Scarpejaantjes in Scherpenisse krijgt 1750 euro voor speelgoed Plaatselijk nieuws 2 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 18 september 2008 Grondwater Hertenkamp Nette berging Voorschot Verwachting Gaaikema in Meulvliet Rommelmarkt: 700 euro minder Nieuwe leden -Vogelvreugd Kringloopwinkel open Koffieochtend NPB Kijk, de kerk Op bezoek bij boer Jeugd bij clubactie Bestuurder uit de bocht De Treffers weer van start De Schutse op reis Bodemsanering Hoenderweg Kleding weg Live optredens An de Slööve Plaatsen bouwkeet Bestel-/Bedrijfsauto's Subsidie meekrap Geslacht in eigen slagerij Hagelkanon Smartlappen in Maartenshof Bezoek aan Sequoiahof Oosterscheldevissers Subsidie Streetwise Oosterscheldeschool Witte garage Uitslag Zeebaars Dwangsom Dakkapel akkoord Herfststukjes maken Meeste vis Noorthoek Start EHBO-cursus Onderzoek fusie Castria en Soomland Beatrixfonds Fonds verstandelijk gehandicapten Kankerbestrijding Nicola 19 cent Agenda P.J. Boekhout heeft van de provincie toestemming gekregen om grondwa ter te onttrekken ten behoeve van nieuwbouw aan de Hertenkamp. Concreet gaat het om droog een kel der te kunnen maken. Gedurende vijf weken wordt 3 tot 4 m3 water per uur onttrokken. Er zal een ondie pe verticale bronnering worden toe gepast met een theoretische capaci teit van 60 m3 per uur. Hertenkamp ligt buiten een kwetsbaar gebied. Ter plaatse en in de nabije omgeving komt overwegend brak en zout wa ter in de bodem voor. Van het opge pompte water dient tenminste een maal het chloridegehalte te worden bepaald. De hoeveelheid grondwater die wordt opgepompt, moet worden gemeten en geregistreerd met opga ve van datum en eventuele voorval len, zodat de provincie volledig op de hoogte is. De welstandscommissie adviseerde maandag positief over de berging die EC. Jansen bij zijn woning aan de Jhr. Van Vredenburchlaan wil plaatsen. „Een nette oplossing", zei voorzitter Onrust. Het plan werd uit sluitend aan de commissie voorge legd omdat de berging aan de kant van de openbare weg komt. Jansen plaatst ook een serre, maar die is welstandsvrij. Ook de houten berging die N. Veld man bij zijn woning Oesterstraat 25 wil plaatsen, voldoet aan de redelij ke eisen van welstand. W. Anthonisse kwam zelf zijn plan toelichten voor het verbreden van een dakkapel op de woning Verbran- destraat 27. En met succes, want zijn nadere detaillering deed de commis sie besluiten alsnog positief te advi seren. De provincie betaalt J. van Gorsel, in afwijking van het subsidiebesluit, een tweede voorschot uit van de toe gekende bijdrage voor de restauratie van molen De Verwachting. Van Gorsel had een verzoek ingediend en krijgt een kwart van de subsidie uitbetaald, een bedrag van 2525 eu ro. Conferencier Seth Gaaikema treedt zaterdagavond op in Meulvliet. Hij brengt een try-out van zijn program ma 'Als was het de eerste keer'. Menno. Theurüssen tekent voor de pianobegeleiding. De voorstelling ging eind april door omstandigheden niet door, de kaarten die mensen toen hadden gekocht zijn geldig ge bleven. De avond begint om kwart over acht. Kaarten zijn verkrijgbaar bij kantoorboekhandel Dieleman of - zolang voorradig - aan de zaal. De rommel- en kledingmarkt van de Christengemeente heeft zaterdag 1120 euro opgebracht. Dat is bijna 700 euro minder dan vorig jaar. Ma ria Schirra van de Christengemeente heeft er niet echt een verklaring voor. „Het viel een beetje tegen, het was ook minder druk. Vorige keer was er ook ballen gooien en enve loppen trekken, maar dat maakt toch ook niet het verschil. Het stond goed vol en er is best goed verkocht, maar s. het heeft gewoon minder opge bracht. Toch blijven alle beetjes hel- -pen." Het geld is bestemd voor het r zendingswerk. De Christengemeente ->steunt zes zendelingen waaronder ^"oud-Thoolse Petra Jopse die in An- gola werkt. De ledenvergadering van Vogel- vreugd werd vrijdag in Meulvliet r door negentien leden bijgewoond. Op deze avond konden ook drie nieuwe leden worden verwelkomd, waardoor het totale aantal op 128 is gekomen. Na de gebruikelijke agendapunten nam de heer Wattel het woord en hij liet aan de hand van schitterende fo to's een impressie zien van zijn be zoek aan Australië. De aanwezige leden waren onder in druk van de getoonde foto's en voor dat men het wist was de avond voor bij. De volgende vergadering in oktober zal in het teken staan van de tentoonstelling die in november wordt gehouden. De verwachtingen zijn hoog gespannen, want over het algemeen zijn er goede kweekresul- taten behaald. Woensdag 24 september en zaterdag 27 september is de Kringloopwinkel in de hal van de voormalige Timpa aan de Wattstraat 1 weer geopend. Woensdag van 9.00 tot 12.00 uur en 13.30 tot 16.00 uur en zaterdag 27 september van 9.30 tot 15.30 uur. In fo: 6043 91 of 60 41 07. Woensdag houdt de NPB een koffie ochtend in het kerkgebouw aan de Oudelandsestraat 11Het thema is God en geweld in de Bijbel en nu. Het past in de periode van de vre- desweek. De inleider is dominee Dick Peters. De ochtend begint om tien uur. Vier kerken openen om beurten hun deuren voor elkaar maar ook voor niet-kerkelijken. Dat zijn de rooms katholieke kerk, de Ichthus, Imma- nuël en de NPB. Ze werkten al sa men en houden om de twee weken een oecumisch avondgebed. Sinds elf jaar ook een jaarlijkse oecumeni sche viering in Meulvliet. Om elkaar nog beter te leren kennen, en om de kerken te presenteren aan belang stellenden die niet zo veel op hebben met de kerk, openen deze kerken deze maand en de volgende hun deuren onder het motto Kijk, de kerk. De r.k.-kerk bijt volgende week don derdag het spits af: het thema van de avond luidt Hoezo rooms-katholiek. M Oud-Vossemeer Dinsdagmiddag bezoeken de groe pen 6, 7 en 8 van De Ark de melk veehouderij van de familie Vos aan de Broeksedijk. De ZLTO heeft de leerlingen uitgenodigd voor een be drijfsbezoek. Zc krijgen onder meer uitleg over de werking van een melkrobot, gevolgd door een rond leiding. De middag wordt afgesloten met een drankje en een versnape ring. Voetbalclub Vosmeer schakelt de D- en E-pupillen in bij de Grote Club actie. In groepjes van vier, vergezeld van een leider of trainer, komen ze vrijdagavond 26 september in het dorp langs de deur om loten aan de man te brengen. De club gebruikt de opbrengst van deze verloting volle dig voor de jeugdafdeling; er wordt trainings- en wedstrijdmateriaal van aangeschaft. De 21-jarige inwoner R.P. raakte vorige week woensdagavond ge wond nadat hij met grote snelheid ter hoogte van het industrieterrein in Tholen van de Oud-Vossemeersedijk vloog en in de sloot terecht kwam. Dat gebeurde rond kwart voor zeven toen hij over de dijk richting Oud- Vossemeer reed. Volgens de politie raakte hij vermoedelijk de macht over zijn stuur kwijt. Hij raakte eerst aan de rechterkant van de weg in de berm. vervolgens schoot hij aan de andere kant de dijk af. Daarbij reed hij een boompje af en kwam in de sloot terecht, botste op een dam en sloeg vervolgens over de kop. De auto kwam in de sloot tot stilstand. De Vossemeerder kon met behulp van omstanders uit de wagen krui pen, maar bleek een grote wond aan zijn achterhoofd te hebben opgelo pen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis in Bergen op Zoom gebracht. De bestuurder gaf zelf aan dat hij te veel had gedronken. Een GGD-arts nam een bloedproef af. De uitkomst was nog niet bekend. De auto werd weggesleept door de firma Faasen uit Steenbergen. Bij biljartvereniging De Treffers is de onderlinge competitie weer be gonnen. Deze jaargang maken The- do de Reus en Robert de Jonge hun opwachting als nieuwste Trefferle den, terwijl Arno Deurloo vanwege studie en Leo van Wezel vanwege een operatie dit seizoen niet mee zullen doen. Op de eerste speel avond speelde Nico Rooijakkers de kortste partij in 21 beurten en met 2,762 het hoogste gemiddelde. De hoogste serie werd gespeeld door Jos Hommel met 19 caramboles. De uitslagen: N. Rooijakers - T. de Reus 10-4. K. Hommel - M. Klijnsmit 10 - 9,688. P. de Leeuw - J. de Koning 2,667 - 10. H. Ren- sink - H. van Daalen 10 - 7,429. C. Burgers - P. Goossens 5,614 - 10. J. Hommel - S. Etienne 10 - 7,115. Gisteravond brachten 150 perso neelsleden en vrijwilligers van zorg centrum de Schutse een bezoek aan Rotterdam. Met de Cinaboat werd een uitstapje gemaakt in de haven stad. Dit gebeurde in het kader van het veertigjarig bestaan van de als protestants-christelijk bejaardencen trum opgerichte zorginstelling. Don derdag 25 september gaan de bewo ners met een familielid of contactpersoon een hele dag varen met de Frisia vanuit de haven van Sint-Annaland. De officiële jubi leumdatum is zaterdag 15 november. Maandagmorgen 17 november wordt tijdens de koffie met de bewo ners nog stilgestaan bij het 40-jarig bestaan. Het plan voor het saneren van de bo dem aan de Hoenderweg 35 is door b. en w. goedgekeurd. Bij een inbraak bij Busmariteam aan de Havenweg is vrijdag tussen kwart over zes en zaterdagochtend vijftien minuten over vier kleding gestolen. De deur van het pand was gefor ceerd. Er is een onbekende hoeveel heid kledingstukken weggenomen. Het totale schadebedrag is onbekend. In het weekend is een raam van het praathuisje aan het Havenplein ver nield. Hoe dat is gedaan is niet be kend. de schade bedraagt enkele honderden euro's. In de nacht van woensdag op don derdag is geprobeerd in te breken bij een bedrijf aan de Ceciliaweg. De daders zijn wel binnen geweest, maar hebben volgens de politie op het eerste gezicht niets meegeno men. De technische recherche heeft sporenonderzoek gedaan. Het alarm ging rond half vijf 's ochtends af. Hierdoor werd de inbraak ontdekt. Zaterdag start het nieuwe seizoen weer met live optredens in café An de Slööve. De komende periode zal er weer regelmatig wat te beleven zijn. Zo bijt zaterdag de coverband Backslash de spits af. Rockband Backslash bestaat nu bijna 4 jaar en in die jaren heeft zij menig café of dorpsfeest op z'n kop gezet met haar enerverende live act en de opzwe pende rockdreunen. Zij speelt covers van de helden uit de jaren '70. Be kende nummers van de Stones, Sta tus Quo, Beatles, ZZ-Topetc, komen voorbij. Voor velen een feest der herkenning. De vocalen worden uit gevoerd door Wilfred Plompen, ba stonen door Ronald De Prieelle, het ritme wordt aangegeven door Chris Wagenmakers en de gitaar bespeeld door Jules Petiet. De avond begint om tien uur. De entree is gratis. De volgende live act is op zaterdag 4 oktober, dan organiseert rock Tholen een jamsessie, waar ieder kan laten zien welk talent hij of zij in huis heeft. Stavenisse B. en w. werken mee aan een bouw plan voor het tijdelijk plaatsen van een bouwkeet aan de Keetenweg 4. De bouwvergunning is voor de com binatie Van den Biggelaar die aan de dijkversterking werkt. De vergun ning wordt verleend tot 1 januari. Nieuw en gebruikt alle merken. Ook voor onderhoud en reparatie. Bovag autobedrijf NIEMANTSVERDRIET Poortvliet, tel. 0166-612680 Advertentie I.M. De provincie wil van de fa. Koop man de eindverantwoording van de subsidie voor het project ontwikke ling van mechanisatie ten behoeve van de meekrapteelt. In juni 2005 I I I Haaskarbonade Kalkoenschnitzels Donderdag, vrijdag en zaterdag BMaandagdinsdag en woensdag 1 kg 6,50 500 gr. 4,50 Cordon bleu eigen 250 gr. 2,45 Shoarma 500 gr. 4 brood es en saus GRATIS! Magere runderlappen 1 kg 8,50 Hachee of soepvlees 500 gr 3,75 Vet spek of spekblokjes 500 gr. 2,50 Slavinken 5 halen 4 BETALEN! Runderrollade 100 gram 1,50 Zult uit eigen keuken 150 gram 1,00 Gesmolten Komijne kaas 100 gram 1,10 Kipfilet 100 gram 1,35 Beckers kroketten 10 stuks 3,50 Voor lekker vleesmals en mager moet u zijn bij uw echte slager SLAGER Voorstraat 48 Sint-Annaland Tel. 0166-652448 Advertentie I.M. hadden gedeputeerde staten daar voor 32.350 euro subsidie toege kend, waarop een voorschot van 14.760 euro was uitgekeerd. Een van de voorwaarden was echter een verantwoording met een accoun tantsverklaring. Als er voor 6 okto ber geen stukken in Middelburg lig gen, wil de provincie de subsidie intrekken en ook het voorschot te rugvorderen. Wat de welstandscommissie betreft kan fruitteler A. Alkema een hagel kanon plaatsen in zijn boomgaard aan de Veerhoekseweg/Ruigendijk. De commissie houdt rekening met de zeer specifieke situatie dat het apparaat tussen de bomen komt te staan. Het gaat om een zeecontainer van drie meter hoog. met daarop een zes meter hoge pijp. Volgende week donderdagavond 25 september is er een optreden in Maartenshof van het Bergse smart lappenkoor Het koor van tante Door. De avond begint om half acht, de zaal is om zeven uur open. Twintig leden van de afdeling van de Plattelandvrouwen brachten on langs een bezoek aan de Sequoiahof in Vlake/Hansweert. Na het slechte weer van de afgelopen tijd was het deze middag gelukkig droog met een heerlijke temperatuur. Tijdens de introductie werd in het kort ver teld hoe deze bijzondere tuin van 2 hectare tot stand is gekomen. De da mes werden verrast door de vele bij zondere objecten die zijn gemaakt van gerecycled materiaal. Zo kregen onder meer de sluisdeuren van We- meldinge er een tweede leven. De tuin kent een schat aan flora en fau na. De drijvende kracht achter al dit moois is Jos de Koeijer. Samen met zijn vrouw heeft hij er vanaf 1978 een oase van gemaakt temidden van het Zeeuwse platteland. Onder het genot van een consumptie is er nog gezellig gebabbeld op het terras van het boerencafé. Maandag 6 oktober is de volgende ledenavond in Haestinge. Dit keer zal een alternatief bestuur de avond verzorgen. Remi Lindhout haalde zaterdag tij dens de 8ste wedstrijd van de hen gelsportvereniging Oosterschelde vissers de meeste vis op. Er waren 32 deelnemers. De uitslag: 1. Remi Lindhout; 2. J. Boogaard; 3. Mevr. Linda v.d. Velde; 4. mevr. Jeanette op den Brouw; 5. Govert v.d. Rhee; 6. Rini Neele; 7. Maurits Keur; 8. E. op den Brouw; 9. mevr. Dita Bazen; 10. A. Aarden. Junio ren:!. Sander Aarden. De volgende wedstrijd is 27 sep tember van 14.00 tot 17.00 uur. De Oosterscheldeschool krijgt 282,50 euro subsidie van de provin cie voor het project Streetwise. Het verzoek van directeur P. Tange is getoetst aan het beleidsplan ver keersveiligheid 2005-2010. waarbij het provinciaal bestuur zich ten doel stelt om het aantal ernstige ver keersslachtoffers met 20% terug te brengen. De openbare basisschool doet in het najaar mee aan een pro ject van de ANWB, dat 565 euro kost en waarvan de provincie nu de helft betaalt ter stimulering van de verkeersveiligheid. De garage die H. Brinkman wil bouwen aan de Langeweg 27, vol doet aan de redelijke eisen van wel stand. De welstandscommissie was maandag positief over het plan. De garage wordt opgetrokken uit witte baksteen - de kleur van de woning - met donkerblauwe dakpannen en crèmekleurige kozijnen en deuren. M. Westdorp behaalde zaterdag bij de 7e bekerwedstrijd van Tiengel- sportvereniging de Zeebaars de meeste punten. De wedstrijd vond plaats aan de dijk bij de Moggers- hilpolder. Er waren 41 deelnemers die bijna 7 kilo vis vingen. De uit slag: 1. M. Westdorp 1510 pt; 2. D. Westdorp 45 pt; 3.K.J.de Graaf 910 pt; 4. B. Gunter 605 pt; 5. J.v/d Gouw 525 pt; 6. Jeroen den Engels man 475 pt; 7 D. Opree 430 pt. 8. A. Heijboer 235 pt. Er waren zeven vis sers met hetzelfde aantal punten: 150. B. en w. hebben besloten om een dwangsom op te leggen aan de be woner van de Bram Groenewege- weg 1 wegens het herhaaldelijk overtreden van voorschriften. Vol gens de gemeente komt de bewoner de vele gemaakte afspraken niet na. Punt is dat er op en rondom het ter rein veel afval ligt en dat dit moge lijk bodemverontreiniging kan ver oorzaken. Begin dit jaar zijn er afspraken gemaakt over het oprui men van de troep. De gemeente voert regelmatig controles uit om te kijken of deze afspraken worden na geleefd. Met het opleggen van de dwangsom hoopt de gemeente de bewoner alsnog zo ver te krijgen dat zijn terrein wordt opgeruimd. De dakkapel die P.A.P. van de Kerk hof wil plaatsen op zijn woning Ph. de Goedcstraat 6, past in het nieu we, verruimde beleid van de ge meente. Dat de welstandscommissie maandag naar het plan keek, kwam doordat de opbouw aan de straat kant komt. Het advies was positief. Ook het zijraam dat J.P. van Houdt in zijn woning Zuidplantsoen 9 wil plaatsen, leverde voor de commissie geen probleem op. Sint-Philipsland De leden van de plattelandsvrouwen Vrouwen van Nu gaan op woensdag 1 oktober herfststukjes maken. Dat gebeurt 's avonds vanaf acht uur in de Wimpel. Deelnemers moeten een snoeischaar en een scherp mesje meenemen. Opgeven kan tot 26 september bij Corrie van Splunter: tel. 572884. Op 22 oktober is er een gezamenlijke avond met de afdelin gen van het eiland Tholen in Haestinge in Sint-Maartensdijk. Een avond met zang en conferences. Koen Noorthoek werd zaterdag eer ste bij de senioren tijdens de wed strijd van zeehengelclub de Ma kreel. De uitslag: 1. Koen Noorthoek 125 cm; 2. Sjaak v.d. Maas 64 cm; 3. Jan van Moort 39 cm; 4. Bram Noorthoek 36 cm; 5. Jan Verwijs 33 cm; 6. Cenny Reijngoudt 25 cm; 7. Ron nie Breeman 23 cm. Junioren: 1. Bart de Witte 31 cm. Totale vis vangst: 3,76 meter. Bij voldoende deelname begint de EHBO-vereniging Sint-Philipsland en Anna Jacobapolder in november weer met een nieuwe cursus, met aansluitend hartreanimatie en AED- training. Opgeven bij Angela van Oosterhout, tel. 06-45442122. Woningcorporaties Castria Wonen en Soomland uit Bergen op Zoom gaan bekijken of ze kunnen fuseren. Sa men kunnen ze een gevarieerder aan bod van huizen en diensten aanbie den. Verder moet er meer kennis in huis gehaald worden omdat er steeds meer een beroep gedaan wordt op de corporaties. Schaalvergroting kan daarbij helpen. Het onderzoek naar de fusie moet eind dit jaar zijn afge rond. In 2010 kan de fusie een feit zijn. Castria heeft ongeveer 4000 wo ningen in eigendom, Soomland 2000. Rayondirecteur Rini Mathijssen (links) verblijdt de peuterspeelzaal met 1750 euro voor nieuw speelgoed. Dat was al voor de overhandiging aangeschaft. Op de achtergrond Johan Bosters en Jacqueline van Os van de peuterspeelzaal. Ze hebben er ineens legio speeltjes bij, de kinde ren in peuterspeelzaal de Scarpejaantjes in Scherpenisse. De Rabobank Oosterschelde heeft een cheque van 1750 euro aangeboden uit het fonds lokale betrokkenheid en van dat bedrag zijn onder andere een speelgoedkeuken, een grote speelboot en een wipkip aangeschaft. Ray ondirecteur Tholen Rini Mathijssen overhan digde vrijdag de symbolische cheque aan peu terleidster Jacqueline van Os. Haar collega Desiree Sondermeijer, coördinator van de stichting peuterspeelzalen Johan Bosters en de aanwezige peuters waren getuige. Scarpe jaantjes had hijna geen speelgoed meer. Bij het vertrek van een aantal medewerkers, enige tijd geleden, is een groot deel van de inventaris met hen meegegaan, zo vertelt Bosters. „We zijn heel blij met zo'n gulle gever als de Rabobank. Bijna alles bij de peuterspeelzalen, zoals de inrichting, wordt betaald uit lokale giften. We zijn bijvoor beeld afhankelijk van bijdragen van ouders. De subsidiestroom is puur voor de personeelshuur, de rest van het geld moet uit de lokale bevolking komen." Sondermeijer vertelt dat de ouderraad acties houdt om geld in te zamelen, zoals stroop wafelverkoop en op braderieën staan. B. en w. van Tholen hehben besloten het project plan vast te stellen om de peuterspeelzaal en de kinderopvang onder één dak te brengen. Het past in een landelijke regeling om de kwaliteit van de peuterspeelzalen op het niveau van de kinderopvang te brengen. Beide voorschoolse voorzieningen kunnen op die manier naar el kaar toegroeien. De verwachting is dat dit min of meer vanzelf zal gaan. De gemeente heeft voor Scherpenisse gekozen omdat het gebouw van de Scarpejaantjes nog niet volledig wordt benut en er ook geen kinderopvang is in het dorp. Op deze manier kan het aanbod van voor zieningen worden vergroot, aldus de toelichting van het besluit. Het gaat echter wel om een proef. Die gaat op 1 januari van start. Predikbeurten Zondag 21 september THOLEN HERVORMDE GEMEENTE 9.30 u. ds. Kieskamp, Lienden (H.A.) 18.30 u. ds. Kwint, Sirjansland. HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 u. ds. Kot, Borssele. 14 u. ds. Van Tilburg, Waddinx- veen. HERV. GEM. IMMANUEL 10 u. ds. Broere, startzondag in Ichthuskerk. GEREF. KERK 10 u. ds. Broere, startzondag. CHR. GEREF. KERK 10 u. leesdienst. 18.30 u. ds. Den Boer. GEREF. GEM. 10 en 18.30 u. ds. De Jongste. 14.30 u. leesdienst. CHRISTENGEMEENTE 10 u. dhr. Grievink. VRIJZ. GEL. GEM. N.RB. 10.30 u. dhr. Hartogsveld, 's-Gra- vendeel. R.K.-KERK zo 11 u. eucharistieviering. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE 10 u. kand. Van de Beukei, Houten. 18.30 u. ds. Bevelander, Alblasser- dam. GEREF. KERK 10 u. ds. De Kok, Rotterdam. CHR. GEREF. KERK 10 en 15.30 u. ds. Den Boer. GEREF. GEM. IN NED. 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. R.K.-KERK vr 9 u. eucharistieviering, zo 9.30 u. eucharistieviering. SINT-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE 10 u. ds. Versluis, (H.D.). 18 u. ds. Versluis. HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 en 16 u. ds. Hoek. GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. wo 24/9 19.30 u. ds. Van Manen. GEREF. GEM. IN NED. 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE 10 u. kand. Van 't Hof, Sint-Anna land. 18 u. ds. De Mots, Goedereede. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. wo 24/9 19.30 u. dhr. Van Houdt, Poortvliet. SINT-MAARTENSDIJK HERSTELD HERV. GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Den Boer, Urk. HERV. GEM. REHOBOTH 10 en 19 u. ds. Reehorst, Sint- Maartensdijk. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. 9.30 en 18.30 u.leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 14.30 u. ds. Van Kooten. GEREF GEM. 9.30, 14 en 19.30 u. leesdienst. VRIJE HERVORMDE GEM. 9.30 en 14.30 u. ds. Van der Sleen. POORTVLIET HERSTELD HERV. GEMEENTE 10 u. ds. Gielen. 18 u. ds. Gielen, aangepaste dienst. GEREF. KERK 10 u. niet bekend. 14.30 u. ds. Bijman, Arnemuiden. GEREF. GEM. 10 en 18.30 u. leesdienst. 14.30 u. ds. De Jongste. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE 9.30 en 17 u. ds. Den Boer. GEREF. GEM. 9.30 en 15 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. (B.V.) 10 en 18 u. ds. Van der Meer. ANNA JACOBAPOLDER GEREF. KERK 10 u. ds. Van Oosteinde, Kapelle Biezelinge. Weekenddiensten De collecte voor het Prinses Beatrix fonds heeft in Tholen 2.238,92 euro opgebracht. Het fonds gebruikt het geld voor onderzoek naar spierziekten. De collectanten van het fonds ver standelijk gehandicapten komen van 21 tot en met 27 september langs de deuren. Dan is het nationa le collecteweek van het fonds dat zich richt op het volwaardig kunnen meedoen van verstandelijk gehandi capten in de samenleving. De collecte voor de KWF kankerbe strijding heeft in Poortvliet 1.125,78 euro, in Stavenisse 1.339 euro en in Sint-Philipsland en An na-Jacobapolder 1.717,34 euro op gebracht. In de laatste twee plaatsen was de opbrengst 100 euro hoger dan vorig jaar. Op de veiling in Sint-Annaland is dinsdag nog 58 ton aardappelen aangevoerd. De prijzen bewegen nauwelijks. Dinsdag 16 september: Doré 18, Frieslander 17, Nicola 19, Eigen heimer 22, Bildtstar 22, bonken 23- 25, aanvoer 58 ton. Donderdag 11 september: Doré 19, Frieslander 16-17, Nicola 19, Eigen heimer 22, Bintje 15, Bildtstar 23, drielingen 7, kriel 30, aanvoer 15 ton. HUISARTSEN Huisartsenpost Bergen op Zoom e.o., tel. 0164-273855 (Paracelsuslaan 2), ma t/m vr 17-8 u., za en zo. TANDHEELKUNDIGE HULP 0900-82637456. APOTHEEK THOLEN Vliethof8, za 11-12 u. DIERENARTS W. BRONS Tholen spr.u. za 11.30-12 u.. Poort vliet za 8.30-9 u., tel. 0166-662596. KRAAMZORG Verloskundigen: Maatschap Steen bergen: tel. 604969. Sifra: 604664. Dé Provinciale Kraamzorg, tel. 0113-224000. Bevallingenlijn tel. 0113-224022 (24 u. p.dag). Homecare (24 u. per dag), tel. 0113- 232924 of 0115-615595. HOOGWATERSTANDEN Donderdag 18 t/m vrijdag 26 sept. donderdag 18 6.12 -18.22 vrijdag 19 6.49 -18.59 zaterdag 20 7.27 -19.39 zondag 21 8.12 -20.25 maandag 22 9.02 -21.22 dinsdag 23 10.02 -22.37 woensdag 24 11.27 - donderdag 25 0.17 -13.02 vrijdag 26 1.47 -14.19 ma 22/9 7.06 u. LK Tijden gelden voor Stavenisse. Voor Gorishoek steeds twee minuten later. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI tel. 0900-9771. THOLEN t/m 27 sept Fototentoonstelling In Beeld, visies van Zeeuwse amateur fotografen op cultuur, wereldbeeld en religie. Grote Kerk, ma t/m za 13.30-17 u. 18 sept Vergadering gemeenteraad, gemeentehuis, 20 u. 18 sept en 9 okt Borstvoeding, in formatiebijeenkomst LLL, Stoof- straat 8, 20-22 u. 20 sept Seth Gaaikema, cabaret, Meulvliet, 20.15 u. 24 sept Koffieochtend NPB, Oude landsestraat, inleider ds. Dick Pe ters, 10.00 u. 24 en 27 sept Winterkleding en speelgoedbeurs, hal van voorm. Timpa, woe 9-12 en 13.30-16 u, za 9.30-13.30 u. 25 sept RK kerk thema: Hoezo, rooms katholiek? 19.30 u. 2 okt Koningin Emma, vertelling mevr. A. Boxhóbrn, Chr. ouderen vereniging. De Wingerd, 14.30 u. 2 okt Immanuël thema: protestante gemeente in gasthuis of kapel, 19.30 u. 7 okt Ichtuskerk thema over gere formeerd geloof, 19.30 u. 9 okt Borstvoeding, informatiebij eenkomst LLL, Stoofstr 8, 20-22 u. 21 okt NPB themabijeenkomst over geloven, 19.30 u. 24 okt Diaklankbeeld over de Velu- we voor Woord en Daad, Meulvliet, 19.30 u. OUD-VOSSEMEER 20 sept Trekkertrekwedstrijd, stich ting Thoolse dagen. Klaverveld, 11- 18 u. SINT-ANNALAND t/m 25 okt Wisselexposities religi eus erfgoed en de normaalschool, streekmuseum De Meestoof, Bie- rensstraat, di t/m za 14-17 u. 20 sept Natte laarzentocht, kreken Sint-Annaland, start eind Sluispol- derweg, 13 u. 29 sept Verkoping kleding, Bethel- kerk, 19-22.30 u. STAVENISSE 27 sept Verkoping, stichting Adul- lam, hal Rehobothschool,10-16 u. SINT-MAARTENSDIJK t/m 3 jan Expositie Eef en Jaap de Jonge, schilderijen en gedichten over de natuur, Scaldis Naturalis, za 11-16 u. 20 sept Fancy fair en rommelmarkt, Juliana van Stolbergschool, 13-16 u. 25 sept Optreden smartlappenkoor in Maartenshof, 19.30 u. SCHERPENISSE 22 sept Contactavond Philadelphia, over verandering in financiering en wetten van zorg, Langeweg 34, 19.30 u. 23 sept start klaverjascompetitie en jaarvergadering. De Roemers, café Zeelands Welvaren, 19.30 u. POORTVLIET 24 sept Verkoping, Gereformeerde Gemeente, kerkgebouw, 15-17 en 19-20.30 u. SINT-PHILIPSLAND 24 sept Blij dat ik rij, ledenavond Plat telandsvrouwen, De Wimpel, 20 u. 24 sept Kinderbingo, werkgroep Ajp, dorpshuis Anna-Jacobapolder, 13.30-15.30 u. +film+++film+++film+++film+ CINEM'ACTUEEL: Auf der an dere seite - zo 19 u, ma 20.30 u. Batman: The dark knight - vr t/m zo 20.45 u, wo 20 u. De brief voor de koning - za, zo en wo 16 u. Get smart - do, ma en wo 20 u, vr en za 18.45 en 21.15 u, zo 21.15 u. Hoe overleef ik...mezelf -za, zo en wo 13.45 u. I am not there - zo 19 u, di 20.30 u. Kung Fu Panda (Neder landstalig) - za, zo en wo 13.45 u. Mamma mia! - do, ma en di 20 u, vr 18.45 en 21.15 u, za en zo Ï6, 18.45 en 21.15 u, wo 16 en 20 u. Star Wars: The Clone wars (Neder landstalig) - za, zo en wo 13.45 u. Superhero movie - do, en di 20 u, vr t/m zo 18.45 u, wo 16 u. Un b&i- ser sil plait - di 20.30 u. Wall-e (Ne derlandstalig) - za, zo en wo 13.45 en 16 u. Wanted - do en ma t/m wo 20 u, vr 18.45 en 21.15 u, za en zo 16, 18.45 en 21.15 u.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2008 | | pagina 2