Jongerenraad zingt en fietst in Ilawa De e-mails printte ik uit en typte ik over' Plattelandsjongeren verwelkomen 650 bezoekers op schuurfeest PJZ Tholen herdenkt met eerbiedige stilte 4,75% Koninginnedag en Dag van democratie spaarrente SNS"$ Regio Bank Dertien vertegenwoordi gers van de Thoolse jonge- renraad (Joth) bezochten zes dagen het Poolse Ila- wa. Ze vierden er Koning innedag en fietsten met 300 Polen twaalf kilometer door de omgeving. Sokken Wijkzuster Donderdag 8 mei 2008 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Overbeeke Van Dijke Assurantiën Burgemeet 25 4693 CJ Poortvliet T 0166 - 61 25 09 E info(a>overbeeke.nl I www.overbeeke.nl \h/ Provincie bouwt subsidie af voor de schout-schepenenrace Joth was van 30 april tot en met 5 mei op he/.oek bij de jongerenraad van de gemeente Ilawa, de zuster stad van Tholen. Deze uitwisseling stond in het teken van de kennisma king met de culturele feestdagen van de beide landen. De Thoolse jongerenraad woonde in Ilawa de festiviteiten bij rondom de viering van Koninginnedag. In het kader van de stedenband vierde de ge meente Ilawa nu namelijk voor de derde keer deze Koninginnedag. Hierbij heeft de jongerenraad het Wilhelmus gezongen, voor een ge hoor van ruim 300 in oranje T-shirts geklede Poolse fietsenthousiastelin- gen van alle leeftijden. De shirts waren ter beschikking gesteld door de gemeente Ilawa. Daarna trok de ze karavaan van Polen en Tholena- ren twaalf kilometer door de omgeving. Uiteraard hadden de Tholenaren hun fietsen versierd met het meegebrachte crèpepapier in rood, wit, blauw en oranje. Na de fietstocht was er een uitge breide Poolse picknick met veel muziek en werden de bekende spel letjes gespeeld. De Poolse jeugd werd door enkele leden van de Joth gesminckt. waarna zij met de Ne derlandse én de Poolse vlag op hun gezicht de festiviteiten verder bij woonden. De hele middag was het live te beluisteren op één van de na tionale Poolse zenders. Op 3 mei werd ook een Poolse feestdag gevierd: de 'Dag van de Democratie'. Op 3 mei 1791 werd de eerste moderne grondwet in Eu ropa in Polen vastgesteld. Dit wordt jaarlijks herdacht met festiviteiten. De jongeren uit Ilawa gaven hierbij een toelichting op de geschiedenis van Polen en de grondwet. De leden van de Joth en de vertegenwoordigers van de Poolse jongerenraad verzamelen zich voor de fietstocht. Vooraan hegeleider Kees Visser uit Tholen. VERVOLG ONDERSCHEIDIN( Daarnaast brengt ze nog elke maand het kerkblaadje rond. Met het schoonmaken is ze op haar vijfenzestigste gestopt. „Ik heb het altijd graag gedaan, maar het was een flinke klus en dat werd te zwaar. Ik ging er tegenop zien." Het koster- werk is ze blijven doen. Of er nou een rouwdienst of een trouwdienst is, ze is altijd paraat. Sowieso is ze er altijd op zondag. Van Strien zegt daarover: „Ze is zel den niet geweest. Ik denk dat ze in al die jaren misschien drie keer niet is gekomen. Zoals oudejaarsdag. Dat is toch je vrije dag?" Van der Reest antwoordt dat dat klopt en dat ze één keer ziek is geweest. „Dat was uitzonderlijk. Ik voelde me toen echt niet lekker." In de tijd die overblijft, breit de kos ter graag. „Op het moment maak ik veel sokken." Die gaan onder ande re naar de bazar van de Hervormde Gemeente in Sint-Philipsland. Daar naast houdt ze van tuinieren en fiet sen. „Soms maak ik lange afstanden van zo'n 15 tot 20 kilometer. Maar Anneke maakt langere tochten", lacht ze. Er is niet veel veranderd in die 30 jaar dat ze bij de kerk werkzaam is. Het enige dat ze op kan noemen is dat de kerkdienst op zondag van twee naar één dienst is terugge bracht. Dat gebeurde in 1996 vanuit praktisch oogpunt. Van Strien ver klaart dat er minder mensen naar de kerk kwamen. „Er waren soms maar 12 man. En 's middags moest er wel een andere dominee komen." Van der Reest vond dat wel even wen nen. „Ik was van kinds af aan ge wend om 's zondags twee keer naar de kerk te gaan." Ze gebruikt nu de vrijgekomen tijd om lekker thuis te zitten of om wat te fietsen. De twee bejubelde vrouwen zijn goede kennissen van elkaar. Beiden zijn ze lid van Passage, de vrouwen vereniging in het dorp en Van der Reest gaat vaak op bezoek bij de 98-jarige schoonmoeder van Van Strien. Daarnaast hebben ze van zelfsprekend veel contact voor het bespreken van de kerkdiensten. Anneke van Strien-van Leeuwen (59) is na haar huwelijk met Rien van Strien bij de kerk in Anna-Ja- cobapolder gekomen. Oorspronke lijk komt ze uit Rijswijk. Ze leerde haar man kennen via haar werk als verpleegster in Breda, waar zijn zus ook werkte. Niet verwonderlijk dus, dat de dokter bij haar komst in Anna-Jacobapolder vroeg of zij tij delijk de wijkzuster wilde vervan gen. Die was net vertrokken. Van Strien ging aan de slag als ver pleegkundige in de wijk. „Ik had geen papieren voor wijkzuster." Nadat haar tweede kind was gebo ren, werd ze ouderling. Inmiddels is ze begonnen aan haar vierde periode in de kerkenraad. Ze is voorzitter geweest en daarna een periode scriba en nu is ze weer gewoon ouderling. Naast haar werk voor de kerk is Van Strien buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, verzorgt ze haar schoonmoeder die naast haar woont en zit ze in de maatschap van het akkerbouwbedrijf met haar man en zoon. Als ze tijd over heeft, gaat ze fietsen en doet ze aan aquajogging. Ook is ze lid van twee vrouwenbonden, waar onder de Nederlandse bond van plattelandsvrouwen. Ze kreeg bij haar aantreden in 1977 het samenstellen van het kerkblad 'Rondom de kerk' als taak. „Dat kon ik thuis doen, dus dat vond ik prima", zegt ze. Ze doet het nu nog steeds. Het werk voor het maandelijkse blaadje is wel veranderd met de tijd. „Ik schreef het uit en een meneer van de kerk zette het op stencil. Dat was soms best lastig, want dan liep een gedicht soms door op een an dere bladzijde. Ik had vooraf geen idee hoe de tekst uitkwam." Later ging Van Strien zelf alles typen. „Toen kreeg ik er zicht op hoeveel ruimte een stukje innam en kon ik zelf wat schuiven." Tegenwoordig werkt ze op de computer. „Dat was ook even wennen, want nu krijg ik veel kopij per e-mail. Niet lachen om wat ik je nu ga vertellen. Die mailtjes printte ik uit en typte ik over." Wat er ook veranderd is, is de af beelding op de voorpagina. Daarop stond de kerk samen met de pasto rie. Nu de laatste is verkocht, staat alleen nog de kerk op het plaatje. „Daar kwam mijn dochter mee. Zelf heb je daar geen erg in, maar we hebben het gebouw eraf ge haald. Ik denk dat het veel mensen niet eens is opgevallen." - Een aantal jongeren waren voor aanvang van het schuurfeest nog bezig met de laatste puntjes op de i. Janita Kosten kleedt het net wat dienst doet als verlaagd plafond aan met takken. Marcel Kooijman bestuurt de heftruck. Enkele honderden inwoners hebben zondagavond bij het mo nument in het Thoolse Bosje de slachtoffers herdacht van oor logsgeweld en vredesoperaties sinds de Tweede Wereldoorlog. In Tholen geen toespraken, zoals elders wel gebeurt, maar eerbie dige stilte, stemmige muziek en zang. Zes militairen van de Na tionale Reserve (het korps be staat dit jaar zestig jaar) vor men de dodenwacht. „Onze aanvraag wordt gelukkig steeds gehonoreerd. Maar wie weet hoe lang nog, want er komen weer bezuinigingen bij defensie", ver telt VVim Deurloo van het comité dodenherdenking. De belangstellenden vormen een gemêleerd gezelschap: gemeen tebestuurders, vertegenwoordi gers van organisaties, ouders met kinderen, oud-militairen. Tussen het publiek valt een blauwe baret op: een militair die is uitgezonden in het kader van een VN-vredesmissie. Juist de vredesmissies staan de laatste tijd in de belangstelling gezien de slachtoffers die zijn gevallen - zestien inmiddels - in de Afghaanse provincie Uruzgan (een NAVO-operatie). Van de oud-Indiëgangers is een flinke afvaardiging aanwezig. En di rect voor het monument zitten een aantal bewoners van zorg centrum Ten Anker in rolstoe len. Concordia speelt koraalmuziek, The Last Post en het Wilhelmus. Sint-Annalander Pierre van Broekhoven treedt deze avond op als dirigent. En de koren die enkele liederen zingen, worden geleid door Danny Letzer uit Stavenisse. Burgemeester en mevrouw Nuis leggen, na de twee minuten stil te, als eersten een krans bij het monument. Dan volgen anderen. Niet iedereen legt de bloemen bij de in steen gehouwen vorm van het eiland Tholen met de tekst 'Gedenk allen die voor on ze vrijheid vielen'. Een aantal kiest voor de plaquette links er van, met een aantal namen erop van mannen die in voormalig Nederlands-Indië zijn omgeko men. Als de plechtigheid voorbij is, bekijkt een aantal aanwezi gen van dichtbij het monument en de neergelegde bloemen. Tholen koos ervoor om de natio nale dodenherdenking gewoon te volgen, ondanks dat 4 mei op zondag viel. In Sint-Philipsland zag Concordia om die reden van de herdenking af. Op vier plaat sen in Zeeland werd de doden herdenking verplaatst naar de zaterdagavond: Waarde, Yerse- ke, Arnemuiden en Koewacht. In het Zeeuws-Vlaamse dorp was niet de zondag, maar de kermis daarvoor de aanleiding. Meerdere mensen legden bloemen bij het monument voor de gevallenen in Tholen. De plattelandsjongeren zuid (PJZ) van Tho len en Sint-Philipsland hebben op hun jaar lijkse schuurfeest aan de Bitterhoekseweg in Poortvliet 650 bezoekers verwelkomd. „We zitten in een stijgende lijn. Vorig jaar hadden we 550 bezoekers", zegt Heieen Wisse van de PJZ. De vereniging had vooraf een toto erop losgelaten. De schattingen liepen uiteen van 650 tot aan 1500 bezoekers. Het is het eerste aantal geworden. En dat is maar goed ook volgens de Annajacobiaanse: „We hebben een vergunning voor 700 man." Toch had ze stiekem gehoopt op meer mensen. Die kregen ze een paar jaar geleden met een piek van 1000 man. Nu verwachtte ook Geert-Jan Franssen uit Scherpenisse meer bezoekers vanwege het mooie weer. „Vorig jaar viel het weer tegen." Wisse noemde de sfeer goed: „Het was gezel lig." Het feest begon om half negen en om half twee gingen volgens haar de laatste mensen naar huis. De Fluplandse band JIC trad op en J&E entertainment zorgde voor de dj's. Een club van 15 man is een week van tevoren begonnen met de voorbereidingen. Zaterdag middag werd de laatste aankleding van de schuur verzorgd. De 'finishing touch' van elk jaar zijn de takken die over een groot net on der het dak worden verspreid. Via een hef truck met op de vork een houten krat wor den de vrijwilligers de lucht in getild om het groen op de touwen te werpen. Advertentie I.M. v*STA% V Q De schout- en schepenenrace die zaterdag 14 juni in Sint-Annaland wordt gehouden, heeft een begro ting van maar liefst 53.500 euro. Alle 13 Zeeuwse gemeentebestu ren en 10 West-Brabantse gemeen ten zijn met burgemeesters en wethouders vertegenwoordigd. Medewerkers van de n.v. Economi sche Impuls Zeeland zijn erbij om de onderlinge contacten te verster ken. Tijdens Sail Sint-Annaland in juli 2006 vond de eerste schout- en schepenenrace plaats. Delta, Zee land Seaports. Evides, Marsaki, e.d. huren platbodems waarop ze hun relaties uitnodigen. Die kun nen dan weer in gesprek komen met de gemeentebestuurders. Bij de provincie komt het geld uit de pot promotie. Voor de toeristische promotie van de watersportsector wordt de schout- en schepenenrace niet als een succesprodukt be schouwd door gedeputeerde staten. Het is meer een bestuurlijk relatie- evenement en in mindere mate een toeristisch-recreatief publiekseve nement. Om rond te komen gezien de begroting van 53.500 euro had het stichtingsbestuur 22.500 euro subsidie gevraagd. De provincie heeft alles uit de kast gehaald om 17.500 euro te vinden, maar laat de stichting alvast weten dat men voor volgende jaren op zoek moet naar verbreding van deelnemers en/of sponsors. De provinciale bijdrage wordt afgebouwd, maar commissa ris Karla Peijs reikt 14 juni nog wel de prijzen uit.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2008 | | pagina 9