Nieuwe bewoners zullen gaan klagen over overlast boeren Nieuw! 1-2-3 vloerenplan Vrees voor overlast jeugd bij Aldi aan Kotterstraat Ruimdenkend en respect voor andere godsdiensten Bewoners willen speelterrein niet achter hun woningen EM Jeugdwereldtitel voor Haakon Stekker eruit bij Trouwe Duif De Supermarkt van Halsteren imabo Donderdag 15 oktober 2009 65e jaargang no. 48 Kom naar en maak kans op een DROOMREIS t.w.v. 10.000,- Inbrekers spuiten met ketchup en water MERCARI KOOPT DIRECT UW WONING! 0162-372211 www.mercari.nl zie www.plus.nl Meeste fracties voelen weinig voor burgerwoningen in Mosselhoek De meeste fracties in de gemeenteraad voelen weinig voor het bouwen van vier burgerwoningen aan de Mos selhoekseweg in Tholen. Dat bleek maandagavond toen de herziening van het bestemmingsplan, buitengebied werd besproken. De woningen zouden in de plaats moe ten komen van de kassen en de woning die daar nu staan te verpauperen. G.J. Hoek (VVD) was ondanks de be zwaren van de ZLTO nog het positiefst over de mogelijk heid om in het buitengebied woningen toe te laten. Hoek, zelf akkerbouwer, wil dat er eisen gesteld worden aan de nieuwe bewoners. PvdA neigt naar de VVD. ABT snapt de opstelling van de VVD niet. Kraken Wegwezen 0 Bewoners uit de Dalempolder in Tholen zijn bang dat er nog meer overlast van hangjongeren komt als de ge meente het speelplein verplaatst naar de andere kant van supermarkt Aldi aan de Kotterstraat. Dat maakte bewoner P. Beuns maandagavond kenbaar in de adviescommissie ruimte. Hij sprak namens 28 gezinnen uit de buurt. Applaus De bewoners van de acht woningen Weelhoekstraat 13 tot en met 27 in Oud-Vossemeer willen geen speelterrein- tje achter hun huizen. Een aantal van hen maakte dat vrij dag duidelijk op een inloopmiddag in de Vossenkuil. De bedoeling was dat daar ook kinderen zouden komen om hun voorkeur voor speeltoestellen uit te spreken. Maar die lieten het afweten. Deze week www.eendrachtbode.nl Vrijzinnige Vrouwenbond Tholen is 60 jaar JJZ S - Wattstraat 3, Tholen rachtbode. de Thoolse Courant sfcus 5, 4697 ZG Sint-Annaland TelSfcon 0166-657007 b.g.g. 653474 fax 0166-657008 -mail: redactie@eendrachtbode.nl advertentie@eendrachtbode.nl admin@eendrachtbode.nl Website: www.eendrachtbode.nl Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Bankrekening 30 30 05 556, Giro 12 44 07 Abonnement 16,90 per halfjaar, 30,50 per jaar, per post 54,50 per jaar, allemaal incasso. Losse nummers 1 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,30 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 5,50 contant. Hoofdredacteur W. Heijboer. Dc kantine van tennisvereniging Jaco- ba van Beieren is dinsdagmorgen on der handen genomen door inbrekers. Een lid van dc club arriveerde dins dagmorgen rond negen uur bij de kan tine aan de Sportlaan in Sint-Maar tensdijk om te gaan tennissen. Hij zag dat er water naar builen stroomde en sloeg daarop direct alarm. Het water was afkomstig uit de brandslang die dc inbrekers hadden opengezet. Voor zitter Marcel Bentvelsen vertelt dat de inbrekers eerst hebben geprobeerd via de gewone ingang binnen te komen, maar toen dal niet lukte hebben ze het rolluik aan de achterzijde van de wand getrokken. Eenmaal binnen hebben ze alles besmeurd met saus. „Zelfs de elektrische apparatuur, zoals de tv, zat onder de knoflook- en chilisaus. Dc kantine, die een houten vloer heeft, was volledig onder water gezet. „Ook in de koeling is water gespoten. Er is nagenoeg niets meegenomen, alleen wat doosjes chips en wat losgeld", zegt Bentvelsen. Hij spreekt van bal dadigheid. „Het is gewoon zinloos." Hij vindt dat er niet veel is Vernield, maar is bang voor de nasleep ervan, gezien dc houten vloer. De kantine is inmiddels weer schoon. Apetrots is de familie Dijksman uit Sint-Maartensdijk. Hun Sint-Bern- hardhond Haakon is onlangs jeugd wereldkampioen geworden. Dat was in de Slowaakse hoofdstad Bratislava, op de World Dog Show.Haakon was de beste van vijftig- tot zestigduizend honden", vertelt mevrouw Dijksman. „Hij stond in dc jcugdklasse en won alles." De reu is zestien maanden oud en werd dit jaar al jeugdkampioen van Nederland, Luxemburg en Slowa kije. En op dc jongehondendag van de Nederlandse Sint Bernard Club werd Haakon uitgeroepen tot beste kort haar reu. Op die dag boekten de Thoolse fokkers - ze hebben een ken nel onder de naam Reyer-Fricnds - nog een succes, want hun Sint Ber nard tcef Alexia werd daar uilgeroe pen tot beste van de show. Duivenvereniging De Trouwe Duif uit Tholen is gedwongen een eind te ma ken aan het voortbestaan van dc club. Er zijn te weinig actieve leden naar dc maatstaven van de Nederlandse dui- vensportorganisatic. Er moeten mini maal twaalf leden meedoen aan wed vluchten, maar afgelopen seizoen waren er slechts tien. Dat werd voor één seizoen door de vingers gezien, maar nu is het toch echt over en uit. Lees verder op pagina 17. PLUS PLUS Grinwis Dorpsstraat 75-77 Halsteren Tel: 0164 68 32 71 De kassen aan de Mosselhoekseweg staan al een jaar leeg. Aan de overkant het bedrijf van fruitteler C. van de Berge, een van de bezwaarmakers. B. en w. willen gebruik maken van een nieuwe provinciale regeling (ruimte voor ruimte) om de bouw van woningen in het buitengebied mogelijk te maken. Dat mag alleen op plekken waar oude gebouwen gesaneerd moeten worden. In dit geval de glastuin opstallen in de Mosselhoek. Projectontwikkelaar Florestede uit Den Bosch wil de kassen en de woning slopen en de nieuwe huizen bouwen. Maar vier boeren in de directe omgeving ma ken daar bezwaar tegen: J. van Binsbergen, C.L.M. van de Berge, J.W. Hage (namens het maatschap Agter den Bos) en A.W. van Don gen. Ze hebben alle vier hun bedrijf aan dc Mosselhoekseweg. Maandag lichtte ir. P.A.M. Brouwer van de ZLTO hun bezwaren toe. Zij herin nerde er aan dal in bestemming Tholen het buitengebied hoofdzake lijk bestemd is voor de agrarische sector en dat de landbouw zo min mogelijk beperkingen opgelegd wordt. Volgens Brouwer wordt dat beleid met de bouw van woningen in Mos selhoek geweld aan gedaan. „Er komt een burgerenclave. U weel als mensen veel geld neertellen voor een woning die als landgoed wordt verkocht dat daar hele verkeerde verwachtingen door ontstaan. Ze verwachten niet dat ze komen wo nen in een gebied waar de agrari sche ondernemers volop bezig zijn hun bedrijf verder te ontwikkelen." Zo wil akkerbouwer Van Dongen een loods bouwen. Hij kan niet uit breiden in de richting van dc nieuw te bouwen woningen. Hij ligt 'strak tegen de dijk' aan. Bovendien komt er ook een mestsilo. Brouwer verwacht dat op zijn minst een van de vier nieuwe bewoners gaan klagen over lawaai, geur en stof als de boeren bezig zijn. „In de ze droge zomer was het een stofben- de. Van stof happen worden mensen niet happy." Volgens haar wordt de agrarische sector belemmeringen opgelegd. „Wordt er een probleem opgelost of wordt er een nog groter probleem gecreëerd? Wc vinden het oude glastuinbouwbedrijf geen fraai beeld, maar wat haalt u op uw hals en wat doet u dc ondernemers Volgens haar komen de vier huizen op een afstand van 50 meter van de bedrijven. „Dat is vragen om ellen de. Als er klachten komen, ook al voldoen de ondernemers aan alle re gels, dan levert dat heel veel proble men op." Ze stelde voor om dc kas sen wel te slopen maar de woningen op een andere plek terug te bouwen in of aan de rand van een woonkern. Ze verwees daarbij naar de provin cies Noord-Brabant en Zuid-Hol land die voornamelijk terug bouwen aan de randen van de dorpen en ste den. G. Romme van Florestede betoogde daarentegen dat het een 'absolute verbetering' voor het gebied is. „De vervallen kassen bieden geen enkel perspectief." Hij wees er op dat de regeling in Noord-Brabant al veel vuldig wordt toegepast en daar een succes is. Bovendien is dc ZLTO er daar een grote voorstander van. Dat de Thoolse boeren er tegen zijn be greep hij niet. „Er worden hoge ei sen aan gesteld. We krijgen hele po sitieve reacties." Hij vertelde dat hij dc boeren ook ter wille is geweest. Van Dongen heeft de bedrijfsloods in gebruik gehad. Bovendien zijn dc kandidaat-kopers er op gewezen dat ze in een landbouwgebied komen te wonen. Volgens Romme is al twee keer geprobeerd de woning aan de Mosselhoekseweg te kraken, zijn er ruiten van de kassen ingegooid en is er brand gesticht. Hoog tijd om de boel op te ruimen en te verbeteren, vond hij. „Ik zie geen enkele manier waarom het hier niet zou kunnen." Romme wilde graag in overleg met de betrokkenen om goede afspraken te maken. Volgens ABT en RFT is het toelaten van burgerwoningen 'vragen om problemen.' M.J. Klippel (RFT) zei dat de func ties wonen en landbouw zo veel mogelijk gescheiden moeten blij ven. „Het lijkt allemaal mooi, maar als Van Dongen een mestsilo bouwt en op een mooie zomerdag drijft de geur richting nieuwe woningen? Of als dc ondernemers 's nachts of 's morgens vroeg werken? Dan krijg je onherroepelijk klachten." J.J. van 't Hof (ABT) en J.R Bout (CDA) sloten zich bij Klippel aan. Ook Bout zei voor beperkingen in de bedrijfsvoering te vrezen. „Het kan zijn dat er strengere milieure gels komen als er woningen staan. Dat moeten we zien te voorkomen." Volgens Bout wordt de projectont wikkelaar het makkelijk gemaakt: „Het is verkopen en wegwezen." ZIE VERDER PAGINA 3 Bewoners Dalempolder niet eens met nieuwe speelplaats De bewoners zijn door de gemeente betrokken bij het hcrinrichten van de wijk en hebben daar enthousiast aan meegewerkt, zei hij. „We zijn daar ook heel tevreden over. Op één aspect na. Er is besloten om een aantal speelplaatsen te verplaatsen of op nieuw in te richten. De speelplaats v<x>r jongeren van 12 jaar en ouder aan dc rechterzijde van Aldi komt te vervallen omdat er cen.speelterreintje komt voor de jongere doelgroep." Volgens Beuns is er te weinig sociale controle omdat het plein verscholen ligt tussen groen en de blinde gevels van woningen. Bovendien was hier volgens, hem ook sprake van verve lende en overlastgevende hangjeugd. Dat is de uitkomst van de schouw die de bewoners met de gemeente hiel den. „De bewoners rondom het plein zijn het gedrag meer dan zat." Het nieuwe speelplein komt nu aan de andere kant van Aldi waar nu een groenvoorziening is. „Het zal ter hoogte komen van dc ingang van de winkel. Het is het verplaatsen van de probleemgroep." Op deze plaats wordt volgens Beuns al jarenlang overlast ervaren van de oudere hangjeugd. Hij noemde inti miderend gedrag, zwerfvuil, geluids overlast en soft drugsgebruik. „In de wijk wonen veel senioren die dage lijks naar de winkel gaan. Ook de be woners van De Klimroos, het huis voor begeleid wonen voor verstande lijk gehandicapten, willen niet meer alleen boodschappen doen vanwege de overlast van de jeugd. Door het plein daar nu te situeren zal het ge voel van onveiligheid ernstig u>ene- men. Geen enkele woning heeft zicht op dc locatie, zeker in dc avond is geen sociale controle aanwezig." Overleg met de wethouders Velthuis en Van Dis heeft volgens Beuns niks opgeleverd. Ze hebben zich volgens hem star opgesteld en waren 'onge voelig voor steekhoudende argumen ten.' Beuns verzocht om nogmaals te kij ken naar de gemaakte keuze en de ge volgen daarvan voor de bewoners en de sociale veiligheid van dc wijk. Op een vraag van J.L. Hage (CU) of er ook naar andere plekken is gekeken, zei de bewoner dat er extk naar de Mossellaan is gcz(x:ht naar een plek. Maar dat daar te weinig ruimte is. M.J. Klippel (RFT) vroeg zich af of dc nieuwe plek is getoetst aan het speelruimteplan. Volgens Beuns is dat niet het geval. J.M. Aarnoudse (SGP) vond dat de kwestie besproken moet worden in de commissie samenleving en b. en w. te vragen met de bewoners te gaan praten. „Hier is weinig draag vlak voor" Wethouder C.L. van Dis zei dat er al heel lang overleg is geweest over de locaties. Hij zat niet te springen om weer met de bewoners rond de tafel te gaan. „Of nieuw overleg zin heeft, zal ik overwegen." Dat vonden de frac ties te weinig. ZIE VERDER PAGINA 3 Gemeente vernieuwt speelhoekje Weelhoekstraat Vossemeer De gemeente gaat een speelhoekje met drie veerwippen aan het einde van de Weelhoekstraat aanpakken. Een bureau dat de verschillende speelter- reintjes in Tholen heeft bekeken, vond het eenzijdig. „Voor een goede ont wikkeling van de motoriek van jonge kinderen is het beter dat er verschil lende soorten speeltoestellen zijn", legt ambtenaar Karin Bommelijn uit. Het bureau heeft ook geconstateerd dat het speelhoekje weinig wordt ge bruikt omdat het wat achteraf ligt (naast dc woning Weelhoekstraat 56 bij het toegangspad naar het dorpsbos - red.), en daarom wil de gemeente het verplaatsen. Het oog viel op een groenstrookachter de woningen 13 tot en met 27 in deze straat. Maar de bewoners van het dcxxllopende straat je zien dat absoluut niet zitten, lieten ze de gemeente via emails weten. Vier van hen kwamen dat vrijdagmiddag nog eens toelichten. Ze vrezen dat ze niet langer rustig buiten kunnen zitten als daar kleine kinderen komen spe len. Ook zijn ze bang dat een spccltcr- reintje oudere jeugd aantrekt die er 's avonds komt rondhangen. En de waarde van de koophuizen zou door de komst van de speeltoestellen dalen, meende een van de bewoners. Volgens dc bewoners zijn er betere al ternatieven: hel parkje tussen dc Marehoek- en de Secr. Rijstcnbilstraat óf het dorpsbos. In het parkje zijn struiken weggehaald waard(x>r er ruimte is gekomen. ZIE VERDER PAGINA 3 Poula de Klerck speurt parkeerders gehandicaptenplaatsen in Tholen op Ruud Bosgraaf van Fluplands bedrijf RAAF wint prijs met innovatief idee Lenv de Graaf richt Club van 50 in Sint-Maartensdijk op EN VERDER... Mavo én lagere school brengen oud-leerlingen bijeen met reünie Adrian Goedegebuure uit Tholen zamelt geld in op moeilijk sturende fiets TAL VAN MENSEN TEREN OPDEREPl TAT1E DIE ZE MISSCHIEN HADDEN KUNNEN OPBOUWEN Dit nummer bestaat uit 20 pagina's Zie ook onze website: U W M A R K T Multimate Tholen, stevinweg 11 •Kijk «H>. de .oorweerden op www.multimat9.nl Telefoon: 0187 475 400 - www.esselink.nl Advertentie I.M. 33 De bevordering van het geestelijk leven en de versterking van de onder linge band tussen de leden. Dat is het doel van de Vrijzinnig Christelijke Vrouwenvereniging uit Tholen. opgericht op 15 september 1949. Dat is na zestig jaar nog steeds van toepassing. Gisteren vierde de vrouwenbond het jubileum in het gebouw van de Nederlandse Protestantenbond (NPB) aan de Oudelandsestraat in Tholen. Er waren toespraken, er werd gezongen en de leden kregen een herinneringsmap. De leden zijn ook lid van de NPB maar dat hoeft niet per se. Want uil artikel 2 van het reglement blijkt dat vrouwen ook bij dc bond kunnen komen als ze met de beginselen van het kerkgenootschap sympathiseren. Ruimdenkend is het sleutelwoord voor de vrouwenvereniging, zegt voorzitter Nelly dc Rooy-Janse uit Wemeldinge. Ze noemen zich nu Vrijzinnige Vrouwenbond Tholen (VVB). „We zijn een groep van twintig vrouwen die samenkomt om onderwerpen te behandelen die wc voor ons geestelijk leven interessant vinden. Wc hebben het niet over schoonmaakmiddelen, maar watje innerlijk bezighoudt. We doen niet veel aan de uitleg van Bijbelteksten, maar we verdiepen oas bijvoorbeeld wel in het leven van Al- bert Schweitzer of in dc gezondheidszorg. Laatst was er een lezing van de vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg. We willen ook graag meer weten van de achtergronden van andere religies. We zijn ruimdenkend. We respecteren de andere geschriften, leder mens mag zelf denken wat hij of zij wil en opvattingen hebben om zijn eigen leven op te bouwen en in te vullen." In grote lijnen gaat het volgens de voorzitter er om respect te hebben voor de ander. „Maar we verwachten ook dat anderen tx>k respect hebben voor ons. Wederkerigheid h<x>rt er bij." Met poliüek bemoeien ze zich niet. maar ze gaan wel allemaal stemmen, zegt De Rooy. En ze zijn koningsgezind. Zo hebben ze genoten van een lezing van mevr. Boxhoom- Urbanus over koningin Emma. Maar ze interesseren zich ook voor dc lokale historie. Zie verder pagina 6. <X De leden van de VVB met op de voorste rij het bestuur met v.l.n.r. Gré van Elsacker. Adri Vroegop, Nelly de Rooy, Saar Tichem en Annie van Dijke.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2009 | | pagina 1