Tholenderwiis L. Studie naar nieuwe weg langs Postweg Kunststof? Maar ik ben in het hout geboren! Informatie voor mantelzorgers Geen test sirenes op 5 mei Brandweer Tholen Evenementen en collectes mei Wegafsluitingen op Koninginnedag De Vrijwillige Thuiszorg Tholen zoekt met spoed Plaatselijk nieuws 9 Vrijwilligers m/v 12 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 24 april 2008 week 17 Donderdag 24 april 2008 jh Stavenisse: Sint Philipsland: Sint-Annaland: Poortvliet: Voor verbeteren doorstroming en veiligheid De provincie gaat onderzoeken of er een nieuwe weg moet worden aangelegd tussen Tholen en Poortvliet of dat er een nieuwe parallel weg voor langzaam en bestemmingsverkeer moet komen. Het gaat om de Postweg tussen de beide plaatsen, de provincialeweg N286. Rondweg Poortvliet Aannemer Roozemond bij welstand: Monsters Einde vergunning buitenschietbaan Beroep Schot Westdorp is beste hengelaar Zout water weegt meer dan zoet Nieuwe loods Bodem Markt 15 Huizen Zuiddijk Vijf meter vis Nieuwe diaken Garage Noordweg Optrekken woning Agenda Maandag 28 april Alzheimer Café de Bevelanden: Dilema's en beslissingen bij opname in het verpleeg huis. Aanvang: 19:00 uur Plaats: Verpleeghuis TerValcke, Louise de Colignyiaan 2 in Goes Gratis toegang Maandag 2 en 16 juni Tiltraining voor mantelzorgers in twee delen Aanvang: 13:30 uur (tot 15:30 uur) Plaats: Zorgcentrum Ten Anker in Tholen Opgeven bij het Steunpunt Mantelzorg tel. (0166) 668 200 Zaterdag 6 september Dagje uit voor thuiswonende dementiepatienten en hun verzorgende Gratis geheel verzorgde boottocht op de Zeeuwse wateren. Aanmelden bij Connie Herlé tel: (0113) 562 653 of via e-mail: zeeland@alzheimer- nederland.nl Zorg voor jezelf-dagen Aanmelden voor het Zeeuwse weekend voor mantelzorgers kan niet meer, maar mantelzorgers kunnen nog wel één van de andere ontspanningsarrangementen van MEZZO boeken. Er is een zeer gevarieerd aanbod zoals: Kuren in Fontana Bad Nieuweschans, Creatief op Texel of de MEZZO Minicruise. Bij de minicruise is er een mogelijkheid voor opvang van de verzorgde, bij alle arrangementen is er deskundige begeleiding aanwezig. De brochure voor deze Zorg voor jezelf-dag is gratis verkrijgbaar bij het Steunpunt Mantelzorg. De Mantelzorg Reis en Annuleringsverzekering: MEZZO heeft samen met Elvia een Mantelzorg Annuleringsverzekering ontwikkeld. Deze verzekering heeft als extra voordeel dat ook de reiskosten worden vergoed, als de reis geen doorgang kan vinden, door onvoorziene uitval van vervangende zorg. Een brochure over deze reisverzekering is gratis verkrijgbaar bij het Steunpunt Mantelzorg. U kunt ook bellen met Elvia: (020) 561 871 MEZZO MEZZO is de landelijke vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. MEZZO zet zich in voor iedereen die langdurig en onbetaald voor een ander zorgt. De ver eniging geeft steun, informatie en advies en behartigt de belangen van mantelzor gers en de vrijwilligers. Bovendien kunnen leden gebruik maken van aantrekkelijke aanbiedingen. Het lidmaatschap kost 10 per jaar. Vrijwillige Thuiszorg/Steunpunt Mantelzorg Tholen Op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur, tel. (0166) 668 200 of e-mail: mantelzorg/vrijwilligers@tholen.nl 2JU Op de eerste maandag van elke maand vindt er een luide test van de sirenes plaats. Zo ook in 2008. Dit jaar geldt er echter een uitzondering voor maandag 5 mei. Bevrijdingsdag. Dat is namelijk een natio nale feestdag, waarop de sirenes niet luid getest zullen worden. De eerstvolgende luide test is op maandag 2 juni. 'lüÜ Zaterdag 12 april heeft u tijdens de open dag in het gemeentehuis kunnen zien wat de brandweer zoal in huis heeft aan middelen, kennis en kunde. Alles is er. Alleen uw plaats als vrijwilliger is nog open. Bent u overdag beschikbaar en werkt en woont u in het verzorgingsgebied? Wij zijn op zoek naar: 2 duikers voor de blusgroep Tholen 2 brandweervrijwilligers voor de blusgroep Sint-Maartensdijk 3 brandweervrijwilligers voor de blusgroep Stavenisse 2 brandweervrijwilligers voor de blusgroep Sint-Annaland (op termijn) Meer informatie of solliciteren? Neem contact op met de commandant brandweer Tholen, Koos de Feijter, of vraag een informatiemapje aan bij Brandweer Tholen, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen. Bellen kan ook: (0166) 668264. Onderstaand ziet u de bij de gemeente bekende evenementen en collectes. Met vragen of opmer kingen kunt u contact opnemen met mevrouw M. Zegers-Vreede (0166)668372. Schriftelijke reac ties kunt u sturen naar gemeente Tholen, afd. Publiekszaken, Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen, of per e-mail naar zegers.m@tholen.nl. NAAM EVENEMENT DATUM Slotconcert Kunstroute op het Havenplateau te Tholen Donderdag 1 mei tussen 17.00 - 20.00 uur Schuurfeest in Poortvliet PJZ afdeling Tholen en Sint Philipsland Zaterdag 3 mei Rommelmarkt aan de Veerdijkseweg 4 te Scherpenisse Stichting Ontspanning Gehandicapten Zaterdag 3 mei van 13.30 - 17.00 uur Vooijaarsmarkt te Stavenisse Comité Woord en Daad Zaterdag 3 mei, met als uitwijkdatum 10 mei Rommelmarkt in Dorpshuis De Wimpel te Sint Philipsland Rommelmarktvereniging Flupland Zaterdag 3 mei van 10.00 - 14.00 uur Fair aan de Hogeweg te Poortvliet De Zeeuwse Tuinkamers Zaterdag 3 mei Vooijaarskermis Sint-Annaland Vrijdag 9 t/m maandag 12 mei Verkoping in het verenigingsgebouw Ned. Herv. Gem. te Sint- Philipsland door Vrouwenvereniging Rondom het Woord Zaterdag 10 mei van 9.30 - 15.00 uur Verkoping in en om het verenigingsgebouw De Hoeksteen te Scherpenisse Hervormde gemeente Tholen Zaterdag 10 mei van 9.30 - 15.30 uur Moederdag, Ondernemersvereniging Tholen Zaterdag 10 mei Modeshow bij Inema Mode te Tholen Zaterdag 10 mei Wandeldriedaagse Organisatie Wandeltochten Poortvliet Dinsdag 13, woensdag 14 en donderdag 15 mei Collecte Nederlands Astma Fonds Dinsdag 13 mei t/m zaterdag 17 mei Oriëntatiepuzzelrit met personenauto's M.A.C. Tholen Zaterdag 17 mei van 19.30 - 21.30 uur Rommelmarkt op de Markt te Tholen Scouting Heenetrecht en St. Chr. Jeugdwerk Tholen Zaterdag 17 mei van 11.00 - 15.00 uur Vooijaarsverkoping in en rond het kerkgebouw Gereformeerde Gemeente Tholen Zaterdag 17 mei van 10.00 - 16.00 uur Fancyfair Peuterspeelzaal De Fabeltuin te Tholen Zaterdag 17 mei van 14.00 - 16.00 uur Collecte Prins Bernard Cultuurfonds Maandag 19 mei t/m zaterdag 24 mei Avondwandelvierdaagse Oud-Vossemeer Dinsdag 20, woensdag 21, WSC Vosmeer donderdag 22 en vrijdag 23 mei Wereldwinkel Presentatiedag in de Gasthuiskapel te Tholen Zaterdag 24 mei van 12.30 tot 18.00 uur Straatspeeldag Woensdag 28 mei Collecte Nationaal Epilepsie Fonds Maandag 26 mei t/m zaterdag 31 mei Havenplateau van 13.00 tot 18.00 uur De Eendrachtstraat van 8.45 tot 9.30 uur, Korte Schoolstraat en Wilhelminastraat tot aan de Schoolstraat van 12.30 tot 17:00 uur Havenplein van 13.00 tot 17.00 uur, Ring 14 t/m Ring 54 van 13.00 tot 17.00 uur De Langestraat van 10.00 tot 11.15 uur Tholen: Stoofstraat in verband met buurtfeest en vrijmarkt van dinsdag 29 april vanaf 16.00 uur tot en met woensdag 30 april om 14.00 uur, parkeerverbod aan de Markt aan de noordzijde van de kiosk op 30 april van 7.00 tot 9.30 uur servicebureau* Voorelkaar^ voor de volgende hulpvragen: Eén keer per 2 a 3 weken gezelschap bieden aan een oudere mevrouw in Poortvliet. Tevens samen wande len of een boodschapje doen. Eén keer per week samen met een oudere meneer in Tholen de maaltijd bereiden en gebruiken. Interesse? Neem contact op met de Vrijwillige Thuiszorg/Steunpunt Mantelzorg Tholen op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur via tel. (0166) 668 200 of via e-mail: mantelzorgvrijwilligers@tholen.nl De provincie wil op deze weg de doorstro ming van het verkeer bevorderen en de verkeersveiligheid verbeteren. De weg heeft de functie van gebiedsontsluiting ge kregen maar daar voldoet de inrichting van de weg nu niet aan. Op zo'n weg hoort het bestemmingsverkeer namelijk geschei den te worden van het doorgaand verkeer en het langzaam verkeer van het snelver keer. De provincie onderzoekt twee mogelijk heden, schrijven gedeputeerde staten aan het maatschap C.W. en E.F. van Dalen aan de Postweg ió in Tholen. De maatschap had geïnformeerd naar de 'ombouw van de weg' bij de gemeente. Die stuurde de brief door, omdat de weg eigendom is van de provincie. Als er een nieuwe weg komt voor het doorgaande verkeer, dan zal de bestaande weg gebruikt blijven worden voor langzaam en bestemmingsverkeer. Een keuze is nu dus nog niet gemaakt. Bij het maken van de keuze zullen ook de be trokkenen in de omgeving worden geraad pleegd. De plannen worden door de pro vincie bekend gemaakt op één op meerdere informatieavonden. De reacties op de plannen zullen ook in de besluitvor ming betrokken worden. De bedrijfsbe langen van Van Dalen en de belangen van de landbouwsector in het algemeen zullen volgens de provincie naast andere belan gen zeker een rol spelen bij de te nemen besluiten. Dit wegenbouwproject moet een oplossing bieden voor het landbouw- verkeer bij Tholen. Eerst zou dat ook een proef worden zoals bij Poortvliet. De pro vincie, de gemeente en het waterschap Zeeuwse Eilanden hebben echter besloten om daar van af te zien. Ze willen koppe len aan andere zaken zoals die in het mas- terplan Tholen worden genoemd, onder meer de verdere ontwikkeling van het be drijventerrein Welgelegen en de verplaat sing van de sportvelden buiten de kern. Bij Poortvliet komen voor de proef met het landbouwverkeer op de rondweg (tussen de twee rotondes) twee passeer- stroken van 125 meter lengte. Ze worden naast de weg gelegd en bestaan uit be tonnen platen. Ook worden er 'broodjes' gelegd tussen de doorgetrokken strepen van het inhaalverbod. Verder wordt het bord verboden voor langzaam aangepast (landbouwverkeer wordt toegelaten, maar brommers en fietsers niet). De tota le kosten van de proef bedragen 90.000 euro. De kosten voor het onderhoud en het eventueel verwijderen van de platen en broodjes zijn voor rekening van de provincie. De proef duurt één jaar. Ook bij 's Gravenpolder komt een proef (daar gaat het om acht parkeerstroken). Voor beide geldt dat er van te voren informatie wordt verstrekt over de maatregel aan landbouwers, weggebruikers en inwo ners. Aan het landbouwverkeer worden voorwaarden gesteld zoals het gebruik van juiste spiegels en reflectiemateria len. Voor beide projecten bedragen de kosten hiervoor 50.000 euro en voor het begeleiden van de proef wordt dertig mille gerekend. De gemeente Tholen be taalt 40.000 euro aan het project bij Poortvliet. De maatregelen worden voor het oogstseizoen aangebracht. In het wegdek zijn zogeheten detectielussen aangebracht waarmee de provincie gege vens kan verzamelen over het verkeer wat er over gaat, hoe hard er gereden wordt en hoeveel afstand de bestuurders in acht nemen ten opzichte van de andere weggebruikers. Voor een structurele oplossing wordt hier aan een parallelweg gedacht over een lengte van 700 meter, ten zuiden van de rondweg. Als alles meezit zou dat rond 2012 verwezenlijkt kunnen worden. De proef die nu start, past ook in het plan van de gemeente om de Stoofstraat/Zuidplant- soen/Lageweg her in te richten (riolering, wegdek, snelheidsremmers). Daarvoor moet dit stuk weg worden afgesloten en kan het verkeer via de rondweg omgeleid worden. „Kunststof toepassen? Ik ben tussen het hout geboren!" Zo reageerde L. Roozemond onlangs bij de welstandscommissie toen zijn tekening voor de bouw van een woning en een loods aan de Pilootweg in Stavenisse werd be sproken. Voorzitter M. Onrust van de commissie dacht dat de aannemer kunststof delen wilde verwerken in het gedeelte tussen de woning en de loods, maar Roozemond kiest bewust voor hout. De aannemer wil het huis verbinden met de loods. Maar dat mag alleen als de loods niet gaat lijken op de woning, vindt de commissie. Roozemond was het daar mee eens. De opdrachtgever komt in de regel met zijn bouwkundig tekenaar of architect mee, maar Roozemond was zonder teke naar gekomen, zei hij. „Ik kan dit varken tje wel alleen wassen," zei hij strijdvaardig aan het b^gin van het onderhoud. Bij de bespreking viel het allemaal wel mee. In grote lijnen was de aannemer het eens met de opmerkingen van de commis sie. Hij zou het tussenstuk (tussen woning en loods) met houten delen uitvoeren zo dat er een duidelijke scheiding ontstaat tussen het huis en de loods die een grijze kleur krijgt. Roozemond kwam de tekening laten zien omdat er een wijziging was aangebracht in het ontwerp van de woning. Nu staan er twee schoorstenen op het dak, eerst eentje. „Ik heb overal nog eens goed rondgeke ken. Dit vond ik mooier." Er was ook een andere raamindeling gemaakt in de gevel van de woning. Onrust vond dat de ramen ten opzichte van de eerste versie nu wat klein waren geworden in het grote vlak. Hij stelde voor er grote ramen in te maken. Roozemond zou er nog eens naar kijken. Het huis wordt gemetseld in een rode bak steen en krijgt rode dakpannen. De aanne mer moet wel monsters van de bakstenen en de pannen laten zien aan de commissie. Wanneer hij met de bouw gaat beginnen, is nog niet bekend, zei hij op een vraag van de voorzitter. „Ik heb nog zoveel an dere dingen te doen." De aannemer zit nu met werkplaats en winkel aan de Voor straat. Extra verlof basisscholen. Na kennis ge nomen te hebben van het standpunt van de onderwijsinspecteur blijven b. en w. bij het toestaan van extra verlof op de basisscho len via een strippenkaart. Dit in afwachting van landelijke richtlijnen. Vervolg van pagina 2 De milieuvergunning voor de buitenschiet baan van schietvereniging Prinses Juliana wordt per 1 mei definitief ingetrokken. Dat werd bekend tijdens de jaarvergadering die gehouden werd in de kantine van de schietbaan. De leden ruimen deze zomer de baan op, die al meerdere jaren buiten gebruik is. Nieuw is dat de vereniging een eigen web site heeft gekregen. Svprinsesjuliana.nl ging vrijdag de lucht in. Het is een site in opbouw; de komende periode zal er steeds wat meer info worden toegevoegd. Ook krijgt de vereniging een nieuwe laptop met een nieuw tel- en wedstrijdprogramma, waarbij wekelijkse uitdraaien worden ge maakt. De prijs van de contributie blijft gelijk, maar de prijs van de seriekaarten is niet kostendekkend gebleken. Dit komt door de sterke prijsstijging van de munitie. Verder werd bekend dat de leden in september kunnen deelnemen aan een kringwedstrijd in Stavenisse. Bij de bestuursverkiezing werden Johan de Graaf en Corné van der Slikke met 28 stemmen herkozen. Tegenkandidaten Jan Willem Bijnagte en Patrick Poot kregen elk 1 stem. In de rondvraag werd geïnformeerd naar de mogelijkheid om een luchtpistool aan te schaffen en een luchtbuks met laag ge wicht voor de jeugdschutters. Dit is een prijzige aangelegenheid en de vereniging belooft dit uit te zoeken. Ook werd ge vraagd of de leeftijd voor de jeugdleden omlaag kan naar 10 jaar. Dat is nu 12 jaar. De Gereformeerde Gemeente heeft A. Schot beroepen. Schot komt uit Nunspeet. Hengelaar M. Westdorp haalde een eerste plaats met 3025 punten bij de derde beker wedstrijd van het seizoen. De hengelspor- ters van de Zeebaars vingen samen 30 kilo vis. Van de 42 deelnemers werd H. Dijke tweede met 2180 punten. 3. A. van Moort 1920 p.; 4. Jan Kodde 1675 p.; 5. M. Mos selman 1585 p.; 6. Koos Polderman (jeugd) 1530 p.; 7. A. Heyboer 1455 p.; 8. C. de Graaf 1415 p.; 9. D. van Vossen 1330 p.; 10. J. Gunst 995 p.; 11. T. Vroon 990 p.; 12. R. van Tiggele 890 p. Poortvliet In een kubieke meter zout water zit 24 kilo zout. Dat leerden de 17 dames van de vrouwenbond Vrouwen van nu bij een be zoek aan de Krammersluizen. In het com plex wordt zout water van zoet water ge scheiden door middel van een geper foreerde tussenvloer in de sluis. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het feit dat zout water zwaarder is dan zoet water. Een gids gaf aan de hand van dia's uitleg over de werking van de sluizen. Het com plex bestaat uit twee sluizen van elk 280 meter lang en 24 meter breed en twee jach- tensluizen van 9 bij 75 meter. De vrouwen vonden het een mooie erva ring om het allemaal van dichtbij en van binnen te mogen bekijken. Hun volgende activiteit is een reisje op 27 mei. Aan de Kalfdamseweg 6 kan A.W. Lind- hout een nieuwe loods bouwen. De wel standscommissie ging akkoord met het plan voor de schuur van 40 bij 20 meter op het terrein van de eigenaar. De schuur komt on geveer twintig meter van de weg af te staan en wordt opgetrokken uit donkergroene damwandprofielplateau en rode dakplaten. Uit een rapport van Aqua Terra blijkt, dat er op het perceel Markt 15 geen sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Wel wordt gebruik van de grond achter de wo ning als moestuin afgeraden. Vroeger heeft voor het huis een benzinestation gestaan. In 1953 is voor het perceel een onder grondse tank met handpomp geplaatst. Wanneer dit tankstation is beëindigd, is niet bekend. Sagro milieu advies heeft in 2000 een oriënterend bodemonderzoek uit gevoerd. Hieruit blijkt dat ter plaatse van de voormalige tank de grond en het grond water is verontreinigd met minerale olie en met aromaten. De grond is licht tot matig verontreinigd met aromaten en minerale olie. Het grondwater is licht tot sterk ver ontreinigd. In één peilbuis is de interven tiewaarde voor xylenen en in een andere peilbuis is de interventiewaarde voor mine rale olie overschreden. Via aanvullende bo ringen en analyses is de omvang van de verontreiniging bepaald. Alleen in de bo ringen direct naast de voormalige tank is sprake van een verontreiniging met benzi necomponenten. Het verontreinigd bodem volume met gehalten boven de interventie waarde is 5 tot 10 m2. De omvang van het licht verontreinigd bodemvolume is 24 m3. De verontreinigde grond zit volledig onder de bestrating van de weg en het trot toir en valt onder het kadastrale perceel van de straat. Omdat er volgens de wet bo dembescherming niet voldaan wordt aan de volumecriteria van 25 m3 grond en 100 m3 grondwater, is er geen sprake van ern stige verontreiniging. Bij toekomstige graafactiviteiten in de straat en het trottoir moet wel met de verontreiniging rekening gehouden worden. In de tuin van het perceel Markt 15, eigen dom van de heer Bolleboom, zijn vier bo ringen verricht. Uit analyse van een meng- monster van de boven- en ondergrond blijkt dat de bovengrond licht verontrei nigd is met pcb's, ddt, ddd en dde. De oor zaak van een duidelijk verhoogd gehalte eox is niet gevonden. Gebruik als moestuin wordt afgeraden door de provincie. Bij graafactiviteiten en afvoer van tuingrond moet rekening gehouden worden met de verontreiniging. Sin t'Philipsland Aan de Zuiddijk mogen twee huizen ge bouwd worden. Het gaat om een plan van bouwbedrijf Dennis Kot die de schuren die bij café de Druiventros hoorden, wil slo pen. Daaronder ook het lokaal van de dui- venclub. Het is de bedoeling dat er naast de nieuwe huizen een brandgang blijft, zo dat de achterkant van de Druiventros be reikbaar blijft. Daar kunnen de leden van de Vredesduif dan in de toekomst hun dui ven inkorven. Overigens wordt dat wel 2009, want aannemer Kot heeft het nog zo druk met andere opdrachten, dat de bouw van de twee huizen naar volgend jaar op schuift. B. en w. hebben echter in principe medewerking toegezegd. De vissers van hengelsportvereniging de Makreel hebben 5,05 meter bij elkaar ge vist. Hans v.d. Ree ving de meeste vis. Hij haalde met 97 centimeter de eerste plaats en dat was 17 centimeter meer dan André Fontijne op de tweede plaats. 3. Ronnie Breeman 76 cm; 4. Sjaak v.d. Maas 68 cm; 5. Piet Kleppe 42 cm; 6. Arjaan den Braber 39 cm; 7. Dirk Breeman 38 cm; 8. Leo van Sas 36 cm; 9. Bram Noorthoek 29 cm. A.M. Noorthoek uit 't Slaak is gekozen tot diaken van de Hervormde Gemeente en heeft zijn benoeming inmiddels aangeno men. De andere kandidaat in de vacature van diaken Kramer was A. van de Velde van de Zuiddijk. Aan de Noordweg kan J. Boudeling een garage/berging bouwen. Het wordt in een donkere kleur uitgevoerd. De welstands commissie pleitte er onlangs voor ook de garagedeur in een donkere dekkende kleur te schilderen. Aan de Stationsstraat 17 kan E. van Duur- en zijn woning optrekken. Hij ziet af van een grote dakkapel waar de welstandscom missie eerder bezwaar tegen had gemaakt. Bij de commissie bracht Van Duuren wel naar voren dat er op andere plaatsen wel dergelijke dakkapellen zijn verrezen. Daar was in 1999 wel toestemming voor gege ven. Maar volgens het huidige bestem mingsplan kan het niet meer. Van Duuren had nu een nieuwe opzet en verwees naar de woningen verder in de straat die ook opgetrokken zijn. „Bij nader inzien is dat beter. Ik verlies met een dakkapel te veel ruimte." De commissie vroeg zich af of Van Duur- ens buurman ook mee zou willen doen. Daar kon hij geen uitspraak over doen. Als Van Duuren zijn woning gaat verbouwen wordt de gehele gevel onder handen geno men. Tegen de bestaande komen steens- trips van dezelfde soort stenen als van de nieuwe stenen voor de opbouw. Om de bouw mogelijk te maken moet hij wel vrijstelling vragen van het bestemmings plan.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2008 | | pagina 12