Plaatselijk nieuws Houte 'Het liefst zien we dat er niemand op staat die er niet op mag staan' Setallanders grijpen kans met cadeaushop 't Presentje Nieuwe winkel in centrum, oude zaak breidt uit Geld voor verkeersles Grijs haar Donderdag 15 oktober 2009 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 15 Groenedijk opgeknapt Rijbeyvijs kwijt Dames luisteren naar masseur Kinderen draaien eigen bolus Francien wint taart bij avond over bakken College geeft uitlopen planning toe Zorgboerderij Engelaarsdijk Smallegange bij ouderenmiddag Kerk in Kommen interieur Energieweg 11J - 4691 SE Tholen - tel. 0166 60 93 33 www.vanhouteinterieur.nl Jubilarissen CNV Terpstra opent voetbalschool Verkeerscontrole op Philipsdam Tholen doet mee aan bodemenergie Werkgroep checkt gebruik invalidenparkeerplaatsen in gemeente Tholen zware deur Werkman Brugstraat De Groenedijk wordt momenteel opgeknapt door het waterschap. Het asfalt op de smalle dijk - die ge bruikt wordt door rccrcatieverkeer en wandelaars - vertoont scheuren en brokkelt aan de randen af. Hoof dingeland C. Koopman heeft ernaar gevraagd in de commissie waterke ringen en wegen van Zeeuwse Ei landen. De weg maakt deel uit van het laatste onderhoudsbestek van het waterschap voor dit jaar. Het rijbewijs van een 23-jarige dorpsgenoot is vorige week door de politic ingevorderd. De man reed woensdagavond rond kwart voor negen met hoge snelheid over de Brandestraat in Hooge Zwaluwe. De meetapparatuur van de politie gaf een - gecorrigeerde - snelheid aan van liefst 190 km/u, terwijl daar niet harder gereden mag worden dan 80 km/u. De plattelandsvrouwen afdeling Sint-Maartensdijk heeft maandag een avond bijgewoond die is geor ganiseerd door een alternatief be stuur. Dat had Francis van der Brempt uit het Belgische Stabroek uitgenodigd. Hij kwam vertellen over het werk in zijn praktijk voor Oosterse massage, reflexologie en magneettherapie. Vooral dat laatste onderwerp trok de belangstelling van de 36 aanwezige dames. Van der Brempt vertelde veel pijn te hebben verminderd en operaties hebben kunnen voorkomen door zijn werkwijze met onder meer drukpunten en magnectthcrapie. Hij had zoveel te vertellen dat hij zelfs in de pauze doorging. Na zijn uit eenzetting werd hij bedankt met een mandje strcekgerechten en werd een nieuw alternatief bestuur van vier dames samengesteld. Het afdelings bestuur werd tot slot verrast met een zakje 'gezond'. niing van de eisen in het kwaliteits plan op de benodigde en beschikba re budgetten is hiervoor de belang rijkste. Dit heeft geleid tol vertraging in het proces tot vaststel ling van het kwaliteitsplan en daar mee tot de bepaling van de hoogte van het benodigde budget voor vooral de appartementen, het atrium en het zorgdeel.' Het college geeft als conclusie dat er dit jaar niet meer zal worden gestart met bou wen, maar dat er in het voorjaar een begin wordt gemaakt. De kinderen van de groepen I tot en met 6 van de Oosterscheldeschool hebben in het kader van het kinder boekenweekthema Aan tafel een be zoek gebracht aan de bakkerij van Cock Leys in Sint-Maartensdijk. De bakker heeft in alle groepen alles verteld over het werken in de bakke rij, de Zeeuwse bolus en over het maken van allerlei soorten brood. Daarna mochten de kinderen zelf een deegstengcl in de bruine bas terdsuiker rollen en er een mooie draai aan geven zoals bij een echte bolus, 's Nachts heeft de bakker de ze bolussen gebakken en de volgen de morgen konden de kinderen op school genieten van een verse ei gengemaakte bolus. Poortvliet De ledenavond van de plattelands vrouwen afdeling Scherpcnisse is georganiseerd door een alternatief bestuur, bestaande uit Betsy Bij- nagte, Corrie Vissers, Sienie van de Reest, Tineke van der Werf en Bap Hage. Wie er die avond zou komen was nog een verrassing voor de le den. Anneke van Kooten kwam ver tellen over haar studie, werk en winkeltje. Ze is afgestudeerd aan de landbouwuniversiteit te Wagenin- gen en is nu werkzaam bij Zeelan- dia in Zierikzec, waar ze nieuwe producten samenstelt en test voor ze op de markt komen. Ze heeft een winkeltje in het dorp met bakmixen en bezoekt nog twee avonden in de week de bakkerschool in Antwer pen. Ze had een zelfgebakken ap- pelplaatkoek meegenomen en een cake, met 50% minder vet. De vrouwen waren verbaasd dat de cake toch smaakvol was. Dit pro duct is nog in ontwikkeling en het kan nog lang duren voor het op de markt komt, vertelde Anneke. Na dat ze had laten zien hoe je een taart op kunt maken, was er gele genheid om producten uit haar win keltje te kopen zoals: pannenkoek- mix, kruidkoekmix en kwarkbroodmix. De opgemaakte taart werd verloot en Francien Noom was de gelukkige. Na afloop bedankte Corrie Vissers Anneke voor de interessante en gezellige avond en bood haar een attentie en bloemen aan. Voorzitter Francien Noom bedankte hierna het alterna tieve bestuur voor hun inzet om de ze avond te organiseren. Burgemeester en wethouders heb ben Eefke Baslianen en Jan Heshof van de PvdA-fractic laten weten dat er inderdaad later wordt gestart met de bouw van het woonzorgcentrum aan de Laban Dcurloostraat dan ge pland. Die hebben het college er een schriftelijke vraag over gesteld, om dat ze ongerust waren over het uit stellen van de bouw. Het college antwoordt dat er geen sprake is van een expliciet besluit tot uitstel, maar dat de oorspronkelijk opgestelde planning wegens diverse oorzaken telkens moest worden aangepast. Het schrijft: 'Vanwege de samen werking lussen meerdere partijen (gemeente, Castria Wonen, Marsa- ke, SVRZ, gebruikers/huurders) is er sprake van veelvuldig overleg en onderlinge afstemming. De afstem- In de voormalige boerderij van Fili- us aan de Engelaarsdijk 2 komt mo gelijk een zorgboerderij. Na Filius was er tijdelijk een paardenfokkerij gevestigd, maar inmiddels staat hel pand al bijna twee jaar leeg. De ko per wil er nu een zorgboerderij van maken met dagbestedingsactivitci- ten. Het gaat om dagbesteding voor gehandicapten van 18 jaar en ouder. Dit zullen voornamelijk mensen met een agrarisch verleden zijn waarvoor het boerenleven herken baar is. Een echtpaar van buiten het eiland wil de boerderij graag kopen, maar wil eerst zekerheid van de ge meente over de kans van slagen van dit project. Volgens het gelden de bestemmingsplan zijn er alleen agrarische activiteiten mogelijk, maar b. en w. zijn bereid om daar van vrijstelling te geven. De agrari sche adviescommissie Zeeland moet nog wel een positief advies geven en daarna moet nog een hele procedure worden gevolgd. De Zeeuwse boerderijendeskundigc Gerard Smallegange uit Nisse ver zorgt woensdagmiddag van twee tot vier uur op uitnodiging van Activi teiten Comité Poortvliet een lezing over de Zeeuwse boerderij. Smalle gange doel dit tijdens de ouderen- middag in 't Ouwe Racd'uus. Er worden diverse foto's van Thoolse boerderijen getoond. Smallegange groeide op een Zeeuwse boerderij op. maar vertrok naar stedelijk ge bied. Nadat hij terugkeerde naar Zeeland, groeide zijn liefde voor de Zeeuwse boerderij. Volgens de boerderijendeskundige is de Zeeuw se boerderij speciaal in Nederland. Onze boerderijen stammen namelijk af van de Wcst-Vlaamse' boerderij en staan los van andere boerderijen in Nederland. De Zeeuwse boerde- rijbouw en -ontwikkeling is gekop peld aan de overstromingen die in Zeeland voorkwamen. De Zeeuwse boerderij is volgens Smallegange een stukje Zeeuwse cultuurhistorie, dat het waard is om veel aandacht aan te schenken. Wie door Zeeland wandelt, fietst of rijdt, ziet aan de kenmerken welke ontwikkelingen de Zeeuwse boerderij heeft doorge maakt. De toegang voor de ouderen- middag is gratis. Sint-Philipsland Voor de Oud Gereformeerde Ge meente in Nederland (buiten ver band) wordt het bestemmingsplan Kommen gewijzigd. Dat is nodig omdat de kerkelijke gemeente en de dominee het voormalige gemeente huis in gebruik hebben genomen als kerk en als woning. Het had als bestemming kantoordoeleinden. Via een herziening van het plan wordt dat nu centrumdoeleinden. In de commissie ruimte maandagavond gingen alle fracties daarmee ak- koord. Het ontwerp bestemmings plan lag ter inzage tot en met 3 sep tember. Niemand diende er een be zwaar legen in. In de gemeenteraad van volgende weck donderdag staat het als hamerstuk op de agenda. Door verschillende oorzaken kon de jaarlijkse bijeenkomst van de Hout en Bouwbond CNV voor het huldi gen van jubilarissen dit keer geen doorgang vinden. Daarom kregen de vijf betreffende leden hun speld je thuisbezorgd door het afdelings bestuur. Veertig jaar lid zijn A.W. Moerland, G.C. Quist en C.L. Ver- strate, terwijl J.F. Neelc en M.C. Geuze een kwart eeuw bij het CNV zijn aangesloten. De afdeling, die 85 leden telt, staan ingrijpende veranderingen te wach ten. Gezien het groeiende probleem om afdelingskader te vinden, stimu leert de bond afdelingen om samen platforms te vormen. Daarover wor den inmiddels de eerste gesprekken gevoerd. Sint-Philipsland, Tholen, Schouwen-Duiveland en West-Bra bant zouden zo'n platform moeten gaan vormen. In Sint-Philipsland vormen voorzitter Floor Feleüs, se cretaris/penningmeester Jan Ligten- dag en Kees Verstrate (inmiddels naar Sint-Maartensdijk verhuisd) nu het bestuur. Verder praat de Hout en Bouwbond met de Bedrijven- bond over een fusie. De komende maanden moet over beide zaken meer duidelijkheid komen. Erica Terpstra was door de voetbal- school van Noad uitgenodigd om op de laatste dag de certificaten uit te reiken, maar ze heeft laten weten dan verhinderd te zijn. In plaats daarvan opent ze de voetbalschool. Ze geeft op 26 oktober om negen uur het startschot voor het driedaag se evenement. Haar plaats voor de certificatenuitreiking wordt ingeno men door Herman Kruis, de bonds coach van het Nederlandse dame shockeyteam en tevens directeur van het Johan Cruijff college in Roosendaal. De politic heeft donderdagmiddag lussen twee en zes uur 30 boetes uit gedeeld aan bestuurders op de Phi lipsdam. Er werd een verkeerscon trole gehouden in samewerking met de Belastingdienst en de douane. De automobilisten en andere bestuur ders werden gecontroleerd op belas tingschuld, openstaande boetes en verkeersovertredingen. De volgende boetes werden uitgeschreven: niet dragen autogordel (9), niet kunnen tonen rijbewijs (9), ovcrbeladen aanhanger (1), niet tonen kenteken bewijs (2), rijden over verdrijvings- vlak (1), overschrijden maximum snelheid (4), niet dragen valhelm bromfiets (1), APK keuringsdatum verlopen (2), misbruik van een han delaarskenteken \1Van een Cana dees die in Nederland verblijft werd een openstaande boete geïnd. De Belastingdienst heeft voor 145.000 euro aan beslagleggingen (open staande belastingschulden) en.daar van heeft ze donderdag 2800 euro direct geïnd? Vijftien Bulgaren wer den gecontroleerd op een werkver gunning voor Nederland, hel moet nog worden uitgezocht of ze legaal aan het werk zijn in ons land. Er wordt van 65 kentekens nog uitge zocht of de bijbehorende voertuigen inderdaad allen zakelijk worden ge bruikt. Ma Advertentie I.M. De gemeente Tholen doet mee aan het provinciaal project ondergrond en bodemenergie. Dal hebben b. en w. besloten. In juli werd het provin ciaal project warmte koude opslag (WKO) afgerond. Doel hiervan was het stimuleren van dergelijke toe passingen in Zeeland. WKO is toe gepast in het nieuwe gemeentehuis in Tholen. In de toekomst zal hel steeds meer voorkomen dat er ge mengde belangen en functies ont staan om de ondergrondse ruimte. Wanneer al deze belangen en func ties door elkaar gaan lopen, nemen de kansen voor bodemenergie af en dat vinden provincie en gemeente onwenselijk. Overigens doen er meer gemeenten dan Tholen aan mee. Zij willen ook inzichtelijk ma ken wal de kansen voor bodemener- gie zijn. Dit wordt bereikt door de vraag naar energie boven de grond te combineren met de geschiktheid van de bodem en de al in de bodem gevestigde belangen (allerlei leidin gen voor nutsvoorzieningen) en functies. Met het project wordt ge probeerd te voorkomen dat bijvoor beeld halverwege een bouwproject andere belangen letterlijk een on dergronds obstakel vormen en een WKO-project frustreren. Of in het ergste geval dat WKO helemaal niet op de agenda komt. De twee vmbo-seholen in Tholen hebben 3101,75 euro aan subsidie van dc provincie Zeeland ontvangen voor verkeersonderwijs. Dit is be doeld om dc verkeersveiligheid voor scholieren te verhogen. Het Calvijn college heeft 1469.50 ontvangen voor een verkeerscoördinator en zo geheten VEVO-activitcitcn, het Westerpoortcollege heeft voor beide zaken 1632,25 euro ontvangen. Poiila de Klerck blijft soms even iets longer in de buurt van een invalidenparkeerplaats om foutparkeerders' te kunnen aanspreken. Naast de trap achter haar. komt ook een invalidenparkeerplek. lidenparkeerplek. Alleen verwacht De Klerck dat die nog wel even op zich laat wachten. De Klerck probeert ook het gedrag van de gehandicapten zelf af en toe bij te spijkeren. Er zijn volgens haar wel eens gehandicapten die langer gebruik maken van een plek, dan is aangegeven. ..Op de Markt voor de praktijk van de fysiotherapeut is er een plek waar je een paar uur mag staan. Maar er was iemand die hem daar de hele dag zette, omdat die in de buurt werkte. We hebben met die persoon gesproken en het is nu op gelost. Want die plek is eigenlijk be doeld voor bezoek aan dc fysiothe rapeut." De werkgroep overlegt met de ge meente waar er invalidenparkeer plaatsen komen. De gemeente is verplicht invalidcnparkecrplckkcn in de buurt van openbare gebouwen te realiseren, vertelt De Klerck. De werkgroep geeft aan waar er nog meer plekken nodig zijn of wat de problemen bij een bepaalde plek zijn. Zo zijn er klachten over dc tijdslimiet van sommige plaatsen. „Een uur is vaak te kort, als je bij voorbeeld naar dc kapper moet." De meest ideale situaties zou vol gens De Klerck zijn, als er in elke plaats minstens twee invalidenpar- keerplekken zijn in de buurt van winkels. „En in grotere plaatsen met meer winkels, zoals Sint-Anna- land, zouden er in dc toekomst wel nog meer plekken mogen komen." „Wij willen dat gehandicapten en chronisch zieken zo lang mogelijk fen doen. Maar ja, hij bezet wel de validenparkcerplaatsen. daarna zelfstandig kunnen leven. En dus ook zelf naar de dokter en de winkel invalidcnplek en dat leggen we hem zijn er plekken die alleen gcres kunnen gaan, doordat ze dichtbij kunnen parkeren." Dat is in een no- dan uit. De voorzitter, die zeil al- veerd zijn voor een bepaald tijdst ,Wij willen dat gehandicapten en chronisch zieken zo lang mogelijk zelfstandig kunnen leven. En dus ook zelf naar de dokter en de winkel kunnen gaan, doordat ze dichtbij kunnen parkeren." Dat is in een no tendop de reden dat de stichting werkgroep gehandicaptenbeleid Tho len een maand lang actie voert bij invalidenparkeerplaatsen, volgens voorzitter Poula de Klerck. De leden controleren deze maand enkele keren per week in hun eigen woonplaats op het eiland of de auto's die ze op een invalidenparkeerplaats treffen daar wel mogen staan. Ze de len geen boetes uit, maar boodschappen: onder de ruitenwissers steken ze kaarten waarop staat dat de parkeerder fout is en, indien ze de be stuurder treffen, gaan ze het gesprek aan. Iedereen die geen gchandicapten- parkeerkaart achter zijn ruit heeft liggen, is fout als hij zijn auto op een invalidenparkeerplaats heeft staan. Daar gaat de werkgroep, die 13 leden heeft, van uit. Maar dat boeit niet iedereen, weet De Klerck. „Als de politic controleert, geven ze 150 euro boete. Dat is niet mis. Maar sommigen zijn nog hardleers ook, want die hebben al meerdere boetes geïncasseerd." Wat dc werk groepleden willen doen, is mensen bewust maken van hun parkccrge- drag. „We vertellen ze wat het voor een gehandicapte betekent als een invalidenparkeerplaats bezet is." Zomaar even verder rijden naar een andere plek, is niet voor iedereen mogelijk, zegt ze. „Een invaliden parkeerplaats is er niet voor niets. Een gehandicapte heeft dc ruimte nodig om zijn rolstoel of rollatpr uil te laden. En als je zelf slecht ter been bent, is het niet makkelijk om uit de auto te komen, dus er is ook ruimte nodig om het portier open te zetten." En dat is precies wat ze de mensen duidelijk wilt maken. „Veel mensen zeggen, ja maar het is maar voor even. Ik ga snel geld pinnen, is vaak een excuus. Maar wat nou als er net een gehandicapte met zijn au to komt aangereden? Die ziet dat de plek bezet is en rijdt dan maar door." De Klerck vertelt dal niet elk ge bruik van dc invalidenparkeerplaats gelijk wordt afgekeurd. „Als er een werkman even zijn auto parkeert om zijn spullen uit te laden, weet ik niet of we daar wel moeilijk over moe ten doen. Maar ja, hij bezet wel de invalidcnplek en dat leggen we hem dan uit." De voorzitter, die zelf al tijd de plekken in Tholen contro leert, vertelt dat bij de invalidcnplek in de Dalemsestraat, voor bockhan del Dieleman, de afspraak is ge maakt, dat de postauto er wel even mag staan. „Dat is zo afgesproken met de gemeente. Het is natuurlijk geven en nemen." Overigens is er juist om die plek veel te doen geweest. De invaliden- status voor die parkeerplaats werd bijna opgeheven, omdat er aan dc achterkant van de boekhandel, aan de Doelweg, ook een invalidenpar keerplek is. „Die is bedoeld voor de kerk, maar er wordt weinig gebruik van gemaakt. Om van daaruit naar de bockhandel te komen, is voor veel gehandicapten lastig, omdat dc straat omhoog loopt." Tholen telt zo'n zes permanente in- De stichting werkgroep gehandicaptenbeleid Tholen behartigt de belangen van de gehandicapten in de gemeente Tholen. Het is de overkoepelende organisatie van een aantal verenigingen en instan ties voor gehandicapten en is ingesteld door de gemeente naar aan leiding van de invoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten in 1994, nu Wmo. Poula de Klerck is sinds 14 jaar lid van de stich ting. „Ik ben er op een leuke manier ingerold. Ik kende iemand die in de werkgroep zat. die toen in oprichting was en die vroeg mij of ik een paar uur per maand wilde helpen met formulieren invullen. Dat wilde ik wel. Het bleek de secretariaatspost te zijn. Toen op een ge geven moment de toenmalige voorzitter overleed, werd ik gevraagd om voorzitter te worden." De Klerck trekt zich het lot van gehandi capten aan en weet uit persoonlijke ervaring hoe het is om te leven met een ziekte en een handicap. Zelf heeft ze geen handicap. „Ja, ik heb een brilletje en grijs haar en sinds kort een kunstgebitje, maar verder gelukkig niets." validenparkcerplaatsen, daarnaast zijn er plekken die alleen gereser veerd zijn voor een bepaald tijdstip, zoals op zondagmorgen bij de Grote Kerk. Ook zijn er parkeerplaatsen die persoonsgebonden zijn. Daar staat dan een kentekenaanduiding bij. De Klerck vindt dat er veel is aan te merken op dc parkccrplaatsen in Tholen. Dc meeste zijn te smal, zegt ze. „Er zijn vaste maten vastge steld voor een invalidenparkeer plaats. maar de meeste plekken in Tholen geven te weinig ruimte om fatsoenlijk te kunnen uitstappen." Zo is het onhandig als er naast een stoep geparkeerd moet worden aan dc be stuurderskant, wat vaak het geval is bij straten met éénrichtingsverkeer. Eén parkeerplek in het centrum van Tholen, mag wat de werkgroep be treft, verhuizen. Bij dc Brugstraat aan de kant van de Hoogstraat is een plek, waar het volgens De Klerck eigenlijk onmogelijk parkeren is. De straat is op die plek zo smal. dat er haast geen auto meer langs kan. Ook is het vdk vlak bij de kruising, zodat er elk moment een auto om de bocht kan komen. „Een invalide moet dan snel kunnen uitstappen om een opstopping te voorkomen, maar het gaat juist vaak niet zo snel." Ze zou liever een plek in de Een- drachtsweg zien. „Daar zijn toch vaak parkeerplaatsen vrij en die straat is ideaal, omdat die dichter bij de winkels ligt." Dc werkgroep maakt zich daar sterk voor. Op een andere plek, naast de trap aan dc Kaaij in Tholen, komt er een inva- Dc Klerck neemt als voorzitter van de werkgroep plaats aan vergaderta fels van allerlei organisaties om de aandacht te vestigen op het gehandi captenbeleid. Zo heeft de werk groep ook inspraak bij nicuwbouw- plannen voor openbare gebouwen, zoals Haestinge in Sint-Maartens dijk. „We hebben met behulp van een deskundige wat aanpassingen aangegeven in het ontwerp. Zo is er bijvoorbeeld een gang verbreed, omdat ej- anders niet goed een rol stoel door kon." Een recente aanpas sing aan een openbaar gebouw is de toegang van de bibliotheek in Tho len. Daar gaat de dciir nu automa tisch open, omdat die te /.waar was voor een gehandicapte om open te duwen. Dc werkgroep stichting gehandicap ten Tholen controleert ook of men sen hun auto niet voor een op- of af- ritje van stoepen plaatsen. „Daar hebben ze vaak geen erg in. maar ie mand met een rolstoel kan dan de stoep niet opkomen." Ook daar wordt een formulier voor uitge deeld. De bevindingen die de werkgroep deze maand doet. worden doorgege ven aan dc gemeente en de politie. Kentekens worden niet doorgege ven. „Dat mogen we niet." De leden noteren de plaatsen, tijdstippen en hoe vaak er een auto stond die er niet mag staan. Vorig jaar was het dc eerste keer dat de werkgroep een controlerende deed. Toen duurde die een week. Nu willen dc leden meer mensen berei ken door dc actie een maand te laten duren. Hoeveel 'foutparkeerders' ze verwachten aan te treffen, weet De Klerck niet. „Het is vaak op vrijdag middag en zaterdagmorgen prijs. Vorige week hadden we er vier in een uur op één plek." Maar ook al zien ze geen auto op do parkeer plaatsen, dan nog is De Klerck te vreden. „Want dat is ook de bedoe ling hé. Het liefst zien we dat er niemand op staat die er niet op mag slaan." Toen Sabrina Hermans vijf jaar geleden haar hondentrimsalon Doggy startte aan de Raiffeissenstraat in Sint-Annaland, had ze niet gedacht dat de zaak zou uitgroeien tot een dierenspeciaalzaak en bloemenwinkel. En ze ker niet dat het bedri jf zo snel uit zijn jasje zou groeien. „De spullen liggen gestapeld tot aan het plafond." Bij de plannen om te verhuizen naar een grotere locatie, kwam er toevallig nog iets nieuws op haar pad en dat van haar man Jacky Polderman. Ze zijn dit weekend gestart met het cadeau- winkeltje 't Presentje aan het Havenplein. In januari hopen ze met de huidi ge zaak, die daarnaast blijft Irestaan, te verhuizen naar de Hoenderweg. Eigenlijk hebben Hermans en Pol derman nu vier bedrijven: Doggy, Amigo, 't Blommetje en 't Presentje. „Alles staat los van elkaar." De eer ste drie blijven in één pand verenigd en dc laatste komt centraal in het centrum van het dorp. Maar dat is puur geluk, vindt Hermans. „Het winkeltje op het Havenplcin kwam vrij en wij zijn als eerste gevraagd of wij interesse hadden om hel te hu ren. Een beter locatie kun je bijna niet hebben op het dorp, want ieder een ziet je." Omdat het pand van de voormalige hengelsportzaak te klein is om uit te breiden, verzonnen ze er ccn ander concept voor. „Hel wordt een echt meeneemwinkeltje." In 't Presentje worden, vooral kanl-en-klare boeket ten verkocht. „Bloemen zijn echt een impulsproduct. Nu kunnen men sen als ze boodschappen doen, of de weekmarkt bezoeken, nog even snel een bosje bloemen meepakken." Daarnaast zijn er planten te koop en is er samenwerking gezocht met kaarsen maakster M.C. van der Moe- re uit het dorp. „Zij kwam vragen of zij haar kaarsen via onze winkel kon verkopen. In 't Blommetje hebben we daar geen plaats voor, maar nu is er een goede gelegenheid voor." De kaarsen worden handgemaakt in al le vormen en kleuren. „Naar wens van de klant. Er kunnen bijvoor beeld ook geboortekaartjes in ver werkt worden." Van de planten wil Hermans specia le arrangementen maken, zoals scha len met diverse planten erin. Ze zegt dat het concept van 't Presentje uniek is voor het dorp. „We willen niet iets kopiëren van iets dat er al is. Er is hier behoefte aan. We spreken dagelijks mensen die vertellen wat ze missen op het dorp. Ze geven handige tips, zo van, dat zouden jul lie eens moeten doen. Nu krijgen wc die kans en grijpen wc hem maar." Overigens blijft de eigenaar van de hengelsport zaak nog wel aas verko pen via dc schuur aan de achterzijde van het pand. „Die mensen hebben allebei een baan naast de zaak en konden het niet meer combineren." Vaste medewerker Jessica Verhoef gaat 't Presentje bemannen. Dat is voorlopig vier dagen in de week open, van woensdag tot en met za terdag. Met dc verhuizing naar de Hoenderweg, krijgt de huidige zaak tweeënhalf keer zoveel ruimte. Ze betrekken een oude aardappel- schuur. „Daar werd niets meer mee gedaan. Wij nemen het voorste ge deelte in gebruik." Het concept blijft hetzelfde, alleen breidt het assortiment uit en krijgen Jacky en Sabrina meer werkruimte. „Ik krijg nu een aparte ruimte om de honden te trimmen en mijn man krijgt nu ccn aparte ruimte om te bloemschikken." Het stel hoopt aan de Hoenderweg bezoekers ook meer gelegenheid te geven om te parke ren. De eigenaren blijven boven het pand aan de Raiffeissenstraat wo nen. Dat willen ze gaan verhuren. „Het liefst aan een winkel, dat is gunstig voor Sint-Annaland." Jessica Verhoef bemant het nieuwe winkeltje aan het Havenplein.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2009 | | pagina 15