De Schutse 1000 euro meer dan vorig jaar Plaatselijk nieuws 2 EENDRACHTBODE, I)E THOOLSE COURANT Donderdag 15 oktober 2009 Jongeren zingen Inbraak kantine Klaverjassen Bezoek Dalemhof Open huis Ter Tolne Rommelmarkt Receptie Concordia Liefde in jeugddienst Poëzie niet begrijpen Afsluiten Hiksedijk BEZORGER Parkeerverbod Kalisbuurt Deurloo op dreef Mediteren Herbestrating Patrijzenweg Theaterspektakel en herindeling Vakantiebijbelweek Cv Geslacht in eigen slagerij GS Inspraak havengebied Geen subsidie starterswoningen Linsey zingt bij Cor Bakker Collecte voor molen Boekenweeklied Chinese schilderdag Inloopochtend 't Schakeltje Oliebollenactie Tender jeugdzorg Man pakt mes Verkoping Ondanks minder bezoekers bij dagactiviteitencentrum Oud-Vossemeer ^3 Bestel-/Bedrijfsauto's Verhuur Lampionoptocht 1 Opruimen Agenda j Nierstichting V Tholen Het kinderkoor cn het meisjeskoor Jcdaja uit Nicuwerkerk werken za terdag mee aan een concert van jon gerenkoor Hananja. De avond begint om half acht in de kerk van de Ge- ref. Gemeente aan de Ds. G.H. Ker stenstraat. Hananja staat onder lei ding van Bram Bout. Deze speelt, afwisselend met Henriëtte de Bat, ook de piano. Cccs v.d. Maas ver zorgt de orgelbegeleiding, Jolanda Braam speelt dwarsfluit. De beide Nieuwerkerkse koren worden geleid door Henriëtte de Bat, terwijl Bram Bout de begeleiding op orgel en piano verzorgt. Deze avond wordt er gecollecteerd voor de stichting Bij zondere noden. Op sportpark De Bent is zaterdag morgen rond zeven uur geprobeerd in te breken in de kantine van Tho- lensc Boys. Er werd een ruit ver nield, maar er is niets weggenomen. Herman Oldenburg heeft de klaver- jaswedstrijd gewonnen van Stad Tholen. Hij behaalde donderdag 5469 punten. Tweede was Joan Kon met 5293 p. 3.Monigue Kijzers 5208 p, 4. Magda Noordijke 4995 p en 5. Han Visser 4720 p. De dames van de NBvP Vrouwen van Nu begonnen het seizoen met een bezoek aan de Dalemhof bij Ten Anker. Ze werden allerhartelijkst ontvangen door vestigingsdirecteur Zielstra. Hij gaf met behulp van een PowerPoint presentatie een verhel derende uitleg over de mogelijkhe den die er zijn voor wonen op je ou de dag. Zo zijn er appartementen te koop. maar ook te huur. Voor beide woonvormen is er aanvullende zorg mogelijk. De dames kregen de gele genheid om enkele woningen te be zoeken. Uiteraard ontbrak een kopje koffie niet. Op 28 oktober staat er een cabaret voorstelling voor alle afdelingen in de gemeente op het programma. De ze wordt gehouden in Sint Philips- land. Ter Tolne houdt dinsdag open huis in de school aan de Molenvlietsedijk -1 9. Tussen een cn drie uur 's middags zijn belangstellenden welkom. Leer lingen van groep 8 leiden hen rond langs de groepen, zodat ze een in druk krijgen van de gang van zaken op de openbare basisschool. De be zoekers kunnen ook vragen stellen. Informatie over Ter Tolne is verder te vinden op de website www.oc- lho.nl (naam van de school aanklik ken). In het voormalige Timpagebouw aan de Wattstraat wordt zaterdagmorgen van negen tot een uur een rommel markt gehouden (ingang zijdeur tegenover Renaultgarage). De op brengst is bestemd voor de Reho- bothkerk van de Geref. Gemeente. Tegelijkertijd wordt ook een tweede hands kledingbcurs" gehouden. De koninklijke muziekvereniging Concordia houdt op zaterdag 7 no vember in Meulvliet een receptie ter gelegenheid van het 125-jarig be staan. De receptie wordt gehouden van half zeven tot half acht, vooraf gaand aan het jubileumconcert Hol- landia. In de jeugddienst die zondagmorgen om tien uur in de Ichthüskerk wordt gehouden, gaat het over iets dat elke jongere bezighoudt: liefde. Ze kun nen er onverschillig over doen, maar diep in hun hart verlangen ze naar iemand bij wie ze zichzelf kunnen zijn, met wie ze intieme dingen kun nen delen. Zijn nieuwsgierig naar seksualiteit, onzeker over verkering en alles wat daarbij komt kijken. Le den van de jeugdclubs Doordouwers en KZN, en de catechisatiegroep, hebben - anoniem - aan een onder zoekje meegedaan. Hoe denken an deren over seksualiteit in of buiten het huwelijk? Worden jongeren ver leid of gepusht tot pikante dingen? De uitkomsten van deze en andere vragen worden in de jeugddienst be kendgemaakt. En er is aandacht voor God. die heel waardevolle dingen over de liefde heelt te zeggen. De poëzie staat centraal op een avond die woensdag wordt gehou den in het gebouw van de NPB aan de Oudelandsestraat. Inleidster Mie- kc Grcver heeft een keuze gemaakt uit het werk van een tiental dichte ressen; toegankelijk cn minder toe gankelijk, maar altijd boeiend. Er worden gedichten gelezen, naar ge dichten geluisterd cn over gedichten verteld. Aanleiding voor de bijeen komst waren de honderdste geboor tedag van de dichteres M. Vasalis en de uitgave van een bloemlezing van het werk van Hagar Peeters. Me vrouw Grcver noemt hel een misver stand dat men poëzie moet begrij pen. 'U mag een gedicht ook mooi vinden zonder dat u er iets van be- I t grijpt. U mag commentaar geven cn vragen stellen, maar dat hoeft niet'. De bijeenkomst begint om half acht. Oud- Vossemeer Op een inloopavond begin juli bleek al dat veel mensen het afsluiten, voor het verkeer, van een stuk Hik sedijk niet zien zitten. Ze meenden dat de situatie dan gevaarlijker zou worden. Het moet blijven zoals het is, concludeerde waterschapsbe stuurder J. de Jager uit Anna Jacoba- polder toen al. De bedoeling was ei genlijk, om het verkeer via de op- cn afritten van de nieuwbouwwijk Wel hoek te leiden en zo de snelheid eruit te halen. Via een brief aan het dagelijks be stuur van waterschap Zeeuwse Ei landen hebben ook enkele agrariërs, een transportbedrijf, aardappelhan- dcl cn enkele loonbedrijven bezwaar gemaakt tegen het afsluiten van de doorgaande route. Deze wordt door veel landbouwverkeer gebruikt. Ze voeren aan dat remmend cn optrek kend verkeer de bewoners geluids overlast zal bezorgen. Dal dit rem men en optrekken leidt tot een hoger brandstofverbruik, daardoor meer uitstoot en dus luchtvervuiling. Ver der is de verkeersveiligheid in het geding omdat nogal wat kinderen aan de rand van de wijk spelen. De bezwaarmakers wijzen op het gevaar dal hei verkeer uitwijkt naar de Nicuwcweg, een weg die niet ge schikt is voor zwaar verkeer én waar nogal wat inwoners met hun hond wandelen. Omrijden via Onder de Molen vinden ze geen optie omdat het daar al druk is en dit weggedeel te geen grote landbouwvoertuigen aan kan. In de commissie waterkeringen en wegen van het waterschap kreeg hoofdingeland C. Koopman uil Sint-Maartensdijk onlangs te horen dat de brief eerst ambtelijk wordt afgehandeld. Er is inmiddels over legd tussen gemeente en water schap. Na hel raadplegen van direct belanghebbenden zal aan het dage lijks bestuur van Zeeuwse Eilanden een voorstel worden voorgelegd dat een oplossing biedt voor de proble matiek. gevraagd op donderdagochtend voor de Eendrachtbode in Oud-Vossemeer. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via telefoon 657007 of e-mail: sollicitatie® 'eendrachtbode.nl Voorjaar 2010 wordt, afhankelijk van de weersomstandigheden, de Kalisbuurt heringericht. Het bestek moet nog gemaakt worden, maar binnenkort wordt het ontwerp naar de bewoners gestuurd. De straat vol doet niet meer aan het vereiste kwa liteitsniveau. In de ontwerpfase is op enkele momenten door middel van een enquête de mening van de inwo ners gevraagd. Daaruit bleek een duidelijke voorkeur voor parkeer- in plaats van groenvoorzieningen. Men reageerde enthousiast op de ge vraagde medewerking voor het af koppelen van het regenwater. Na de herinrichting gaat dat niet meer naai de rioolzuivering. Uit verschillende varianten hebben b. en w. de voor keur van de bewoners gekozen. Het voetpad aan de oneven zijde wordt minimaal 1,50 meter breed. Hier door is de bereikbaarheid voor het langzaam verkeer volgens b. en w. optimaal en wordt het woongenot aanzienlijk verbeterd. De rijbaan wordt 3,40 meter breed en er komen 8 parkeerplaatsen bij. waardoor het totaal op 47 komt. Om de doorstro ming van het verkeer zo optimaal mogelijk te houden, komt er een par keerverbodzone in de Kalisbuurt. Il legaal parkeren buiten de vakken is er straks niet meer bij. In de eerste bekerronde van biljart vereniging De Treffers speelde Arno Deurloo de kortste partij in 17 beur ten, de hoogste serie met 15 caram boles cn het hoogste gemiddelde met 3,706. De partijwinnaars gaan door naar de volgende ronde. De uit slagen: -P. Goossens-H. van Daalcn 8,437-10; R. de Jonge-A. Deurloo 5- 10; P. de Leeuw-JHommel 6.333- 10; W. Bosch-C. Burgers 10-8,772; K. Hommel-A. Hommel 9,545-10; T. de Rcus-L. van Wezel 10-7,083. Keu's Zat werkte de tweede ronde af van de onderlinge competitie. Daar in speelde Robert de Jonge met 21 beurten de kortste partij, terwijl Ad Havermans met acht caramboles de hoogste serie liet noteren. De uitsla gen: J. Kruf-P. de Ronde 10-8,4; A. Havcrmans-T. van Micrlo 10-6; B. Suurlant-R. de Jonge 5,641-10; M. Reijngoudt-N. Rooijakkers 10- 4,333. Belangstellenden kunnen kennisma ken met meditatie door op dinsdag avond in De Vossenkuil een keer gratis mee te doen aan een les. In het dorpshuis wordt, onder leiding van een ervaren trainer, een serie medila- tielesscn gegeven 'van over de hele wereld'. Deelnemers leren te ont spannen. ze worden rustiger, gaan helderder denken en slapen beter. Het is het positieve effect dat medi teren heeft op gezondheid en gene zing van hel lichaam. Ook versterkt meditatie het 'immuunsysteem. In formatie bij LocsAmbrosius, tel. 06-18257903. De Patrijzenweg wordt voorjaar 2010 hcrbcstraat als het weer dat tenminste toelaat. Het karwei is lang niet zo ingrijpend als in de Kalis buurt. Het definitieve ontwerp van de hcrbcstrating zal binnenkort naar de bewoners van de Patrijzenweg worden gestuurd. Er moet nog een bestek gemaakt worden. De tijd rond de gemeentelijke herin deling op Tholen vormt de achter grond voor het theaterspektakel 'Het geheim van Vosmeer', dat in de week van 5 tot en met 8 mei wordt opgevoerd in de open lucht. De her indeling - die I juli 1971 een feil werd - bracht het dorp destijds da nig in beroering. Het stuk is echter geen zwaar toneel, maar een luchtig stuk met daarin ook veel zang, cn met een hoog amusementsgehalte. Dal lichtte schrijver/regisseur Jan Koning vorige week toe bij het over handigen van het script aan voorzit ter Bas Quist van de werkgroep cul tuur en evenementen van Vosmeer 600. Deze stichting bereidt de vie ring voor van het 600-jarig bestaan van het dorp. Daarbij moet het thcaterspcktakel een van de hoogte punten worden. Bijzonder is in ieder geval, dal de N.V. Ambachtsheerlijk heid Oud- cn Nieuw-Vossemeer en Vrijbcrghc - belangrijke sponsor van de viering - een speciale gala avond krijgt niet opvoering van het spektakel. Jan Koning - eerder betrokken bij de productie van Sint Atlantis in Sint- Annaland - regisseert 'Het geheim van Vosmeer', daarbij geassisteerd door Eric van Hees van toneelver eniging Sint Joseph. Voor begelei ding op muzikaal gebied zijn OVM- dirigent Ivo Kouwenhoven cn zanglerares Ester van der Linden uit Sint Philipsland erbij betrokken. Nog steeds kunnen zich mensen, van alle leeftijden, aanmelden om mee te doen aan het spektakel. Met name - jonge - mannen zijn welkom. Ko ning: „Ze moeten zich niet laten af schrikken. Iedereen kan qua toneel en zang vaak meer dan men denkt." In november houdt hij audities om kennis te maken met de acteurs en actrices, cn een inschat» ng te maken van hun kwaliteiten. (7p basis daar van worden de rollen verdeeld. De repetities beginnen in januari. 'Kom maar op!' is het thema van de vakantiebijbelweek die op 27, 28 cn 29 oktober wordt georganiseerd voor kinderen van de basisschool. Zij kunnen elke dag onder meer lui steren naar een verhaal uit de Bijbel, samen zingen cn knutselen. De va kantiebijbelweek wordt gehouden in de School met de Bijbel De Ark; op dinsdag cn woensdag van 10 tot 12 uur, cn op donderdag tot twee uur want dan worden nog pannenkoeken gegeten. Wie mee wil doen, kan zich i i Donderdag, vrijdag en zaterdag Maandagdinsdag en woensdag I Magere runderlappen of sucade 1 kg 8,50 Ribkarbonade 1 kg 6,00 Verse kipschnitzels 500 gr. 4,50 I Biefstuk reepjes 250 gr. 3,95 I I I I I Riblappen Verse drumsticks Saucijzen Slavinken 5 halen Beenham 100 gram 1,39 Gekookte worst 150 gram 0,99 Katenspek 100 gram 1,00 Selleriesalade 100 gram 1,00 1 kg 7,95 1 kg 3,95 1 500 gr 3,00 4 BETALEN! I I I I I Voor lekker vlees, mals en mager moet u zijn bij uw echte slager SLAGER Voorstraat 48 Sint-Annaland Tel. 0166-652448 Advertentie I.M. tot 20 oktober opgeven bij Jcanct Nagtegaal. Voorstraat 9. tel. 0166- 673079. Sint-Annaland Dinsdagavond vindt in de Wcllcvac- le een inspraakbijeenkomst plaats over het project havengebied en de bestemmingsplannen Havcnplcin cn havenplcatcau. De plannen liggen tot en met 29 oktober ter inzage cn zijn een uitwerking van de struc- tuurvisie voor het havengebied. Hei bestemmingsplan Havenplein is het deel dat begrensd wordt door de voormalige Klippelstraat, de Spuistraat en de Havcnwcg/haven- platcau. Hierin zijn onder meer het voormalige bedrijventerrein en de plek voor de supermarkt opgeno men. Het is globaal van opzet.om dat het uitvoeren verspreid wordt over een aantal jaren. Voorrang wordt gegeven aan de bouw van een woonzorgcomplex en de vervanging van de bestaande supermarkt. Wat het havenplateau betreft, is het hele buitendijkse gebied opgeno men. inclusief het chaletpark. Krab- benkreek. jachthaven en het terrein voor de bedrijven die op de water sport zijn gericht. In hel plan is nog steeds voorzien in een hoge woon toren en drie lagere appartementen gebouwen. De avond duurt van ze ven uur tot half tien. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben dinsdag een subsidie voor 8 starterswoningen van aannemings bedrijf Deurloo afgewezen. Volgens de provincie is het project niet gele gen binnen een bestaand bebouwd gebied, maar is er sprake van een nieuwbouwwijk. „Wij beoordelen uw project positief, maar helaas voldoet het niet aan de voorwaar den", schrijft de provincie. Aanne mer Paul Deurloo uit Tholen zegt dat de subsidieafwijzing het project niet in gevaar brengt. „Er komen nu alleen wat minder extra duurzame voorzieningen in. Wel zonneboilers en in een paar huizen ook een warmtepomp." Overigens komen er volgens Deurloo totaal 10 huizen in Vroonstede. Alleen de twee hoek woningen hebben een kavel van 300 m2 en worden niet als starterswo- ning aangemerkt omdat die duurder zijn dan 180.000 euro, hel maxi mum dat de gemeente aan subsidie verlening stelt. De aannemer wil in januari beginnen. „Er zijn monde ling al 9 huizen verkocht; het is een uniek plan." Linsey Maasland treedt woensdag op met Cor Bakker, orkestleider bij tv-programma's van Paul de Leeuw. Linsey is een van de zangeressen bij Kir Royal en is geselecteerd om te komen zingen voor leden van Rabo bank Het Markiczaal tijdens een ex clusieve muziekavond in De Maagd in Bergen op Zoom. De bank deed een oproep voor muzikaal talent uil de regio Bergen op Zoom, Halste ren. Steenbergen en kreeg volgens Linsey 90 aanmeldingen. Hoewel ze tegenwoordig in Roosendaal woont, werd ze samen met 14 anderen tóch geselecteerd om met Cor Bakker op te treden. Stichting Molen de Vier Winden houdt volgende week, van maandag lot en met vrijdag, een collecte in het dorp. De inzameling komt ten goede aan de restauratie van de mo len aan de F.M. Boogaardweg, die momenteel in volle gang is. Het hui dige tekort op de begroting is 18.000 euro. De stichting hoopt op veel sympathie voor dit project en een gave. Voor de collecte is een vergun ning verstrekt door de gemeente Tholen cn deze wordt uitgevoerd dooreen dertigtal vrijwilligers. Op de Cascmbrootschool is de Kin derboekenweek geopend met een boekenwceklied. Dit lied, gecompo neerd door een van de leerkrachten, werd begeleid door het Kasembroot Kinderboekenweek Keukenorkest, naar aanleiding van het thema Aan. tafel. Alle kinderen sloegen op keu kengerei om het lied te begeleiden. Twee koks sloegen de maat. Na dit lied gingen de kinderen naar de klas. Alle dagen van de Kinderboeken week staan in het leken van het the ma. Alle groepen brengen een be zoek aan bakker Van der Maas om marsepein te maken cn ze lezen heel veel boeken over dit onderwerp. Morgen maakt de hele school, ter af sluiting. een fruitsalade. Jos Boogaard organiseert 24 oktober een Chinese schilderdag in haar kunstatelier in de Anna van Bourgon- diëstraat. Ruomci Tan geeft van kwart over tien tot kwart over vier les in de Chinese schildertechniek. Ze maakt de cursisten wegwijs met speciale Chinese penselen, inkt en verf op rijst papier. De gevorderden maken een panorama op een lang, van rijstpapier gemaakt. Chinees harmonicabock. De christelijke peuterspeelzaal 't Schakeltje houdt woensdag van ne gen tot elf uur een inloopochtend. De peuterspeelzaal aan de Hoender- weg is bedoeld voor kinderen vanaf twee jaar. Ze leren in een ontspan nen sfeer bezig te zijn met andere kinderen, samen spelen cn delen, en de spraak- en taalontwikkeling wordt bevorderd. De christelijke identiteit komt aan de orde door te bidden en te zingen, en het voorle zen van Bijbelverhalen. Tafeltennisvereniging Smash houdt zaterdagmorgen een olicbollenactie ten bate van de club. De leden ko men tussen negen en twaalf uur met warme oliebollen van bakker Slager aan de deur. In het gemeentehuis ligt de elfde wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied ter inzage. Dit in ver band met de plannen van Tender jeugdzorg voor activiteiten hi de voormalige woning van de familie J.C. Gocdegebuure-Rijnbcrg aan de Molcndijk.41. Een hele politiemacht kwam zater dagmiddag op de been om een be woner van de Bicrcnsstraat aan te houden. Hij zou binnen de boel kort en klein geslagen hebben en familie leden de toegang hebben ontzegd. Die belden om medische hulp, maar omdat de man verward en opstandig was, werd de politie erbij gehaald. Toen hij met een mes dreigde, trok ken de agenten in uniform zich te rug. „De man was erg agressief cn voor geen enkele rede vatbaar", al dus een politiewoordvoerder. Er werd assistentie gevraagd van de re gionale ondersteuningsgroep, waar na drie politiemannen in burger, elk in een gewone auto arriveerden. Die deden kogelvrije vesten aan, zoals de geüniformeerde agenten dat al eerder hadden gedaan. De Bicrcns straat was anderhalf uur in beide richtingen afgesloten tussen de F.M. Boogaardweg en de Schoolstraat. Nadat de man uit zijn woning was gehaald, werd hij in Middelburg in het huis van bewaring vastgezet. De volgende dag werd hij echter al overgedragen aan de geestelijke ge zondheidszorg, waar hij ook al eer der onder behandeling was. Stavenisse Vrouwenvereniging Niet in eigen kracht houdt woensdag van half drie tot half zes haar jaarlijkse verkoping in verenigingsgebouw De Schuil plaats. Er wordt van alles te koop aangeboden, zoals babbelaars, fruit, koekjes, kaarten, enveloppen trek ken. grabbelton, cadeautafel, raad- spelletjes en er is een verloting. Ver der zijn er verschillende activiteiten Op tk' regenachtige verkoping van De Schutse worden ook oliebollen verkocht. De verkoping van dagactiviteitencentrum I)e Schutse Zeeland in Oud-Vossemeer heeft 1006 euro meer opgeleverd dan vorig jaar. „In 2008 ontvingen we ongeveer 10.000 euro, zaterdag leverde de verkoping, ondanks minder be zoekers, 11.000 euro op", aldus een verheugde organisator Huib Dorst. Hij erkende dat het weer de verkopen parten had gespeeld. „Het was minder druk dan vorig jaar. Maar een aantal standhouders heeft meer afgedragen dan het percentage dat was afgesproken. Ook hadden we enkele nieuwe kraamhouders. Zoals de curiosa en de kaarsenmakerij." Zodra het ging regenen, maakten bezoekers gretig gebruik van de mogelijkheid het gebouw van De Schutse te bekijken. Ze be zochten de werkplekken van de bewoners en maakten kennis met de manier waarop binnen met groepen wordt gewerkt. Buiten kwam het water soms met hakken naar beneden, waarvan onder meer de boekenstand last had. De stand, beheerd door de familie Van Belzen uit Arnemuiden, staat al sinds jaar en dag met een uitgebreide collectie lectuur in Oud-Vossemeer en de familie had het er druk mee. Om de haverklap moesten natgedrup- pelde ruggen van boeken worden afgedroogd. Dat deed aan de populariteit ven het leeswerk niets af. Jeugddromen werden weer levend bij het zien van de uitgebreide collectie boeken van Arendsoog en Witte Veder. De schrijver J. Nowee deed bijna een halve eeuw geleden menig jongenshart sneller kloppen bij het Predikbeurten lezen van de avonturen in De bende van de blauwe bergen en Schoten om middernacht. Bijzonder waren twee dikke pillen van de Friese predikant Wilhelmus A Brakel (1635- 1711), gedrukt in 1717. Hij schreef Redelijke Godsdienst, dogmatiek voor gewone kerkle den. Vooral populair bij lidmaten van de Gereformeerde Gemeente en de Hersteld Her vormde Gemeente. Een dogmatiek geeft richt ing aan denken en geloven van mensen en Brakel schreef toepassingen voor het gebruik in het dagelijkse leven. De heer Van Belzen bood de werken uitgevo erd in gotisch schrift, te koop aan voor 80 eu ro. Nieuwe drukken, zo bleek uit informatie, zijn er ook. Die kosten dan minimaal 40 euro meer. Zondag 18 oktober THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 cn 18.30 u. ds. Meijer. HERSTELD HERV. GEMEENTE 8.30 u. ds. v.d. Want, Schiedam. 18 u. ds. Hoek, Hoevelaken. HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. Van Popcring, Aalsmeer. GEREF. KERK 10 u. ds. Broere. jeugddienst. CHR. GEREF. KERK 10 u. ds. Den Boer. 18.30 u. ds. Van Vuurcn. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30u. leesdienst. CHRISTENGEMEENTE 10 u. dhr. Lemmcns. R.K.-KERK zo 11 u. eucharistieviering. VR1JZ. GEL. GEM. N.P.B. 10.30 u. da. Punt. OlID-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. (H.A.) en 18.30 u. ds. Scheur water. GEREF. KERK 10 u. ds. Hoffman. Halsteren. CHR. GEREF. KERK 10 u. leesdienst. 15.30 u. ds. Den Boer. GEREF. GEM. IN NED. 10. 14.30 en 18.30 u. leesdienst. di 20/10 19.30 u. ds. Geuze. R.K.-KERK vr 9 u. eucharistieviering, zo 9.30 u. eucharistieviering. SINT-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Versluis. 18 u. ds. Lammers. Ridderkerk. HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 u. ds. Hoek. 16 u. kand. Donselaar. GEREF. GEM. 9.30. 14 en 18 u. leesdienst. 'GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Zeedijk. 18 u. kand. Lugthart, Dirksland. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. SINT-MAARTENSDIJK HERSTELD HERV. GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Joppe. HERV. GEM. REHOBOTH 10 u. dr. v.d. Graaf, Rotterdam. 19 u. ds. Reehorst. OUD GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 cn I8.30u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.30 cn 18.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 cn 14.30 u. ds. Van Kooien. GEREF. GEM. 9.30. 14 en 18 u. leesdienst. wo 21/10 19.30 u. ds. Bakker. VRIJE HERVORMDE GEM. 9.30 en 14.30 u. ds. v.d. Slccn. POORTVLIET HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 cn 18 u. ds.- Gielen. GEREF. KERK 10 u. ds. Reehorst, St.-Maartens dijk. 14.30 u. ds. Broere. GEREF. GEM. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. SINT-PHIL1PSI \\l) HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. kand. Kooij, Barendrccht. 17 u. kand. De Groot, Oud-Bcijer- land. GEREF. GEM. 9.30 u. leesdienst. 15 u. stud. Mulder. OUD GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en I8.30u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. (B.V.) 10 en 18 u. ds. Van der Meer. JU OBPOLDER GEREF. KERK 10 u. kand. Timmers, Dordrecht. voor jong en oud. 's Avonds wordt vanaf zeven uur onder een gezellig samenzijn de uitslag van de verlo ting bekendgemaakt. Nieuw en gebruikt alle merken. Ook voor onderhoud en reparatie. luxe-, bedrijfswagens en personenbussen. Bovag autobedrijf NIEMANTSVERDRIET Poortvliet, tel. 0166-612680 Advertentie I.M. In het programma van 410 jaar Stave nisse staat morgenavond een lam pionoptocht gepland. Kinderen tot 12 jaar kunnen om zes uur pannenkoe ken eten in De Stove, waarna ze om half zeven hun meegebrachte fles gaan omtoveren tot lampion. Samen met muziekvereniging Euterpe wordt om kwart over zeven een rondgang gemaakt door het dorp, die een uur later wordt afgesloten met een kin derdisco tot half" elf. Opgeven kan bij Sanne Plasmaris via tel. 720380. Weekenddiensten HUISARTSEN Huisartsenpost Bergen op Zoom c.o., lel. 0164-273855 (Paracelsuslaan 2), ma t/m vr 17-8 u., za en zo. TANDHEELKUNDIGE HULP 0900-82637456. APOTHEEK THOLEN Vliethof 8, za 11-12 u. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11.30-12 u.. Poort vliet za 8.30-9 u., tel. 0166-662596. KRAAMZORG Verloskundigen: Maatschap Steen bergen: tel. 604969. Sifra: 604664. Dé Provinciale Kraamzorg, tel. 0113-224000. Bevallingenlijn tel. 0113-224022 (24 u.p.dag). Homccare (24 u. per dag), tel. 0113- 232924 of 0115-615595. HOOGWATERSTANDEN Donderdag 15 t/m vrijdag 23 okt. donderdag 15 1.42-14.07 vrijdag 16 2.39 - 15.02 zalerdaa 17 3.27 - 15.42 zondag 18 4.09 -16.22 maandag 19 4.52 - 17.05 dinsdag 20 5.29 -17.42 woensdag 21 6.07 -18.22 donderdag 22 6.39 - 18.57 vrijdag 23 7.12 -19.32 zo 18/10 7.33 NM Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten later. Voor uitgebreidere informatie bel hel KNMI tel. 0900-9771. Smcrdiek Leeft gaat morgen (vrij dag) samen met de leerlingen van De Rieburch cn de Juliana van Slol- bergschool straten eil plantsoenen opruimen. Om kwart over een wordt begonnen bij de Juliana van Stol berg. Om dezelfde tijd geeft Roland van Tilborg een natuurles in De Rie burch. Daarna om kwart over twee op de Juliana van Stolbergschpol. ZIE VERDER PAGINA 15 THOLEN 17 okt t/m 13 nov Tentoonstelling bezetting en bevrijding Tholen in WOII, gemeentehuis. 23 okt t/m 20 nov Nederland Leest, diverse activiteiten, bibliotheek. 24 okt Jubileumconcert VZOS. Hervormde Kerk. 19.30 u. 7 nov Concordia Hollandia, jubi leumconcert Concordia, Meulvliet, 20 u. 17 okt Rommelmarkt, Ger. Gem., voormalige Timpa, 9-13 u. 17 okt Open archievendag, gemeen tehuis, 10-16 u. 17 okt Moonlightshopping, cen trum. 18-21 u. 17 okt Concert jongerenkoor Ha nanja e.a., Geref. Gcm, 19.30 u. 21 okt Open middag De Watervlo, educatief schip. Haven, 13-16 u. 21 okt Poëzieavond, NPB. 19.30 u. OUD-VOSSEMEER 17 okt Inloopochtend De Pluus, peuterspeelzaal, 10-10.30 u. 17 okt Emilia Kirova en Tzigani, zi- geunermuziek, Uit op Tholen, de Vossenkuil, 20.15 u. SINT-ANNALAND t/m 31 okt Exposities Oud speel goed en Hoe de was was, streekmu seum De Meestoof. Biercnsstr., di t/m za 14-17 u. 16 okt Hollandse avond, café Ha venzicht, 22 u. 19 okt Start Bictcntocht, traditione le zeiltocht. Haven, 8.30 u. 20 okt Lezing WOII, heemkunde- krijg. De Wellcvaete 19.30 u. 24 okt Chinese schilderdag, atelier Jos Boogaard, 10-15-16.15 u. 27 okt Natte laarzentocht, wande ling slikken en schorren. VVV Tho len, start eind Sluispolderwcg 14 u. STAVENISSE 16 okt Lampionoptocht. SAS, start Stove 19.15 u. 20 okt Jongercnraadsvergadering. De Stove, 19.30 u. SINT-MAARTENSDIJK 15 okt Alg. ledenvergadering Rode Kruis afd. Tholen/St. Philipsland, kantine gemeentcwerf, 20 u. 17 okt Zangavond, Maartenskerk, 19.30 u. SCHERPENISSE 24 okt Turcglurcn, wandeling Scherpenissepolder, VVV Tholen, start Platteweg/Gatwcg/Schoond.wcg 13.30 u." POORTVLIET 21 okt Ouderenmiddag over Zeeuw se boerderij, 't Ouwe Raed'uus, 14- 16 u. SINT PHILIPSLAND 28 okt Eilandclijke avond platte landsvrouwen. De Wimpel, 20-23 u. -t-fi lm+++fi 1 m+++fi I m+++fi I m+ C1NEM'ACTUEEL Bergen op Zoom: De Storm - do en ma t/m wo 20 u„ vr en za 18.45 cn 21.15 u„ zo 16, 18.45 en 21.15 u. Fame - do cn di 20 u„ vr 18.45 en 21.15 u., za en zo 16 en 21.15 u„ wo 16 cn 20 u. II pa pa di Giovanna - di 20.30 u. Lover of loser - vr 18.45 u„ za 13.45 en 18.45 u„ zo en wo 13.45 u.'Sinter klaas en de verdwenen pakjesboot - za cn wo 13.45 cn 16 u„ zo 13.45 u. Sinterklaasjournaal: De meezing moevie - za,zo en wo 13.30 u. Socur sourire - zo 19 u., ma 20.30 u. Spangas op survival - za, zo cn \Vo 14.45 en 16.15 u. Surrogates - do cn ma t/m wo 20 u„ vr t/m zo 18.45 en 21.15 u. The ugly truth - do, ma en wo 20 u„ vr 21.15 u„ za en zo 18.45 en 2115 u. Up - za, zo cn wo 13.45 en 16 u. De nationale collecte voor de Nier stichting in de stad Tholen heeft een bedrag van 2553,99 euro opge bracht. De Nierstichting steunt on derzoek naar preventie, innovatieve behandeling en een beter leven voor nierpatiënten.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2009 | | pagina 2