Start zwemseizoen 2008 4-mei herdenking in Tholen Tweede interculturele middag was een succes Sluitingsdagen gemeentehuis Donderdag 24 april 2008 rond Koninginnedag, Hemelvaart, Bevrijdingsdag en Pinksteren Gemeentenieuws openbare bekendmakingen gemeente Tholen week 17 iiub Het gemeentehuis van Tholen is, in verband met Koninginnedag, Hemelvaart en Bevrijdingsdag, gesloten van woensdag 30 april tot en met maandag 5 mei. Wel is er op vrijdag 2 mei tussen 10.00 uur en 11.00 uur een spreekuur, dat alleen bestemd is voor het doen van aangifte van geboorte en overlijden. Op Tweede Pinksterdag, 12 mei, is het gemeentehuis gesloten. Tholenderwijs Gorishoeksedijk 25 Zw 10 te Scherpenisse: geheel vernieuwen van een chalet (2007-0591); Vanaf 25 april 2008 tot en met 5 juni 2008 liggen de ontwerpbesluiten met de daarbij behorende stukken ter inzage in het gemeentehuis (zie voor adres en openings tijden het colofon). Zienswijze: binnen deze inzageter mijn kan een ieder een zienswijze over de ontwerpbeslui ten naar voren brengen. Binnen de genoemde inzagetermijn kan mondeling of schriftelijk een zienswijze over een ontwerpbesluit naar voren worden gebracht bij burgemeester en wethouders van Tholen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Degene die mondeling een zienswijze wil indienen kan, voor het maken van een afspraak, contact opnemen met de afdeling vergunningen en handhaving, tel. (0166) 668562 668363. Van een mondelinge ziens wijze zal een verslag worden opgesteld. Geen zienswijzen ontwerp-vrijstellingsbesluiten Burgemeester en wethouders van Tholen maken - ingevol ge artikel 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht - bekend dat er geen zienswijzen zijn ingediend over de ontwerp-vrijstellingsbesluiten: Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening: Minneputtestraat ongenummerd te Tholen: voor het plaatsen van een kap op een garage (2007/486); Het ontwerpbesluit met alle daarbij behorende stukken heeft van 28 maart 2008 tot en met 10 april 2008 ter inzage gelegen. Artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening: Geertruidaweg ongenummerd, zomerwoning 21 te Scherpenisse: het plaatsen van een berging (2004/275); Het ontwerpbesluit met alle daarbij behorende stukken heeft van 29 februari 2008 tot en met 10 april 2008 ter inzage gelegen. Burgemeester en wethouders zullen uiterlijk 8 mei 2008 besluiten op de verzoeken om vrijstelling van het gelden de bestemmingsplan en op de aanvragen bouwvergun ning. TERRASVERGUNNING Ingekomen aanvraag terrasvergunning: Op het parkeerplaats aan de Markt te Tholen tegenover huisnummer 11 Vanaf 24 april 2008 tot en met 8 mei 2008 ligt de aan vraag met de daarbij behorende stukken ter inzage in het gemeentehuis (zie voor adres en openingstijden het colo fon). Zienswijze: binnen deze inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Binnen de genoemde inzagetermijn kan mondeling of schriftelijk een zienswijze over een ontwerpbesluit naar voren worden gebracht bij burgemeester en wethouders van Tholen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen. Degene die monde ling een zienswijze wil indienen kan, voor het maken van een afspraak, contact opnemen met de afdeling publieks- zaken, tel. (0166) 668200/668372. Van een mondelinge zienswijze zal een verslag worden opgesteld. VASTSTELLING GEMEENTE LIJK RIOLERINGSPLAN Op donderdag 3 april 2008 heeft de gemeenteraad het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2009 tot en met 2013 (GRP) vastgesteld. Het GRP geeft de gemeentelijke visie en beleidskeuzes weer voor de zorgplichten voor stedelijk afvalwater, afvloeiend hemelwater en grondwater. In het GRP is ook aangegeven waar, in plaats van een openbaar vuilwaterriool, afzonderlijke systemen (IBA's) met eenzelfde graad van milieubescherming in gebruik zijn en Welke maatregelen de gemeente van perceeleigenaren verwacht rond afvloeiend regenwater en grondwater, én welke maatrgelen de gemeente hiervoor zelf neemt In het GRP is niet specifiek aangegeven waar de gemeente regen- en grondwater afvoert via een gemengd openbaar vuilwaterriool of een gescheiden rioolstelsel. De afdeling Openbare Werken geeft echter op verzoek graag inzicht over deze locaties. Iedereen die belangstelling heeft, kan het GRP inzien in de publieke leeszaal tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. AANSTELLING TOEZICHTHOUDERS WET KINDEROPVANG Sinds 1 januari 2005 is de Wet Kinderopvang in werking. Op basis van artikel 61 van de Wet Kinderopvang wijst het college van burgemeester en wethouders ambtenaren van de GGD aan als toezichthouder. Hierin is een wijziging opgetreden. Daardoor zijn thans de volgende toezichthou ders van de GGD aangesteld: de heer A.E. Jones en mevrouw N.S.C.R. Poppe-van Meir. Zij zullen, namens het college van B&W, toezicht uitoefe nen op de naleving van de landelijk geldende uniforme kwaliteitseisen bij de instellingen van kinderopvang in de gemeente Tholen. Ook dit jaar zal op initiatief van het Comité Dodenherdenking Tholen bij het 4-mei herdenkingsteken in het wandelpark nabij de Vossemeersepoort te Tholen de officiële Thoolse 4-mei herdenking plaatsvinden. Plechtigheid Bewoners van Tholen worden allen opgeroepen deze plechtigheid bij te wonen. Vanaf 19.15 uur betrekken leden van het korps Nationale Reser-.ve de dodenwacht bij het monument. Vanaf 19.45 tot 30 seconden voor 20.00 uur wordt een aantal koralen gespeeld door de Kon. Muziekvereniging "Concordia". Even vóór 20.00 uur klinkt The Last Post, waarna van 20.00 uur tot 20.02 uur twee minuten stil te in acht wordt genomen. Aansluitend wordt een cou plet van het Wilhelmus gespeeld. Vanaf 20.05 uur wor den bloemen bij het monument gelegd door de geno- dig-.den en verder door een ieder die daartoe behoefte voelt. Er kunnen ook bloemen gelegd worden bij de gedenkplaat van Vereniging Oud Militairen Indiëgangers. Daarna zal een drietal zangkoren een drietal liederen ten gehore brengen. De bijeenkomst eindigt om ongeveer 20.30 uur. Vrijheid Tijdens de Nationale Herdenking herdenken we allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Juist omdat Nederland in de periode 1940-1945 onderdrukking heeft gekend, zetten we ons in voor vrijheid in andere landen in de wereld. Sinds 1947 is Nederland betrok ken geweest bij ruim vijftig vredesmissies. Inmiddels hebben ruim tachtigduizend Nederlandse soldaten gediend in onder meer Libanon, Irak, Cambodja, Angola, Oeganda, Rwanda, Kosovo, Bosnië, Liberia en Afghanistan. Deze militairen hebben zich ingezet voor vrede en veiligheid, in dienst van de internationale rechtsorde. Tijdens sommige van deze vredesmissies vallen er ook slachtoffers. Ook deze slachtoffers her denken we op 4 mei. Horecagelegenheden De uitbaters van horecagelegenheden kunnen op 4 mei hun normale dienstverlenende functie blijven uitoefe nen. Zij worden evenwel vriendelijk doch dringend verzocht de exploitatie van hun bedrijven zodanig te laten plaatsvinden dat van 18.00 - 21.00 uur elk ver- makelijkheids-.aspect daaraan ontbreekt, buitenver lichting zoals neon en lichtbakken te doven en geen andere muziek ten gehore te bren-.gen dan die van de officiële Nederlandse radioprogramma's. Vlaginstructie dodenherdenking In de vooravond van 4 mei, van 18.00 uur tot zonson dergang, wordt in Nederland uitgebreid halfstok gevlagd. Het halfstok houden van de vlag doet recht aan de gevoelens van oorlogsoverlevenden en nabe staanden van oorlogsslachtoffers en aan het ingetogen karakter van de avond van de vierde mei, waarbij het respect voor de doden centraal staat. Het vlaggen gebeurt in ieder geval op overheidsgebouwen. Het halfstok vlaggen gebeurt met de Nederlandse driekleur, zonder wimpel. De Nederlandse vlag is het symbool van de een heid en onafhankelijkheid van het Koninkrijk der Nederlanden. Halfstok aanbrengen van de vlag: Eerst wordt de vlag langzaam en statig vol gehesen, om daarna langzaam en statig tot halverwege te worden neergehaald en vastgebonden. De vlag wordt in de avond van 4 mei niet in top gehesen, ook niet bij herdenkingsplechtigheden. De vlag blijft tot zonsondergang halfstok. Bij de herdenkingsplaats is het ook de bedoeling dat de vlag na de 2 minuten stilte halfstok blijft hangen en pas bij het inhalen bij zonsondergang (ongeveer 21.10 uur) eerst langzaam en statig naar boven gehesen wordt, om daarna langzaam en statig te worden neergehaald. Luiden klokken Het luiden van de klokken op 4 mei is van 19.45 uur tot 19.59 uur. Dit houdt in dat de klok om ongeveer 19.59.30 uur (de aanbevolen tijd) stil is. Vanaf maandag 28 april zijn de poorten van zwembad Haestinge en zwembad De Spetter vanaf 7.30 uur geopend voor het publiek. Het zwemseizoen duurt tot en met 13 september. De zwemabonnementen zijn geldig voor zowel zwembad Haestinge in Sint-Maartensdijk als voor zwembad De Spetter in Tholen. De openingstijden van beide zwembaden zijn als volgt: Maandag t/m vrijdag: 07.30 - 09.00 uur 15.00 - 17.00 uur 18.30 - 20.00 uur Ji Woensdagmiddag: 13.30 - 17.00 uur Zaterdag en zondag: 13.30 - 17.00 uur Huisregels 1. In het kader van de algemene veiligheid zijn luchtbedden en andere grote opblaasattributen niet toegestaan. 2. Het is niet toegestaan alcohol te nuttigen in en rond het zwembad, tevens is het niet toegestaan alcoholische dranken mee te brengen naar het zwembad. 3. Het is niet toegestaan glaswerk mee te brengen naar het zwembad. 4. Etenswaren mogen alleen genuttigd worden op de zonneweide en bij de horecagelegenheid. 5. Schoenen die op straat gedragen worden, mogen niet gedragen worden op de perrons. Waterschoenen zijn wel toegestaan. 6. Uit veiligheidsoverwegingen mag er niet gerend worden. 7. Huisdieren zijn niet welkom. 8. Duiken is verboden in water minder dan 1.40 meter diep. 9. Discriminerende uitlatingen worden niet getolereerd. Bij herhaling volgt verwijdering uit het zwembad. 10. Zwemmen en zonnebaden is alleen toegestaan in zwemkleding. Onderbroeken, string, afgeknipte spijkerbroeken, t-shirts en luiers worden niet erkend als badkleding. 11. Kinderen zonder zwemdiploma worden, zonder begeleid(st)er ouder dan 16 jaar, niet toegelaten. 12. Onzedelijk gedrag is niet toegestaan. Smalschip 2-16 en 13-27 (Sint-Annaland): het bouwen van 16 woningen met 5 garages, verz. 14 april 2008; Weststraat 19 (Sint-Annaland): het plaatsen van een tuinmuur, verz. 16 april 2008; Natuurgebied Scherpenissepolder: het plaatsen van diverse recreatievoorzieningen, verz. 17 april 2008. Verleende sloopvergunningen Buurtweg 30 (Stavenisse): het slopen van een woon huis, verz. 16 april 2008; Hoenderweg 35 (Sint-Annaland): het slopen van een woonhuis, verz. 16 april 2008. OUWEN Ingekomen bouwaanvragen Zuiddijk 70 (Sint Philipsland): het plaatsen van 5 con- tainers/portacabins. Ingekomen sloopaanvragen Burg Versluijsstr 29 t/M 34, Oud-Vossemeer: het verwij deren van asbestpanelen. Welstandscommissie De welstandscommissie vergadert op maandag 28 april 2008 in het gemeentehuis te Tholen. Aanvang 9.30 uur. In deze vergadering worden de op de agenda geplaatste bouwaanvragen behandeld. De agenda ligt voor iedereen op donderdag 24 april en vrijdag 25 april 2008 ter inzage in de publieke leesruimte van het gemeentehuis. De vergadering is openbaar en opdrachtgevers/ontwerpers en direct belanghebbenden kunnen gebruik maken van het spreekrecht. De behandeling van zogenaamd voor overleg/ schetsplannen is niet openbaar. Verleende bouwvergunningen Postweg Ongenummerd (Tholen): het tijdelijk plaatsen van een reclamebord, verz. 14 april 2008; Volgens de algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen een verleende vergunning bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden aan de aanvra ger schriftelijk worden ingediend bij het college van bur gemeester en wethouders van Tholen. Voor informatie over de mogelijkheid bezwaar te maken kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen en Handhaving, tel (0166) 668200. Ontwerpbesluiten vrijstellingen bestemmingsplannen Burgemeester en wethouders van Tholen maken bekend, dat zij - op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening - voor de navolgende aanvragen om bouwvergunning vrij stelling willen verlenen van de geldende bestemmings plannen: Artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening: Buurtweg 219 te stavenisse: het vergroten van een zomerwoning (2008/0065); Artikel 19, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening: Rijksweg 2 te Sint Philipsland: het vergroten van een woning (2007/0488); Korte Zandweg 2 te Poortvliet: het bouwen van een garage/ berging (2007/0546); Burgemeester of wethouder spreken? U bent van harte welkom op het gemeente huis. U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat: (0166) 668 330: voor de burgemeester (0166) 668 386: voor een van de wethouders Gemeenteraad Wanneer u iets met (een lid van) de gemeen teraad wilt bespreken, kunt u contact opne men met de raadsgriffie: 0166 - 668 350. Vragen over leven met een beperking? MEE Zeeland biedt ondersteuning bij leven met een beperking. U bent van harte welkom met uw vragen op elke woensdag van 09.00 uur tot 12.00 uur op het servicepunt in het gemeentehuis van Tholen. Wegwerkzaamheden en verkeersmaatregelen Een overzicht van de wegwerkzaamheden en verkeersmaatregelen die de komende tijd binnen de gemeente zullen plaatsvinden, kunt u vinden op de website van de gemeen te: www.tholen.nlIn het linkermenu kunt u onder 'Actueel' klikken op Verkeersmaat regelen'. Op deze pagina vindt u altijd de meest actuele informatie op het gebied van verkeer en wegenonderhoud. Tholenderwijs gratis via e-mail of print Inwoners van de gemeente Tholen die géén abon nement hebben op de Eendrachtbode, kunnen onze voorlichtingsrubriek Tholenderwijs toch gra tis thuis ontvangen. Via e-mail en als u geen internet-aansluiting hebt, op papier via de brie venbus. Let wel, u ontvangt dan alleen Tholenderwijs en niet de Eendrachtbode. U meldt zich hiervoor aan bij de Eendrachtbode (0166- 657007) of bij de gemeente Tholen (0166-668210). Of u stuurt een e-mail naar tholenderwijs@eendrachtbode.nl Gemeentehuis Tholen Bezoekadres: Hof van Tholen 2, 4691 DZ Tholen Postadres: Postbus 51, 4690 AB Tholen Telefoon (0166) 668 200 Meldpunt (0166) 667 667 (24 uur per dag voor opmerkingen, meldingen over uw woonomgeving) Fax (0166) 663 553 E-mail gemeente@tholen.nl Website www.tholen.nl Openingstijden gemeentehuis Iedere werkdag geopend Van 8.30 uur tot 12.30 uur: vrije inloop Van 12.30 uur tot 17.00 uur: hal van het gemeentehuis geopend, dienstverlening op afspraak Avondopenstelling burgerzaken: do. 18.00 - 20.00 uur De tweede interculturele middag vond op zaterdag 12 april plaats in sport- en gemeen schapscentrum "Meulvliet" te Tholen. Deze dag was ondanks - of misschien juist dankzij! - het Open Huis in het nieuwe gemeentehuis een SUCCES te noemen. Er waren tussen de 400 en 500 bezoekers en de sfeer was geweldig. Er waren allerlei activi teiten voor jong en oud(er) en het binnenter- ras in Meulvliet was de hele middag goed bezet. De entertainer Ali Osram deed verschil lende acts en sprak met veel bezoekers en standhouders. Iedereen kon zich tegoed doen aan de zelfgebakken koek en de gratis koffie en thee. Graag willen de medewerkers van servicebu reau 'Voor Elkaar' van de gemeente Tholen de standhouders, de vrijwilligers, de werkgroep en de dames die de koek gebakken hebben, bedanken voor hun inzet tijdens de intercul turele middag in Meulvliet. En... zeker niet te vergeten de sponsors, die bereid waren deze dag door een financiële bijdrage of een bij drage in natura te ondersteunen. Budelpack b.v., Woonboulevard Poortvliet, Castria Wonen, Drukkerij Dieleman, De Waal Banket b.v. en Leunis Makelaardij: hartelijk bedankt!

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2008 | | pagina 11