TIIOLEN inwoners Tholen Opening tentoonstelling: Tholen in de Tweede Wereldoorlog Welkom-avond nieuwe V Inspraakbijeenkomst project Havengebied Sint-Annaland Openbare bekendmakingen Gemeentenieuws openbare bekendmakingen gemeente Tholen week 42 gemeente Tholen MELDPUNT GEMEENTE 0166-667667 Het gemeentebestuur van de gemeente Tholen heeft alle inwoners die zich tussen begin oktober 2008 en begin oktober 2009 gevestigd hebben in onze gemeente, per brief uitgenodigd voor de Welkom-avond. Dit jaar is deze avond op donderdag 5 november aanstaande. De ontvangst is vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur begint het programma. Eén keer per jaar organiseert het gemeentebestuur van Tholen in h,et gemeentehuis te Tholen voor de nieu we inwoners een avond, waarop zij persoonlijk kennis kunnen maken met het gemeentebestuur en waar zij een indruk krijgen van wat de gemeente Tholen te bieden heeft. Het programma bevat onder meer de vol gende onderdelen: Ontvangst; welkomstwoord door de burgemeester, presentatie over het bestuur en over Tholen zelf en een rondleiding door het gemeentehuis. Naast het officiële programma kan men zich laten informeren over vrij willigerswerk, de bibliotheek, het VW, het J0TH en onze stedenband met de Poolse stad Itawa. Tevens zal het meldpunt gemeente Tholen aanwezig zijn voor het behandelen en/of registreren van klachten of mel dingen over uw woonomgeving. Als u ook een nieuwe inwoners bent, maar u heeft geen brief ontvangen en toch aanwezig wil zijn, kunt u contact opnemen met het cluster communicatie van de gemeente Tholen via telefoon: 0166-668 388 of een e-mail sturen naar voorlichting@tholen.nl. Van 17 oktober tot en met 13 november wordt in het atrium van het gemeentehuis van Tholen een tentoonstelling gehouden over de bezetting en bevrijding van Tholen in de Tweede Wereldoorlog. De officiële opening wordt verricht op zaterdag 17 oktober om 10.30 uur door burgemeester W. Nuis. Alle inwoners zijn hierbij van harte uitgenodigd deze opening bij te wonen. Samenwerking De gemeente Tholen heeft in samenwerking met streekmuseum De Meestoof en de heemkundeverenigingen Stad en Lande van Tholen en Philippuslandt de tentoonstelling vorm gegeven. Deze tentoonstelling haakt aan bij het thema van de Week van de Geschiedenis 'Oorlog en Vrede'. Hiermee wordt meteen herdacht dat het 65 jaar geleden is dat de beide eilanden bevrijd werden van de Duitse bezetters. Bezienswaardigheden Onder andere te zien zijn vele foto's, affiches, pamfletten en oorlogsmateriaal uit die tijd, waarbij veel aan dacht is voor de onderwerpen vorderingen, verduistering, evacuatie etc. Bovendien zijn er enkele originele uniformen uit die tijd te bewonderen die door verzamelaars speciaal voor deze tentoonstelling ter beschik king zijn gesteld. Heel speciaal is ook een collectie foto's van een inwoner van Sint-Annaland die in Duitsland tewerkgesteld werd. Deze collectie met foto's is met name zo bijzonder omdat het toen verboden was om foto's te maken. De tentoonstelling is te bezichtigen in het atrium van het gemeentehuis tijdens de openingsuren van 17 oktober tot en met 13 november, met uitzondering van 3, 4 en 5 november. Gemeentehuis Tholen Bezoekadres: Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen Postadres: Postbus 51, 4690 AB Tholen Telefoon (0166) 668 200 Meldpunt (0166) 667 667 (24 uur per dag voor opmerkingen, meldingen over uw woonomgeving) Fax (0166) 663 553 E-mail gemeente@tholen.nl Website www.tholen.nl Openingstijden gemeentehuis Iedere werkdag geopend Van 8.30 uur tot 12.30 uur: vrije inloop Van 12.30 uur tot 17.00 uur: hal van het gemeentehuis geopend, dienstverlening op afspraak Avondopenstelling burgerzaken: do. 18.00 - 20.00 uur Burgemeester of wethouder spreken? U bent van harte welkom op het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat: (0166) 668 330: voor de burgemeester (0166) 668 386: voor een van de wethouders Gemeenteraad Wanneer u iets met (een lid van) de gemeenteraad wilt bespreken, kunt u con tact opnemen met de raadsgriffie: 0166 - 668 350. Vragen over leven met een beperking MEE Zeeland biedt ondersteuning bij leven met een beperking. U bent van harte wel kom met uw vragen op elke woensdag van 09.00 uur tot 12.00 uur op het ser vicepunt in het gemeentehuis van Tholen. Cliëntenraad Hoe neemt u contact op met de Cliëntenraad'Werk en Inkomen/WWB? 1.U belt naar de gemeente Tholen 0166-668200. 2. De receptionist(e) vraagt om uw naam en telefoonnummer. Let op: U hoeft niet te zeggen waar het over gaat, dat bespreekt u pas met iemand van de cliëntenraad zelf. 3.U wordt teruggebeld door iemand van de cliëntenraad. En hij/zij maakt een afspraak met u. Op dinsdag 20 oktober aanstaande zal in de Wellevaete van 19.00 uur tot 21.30 uur een inspraakbij eenkomst zijn. Deze bijeenkomst heeft het karakter van een inloopbijeenkomst. Tijdens deze bijeen komst kunnen vragen worden gesteld over het project en de bestemmingsplannen. Structuurvisie Vanaf 18 september 2009 tot en met 29 oktober 2009 liggen de bestemmingsplannen ter inzage die betrekking hebben op het gebied van het Havenplein en het Havenplateau in Sint-Annaland. Beide bestemmingsplannen zijn een uitwerking van de structuurvisie Havengebied Sint-Annaland, zoals deze in november 2002 door de gemeenteraad is vastgesteld. Er kunnen dus nog schriftelijke bezwaren wor den ingediend tot en met donderdag 29 oktober 2009. Bestemmingsplan Havenplein Het bestemmingsplan Havenplein bevat het gedeelte dat globaal wordt begrensd door het voormalige Klippelstraatje, de Spuistraat en de Havenweg/Havenplateau. In dit plan zijn onder andere het voor malig bedrijventerrein en de locatie van de supermarkt opgenomen. Het bestemmingsplan is globaal van opzet, omdat de realisering van de bebouwing wordt gespreid over j een periode van een aantal jaren. De prioriteit ligt bij de realisering van een Woonzorgcomplex en de vervanging van de bestaande supermarkt. Bestemmingsplan Havenplateau In dit bestemmingsplan is het gehele buitendijkse gebied opgenomen inclusief chaletpark Krabbenkreek? de jachthaven en het op watersport gerichte bedrijventerrein. Op het havenplateau komt nieuwe woonbebouwing bestaande uit een nieuw landmark, als vervanging van de oorspronkelijke CZAV-silo en drie lagere woongebouwen in de appartementensfeer. In dit bestemmingsplan is tevens het plangedeelte opgenomen dat betrekking heeft op de watersportgerichte bedrijfsactiviteiten. Ook is de jachthaven zelf hierin opgenomen met de bebouwing van de watersport vereniging. Wegwerkzaamheden en verkeersmaatregelen Een overzicht van de wegwerkzaamheden en verkeersmaatregelen die de komende tijd binnen de gemeente zullen plaatsvinden, kunt u vinden op de website van de gemeen te: www.tholen.nlIn het linkermenu kunt u onder 'Actueel' klikken op Verkeersmaat regelen'. Op deze pagina vindt u altijd de meest actuele informatie op het gebied van verkeer en wegenonderhoud. Tholenderwijs gratis via e-mail of print Inwoners van de gemeente Tholen die géén abonnement hebben op de Eendrachtbode, kun nen onze voorlichtingsrubriek Tholenderwijs toch gratis thuis ontvangen. Via e-mail en als u geen internet-aansluiting hebt, op papier via de brievenbus. Let wel, u ontvangt dan alleen Tholenderwijs en niet de Eendrachtbode. U meldt zich hiervoor aan bij de Eendrachtbode (0166-657007) of bij de gemeente Tholen (0166-668210). Of u stuurt een e-mail naar tholenderwijs@eendrachtbode.nl OUWEN Ingekomen bouwaanvragen Bebouwdendam 30 te Tholen: het vergroten en ver anderen van een woning; Bou Kooijmanstraat 68 te Oud-Vossemeer: het plaat sen van een overkapping; Nijverheidsweg Pluimpotweg te Sint-Maartensdijk: het bouwen van een bedrijfspand; Coentjesweg 53 te Oud-Vossemeer: het plaatsen van een carport; Zuiddijk 76A te Sint Philipsland: het gewijzigd uit voeren van de bouw van een rioolpersgemaal; Slabbecoornweg 1 te Tholen: het plaatsen van een slibbuffertank; Provincialeweg 27 te Sint-Maartensdijk: het vergro ten van een bijgebouw; Paasdijkweg 33 te Poortvliet: het gewijzigd uitvoeren van een vergunning; Kerkeblokstraat 10 te Sint-Annaland: het plaatsen van een aanbouw; Bram Groenewegeweg 4 te Poortvliet: het vernieu wen van een stalling ruimte. Ingekomen sloopaanvragen Hoenderweg 9A te Sint-Annaland: het slopen van een betonnen afdekplaat en buizen. Welstandscommissie De welstandscommissie vergadert op maandag 26 oktober 2009 in het gemeentehuis te Tholen. Aanvang 09.30 uur. In deze vergadering worden de op de agenda geplaatste bouwaanvragen behandeld. De agenda ligt voor iedereen op donderdag 22 en vrij dag 23 oktober 2009 ter inzage in de publieke lees- ruimte van het gemeentehuis. De vergadering is openbaar en opdrachtgevers/ontwer pers en direct belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht. De behandeling van zoge naamd vooroverleg/schetsplannen is niet openbaar. Verleende bouwvergunningen Doublethstraat 6 te Sint-Annaland: het uitbreiden van een woning: verzonden 05-10-2009. Randweg 5 te Poortvliet: het gedeeltelijk vervangen van de voor- en zijgevel: verzonden 06-10-2009. Meanderlaan 43 te Tholen: het vergroten van de woning en het bouwen van een garage: verzonden 08-10-2009. Verleende sloopvergunningen Sportlaan 12 te Sint-Maartensdijk: het gedeeltelijk verwijderen van asbestdakbedekking: verzonden 05- 10-2009. Volgens de algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen een verleende vergunning bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden aan de aanvrager schriftelijk worden ingediend bij het col lege van burgemeester en wethouders van Tholen. Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoon: 0166-668200. ONTHEFFINGEN EN BOUWVERGUNNINGEN Ontwerpbeschikking Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend dat zij voornemens zijn ontheffing van het gel dende bestemmingsplan en bouwvergunning te verle nen voor de navolgende aanvraag om bouwvergunning met toepassing van: Artikel 3.23. van de Wet Hollaereweg 11 te Oud-Vossemeer: het bouwen van een garage en berging (2009-498); Vanaf 16 oktober 2009 tot en met 26 november 2009 ligt de ontwerpbeschikking ontheffing en bouw vergunning met de daarbij behorende stukken ter inzage in het gemeentehuis (zie voor adres en ope ningstijden het colofon). Zienswijze: binnen deze inzagentermijn kunnen belanghebbenden een zienswijze over de ontwerpbe schikking naar voren brengen. Binnen de genoemde inzagentermijn kan mondeling of schriftelijk een zienswijze over een ontwerpbeschik king naar voren worden gebracht bij burgemeester en wethouders van Tholen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het col lege van burgemeester en wethouders van Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Degene die mondeling een zienswijze wil indienen kan, voor het maken van een afspraak, contact opnemen met de afdeling ver gunningen en handhaving, telefoon: 0166 - 668 562/ 668 363. Van een mondelinge zienswijze zal een ver slag worden opgesteld. Verleende beschikking ontheffing Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend, nu geen zienswijzen zijn ingediend naar aan leiding van de ontwerpbeschikking, dat zij ontheffing van het geldende bestemmingsplan verlenen voor het navolgende verzoek om ontheffing: Weststraat le te Sint-Annaland: het starten van een kaarsenmakerij (2009-934); Vanaf 16 oktober 2009 tot en met 27 november 2009 ligt de beschikking ontheffing met de daarbij behorende stukken ter inzage in het gemeentehuis (zie voor adres en openingstijden het colofon). Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen een verleende beschikking ontheffing beroep instellen. Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking ter inzage is gelegd worden gericht en gezonden aan de Rechtbank Middelburg, sector Bestuursrechtspraak, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Verleende beschikking ontheffing en bouwvergun ning Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend, nu geen zienswijzen zijn ingediend naar aan leiding van de ontwerpbeschikkingen, dat zij onthef fingen van de geldende bestemmingsplannen en bouw vergunningen verlenen voor de navolgende aanvragen om bouwvergunning met toepassing van: mnq: Meanderlaan 43 te Tholen: het vergroten van een woning en het bouwen van een garage (2009-793; verz. 8 oktober 2009); Oostvest 34 te Sint-Maartensdijk: het plaatsen van een nieuwe garagedeur (2009-869; verz: 6.okto ber 2009); Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen een verleende beschikking ontheffing en bouwvergunning bezwaar maken. Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dag waar op het besluit is verzonden aan de aanvrager schrifte lijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Tholen. Indien u de beschikking wilt inzien kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoon: 0166-668200. Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend, nu geen zienswijzen zijn ingediend naar aan leiding van de ontwerpbeschikking, dat zij ontheffing van het geldende bestemmingsplan en bouwvergun ning verlenen voor de navolgende aanvraag om bouw vergunning met toepassing van: Artikel 3.23. van de Wet ruimteüike ordening: Schakelweg 2 te Sint-Maartensdijk: het vergroten van een garage (2009-675); Vanaf 16 oktober 2009 tot en met 27 november 2009 ligt de beschikking ontheffing en bouwvergun ning met de daarbij behorende stukken ter inzage in het gemeentehuis (zie voor' adres en openingstijden het colofon). Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen een verleende beschikking ontheffing en bouwvergunning beroep instellen. Het beroepschrift moet binnen 6 weken na de dag waarop de beschikking ter inzage is gelegd worden gericht en gezonden aan de Rechtbank Middelburg, sector Bestuursrechtspraak, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Bezwaar en beroep Degene die tegen een beschikking bezwaar of beroep heeft gemaakt, kan een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing). Het ver zoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet gericht worden aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Middelburg, sector Bestuursrecht, Postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Nadere informatie over het indienen van een bezwaar- en beroepsschrift en het aanvragen van een voorlopige voorziening is te vinden in de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid' die op verzoek door het cluster Communicatie van de gemeente Tholen wordt toegezonden. BEKENDMAKINGEN Bekendmaking Het hoofd van de afdeling Openbare Werken heeft namens het college van burgemeester en wethouders van Tholen op 5 oktober 2009 besloten in november 2009 de huidige gehandicaptenparkeerplaats in de Anjerstraat 3 tot 1 juni 2011 te verplaatsen naar Prins Frisohof ten behoeve van de heer R. Baan. Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van afkondiging bezwaar maken bij ons college. Het bezwaarschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het bezwaarschrift voorzien zijn van naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de redenen waarom tegen dit besluit bezwaar wordt gemaakt. Nadere informatie over het indienen van een bezwaar schrift vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u op verzoek door het cluster Communicatie wordt toegezonden.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2009 | | pagina 11