Foto's en boekje over historie Scherpenisse 'Wonder dat er bij brand geen gewonden zijn gevallen' 'We hadden geen vlaggenmast, dus dan moetje iets anders verzinnen' 'Als Zeeuwind niet rijk is, zijn kosten voor gemeente' Donderdag 25 juni 2009 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Zaterdag Lenteplein van 14-18 uur Zaterdagmiddag om twee uur gaan aan het Lenteplein 18 in Scherpenisse de deuren open voor een nieuwe fototen toonstelling van Kees Kleppe. De boerderij van Bijl aan de Hartogsweg is er te zien voor en nadat die getroffen werd door een verdwaalde vliegende bom V1 van de Duitsers in 1944. Ook uit de Eerste Wereldoorlog zijn er beelden: huzaren uit 1914-1918. Een meer recente opna me is molenaar Jan Rijstenbil uit 1976. De gemeenteraad heeft niets dan lof voor het op treden van de brandweer van Tholen en die uit de omliggende gemeenten bij het bestrijden van de brand in het bedrijfsverzamelge bouw in Sint-Maartens dijk. Alle fractievoorzitters waren het verder eens met de burgemeester om de zaak uitvoerig na te be spreken om na te gaan hoe risico's in dergelijke ge bouwen kunnen worden beperkt. „Het is een kwets bare situatie." Roricalli 't Rijks Prinsentuin Mollerlyceum Calvijn college Goes Onrustig Merites Dorpsomroeper Werkplaats centrum team calamiteiten Alom lof en waardering van gemeenteraad voor optreden brandweer Op zijn kop Diversen Prins Maurits Edudelta Luzac college Op bijna 700 foto's is vanaf 1900 ruim 100 jaar geschiedenis van Scherpenisse te zien. En het blijft niet alleen bij foto's. Er draait ook een videofilm van het slachten door Jo Slager uit 1974. Ook de dorps film uit 1952 is te zien. Men moet er dus zeker een paar uur voor uittrek ken om alles te kunnen bekijken. Het is niet allemaal Scherpenisse wat de klok slaat. Kees Kleppe heeft ook de hand weten te leggen op fo to's van de watersnoodramp uit 1953: verschillende dijkdoorbraken op het eiland Tholen. Verder zijn er ook recentere opnamen met jonge mensen. Er zijn een aantal puzzels die Klep pe met behulp van de bezoekers hoopt te kunnen oplossen. Foto's met onbekende Scherpenissenaars die door belangstellenden mogelijk herkend worden. Dat gebeurde ook twee jaar geleden, toen er geduren de 1 week bijna 1000 bezoekers naar de fototentoonstelling kwa men. Nu kan men twee weken te recht tot en met 11 juli. Zaterdag a.s. van 14-18 u, maandag 29 juni t/m. woensdag 1 juli van 14-17 u, donderdag 2 juli 14-20 u, vrijdag 3 juli van 14-21 u en zaterdag 4 juli van 10-17 u. Ook de week erna kan men aan het Lenteplein 18 terecht. Kees Kleppe grijpt deze tweede ten toonstelling gelijk aan om een nieuw fotoboekje uit te brengen: Scherpe nisse in beeld. Er komen 80 foto's in. Men kan voorintekenen op de uitga ve die voor Sinterklaas verschijnt. VERVOLG VAN AFFUIT De leerlingen metaaltechniek heb ben het hout gefreesd. Leraar Jan Bolier: „Een andere mogelijkheid hadden wij ook niet." Vanuit de gemeente Tholen stuurt Rien Fase het project aan. „Hij komt regelmatig kijken als er iets is." Het wagentje weegt volgens Wij mans zo'n 700 kilo. „Het bestaat uit ongeveer driekwart kuub aan hout en alleen al één balk weegt behoorlijk, zo'n wiel ook." Het moet een kanon van ongeveer 800 kilo gaan dragen. De leraar gaat ervan uit dat de kar stevig genoeg is daarvoor. „We maken hem pre cies hetzelfde als de vorige en hout is sterk materiaal, dus dat moet wel lukken." Uiteindelijk wordt de affuit zwart geverfd, net als het origineel. „We leveren hem compleet af. Hij moet er mooi uitzien, iets om trots op te zijn. Het is namelijk ook een stuk je reclame. De leerlingen die hem nu maken, worden genoemd op een plaatje dat op het kanon komt. Als het er niet uitziet, dan schaam je je daarvoor, want hij komt op een plek waar iedereen langs komt." ROC Zeeland vangt bot. Een subsidieverzoek van het ROC Zee land is door b. en w. van Tholen afgewezen. Het college hecht wel aan behoud van het middelbaar beroepsonder wijs in onze provincie, maar onder welk bestuur dat gebeurt, is vol gens b. en w. van Tholen 'een an der vraagstuk.' Nuis lichtte toe dat de brandweer voor een 'schier onmogelijke taak' stond om de brand te bestrijden. „Er was geen houden meer aan. We zijn buitengewoon blij dat er geen menselijk leed is. Er zijn geen gewonden. Dat mag een wonder heten. Wel is er veel mate rieel leed." Volgens de burgemeester is de si tuatie beoordeeld door mensen die er verstand van hebben. „Ik heb veel bewondering en waardering voor de manier waarop er is opge treden. Ga er maar aan staan. Er is alles gedaan wat binnen ons ver mogen lag om de brand zo snel mogelijk onder controle te krij gen. Als je er rondloopt, dan denk je waarom duurt het zo lang, of waarom doen ze niet dit of dat? Er is voor gekozen om te zorgen dat het niet erger werd. De belenden de percelen zijn gespaard. De Aan de Roncalli scholengemeen schap in Bergen op Zoom zijn de volgende Thoolse leerlingen ge slaagd. VWO Tholen: Astrid Quist. Sint-Annaland: Adriana van den Berge. HAVO Tholen: Lidewij van Borssum Waalkes, Anna Bosman, Pauline Verkamman. Sint-Annaland: Manon Goedege- buure, Sabrina Westdorp. Anna Jacobapolder: Laura Goen- se. VMBOTHEOR. Sint-Annaland: Marijn Hage. Sint-Maartensdijk: Marjolein Schepcns. Aan de regionale scholengemeen schap 't Rijks in Bergen op Zoom zijn de volgende Thoolse leerlingen geslaagd. HAVO Tholen: Stefan Bout, Rik Jansen, Ayoub Tihani, Soufian Tihani. Oud-Vossemeer: Jacques Boude- ling, Stefanie Buis, Lars Geluk, Roy de Klerck, Naomi van Mierlo. Sint-Annaland: Jorien Fase, Leo- nie Heijboer. Sint-Maartensdijk: Mireille Dorst, Chantal Hogendoorn, Stefan Lind- hout, Ajla Resic, Duncan Weeland. Poortvliet: Simon de Jong. Sint Philipsland: Frank den En gelsman, Tessa van der Gaag, Rena- te Hagenaars. VWO Tholen: Anhkhoa Dang, Daphne Stalpers, Leonie Tichem. Sint-Annaland: Colin van Winke len. Sint-Maartensdijk: Hermine Ispi- rian. Poortvliet: Luuc Duijm, Jasper Slooten. Aan het Prinsentuin college in Hal steren zijn voor het vmbo-examen de volgende Thoolse leerlingen ge slaagd. BASISBER. LEER-WERK Oud-Vossemeer: Nicky van der Weegen. Sint Philipsland: Bart Beijaerts, Jack Huijcns. BASISBER. Tholen: Bouchra Ben Hammou. Oud-Vossemeer: Leandra van der Laan. KADERBER. Tholen: Kayleigh van den Enden, Cynthia den Haan. Oud-Vossemeer: Robert Hoek, Sven Wagemaker, Sint-Annaland: Tom van Dijke, Glenn Fase, Michelle Vermaas. Poortvliet: Mara van Tiggele. MAVO Tholen: Rob Slager, Stephanie Ge luk, Samir Ibrahim, Danny Ista. Sint-Maartensdijk: Corné Wester- laken. Scherpenisse: Sandra Wesdorp. Aan het Mollerlyceum in Bergen op Zoom zijn de volgende Thoolse leerlingen geslaagd. HAVO Oud-Vossemeer: Myra van der Plas, Christian van de Ven. Sint-Annaland: Leander van Schetsen, Helena Vosahlova. Stavenisse: Arianne Moerland. Sint-Maartensdijk: Erica Antho- nisse, Kevin Cogels, Orin Koe teeuw, Tatjana Ramadan, Iris de Viet. Scherpenisse: Mark van de Velde, Anco van der Werff. VWO Tholen: Marrit Teirlinck. De volgende Thoolse leerlingen zijn geslaagd aan het Calvijn college in Goes. HAVO Tholen: Maaike Geluk. Lenny Ge luk, Anika Quist, Teunette Quist, Priscilla Radings, Marissa van der Velde, Hilbert de Vos, Karine van der Wart. Sint-Annaland: Jan-Jaap de Bree, Gosine Roeland. Stavenisse: Marleen Eerland. Sint-Maartensdijk: Jan Pieter Bij- nagte, Nathalie Bijnagte. Scherpenisse: André Bolier. Poortvliet: Hendrik Brons, William van Dam. VWO Tholen: Johanna van den Berge, Suzanne den Boer, Annemieke Bol, Wel zat Van 't Westeinde die mid dag bij Omroep Zeeland tegenover Geuze en Jansen om hun standpun ten toe te lichten. Vanwege de opna- mes waren Geuze en Jansen pas te gen acht uur terug in de Stove. Geuze verontschuldigde zich daar voor. Door de korte voorbereiding stijd waren er ook wat problemen met de techniek, maar Jansen kreeg volop ruimte om zijn visie voor het voetlicht te brengen. Het is het plat form er vooral om te doen om de andere kant te belichten, benadrukte hij. Namelijk de narigheid die wind molens veroorzaken. Hij toonde een beeld van Warmenhuizen waar in 2008 een wiek van een molen was gevallen die dwars over de weg was gegaan en een beeld van nachtelijk Flevoland met rode lichtjes voor het vliegverkeer. Vooral de overlast van het geluid werd belicht. Volgens Jansen is de overlast te voorspellen en klopt de voorlichting van het ministerie van Vrom op dit punt niet, zei hij. On derzoek van de Groningse universi teit heeft aangetoond dat turbines veel meer geluid produceren en veel verder worden gehoord. Op een vraag van Th. Korevaar (inwoner van Stavenisse en actief in de SP die mee wil doen aan de gemeente raadsverkiezing van volgend jaar) hoe ver het geluid reikt, zei Jansen dat dit meer dan een kilometer is. Volgens de spreker kan de gemeente afwijken van de geluidsnorm die het rijk hanteert yoor windmolens. Jan sen zei dat er door industrie 'net zo veel geluid gemaakt mag worden als wat natuurlijk aanwezig is', maar mogen windmolens^eer ge luid maken. M.J. Klippel (RFT) vroeg hoe de gemeente dat kan re gelen. Jansen zei dat dit via de mi lieuvergunning kan. Volgens Boulogne schakelen ge meenten bureaus in die de geluids overlast berekenen. Hij vroeg zich af of die dan ook een verkeerd beeld geven. Jansen beaamde dat. „Zelfs gerenommeerde bureaus doen er aan mee." Of er dan geen objectieve onderzoeksbureaus zijn, wilde Bou logne weten. Jansen wist er maar eentje. Volgens de geoloog is er veel 'onafhankelijke kennis' verloren ge gaan omdat steeds meer onderzoek naar particuliere bedrijven is ge gaan. Een ander belangrijk punt, noemde Jansen het feit dat huizen minder waard worden. Kopers trekken zich soms terug als bekend is dat er windmolens komen. „Er liggen honderden woning binnen de 2,5 ki lometer van de geplande turbines. Een aanzienlijk deel daarvan, ge schatte waarde minstens 98 miljoen euro, zal op de turbines uitkijken. Dit betekent dat vele woningen in Stavenisse en Sint-Maartensdijk fors in waarde zullen dalen. Bij een waardevermindering van 30 procent bedraagt de totale schade minstens 32 miljoen." Volgens Jansen zijn er al verschillende rechtzaken ge weest. Negen uitspraken leidden tot een vermindering, tussen de 15 en 51 procent. „Het zijn weliswaar uit spraken over de aanslag onroerend zaakbelasting, maar in al deze ge vallen oordeelt de rechter dat de huizenprijs is gezakt door de komst van windturbines, of plannen daar toe. Het staat dus vast dat woningen in de buurt van de windturbines minder aantrekkelijk worden, voor zowel bewoners als voor kopers." De gemeente kan de planschade ver halen op de initiatiefnemers. „Maar als Zeeuwind niet rijk is dan blijft de schade de verantwoordelijkheid van de genteente. Die draait er voor op. Planschade verhalen is een lastig ju ridisch probleem. Mocht de rechter vinden dat de schade niet is te verha len dan maakt dit de situatie alleen maar erger." Volgens het platform moet een gemeente haar inwoners daartegen beschermen. Volgens voorzitter Henk Vinkeles Mechers van de natuurvereniging Tholen is het plaatsen van de wind turbines bij Stavenisse en Sint- Maartensdijk tegen het beleid van het rijk om molens in een groot park bij elkaar te zetten. Ook de provin cie heeft zich daar in die zin over uitgelaten, zei hij. Jansen hekelde minister Cramer op dit punt die het beleid voor windenergie op land wil herzien. „Ze kondigde een nationaal ruimtelijk plan aan dat eind 2007 zou verschijnen, maar nog steeds niet klaar is." Chr. Koopman vroeg zich af hoe veel C02-reductie windenergie op levert. Volgens Jansen is dat weinig. „Al onze energie komt op een paar procenten na uit fossiele brandstof fen." Na de pauze beantwoordde Jansen schriftelijke vragen. Zo vroeg A. Battels (inwoner van Stavenisse) zich af wat de psychische gevolgen van de windmolens kunnen zijn op kinderen. Volgens Jansen kan dat leiden tot onrustig slapen en alge mene gezondheidsklachten. „Het is niet te verwaarlozen. Er zijn daar goede rapporten over." De levens duur van molens hangt af van de kwaliteit van de molen, zei hij. Van zes tot twintig jaar, maar gemiddeld 15 jaar omdat ze groter en beter worden. Koopman vroeg zich af of er mogelijkheden in het plan van Zeeuwind zijn om er meer voordeel uit te halen. Jansen verwees naar Zeeuwind. „Maar overal in het land zie je de weerstand groter worden. Op het ogenblik gaat zeventig pro cent van de plannen niet door. Ze gaan niet door vanwege een uit spraak van de Raad van State of omdat een gemeente verstandig wordt." Geuze lichtte nog toe dat Zeeuwind .door de 'politiek' was uitgenodigd, maar dat de vereniging zelf al eer der een informatieavond had belegd (over de nieuwe locatie ten zuiden van het dorp) en zich 'niet geroepen voelde om erbij te zijn.' „Een ge miste kans." Korevaer bracht de planschade weer te berde, namelijk hoe de politiek denkt de waardever mindering van de huizen te com penseren. Volgens Jansen worden sommige zaken afgekocht. „Met zwijggeld. Daar zijn voorbeelden vanr-^r-pmberw mensen deelge noot te maken. De lokale politiek ffioefalle beTahJbA t^vrgen. Niet alleen die van de ondernemers." Baddy Goedegebuure (na 30 jaar Noorwegen terug in Stavenisse) was het daar roerend mee eens. „Daar zijn ze voor aangesteld." Maar geen van de raadsleden, noch Heijboer reageerde daarop. Geuze lichtte toe dat de vertegenwoordigers van de Thoolse fracties hadden laten weten alleen als toehoorder aanwezig te zullen zijn. Goedegebuure zei dat 'een beetje laf' te vinden. Volgens Vinkeles Melchers is het niet mogelijk om het aantal Mw dat in 2003 is vastge steld op 22,5 Mw zomaar te verho gen naar 54 Mw. Volgens de ge meentewet moet daar een raads besluit over genomen worden, zei hij. Nella Goedegebuure wilde we ten wat de gevolgen van de wind molens op dieren zijn, koeien en vo gels. „Krijgen die stress? "Jansen zei daar niet veel over te weten. Wel dat paardenhouders in de buurt van windmolens het kunnen vergeten dat hun merries veulens krijgen. Wessels zei dat de gevolgen voor vogels zwaar worden overdreven. „Hoeveel zijn het er dan?" Volgens Jansen moeten alle nadelen op zijn merites worden beoordeeld. Volgens Wessels worden de vogels er maar bijgehaald. Daar was de in leider het niet mee eens. Maar ook G. Meinen van de natuurvereniging was het daar niet mee eens. Korevaer was benieuwd wat de re actie van de gemeente is nu er zo veel nadelen bekend zijn. Volgens Jansen is dat een belangrijk punt. „Een politicus is moeilijk te veran deren van mening. Ze laten zich vaak voorlichten door initiatiefne mers en energiebedrijven. Die zijn kind aan huis op het ministerie. Dat is ze niet kwalijk te nemen, maar Vrom en Economische zaken ver tellen hun verhalen. En dat zijn hal ve waarheden." Jansen heeft contact met Vrom, maar krijgt weinig voet aan de grond. „Toch vertegenwoor digen we als platform 1(X) actie groepen. in totaal zo"n 10.000 men sen. De politiek wil het niet inzien. Het is nationaal gezien een klein onderwerpje. Het wordt op lokaal niveau gedumpt."Maandag wordt in de commissie ruimte het voostel van b. en w. behandelt om de plan nen uit de beleidsnota Tholen voor de wind uit 2003 uit te voeren: vier locaties, masthoogte van 809 meter en 12 tot 23 turbines. Gatze de Moed riep rond vijf uur de inwoners van Stavenisse op om naar de informatieavond over windmolens in de Stove te gaan. 'U wordt allen verwacht. Laat uw stem niet verloren gaan. Hoort, zegt het voort, zegt het voort.' De gemeentewerkplaats aan de Nij- verheidsweg in Sint-Maartensdijk is bij de brand van het bedrijfsverza melgebouw in gebruik geweest door brandweer en de andere diensten die bij het bestrijden van de brand en de nasleep betrokken zijn geweest. Bij de brand zelf werd zaterdagavond bij straalbedrijf Geuze de calamitei tencontainer van de brandweer ge plaatst. Vandaar uit werden de acties van de brandweer en andere hulp diensten gecoördineerd. Toen bleek dat de brandweer nog dagen bezig zou zijn met de nasleep van de brand werd besloten de werkplaats te gaan gebruiken. Vanaf twee uur 's nachts werd het centrum overge bracht naar de gemeentewerkplaats even verderop om gebruik te maken van de faciliteiten van het gebouw. Het gebouw met parkeergelegen heid, telefoon, computer, vergader ruimte, kantine en toiletten kon op timaal worden gebruikt. Tot donder dagmiddag bleef het in gebruik. Burgemeester W. Nuis belegde er onder meer een persconferentie toen tot de sloop was besloten. Hij ont ving er onder een cameraploeg van SBS. De brand was landelijk nieuws. Volgens A. Kunst van de Thoolse brandweer is het nationaal gezien een grote brand geweest. Ze ker ook vanwege het feit dat de brand dagen heeft geduurd. Zon dagochtend werd het sein brand meester gegeven. Dat wil zeggen dat de brand onder controle is en er geen gevaar meer is. maar pas don derdagochtend was het vuur ge doofd. Inzameling kunststof. De gemeen te Tholen gaat kunststof verpakkin gen huis-aan-huis inzamelen. De raad krijgt hierover een voorstel van b. en w. Brandweercommandant J. de Feijter, gemeentesecretaris S. Nieuwkoop en burgemeester W. Nuis (v.l.n.r.) bezoeken de plek van de brand. brandweer heeft een fantastische prestatie geleverd. Er is veel steun gekomen, ook van buiten de ge meente." De burgemeester had ook geluiden gehoord dat er te weinig bluswater zou zijn geweest, maar legde die kritiek naast zich neer. „De lei ding is gedimensioneerd op het bedrijventerrein. Het gaat over de capaciteit van leidingen op zulk een grote brand. Deze brand viel buiten de categorie. Al was er een tien- of twintigvoud aan water dan was het nog niet te blussen ge weest. Laat $taandat je olie met water zou kunnen blussen." Volgens Nuis was de Thoolse brandweer (ondanks het feit dat er zes leden van Tholen en van Sint- Maartensdijk, plus de brandweer commandant bij de prijsuitreiking van de wedstrijd in Vlissingen wa ren) paraat. „Er was één peloton aanwezig. Laat dat maar aan de brandweer over." Nuis benadrukte dat het niet om een ramp gaat. Wel dat er van alles geregeld moest worden wat betreft schade, veilig heid en opvang van gedupeerden. „Dat is onmiddellijk opgepakt." De brand die door de grote rook pluim in de verre omtrek was te zien, bracht enorm veel mensen op de been. „Het was een grote pu bliekstrekker." De gemeente liet een brief bij de getroffenen bezor gen om haar medeleven te betui gen. En bood aan te helpen bij het zoeken van vervangende ruimte. Nuis zou vrijdagochtend een on derhoud hebben met eigenaar Kees Polderman van het gebouw en directeur Gerard Polderman van Katjang Pedis. „De eigenaar wil zo snel mogelijk nieuwbouw." De burgemeester vertelde dat de wethouders Velthuis en Heijboer zaterdagavond de plaats van de brand bezochten. „Ook zij zijn on der de indruk van de inzet van de brandweer, politie en de eigen ambtelijke organisatie." Er is een zogeheten kernteam gevormd die elke dag in het gemeentehuis drie keer bijeen kwam om de stand van zaken te bespreken en de te nemen acties. „Alle lof en waardering, ledereen gaat er voor." De gemeenteraad steunde het in stellen van een noodverordening door de burgemeester, vanaf dins dag half acht. Alle fracties die re ageerden spraken hun waardering uit voor de brandweer. Volgens P.W.J. Hoek (SGP) is een evaluatie nodig. Zeker omdat de brandweer er van kan leren. Hoek zei dat de brand een 'behoorlijke impact' heeft gehad. Hij sloot aan bij de woorden van waardering van de burgemeester voor de hulp diensten. Datzelfde deed J. Oude- sluijs (PvdA). Hij had de brand met eigen ogen aanschouwd. „Al le vrijwilligers vormden één team. Het was een ondoenlijke zaak. Be gin er maar eens aan." Oudesluijs ha'd de drukgolf (flash over) mee gemaakt. En ervaar hoe het is dat een vrijwilliger van de brandweer toen tegengehouden werd door een brandweerwagen. Ook had hij gezien hoe burgers spontaan mee gingen helpen om loodsen leeg te halen. „Daar heb ik alle waarde ring voor." Hij prees b. en w. voor de hulp die ze de getroffen onder nemers aanbood. Namens de VVD bedankte F.J. Hommel 'een ieder' die bij de be strijding van de brand en de na sleep betrokken is geweest. Hij was. bang om iemand te vergeten. „Hoe kan je leven in een mum van tijd zo op zijn kop komen staan?" Volgens Hommel kan de brand weer oefenen 'tot ze een ons weegt, maar is de praktijk altijd anders.' Hommel zei blij te zijn met de aankondiging van de bur gemeester dat de 'zaak uitvoerig nabesproken zal worden. Hij zei dat alle betrokkenen daarbij ge hoord moeten worden. A.G. van de Sande (ABT) bedank te Nuis voor de uitvoerige toelich ting. Ook hij sprak zijn waarde ring uit voor de hulpverlenende partijen en vrijwilligers. „Ik hoop dat de ondernemers de draad weer snel op kunnen pakken. Ik ben be nieuwd naar de evaluatie." Volgens J.P. Bout (CDA) heeft de gemeente alert gereageerd op de situatie. „Helpen waar het kan. We hebben veel waardering voor de brandweermensen van Tholen en van buiten Tholen". Hij sloot zich voor de rest aan bij Van de Sande. Woorden van dezelfde strekking kwamen er van J.J.P.A. Boulogne (ABT). Hij was er maandag gaan kijken en had zich verbaasd over het feit dat de belendende percelen gespaard waren gebleven. „Com plimenten voor de brandweer en allen die meegeholpen hebben." De gemeente heef volgens hem goed ingespeeld op de situatie. Ze bood een luisterend oor voor de ondernemers en biedt hulp aan on dernemers. Simon de Jong wil aan iedereen laten zien dat hij geslaagd is voor zijn Havo-examen aan 't Rijks in Bergen op Zoom. De 17-jarige Poortvlietenaar heeft in de tuin voor zijn huis een toren gemaakt van kuubkisten en daar zijn schooltas, schoolboeken en vlag aan gehangen. „We hadden geen vlaggenmast, dus dan moet je iets anders verzinnen." Omdat er niet veel mensen langs de Korte Zandweg waar hij woont komen, moest het iets zijn dat opvalt. Simon'heeft tussen het werken op het land van zijn ouders door geleerd voor zijn examen. „Ik stond er goed voor." Na de zomer gaat hij naar de hogere landbouwschool, de HAS, in Den Bosch. Hij wil van zijn hobby namelijk zijn werk maken. Waar hij ook tijd voor vrij maakt, is sleutelen aan zijn trekker voor de trekkertrek. Aan het Luzac college zijn ge slaagd: Elisabeth Geluk uit Sint- Annaland, Esmee de Keijzer uit Tholen en Timmy Weerwag uit Oud-Vossemeer. Ardjan Geluk uit Tholen is aan het ROC in Middelburg geslaagd voor de opleiding assistent-bakker. Barbara van 't Hof uit Sjnt Philips land is aan het Hoornbeeck college in Rotterdam geslaagd voor de op leiding IG-verzorgende. Ze gaat in verpleeghuis De Waardhoven in Sliedrecht aan de slag. Tonian van Elsacker. Elise Vader. Sint-Annaland: Jan-Willem van Vossen. Sint-Maartensdijk: Carolien Koopman. Scherpenisse: Arjen Quist, Adriaan Quist. Aan de Prins Maurits scholenge meenschap in Middelharnis zijn de volgende leerlingen geslaagd. VMBO BASISBER. Tholen: Quinta van Weenen. Sint Philipsland: Ben Verwijs, Est her van Westen. VMBO KADERBER. Oud-Vossemeer: Arie Pronk. Sint Philipsland: Marcel van Duuren, Barbera Kosten, Stephanie Kosten. VMBOTHEOR. Sint-Annaland: Wilbert van Dijke, Pepijn den Engelsman, Sint Philipsland: Carlijn Bomas, Lisanne van de Velde. Jeroten Vos, Joost van Winkelen. HAVO Tholen: Richard Schenkel. Sint-Annaland: Mark-Peter Mac- gregor. Poortvliet: Annerie Hofland. Sint Philipsland: Basjan Quist. Aan het Edudelta college in Middel harnis zijn de volgende Thoolse leerlingen geslaagd voor het vmbo- examen. KADERBER. Sint-Annaland: M.J. Bevelander, L.C.J. Moerland. Sint Philipsland: T. van Nieuwen- huijzen. BASISBER. Sint Philipsand: T. Arkesteijn, R. van Westen.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2009 | | pagina 7