-► 17 oktober open dag gemeente archief Tholen 10 }aaV \o"ïk° De Watervlo meert aan in Tholen! Brandpreventieweek gestart met ontruimingen Over 2 weken start Tholen de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval Stichting Vluchtelingenwerk Bergen op Zoom-Tholen is op zoek naar vrijwilligers in de gemeente Tholen Partners in peuterspeelzaalwerk vragen uw aandacht voor het Peuter Plus Programma donderdag 15 oktober 2009 Voorelkaar Gemeentenieuws openbare bekendmakingen Gemeente Tholen week 42 servicebureau gemeente Tholen L Tholenderwijs Aanstaande zaterdag, 17 oktdber, is de Landelijke Archievendag. Deze dag zetten tientallen archie ven verspreid door heel Nederland hun deuren open voor het publiek en tonen hun bijzondere collectie. Het gemeentearchief Tholen doet dit jaar voor de eerste keer mee aan deze dag. Iedereen kan op deze dag eens een blik werpen achter de schermen van het gemeentearchief. De open dag begint om 10.00 uur tot 16.00 uur. Week van de Geschiedenis De Landelijke Archievendag vormt het startsein voor de Week van de Geschiedenis. Het thema van dit jaar is 'Oorlog en Vrede'. Bezoekers kunnen dan eens een kijkje nemen in het depot en door de verzameling foto's en ansichtkaarten bladeren. Ook zullen oude dorpsfilms worden vertoond en zullen er bijzondere archiefstukken worden ten toongesteld. Daarbij wordt aandacht besteed aan het thema 'Oorlog en Vrede'. Voorouders Er zijn medewerkers aanwezig die belangstellenden uitleg kunnen geven over het speuren naar voor ouders of de bewoningsgeschiedenis van hun pand. Heeft u misschien thuis'nog iets waarvan u denkt dat het interessant kan zijn voor het archief, neem het mee en laat de archivarissen er eens naar kijken. De hulp van bezoekers wordt gevraagd bij het herkennen van personen op enke le oude foto's. r*aQ Een afwisselend programma van 10.30 tot 16.30 uur Met o.a. een optreden van schrijfster en mantelzorger Stella Braam, muziek, een iunchbuffet. Workshops met volkdans, wijnproeverij, kleurenadvies, gezichtsverzorging en keramiek. Aanmelden voor dinsdag 3 november bij het Steunpunt Mantelzorg, tel. 0166-668315 op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur of via e mail: mantelzorgvrijwilligers@thoIen.nl Deze dag wordt u aangeboden door de. gemeente Tholen. ■HhhhHI Het educatieve schip De Watervlo van het kennis centrum Triple E ligt van maandag 19 tot en met vrijdag 23 oktober 2009 in de haven van Tholen- stad. Elke schooldag krijgen scholieren op het schip les over de waterwereld. Op woensdag 21 oktober is het schip tussen 13.00 uur en 16.00 uur open voor iedereen om te bezoe ken. De Watervlo maakt u wegwijs in de waterwe reld. Op deze bijzondere boot wordt u tijdens een avonturentocht 'water-wijs' gemaakt. Zo wordt u geleid door een rioolbuis, langs een waterput in Afrika, naar een waterlaboratorium en in een duik boot. Ook kunt u aan boord van deze 'onderzeeboot' waar u uitleg krijgt over de werking van zo'n boot en het onderwaterleven. Kortom, een unieke beleving die u niet mag missen! Vorige week is de landelijke brandpreventieweek weer van start gegaan. De week staat dit jaar in het teken van ontruiming. Uit onderzoek van de Brandwondenstichting is gebleken dat een groot aantal werknemers bij organisaties geen jaarlijkse ontrui ming oefent. Omdat een brand altijd vliegensvlug komt is het toch van belang dat iedereen snel en veilig naar buiten geleid wordt. Het oefenen yan een ontruiming kan daarom van levens belang zijn. Op woensdag 7 oktober is in elk Zeeuws gemeentehuis een ont ruimingsoefening georganiseerd in verband met de start van de brandpreventieweek. Ook in het Thoolse gemeentehuis ging die ochtend het brandalarm af waarop het gehele gebouw door de bedrijfshulpverlening direct ontruimd is. De brandweer had in het gebouw een fictieve vuurhaard geënsceneerd waarop mede werkers direct alarm sloegen. Zowel voor de BHV als de overige aanwezigen in het gebouw kwam de oefening geheel onverwacht. Help de mensen die niet zelf kunnen vluchten! www.ontruimenmoetjeoefenen.nl BRANDWEER Door het goede voorbeeld te geven wil de gemeente en de brand weer het ontruimen onder de aandacht brengen van alle bedrij ven, scholen, verzorgingstehuizen, kinderopvang, kantoren en natuurlijk van iedere burger. Landelijk is de campagne 'Ontruimen moet je oefenen' opgezet. Meer informatie over de ontruimingscampagne is te vinden op de website www.ontruimenmoetjeoefenen.nl. Als bedrijven en instellingen meer lokale informatie willen hebben kunnen ze contact opnemen met brandweer Tholen, via brandpreventie@tholen.nl of de website www.brandweertholen.nl. U wordt uitgenodigd voor de derde bijeenkomst van de mantelzorggroep op dinsdag 27 oktober 2009 van 14.00 uur tot 16.00 uur in het gemeentehuis te Tholen. Het doel van de mantelzorggroep is om mantelzorgers een plaats te bieden om even te ontspannen en lotgeno ten te ontmoeten. Een plaats om eens even van je af te praten zonder je te schamen voor wat je werkelijk voelt. Een gelegenheid om nieuwe contacten te leggen. Gespreksgroep Mantelzorgen is plezier voor twee! Hoe zorg ik goed voor de ander en voor mezelf. Met behulp van een spelvorm komen we tot een uitwisseling, waarbij je tips kunt geven en ontvangen: plezier voor twee! Deze middag is gratis! Waarom? Mantelzorgers denken in de eerste plaats eerst aan de ander. Dat is goed, maar het is ook belangrijk om regel matig aan uzelf te denken. Heb ik tijd genoeg voor mezelf, mijn gezin, de andere kinderen. Leef ik gezond, kan ik af en toe ontspannen, heb ik voldoende tijd voor een hobby of sport. Dat is nodig om de zorg vol te houden. In deze groep hebben we het daar over en stimuleren we elkaar om aandacht te hebben voor onszelf. Het doel is om na een bijeenkomst weer opgefrist naar huis te gaan. Misschien met een tip van een ander of gewoon alleen met een goed gevoel Voor wie? De mantelzorggroep is er voor elke mantelzorger, voor wie u ook maar zorgt: uw partner, uw kind of uw ouder. Kosten? De kosten worden laag gehouden koffie/thee en fris zijn gratis. Bij een extra activiteit wordt een eigen bijdra ge gevraagd. Aanmelden? Graag! Dat kan bij het steunpunt mantelzorg van de gemeente Tholen. Elke werkdag van 10.00 tot 12.00 uur 0166-668315 of via de mail: HYPERLINK "mailto:mantelzorgvrijwilli- gers@tholen.nl" mantelzorgvrijwilligers@tholen.nl Hebt u vervoer nodig of vervangende zorg? Neem dan contact met ons op. Een geschoolde vrijwilliger kan de zorg die middag van u overnemen. Aanmelden voor deze bijeenkomsten bij het Steunpunt Mantelzorg: 0166-668315 of mantelzorgvrijwilligers@tholen.nl In de week van 26 t/m 30 oktober 2009 zal de eerste in zamelronde plaatsvinden van het huishoudelijk plastic verpakkingsafval. Medio september 2009 zullen alle huishoudens een informatiepakket ontvangen met 12 plastic zakken waarin het verpakkingsafval kan worden verzameld. Inzameling verpakkingsafval apart Maandelijks zal een huisvuilwagen huis-aan-huis een route gaan rijden en deze zakken inzamelen. Deze maandelijkse extra' inzamelronde kost extra geld en zou kunnen leiden tot een verhoging van de afvalstof fenheffing. De dekking van deze kosten wordt echter gevonden in een vergoeding die gemeenten ontvan gen voor de apart ingezamelde hoeveelheden plastic verpakkingsafval: 475/ton. Het plastic materiaal dat apart wordt ingezameld verdwijnt niet in de grijze restafvalcon- tainer waarvoor wij bij de verbranding anders 6 117/ton moeten betalen. Het financiële voordeel per 1000 kg verpakkingsafval bedraagt dan totaal 475 117 592 per ton. Uit die inkomsten kunnen de inzamelrondes worden bekostigd. Verlaging Wanneer ieder huishouden goed meewerkt door het plastic gescheiden aan te bieden levert een hogere opbrengst een verlaging van de afvalstoffenheffing op. Omgekeerd is helaas ook het geval. Wordt er minder dan gemiddeld inge zameld/gescheiden dan zal dit leiden tot een verhoging van de afvalstoffenhef fing. Het gemeentebestuur doet een dringend beroep op uw medewer king. Met elkaar dienen we het milieu en beperken daarmee ook nog de kosten. Ook zullen wij in september onder andere op onze gemeente lijke pagina u extra informeren over de inzameling van kunststof verpakkingsafval. Vluchtelingenwerk begeleidt nieuwkomers. Nieuwkomers zijn vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. Uw taak als vrijwilliger zal bestaan uit het wegwijs maken, informatie verstrekken aan en begeleiden van deze nieuwkomers. In allerlei situaties kan uw hulp gevraagd worden. Voor een bezoek aan de huisarts, het invullen van bepaalde formulieren, als vraagbaak over allerlei zaken in onze samenleving of om een luisterend oor te bieden. Speciaal voor de kernen Poortvliet, Sint- Maartensdijk, Sint-Annaland en Tholen is Vluchtelingenwerk op zoek naar vrijwilligers. Als vrijwilliger kunt u rekenen op deskundige begelei ding door een ervaren vrijwilliger en uw onkosten worden vergoed. Voor meer informatie of aanmelding als vrijwilliger kunt u zich wenden tot servicebureau Voor Elkaar, email: servicebureau@tholen.nl of telefonisch: 0166 668200. sfur 5+ich+irt^ feu+er^eelz^len TK»len De peuterspeelzalen in de gemeente Tholen hebben de afgelopen jaren een professionaliseringsslag gemaakt. Daarbij zijn de leidsters verder/aanvullend opgeleid om de peuters nog meer te stimuleren in hun ontwikkeling. Peuters, die een extra steuntje in de rug nodig heb ben, mochten hierbij een derde keer zonder extra kosten naar de peu terspeelzaal komen voor het Peuter Plus programma. Dit is nu uitge breid met een vierde extra dagdeel*. Daarnaast geldt voor peuters die in aanmerking komen voor het Peuter Plus Programma tevens een inko mensafhankelijke ouderbijdrage, in plaats van een vaste ouderbijdrage. Tijdens de extra dagdelen wordt er met name aandacht besteed aan de stimu lering van de taal- en motorische ontwikkeling van kinderen die dat nodig hebben. De groepsleiding van de peuterspeelzaal bepaalt of er noodzaak bestaat om het kind het Peuter Plus Programma te laten volgen. Deelname aan het programma vergroot de ontwikkelingskansen van een kind, zodat het beter voorbereid aan de basisschool kan beginnen. Aanpassing ouderbijdrage Een andere nieuwe ontwikkeling is de aanpassing van de ouderbijdrage, als de peuter in aanmerking komt voor het Peuter Plus Programma. De ouders betalen dan een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Deze bijdrage ligt voor de laagste inkomens rond de 10 per maand. Voor ouders waarvan de peuter enkel twee dagdelen de peuterspeelzaal bezoekt, blijft de reguliere ouderbij drage van kracht. Professionele organisatie Een peuterspeelzaal is een professionele organisatie waar kinderen in groepen van maximaal 16 kinderen met 2 vaste leidsters twee vaste dagdelen per week samen spelen. Zo kunnen ze spelenderwijs hun ervaringswereld uitbrei den. Meer informatie Wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Stichting Peuterspeelzalen Tholen, 0166-610188. De stichting is maandag en dinsdag de gehele dag telefonisch bereikbaar en woensdag alleen s ochtends. U kunt ook mailen naar info@sptholen.nl. Uitgezonderd Sint-Annaland

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2009 | | pagina 12