je idee niet kunt realiseren. Dat is ons wel gelukt en we willen daarmee verder. Wij houden van uitdagingen." Drie ondernemers die bezig zijn met vernieuwende projecten op liet ge bied van aquacultures worden speciaal belicht in het gemeentehuis van Tholen. Dat gebeurt dinsdag 3 november tijdens de ondernemers avond. Tarbotkweker Kloet uit Sint-Maartensdijk, Cornelisse uit Sta- venisse en Wim van Nieuwenhuijzen uit Sint-Philipsland komen met hun viskweek en zeegroenteteelt aan bod. Wethouder Goossen noemt het op merkelijk, dat vier van de vijftien projecten die in Nederland subsidie ontvangen hebben, in de gemeente Tholen draaien. Van Nieuwenhuij zen heeft twee projecten: algen- kweek en mosselzaad. „De inbreng van de drie vernieuwende onderne mers kan een interessante bijdrage vormen aan deze avond", aldus de wethouder. Ook wordt voor de achtste keer de Zyringusprijs uitgereikt, waarvoor vier bedrijven zijn genomineerd. Die groeien in een Njd van econo mische neergang en dat was voor de jury het criterium van selectie. De 80 leden van het Ondernemers Overleg Tholen (OOT) en de 100 leden van de Thoolse Ondernemers Federatie (TOF) konden zichzelf of anderen hiervoor aanmelden. Ook nict-lcdcn konden echter voorgedra gen worden. „Hel bedrijfsleven heeft de wind te gen, dus we moeten op een andere manier onze zeilen bij zetten en din gen slimmer doen. De beste, de meest inventieve ondernemers zul len overwinnen, dus uitdagingen ten top. Zeker voor Tholen, dat we als fantastische plek in dc Delta beter moeten uilnutten', zegt OOT-voor zitter Paul Jas. Wethouder Goossen spreekt over ,een economische opdoffer' die dc wereld, Nederland en Tholen incas seert. „We verheugen ons dus op deze ondernemersavond, waarbij ik heel benieuwd ben naar dc lokale effecten van de mondiale economie die onze gastspreker Piet Moerland gaat behandelen." TOF-voorzitter Wim Brevet is blij dat zijn organisatie van veelal de taillisten voor de eerste keer bij de organisatie van de ondernemers- avond betrokken is. „De vier geno mineerden zijn een mooie mix van OOT- en TOF-leden en de spreiding over de gemeente is ook goed." Hij verheugt zich ook op Rabo-topman Moerland als hoofdspreker. „Zijn betrokkenheid met Tholen is im mers extreem groot." Wethouder Goossen verwacht tus sen de 230 en 300 bezoekers op de ondcrncmcrsavond. „Deze in sa menwerking met dc Rabobank be dachte formule bestaat al sinds de jaren tachtig en we hebben spre kers van naam en faam gehad zoals o.a. Ruding, Wijffels, Van der Zwan. Rinnooy Kan, Van Eijk en Lutcijn. Je leert daar als onderne mer wat van cn je doet ook contac ten op. Voor het eerst is de onder nemersavond in ons nieuwe gemeentehuis en daar verheugen we ons op." Auke van den Hoek (links) en Ruud Bosgraqf tonen hun prijs van f^PN voor de thuisbasis van RAAF in de Emmastraat in Sint Philipsland. Op de achtergrond staat Patricia Stegeman met baby in de deuropening. RAAF is een bedrijf dat je niet ziet en doet ook dingen die je niet ziet. Maar dat het goed is in wat het doet, mag worden aangenomen. Com municatieleverancier KPN heeft vrijdag het Fluplandse bedrijf be loond met de Innovation Award. RAAF is specialist in draadloze com municatie en heeft dat toegepast op dimbare openbare verlichting. De prijs, een bronzen beeld, gaat gepaard van een cheque ter waarde van 12.500 euro. bie mag het bedrijf gaan besteden aan marketingactivitei ten in samenwerking met KPN. Leuk zo'n prijs, maar wat betekent die voor RAAF en wie is RAAF eigenlijk? Zichtbaar is het bedrijf ook al niet met een gebouw. „Wc hebben be wust geen kantoor", vertelt Ruud Bosgraaf (48). Zijn woning in de Emmastraat in Sint Philipsland staat te boek als bedrijfsadres. „We willen niet in de file slaan op weg naar kantoor. Wij werken alle maal van huis uit en gaan naar on ze zakenrelaties toe. Daar spreken we bijvoorbeeld mee af in een res taurant bij hen in dc buurt. Dat is een neutrale omgeving." We. dat zijn naast Ruud. Auke van den Hoek uit Zeewolde, Frank Meijers uit Amsterdam. Leon Schmctz uit Ellen-Leur en Ruuds partner Patricia Stegeman. De naam RAAF is samengesteld uit de eerste letter van dc eerste drie genoemden. „Het is Ruud, Auke. Auke. Frank. Anders was het RAF en er zijn al andere organisaties die zo heten", legt Auke uit. Patri cia vervangt eigenlijk mede-ven- noot Frank, omdat die in de op startfase bezig was met een rechtenstudie. Die heeft hij afge rond cn inmiddels is hij advocaat. „Als het gaal om juridische kwes ties, springt hij bij. maar voor dc rest doet hij nu eigenlijk niets voor RAAF." Dat Ruud in Sint Philips land is gaan wonen, verklaart hij als volgt: „Ik kom oorspronkelijk uit Ettcn-Leur en Patricia komt uit Provincie Zeeland Registreer op www.beterov.nl uw ervaring met het busvervoer in Zeeland. Rijdt uw bus op tijd? Had u een zitplaats? Wat is goed en wat kan beter? De Provincie is verantwoordelijk voor het open baar vervoer in Zeeland en hecht veel waarde aan uw mening. Door uw ervaring op www.beterov.nl te registreren, krijgen wij een goed beeld van de dagelijkse praktijk van het busvervoer. Met uw hulp kunnen we de reis nog beter laten verlopen. www.beterov.nl is overigens gericht signalen te krijgen, 'niet om klachten te verwerken. Maak kans op een boekenbon en vertel ons wat goed gaat en wat beter kan: www.beterov.nl Ter herinnering aan de bevrijding van Oostkapelle. Zeeland stelt zich tot doel om de C02-uitstoot te verminderen met 20% in 2020 ten opzichte van 1990. Dat is een flinke ambitie, want Zeeland is de op twee na grootste uitstoter van het klimaatgas kooldi oxide in Nederland. Dat komt omdat Zeeland veel energie-intensieve industrie heeft. Deze doelstelling is haalbaar bij meer gebruik van zonne-energie en windenergie, maar vooral door gebruik van van bio- based economy en biobrandstoffen. Bio-based economy betekent de vergroening van de chemische industrie. In plaats van aardolie worden plantaardige en dierlijke grondstoffen gebruikt. Groen gas uit groene bak De Provincie organiseerde dit voorjaar twee biomassa-debatten. Centraal stond: 'Wat wenst de Zeeuwse chemische industrie' en 'Wat kan de Zeeuwse agrarische sector leveren?' Hieruit kwamen belangrijke aanbevelingen, die we graag om willen zetten in concrete acties', vertelt Ries Zweistra, senior beleidsmedewerker milieukwaliteit bij de Provincie. 'Zo zijn we bezig groen gas te maken uit gft- afval en bermmaaisel. Dit werd eerder uitsluitend gebruikt voor compost, maar er is dus meer moge lijk. Onze bussen rijden nu al op groen gas, maar dat gas komt uit Brabant. Zij zijn daar namelijk ver der in. Wij willen dat ook graag zelf gaan maken door slim om te gaan met afval. Dit gas zou op de lange termijn ook aan de Zeeuwse pompen kunnen worden verkocht. We werken in dit proces samen met onder andere Gemeenten en Waterschappen.' Vlas,-uien en bieten Verschillende agrarische gewassen zoals vlas, uien en bieten zijn erg geschikt voor de kleding- en de verf industrie. Een tweede aanbeveling die uit de debatten kwam is om hier veel meer uit te halen. Van de vlasvezels kun je namelijk linnen kleding maken en de schillen van uien geven een rode of een gele kleurstof. Wie weet draagt u binnenkort een linnen pak met daarin verwerkt de kleurstoffen van een echte Zeeuwse ui! Proeffabriek 'In samenwerking met Gent bouwden we een proeffabriek, waar fabrikan ten biobased processen grootschalig kunnen uittesten. Dit is een faciliteit die we door middel van Europese subsidies hebben bekostigd', aldus Ries Zweistra. 'In Terneuzen komt een opleidingscentrum voor mensen die werken met schonere processen. Stukje bij beetje wordt Zeeland dus klaargestoomd tot een C02 schonere provincie. De Provincie heeft hierin drie rollen en taken: partijen - zoals bijvoorbeeld de industrie en land bouw - bij elkaar te brengen; subsi dies geven aan diegenen die het voor touw nemen in schoner producéren èn haar kennis en bestuurlijke kracht bundelen om op die manier tot een beter resultaat te komen.' Meer weten? Kijk dan op http://provincie_zeeland.nl/milieu_ natuur/duurzame_energie/kadernota Of vraag de nota aan bij het informa tiecentrum. Duurzaam mooi. Deze jas is geverfd met de verfstof uit de meekrapplant. Ontwerp van de van oorsprong Zeeuwse mode ontwerpster Rianne de Witte.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2009 | | pagina 9