Houte 'Winkeliers moet zich blijven onderscheiden om vol te houden' 'Straf werd op gemeentelijke Mavo in Tholen nauwelijks gegeven' Bal en Van Tienen ereleden van OVT C1000 Sint-Annaland verdubbelt in havenplan 'Ondernemer Gunter zit tegen plafond aan' Gemeente leent 10 miljoen euro Donderdag 15 oktober 2009 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 5 Prioriteit woonzorgcomplex en supermarkt 300 huizen erbij De motor Supermarkt in Sint-Annaland wacht al twee jaar Ondernemer Bram Gunter van de Cl000 in Sint-Anna land zat maandagavond bij de commissie ruimte in de raadzaal op de publieke tribune, maar veel wijzer werd hij niet over de toekomst van zijn bedrijf. Hij wacht al enkele jaren op een bieding van de gemeente. De grond- exploitatieopzet voor het havengebied is echter nog niet rond. Groter plan interieur Energieweg 11J - 4691 SE Tholen - tel. 0166 60 93 33 www.vanhouteinterieur.nl Voorzitter Toine Klaassen van Ondernemersvereniging Tholen Mislukt Kinderbraderie Hyves en Schoolbank.nl brengen examenklas mavo 1988 bij elkaar Verhuizen Onkruid Nuis roept op tot samenwerking Uitverkocht De C1000 in Sint-Annaland wordt volgens het havenplan aanmerkelijk groter. De huidige 683 m2 winkelvloeroppervlak zou 180» m2 kunnen worden, niaar het bureau voor stedelijke planning uit Amsterdam noemt een omvang van 1(1(10 tot 1200 m2 realistisch voor een dorp als Sint-Annaland. Ondernemer Bram Gunter kent dat rapport niet, laat hij desgevraagd weten. Zelf is hij steeds uitgegaan van 2000 m2, maar dan bruto inclusief magazijn, kantine en kantoor. Het distributieplanologisch onder zoek maakt deel uit van de wijzi ging van het bestemmingsplan dat voor het Sint-Annalandse havenge bied is aangekondigd. Dinsdag is daarvoor een inloopavond in de Wcllcvaetc van 19.00 tot 21.30 uur. Tot en met 29 oktober liggen twee bestemmingsplannen ter inzage: een voor het Havcnplein en een tweede voor het havenplateau. Het cen trumgebied wordt begrensd door de Klippel- en Spuistraat en de Haven weg. Hierin ligt de supermarkt cn het voormalige bedrijventerrein. Het andere bestemmingsplan ,ha- vcnplatcau omvat naast het terrein van de voormalige graansilo ook de jachthaven en het chaletpark. B. en w. geven prioriteit aan het woon zorgcomplex en de vervanging van de bestaande supermarkt. De supermarkt wordt in het rapport de motor van het dctailhandclsaan- bod genoemd. „Voor een dorp van deze omvang is hel winkelaanbod vrij compleet. Het is zeer omvang rijk. maar wel erg kleinschalig. Om dat in de meeste omliggende dorpen het winkelaanbod schraler is, kan cr toevloeiing worden verwacht in Sint-Annaland. mede gezien de toe ristische functie van de jachthaven." Het rapport beschrijft de nieuwe Cl000 van 1800 m2 met 63 exclu sieve parkeerplaatsen, een digitale kiosk, infoschcrmcn, een automa- lenwand en geldautomaat. Sint-An naland wordt 3580 inwoners toege dicht, maar dat waren er per 1 juli 3431Er is vrij veel jeugd van 0-15 jaar, maar minder mensen in de leeftijdsgroep 45-65 jaar. Dc gemid- delde grootte van de huishoudens ligt 0,4 persoon hoger dan het ge middelde in Nederland. Daarente gen ligt het gemiddelde inkomen van 10.300 euro per inwoner lager dan het landelijk gemiddelde van 12.200 euro. Wat de bevolking be treft, bestaat slechts 1% van de Sint- Annalandse bevolking uit niet-wes- terse allochtonen ten opzichte van 1 1% gemiddeld in Nederland. Volgens de woonvisie is Sint-Anna land een gewilde vestigingsplaats voor starters. Tot 2015 kunnen cr 300 huizen bijkomen: 75 eengezins woningen, 65 huizen in het midden segment, 100 huurwoningen voor ouderen en 50 koophuizen voor ou dere iv Het rapport vergelijkt allerlei cijfers tussen 2008 en 2015. Dc koop krachtbinding zal volgens de onder zoekers in Sint-Annaland groeien van 75 naar 85%. Bij een gelijkblij vende besteding per hoofd van de bevolking van 2018 euro heeft dat een positief effect, want de totale omzet van de bestedingen groeit van 8,3 miljoen in 2008 naar 10,6 miljoen in 2015. Daarbij wordt uit gegaan van een stabiele toevloeiing uit de omliggende dorpen van 35%. Volgens de onderzoekers is de hui dige Cl000 .naar moderne maatsta ven zeer klein en sterk verouderd.' „Qm op termijn te overleven, is mi nimaal 1000 m2 gewenst." De gemeente ziet voor het Haven plein en de Spuistraat de supermarkt als belangrijke trekker. Daarom heen is plaats voor andere, kleinere winkels en veel woningen. Alle an dere panden zijn al aangekocht, maar alleen met C1000 Gunter heeft de gemeente nog geen overeenstem ming over de uitbreiding. De laatste weken zijn er volgens de onderne mer ook geen contacten geweest. Over de economische uitvoerbaar heid van het plan zeggen b. en w. dat het opstellen van een exploita- tie-opzet achterwege is gelaten om dat alle grond al van de gemeente is. Bij de Cl000 is dat echter niet het geval. De gemeente heeft nog diverse rap porten laten maken voor onderbou wing van de twee bestemmings plannen. Zo heeft bureau Waardenburg de gevolgen voor dc Hora- en faunawet onderzocht, met name voor beschermde vogelsoor ten. Heijmans heeft bodemonder zoeken uitgevoerd. Archcomedia ar cheologische onderzoeken en Wisseling een uitgebreid akoestisch onderzoek. Dat frustreert de ondernemer die nu niet kan uitbreiden. De opposi tiepartijen drongen aan op snel heid, maar de SGP waarschuwde voor extra kosten. J.L. Hage (CU) kaartte de zaak aan. Er was op elf september een gesprek geweest tussen de ge meente en de ondernemer, zei hij. Maar sindsdien is er volgens hem 'geen enkele reactie' geweest. „Cl000 kan geen kant meer op. Gunter loopt vast op de bestaande locatie en wil niet langer wachten. Hij wil een uiterste datum waarop de bieding plaats kan vinden." Wethouder F.J. Gpossen antwoord de dat de commissie op 6 oktober vertrouwelijk is bijgepraat over dc stand van zaken. ,,lk kan nu verder geen toezeggingen doen." Maar Hage, die daar niet bij was, zei niet te weten wat daar bespro ken is. Goossen zei er niets aan toe te willen voegen. J.J. van 't Hof (ABT) vroeg zich af wat voor belang b. en w. hechten aan de uitbreiding van Cl000. Vol gens Goossen was de vraag stellen hem beantwoorden. Hij wilde er verder niet op ingaan. ..We gaan door op de ingeslagen weg." Volgens Hage kreeg de commissie een ontwijkend antwoord. „De on dernemer zit met smart op een re actie te wachten. Dit is niet ver antwoord." M.J. Klippel (RFT) wees er op dat Gunter op 14 april al om helder heid heeft gevraagd. „Dat is nu al weer een half jaar geleden. Ik schaam me er voor." Goossen zeg de toe om voor de informatie avond aanstaande dinsdag in de Wellevaete een afspraak te maken met Gunter om hem op de hoogte te brengen van de laatste gege vens. J.M. Aarnoudse (SGP) waar schuwde de oppositiepartijen. „Wij zijn er ook voorstander van om ondernemers tc helpen. Als we meer snelheid willen, dan moeten we als commissie en als gemeen teraad accepteren dat het ten koste kan gaan van een positieve exploi tatie. Cl000 maakt deel uit van een groter plan." Volgens Hage gaat het echter niet alleen om de uitkomst van de ex ploitatie. „In oktober 2007 zou er al een bieding zijn. De onderne mer zit tegen plafond aan." De gemeente Tholcn heeft drie vas te geldleningen gesloten tot een to taalbedrag van 10 miljoen euro. Hiermee is de financieringsbehoefte voor 2010 voorzien. Het gaat om twee leningen van 3 miljoen en een lening van 4 miljoen euro. De loop tijd is 5, 15 en 25 jaar. Over 2007 en 2009 moet de ge meente 9969 euro terugbetalen aan het rijk. De belangrijkste oorzaak hiervan is een lagere vergoeding voor uitvoering van de wet maat schappelijke ondersteuning van 7073 euro. Er is echter ook een meevaller. Volgens een herziening van het gemeentefonds krijgt Tho lcn over 2008 en 2009 een bedrag van 96.767 euro extra van het rijk. Over de gevolgen van dc septem bercirculaire van het rijk willen b. en w. nog niets kwijl. Of er mee- of tegenvallers zijn, zal volgens het college 12 november duidelijk wor den tijdens de begrotingsbehande ling. m ui Advertentie I.M. Met het leveren van kwaliteit en service kunnen ondernemers in Tholen het verschil maken met winkels in Bergen op Zoom. F.n alleen wanneer de ondernemers er samen de schouders onder blij ven zetten, zal het lukken om Tholen levend te houden. Dat zeg gen erelid Niek Jansen en voorzit ter Toine Klaassen van de onder-' nemersvereniging Tholen die zaterdag in Meulvliet het 50-jarig jubileum vierde. Dc ondernemersvereniging werd op 17 oktober 1959 opgericht. De ver eniging kende hoogte- en dieptepun ten. Het ledental schommelde en ook dc ledenvergadering werd niet altijd druk bezocht. Nu telt de vereniging 37 ondernemers, waarvan ongeveer de helft vrouw is. Klaassen: „Het is opvallend dat de dames de winkels hebben en de mannen zorgen door hun werk daarbuiten voor de zeker heid van een inkomen. De vrouw doet het voor het extra beleg op de boterham. Er is tc weinig omzet om er als heel gezin van te kunnen le ven." Het winkelbestand loopt terug. Na het vertrek van Cl000 uit het cen trum lijkt dc sanering zich versneld tc voltrekken. Maar er zijn ook posi tieve ontwikkelingen. Er komt weer een speelgoedwinkel, juwelierszaak Angelique verhuisde naar een groter pand waardoor ook Inema kleding zich uit kon breiden. Dat dc winkels onder druk staan is een trend die niet alleen op Tholen zichtbaar is. De middenstand heeft het in vele plattelandsgemeenten moeilijk. Consumenten pakken snel de auto om elders boodschappen te doen. Het baart dc ondernemers zor gen. En het tij lijkt moeilijk tc keren. Volgens Jansen zou het schelen als er in de binnenstad voldoende winkel- vloeroppervlakte beschikbaar zou zijn. Die is er volgens hem onvol doende. En dat maakt het voor een ondernemer veel lastiger om een winkel te exploiteren. Dat geldt ook voor zijn pand aan de Hoogstraat. Nadat hij was gestopt met de drogis terij en het postagentschap kon Jan sen het pand verhuren als showroom van Dieleman. Nu wordt de etage ge bruikt door een makelaar. Maar ook voor een beginnend ondernemer is het pand te klein, zegt hij. Ook in de Kerkstraat heeft de winkelstand ccn deuk gekregen na de sluiting van Priegelmee en Schanulleke. Klaas sen: „Gelukkig komt cr nu een speel goedwinkel. Als zelfstandige moet je veel moed en een dikke portemonnee hebben om een nieuwe zaak tc be ginnen. Zeker in deze tijd." Het sluiten van winkels in dc stad is volgens Jansen ook het gevolg van het verkeerscirculatieplan, zegt hij. „Het is mijn stokpaardje, maar met het invoeren van het plan zijn aan de Eendrachtsweg, Dalemsestraat en Hoogstraat 32 parkeerplaatsen in een klap verdwenen. Het was wel beter voor de doorstroming, maar voor hel winkelend publiek was er geen góed alternatief voor de auto. De gemeen te vond van wel. Aan de Bosstraat, Een beeld van de braderie in 2006. aan de Kaai en Conlr' Escarpe zou genoeg plek zijn. Maar als je hier een doos kopieerpapier bij Dieleman moest halen, toen hij nog in de Hoogstraat zat, dan liet jc dat wel uit je hoofd." Hij noemt Ouddorp op Goeree Over- llakkec als lichtend voorbeeld. „Daar is achter hc» centrum een groot par keerterrein. Op honderd meter van dc winkels. Er is één stelregel: men sen komen snel boodschappen doen. Ze willen graag met hun auto dicht bij de winkel staan." Klaassen (sinds 2007 voorzitter) on derstreept dat. Het invoeren van de koopavond van vrijdag naar donder dag was een poging om meer publick hun boodschappen in Tholen te laten doen. „Er is een verschil lussen win kelen en boodschappen doen. Op vrijdag gaan mensen N winkelen. Daarom hoopten we dal ze op don derdagavond hier hun boodschappen zouden komen doen. Dat is mislukt." Mensen rijden vaak naar de super markt om hun wagentje vol te laden, zegt Klaassen. „Zelf ga ik wel naar de bakker en de slager omdat ik het gevoel heb dat de producten kwalita tief beter zijn." Klaassen vreest voor het Franse scenario. Buiten de steden bij benzinestations verrijzen grote supermarkten. ..Mensen die op weg zijn naar huis doen hun inkopen bij het benzinestation. Dat zie ik hier straks ook gebeuren." Alleen als de winkeliers er in slagen zich te onderscheiden, is het vol te houden, zegt de voorzitter. „Anders houdt het op." Jansen zat al lang in het vak. Veertig jaar lang is hij actief geweest voor de vereniging. Hij kwam in 1968 naar Tholen en werd in 1969 ge vraagd om in het bestuur te komen. „Ik werd gestrikt om de vereniging af te vaardigen in dc VVV en de middenstandsfederatie. En dal ben ik nooit meer kwijtgeraakt," lacht Jansen. Joop Hcuscveldt was de eer ste voorzitter, Ad de Bruin penning meester en Jan Tichem secretaris. Later werd Jansen secretaris. Henk Nelisse zat er ndmens muziekvereni ging Concordia in. „Er werd heel vaak gecombineerd." Die band is er al lang niet meer. Het is een van de vele veranderingen in de vereniging, zegt hij. Voor zijn verdiensten kreeg hij tien jaar geleden een koninklijke onder scheiding. „Ik ben de enige die een lintje heeft gekregen. De anderen hebben het nooit zo lang volgehou den." De drogist had behalve in Tho len aan de Hoogstraat ook een zaak in Sint-Philipsland. Die was gecom bineerd met een postagentschap. „Alles wat voor de vereniging bin nenkwam. kon ik daar meteen ver werken. Het was een goede combi natie. Het ging tussen neus en lippen, maar vraag nipt hoeveel tijd het heeft gekost." Een van dc belangrijkste verworven heden van de vereniging is het uit bouwen van de braderie. Dal begon ooit met 15 tot 20 kramen. „Maar het probleem in Tholcn was en is dat dc winkels zo ver uil elkaar liggen. Er zalen zoveel gaten in. En we moes ten hier ophouden." Jansen wijst naar buiten op het oude stadhuis. „We wilden graag de Stoofstraat er bij betrekken, maar dat kon volgens de gemeente niet omdat dc straat open moest blijven voor de brand weer en de ambulance. Totdat er een nieuwe ontsluiting kwam van het centrum via het Paulinastraatje. Toen konden wc de acht van Tholen reali seren. Dat is een groot succes gewor den cn is ook de mooiste ronde ge bleven. Er is geen begin en geen eind. Je ziet mensen een paar keer langskomen. Wc hebben geprobeerd de Brugstraat en de Bakstraat er nog in te betrekken, maar dat is niet ge lukt." Ook de introductie van de kinderbra- dcric is een succes geworden. „Dat leeft nog steeds. Er was op zaterdag ochtend eigenlijk te weinig tc doen. Toen dc kinderen er bij kwamen, trok dat ook meteen ouders, opa's en oma's aan en hadden we ook 's och tends meteen volk." In het begin moest de vereniging wel zelf de kramen ophalen cn opbou wen. Met vijftien tot twintig kramen Een aantal leerlingen uit de mavo-examenklas van 1988 trof elkaar in Tholen. Achteraan v.l.n.r. Marco van Loon, Patrick Klapwijk en Mas Westdorp. Midden v.l.n.r. Niels de Jonge, Michel van As, Wilna de Korte, Michael van IwaardenDennis van der Reest, Gilbert Pol en Stefan Brouwer. Vooraan v.l.n.r. Winette Pape, Astrid van Loon, Elles Buys en Diana Hengstmengel. Bijna 21 jaar geleden zagen ze elkaar voor het laatst, de 30 leerlingen uit de examenklas 1987/1988 van de gemeentelijke Mavo in Tholen. Daarvan kwamen er zaterdagavond 22 naar eetcafé The Sixties in Tholen. „Een paar hadden andere verplichtingen en konden niet. Eén meisje, Sophie van der Berg, hebben we niet kunnen v inden", vertelt Astrid van Loon die sa men met Michael van Iwaarden en Niels de Jonge de reünie organiseerde. „Waarom een reünie? Gewoon omdat we het leuk vonden elkaar na zoveel jaar weer eens te zien", is het argu ment van Astrid. Het drietal ging op internet op zoek naar namen en adressen van voorma lige klasgenoten. Zo kwamen ze te recht op Hyves, dc sociale website voor mensen die anderen deelgenoot willen maken van hun maatschappe lijk leven. Ook bezochten ze School bank.nl. een soort Marktplaats speci aal voor het zoeken naar klasgenoten. De zoektocht leverde succes op. Bij na alle dertig klasgenoten werden ge vonden. Op één na: Sophie van der Berg. „We hebben alles in het werk gesteld om haar te vinden. Zonder re sultaat. We hebben ook dc gemeente om medewerking gevraagd. Die heeft een register waar dc bevolking in staat, waarin zc bijhoudt als mensen verhuizen en naar welk adres ze dan gaan. De gemeente heeft niet op ons verzoek gereageerd. Erg jammer." Daarnaast bewees een schoolfoto goede diensten. „Daardoor wisten we alle namen nog die we op Hyves cn Schoolbank.nl moesten intikken. Ook had ik nog een paar oude agen da's waarin namen cn adressen ston den. Op die manier hebben we ze al lemaal gevonden." Astrid herinnert zich Sophie als ccn aardig rustig meisje van 15 jaar. „Nee, een vriend je had ze toen niet. Ze had wel een broer. Die hebben wc evenmin ge vonden. Toen liep het spoor eigenlijk dood." Uiteindelijk bleef er een gezelschap van ruim 20 leerlingen over die het leuk vonden elkaar eens tc ontmoeten en wetenswaardigheden uit te wisse len. Een aantal bleek te zijn uitge waaierd over West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland, en Astrid kon klas genoten verwelkomen die zich in Rotterdam en Tilburg hadden geves tigd. Zo heeft Antoinette Gocnse een kapperszaak in Ossendrecht en werkt Wincttc Papc bij Woonboulevard Poortvliet. Niels de Jonge nam in die plaats het autobedrijf van zijn vader over. We zagen ook Mas Westdorp uit Sint-Annaland die muziek (Het Schorrckoor) als hobby heeft en Ad van Bavel uit Tholcn die bekendheid geniet als trompettist. Uit de gesprekken bleek dat een klein aantal klasgenoten was doorge gaan naar de meao, en ccn enkeling naar de, havo. Het gros van de aanwe zigen was gehuwd en in de loop der jaren waren de gezinnen uitgebreid met doorgaans twee, soms drie kin deren. Astrid: „Maar er zitten ook vrijgezellen tussen. Nee, niemand uil onze klas is overleden. Gelukkig maar." Dc ex-lccrlingcn vinden vrijwel alle maal dat ze op een fijne school heb ben gezeten. Astrid verwoordt dc ge voelens: „De school stond toen waar nu de Vliethof staat, aan de Ten An- kerweg meen ik. In het examenjaar moesten we verhuizen. De school ging dicht en we kregen ruimte in de toenmalige huishoudschool." Streng was het er niet. „De sfeer was gemoedelijk. Gezellig. Straf werd er nauwelijks gegeven. Dat had moge lijk als effect dat we allemaal voor ons examen geslaagd zijn." Wie de reünisten zich nog goed kun nen herinneren is juf Van Brakel, Lerares Frans. Ze voelde zich zater dagavond vereerd door de uitnodi ging. Ze geeft nog steeds Franse les, maar nu in Vlissingen. Astrid: „Als ze binnenkwam was het altijd: Bon jour mes enfants". Zelf gaat Astrid in de vakantie met regelmaat naar Frankrijk. „Door de Franse lessen kan ik in elk geval een Franse krant lezen. Als de Fransen niet tc snel praten, kan ik het ook goed verstaan cn kan ik ook in het Frans reageren." Ze blijkt een van de weinigen te zijn, want de meesten ko men niet verder dan een hartelijk 'Bonjour'. Bij een aantal slaat ook de schoolreis naar Frankrijk in het geheugen ge grift. Samen met juf Van Brakel op een camping, en slapen in ccn tent. Astrid: „Jongens en meisjes keurig apart. Behalve 's nachts. Dan kropen we toch bij elkaar. Nee, zwanger schappen zijn daar niet uit voortgeko men", lacht ze. Wel hebben dc leerlingen er een mooi boekje aan overgehouden. Het werd samengesteld voor Yvonne van Gen- nip - dc schaatser die in het examen jaar drie gouden medailles won op de Olympische winterspelen in Calgary - en staat vol met schoolgebeurtenis- scn cn foto's. De reünisten namen het zaterdag dankbaar in ontvangst. was dal wel te overzien en zorgde de gemeente ook voor dranghekken. Klaassen: „Dat is nog zo, maar we moeten er wel voor betalen. De ge meente zou daar toch een bijdrage aan kunnen leveren. Zo'n braderie is er ook voor de inwoners en niet al leen voor de ondernemers." Nu telt de braderie 150 kramen. Tot 2008 regelden de ondernemers het allemaal zelf. Maar vanaf vorig jaar is het uitbesteed aan een commer cieel bedrijf. Volgens Klaassen wa ren er te weinig ondernemers die er voldoende tijd aan konden besteden. „Een nadeel is datje nu weinig zicht hebt op wat er van buiten komt. Als je het in eigen hand houdt, kun je aan branchebescherming doen. Maar voor zo'n bedrijf geldt ook dat alle standplaatsen gevuld moeten zijn." Van dc opbrengst van dc braderie konden de ondernemers volgen Jan sen de intocht van sinterklaas en de actie die daaraan verbonden was, be kostigen. Ook nu houdt OVT cr wel wat aan over, zegt Klaassen. „We hebben er het vuurwerk van kunnen betalen." Dat vuurwerk is altijd ccn trekker geweest. Het werd geïntrodu ceerd toen de vereniging 25 jaar be stond en leek onlosmakelijk met de Thoolse braderie verbonden te zijn geweest. Een aantal keren ontbrak het spektakel, maar dit jaar was het weer helemaal terug. Wat Jansen mist op de braderie zijn de vismeisjes. „Dat was specifiek van Tholen. Via het visbureau in Rijswijk en het mosselkantoor in Goes werd dat gesponsord. De meis jes waren leerlingen van het jazzbal- lct van Laura Ouwens." Met de komst van Dc Parlevinker in de Visstraat wordt niet alleen de wa terrecreant bediend, ook de inwoners van het centrum kunnen er terecht voor een boodschap. Recreatie, toe risme en cultuur kunnen mensen van over de brug trekken, maar Jansen vindt dat de gemeente wel meer aan het onderhoud van de straten moet doen. „Op sommige stukken staat hel onkruid zo hoog dat jc dc gevels niet meer ziet." Volgens Klaassen is het moeilijk om toeristen naar hel centrum te trekken omdat ze niet in staat zijn om in hun eerste levenbe hoeften te voorzien. Hij wijst op het openen van dc campcrplaatsen op de haven. Leuk en aardig maar de gas ten konden - voor dc Parlevinker - niet eens om een plakje kaas. „Zie moesten toch weer dc auto in om naar dc supermarkt buiten het cen trum tc gaan." Wat van groot belang is voor de hui dige ondernemers in de binnenstad is dat ze elkaar steunen. Klaassen: „Saamhorigheid. Samen één. Er zijn ondernemers die vooral met hun ei gen winkel bezig zijn. Daar maak ik me wel zorgen om. Het is zaak om de leden actief te houden. Daar gaat veel energie in zitten. Hel werkt soms wel een demotiverend. Ik zie het nu ook weer met de voorberei ding van de moonlight shopping. Die wordt zaterdag gehouden. Het kost moeite om ze bereid te krijgen om wat extra's te doen. Maar wil jc in Tholcn overleven, dan zullen we er als winkeliers voor moeten gaan." Het bestuur bestaat uit vier leden. Klaassen is voorzitter, Ard Mast is penningmeester, Pieter Verhoef en Bianca Heusenveldt zijn bestuursle den. De functie van secretaris is vacant. Kees Bal van het gelijknamige autobedrijf in Tholen en Marcel van Tie nen uit diezelfde plaats zijn zaterdagavond benoemd tot ereleden van de Ondernemersvereniging Tholen (OVT). Bal is 40 jaar lid en Van Tienen, voormalig eigenaar van de dierenspeciaalzaak in Tholen, heeft eveneens een respectabele staat van dienstBeiden vormen met mevrouw J. Aal- brechtse, Niek Jansen en Rietje Bijl nu de volledige lijst van ereleden en de oproep van burgemeester W. Nuis om onder de Thoolse winkeliers vooral saamhorigheid te betrachten, is hen uit het hart gegrepen. Het ceremonieel vond zaterdagavond plaats in Meulvliet waar de OVT haar 50-jarig beslaan vierde. Dc burge meester opende het halve eeuwfeest en hamerde op saamhorigheid binnen de vereniging. „Alleen als je alles sa men doet, sta je sterk tegenover dc concurrentie", wist Nuis zeker. „Blijf een club. Niet alleen aan jezelf den ken of je niet bekommeren om ande ren. Zorg voor samenwerking", riep hij de circa 50 bezoekers op. Een oproep die niet aan dovemans oren was gericht, want afgelopen maandag vergaderde het bestuur van OVT en stond die saamhorigheid pontificaal op dc agenda. Besloten werd tc inventariseren wat er onder de leden van de OVT leeft. Voorzitter Toine Klaassen: „Met de uitkomsten van dat onderzoek gaan we een plan van aanpak opstellen. Een aanpak die onze concurrentiepositie en onze sa menwerking moet versterken." Klaassen stak overigens zijn teleur stelling over de opkomst zaterdag niet onder stoelen of banken. „Van de circa 50 gasten die we mochten ver welkomen, bestond slechts dc helft uit leden van dc vereniging. Een aan tal had aangegeven andere verplich tingen te hebben, maar van een ander aantal hebben we taal noch teken ver nomen." Dat nam niet weg dat de aanwezigen een geweldige avond beleefden. Dc verschillende programmaonderdelen, op humoristische wijze aan elkaar gepraat door Leo Troost, werden aan gevoerd door foto's van 50 jaar OVT. Zo werden via de zoekmachine Google en uit dc archieven van dc echtgenotes van vroegere bestuursle den, veel oude prenten achterhaald. Waaronder dc eerste intocht van sin terklaas in Tholen. De kenners wisten dat de mijter werd gedragen door een neef van dc heer Heuseveldt, de toen malige voorzitter. Dat betekende het eerste half uur ademloos kijken naar de prenten uit het verleden. Daarna kwamen de ton gen los. Ken je dat nog? Herinner jc jc dat nog? Waar was dat ook alweer? Verder werd duidelijk dat tijdens de oprichting van de OVT slechts een handvol middenstanders zich had aangesloten. En die zaten ook alle maal in het bestuur, weet Toine Klaassen uit overlevering. Toen dc verenging enkele jaren later ruim 40 leden telde, werden de dis cussies tijdens vergaderingen feller. Over de verplichte winkelsluiting bij voorbeeld. „Daarover was geen een heid." Zaterdagavond passeerden namen als Dc Bruin. Heusevelt en Tichem dc revue. Maar ook die van Kees Bal en Marcel van Tienen. Klaassen om schreef het jongste erelid Bal als een man van weinig w(x>rden. „Maar wat hij zegt, kan wel eens explosief zijn. Kees Bal stelde zich niet graag op de voorgrond. Altijd organiseren cn sjouwen. Net als Marcel van Tienen. Die ïs nu met vakantie. Maar die is ook altijd voor de vereniging in de weer. Vooral buiten beeld." Bal stond perplex. Klaassen: „Hij keek zo verslagen. Maar even later gaf hij aan buitengewoon vereerd te zijn met de aanstelling." Veel verschil met 50 jaar geleden is er volgens Klaassen niet. „Het doel is nog steeds het organiseren van activi teiten voor de bevolking van de ge meente Tholen. Dat was eerst de sin- Kees Bal. tcrklaasintocht. Daar zijn moonlight- shoppen. de havenfeesten, dc brade rie en dergelijke bijgekomen. Daar mee proberen we op Tholen dc middenstand overeind tc houden en de concurrentie met Steenbergen, Roosendaal en Bergen op Zoom aan te gaan. Die concurrentie gaan we ook aan door het bieden van service en kwaliteit", weet Klaassen zeker. Hij geeft een voorbeeld. „Als iemand op basis van een advertentie naar Roosendaal rijdt om een artikel te ko pen cn het is er niet of niet meer, kun je verder dc pot op. Thoolse onderne mers bieden dan aan het artikel als nog te bestellen." Als bij' toverslag gaat bij de verslag gever dc telefoon. Een boekhandel in Roosendaal bood een bock te koop met een fikse korting. Ter plaatse blijkt dal het boek was uitverkocht. „Volgende keer beter", klonk het on geïnteresseerd vanachter de balie. Hetzelfde boek was ook in Sint-An naland in dc boekwinkel te koop. „Een telefoontje naar dc uitgever en het wordt opgestuurd", zegt de ver koopster. Het telefoontje bevestigt dat we de lectuur kunnen komen af halen. En dat bedoelt Klaassen met service. Tijdens de onlangs gehouden brade rie maakte hij zich desondanks zor gen om de omvang van de midden stand op het eiland. Te veel inwoners laten zich nog verleiden over de brug hun inkopen te doen. Als gevolg daarvan sluiten hier de zaken en drei gen dc winkelpanden te worden om gevormd tot woonhuizen. „Nee. Daarover hebben we tijdens dc vie ring van ons 50-jarig bestaan niet met het gemeentebestuur gesproken. Maar dat komt nog wel." Marcel van Tienen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2009 | | pagina 5