Woonboulevard Mavisten treffen elkaar na 20 jaar Kentekens noteren op Krabbenkreekdam Van Hemert-Rijnberg op één na snelste deelnemer rayon GESLOTEN. Eiken Bouma EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT „Het is twintig jaar geleden dat we examen hebben ge daan. Dat leek me een goede aanleiding. En ik wilde ie dereen wel weer eens zien en spreken", zegt Bianca van Dijke uit Tholen. Ze benaderde haar oud-klasgenoten van de Christelijke mavo voor een gezamenlijk etentje, en dat idee voor een reünie sloeg aan. Werd tien jaar ge leden een soortgelijk initiatief nog afgeblazen wegens gebrek aan belangstelling, nu waren 33 van de 38 oud leerlingen naar The Sixties in Tholen gekomen. 16 woonwinkels onder één dak www.woonboulevardpoortvliet.nl infolijn 0166-619100 Wij zijn op Koninginnedag en Hemelvaartsdag WOONBOULEVARD POORTVLIET, PAASDIJKWEG 33, 4693 RE POORTVLIET OPENINGSTIJDEN: Dl T/M DO: 10.00 -17.30 UUR, VR: 10.00 - 21.00 UUR, ZA: 9.30 -17.00 UUR Donderdag 24 april 2008 Groot onderzoek doorgaand verkeer Dwarsverbinding Vier miljoen voor grondvoorraad van het waterschap 9939 euro voor digitaal wmo-loket WHS 3 speelt zich veilig Arras Een flink deel van hen woont nog graag hij deze reünie zijn. Henk wel in de buurt, maar dat wil niet van Dijke en Ria Snoep uit Sint zeggen dat ze elkaar ook geregeld Maartensdijk zaten bij elkaar in de zien. „Ik wilde hier per se zijn klas, en zijn na de middelbare vanavond", zegt Johan Elenbaas school een stelletje geworden en uit Sint-Annaland tegen Colinda getrouwd. de Heer. Henk-Jan van der Mun- „Voor de leraren zijn we best wel nik, de zoon van de oud-burge- eens een moeilijke groep geweest, meester, is speciaal uit Tiel geko- maar onderling waren we een men en overnacht bij kennissen in hechte club", kijkt Bianca terug Sint-Maartensdijk. Anderen wo- op de vierjarige schoolperiode in nen in Breda, Woerden, Vlissin- Tholen. Ze heeft genoten van het gen. Middelburg en Dinteloord. treffen, waarbij ze een buffet orga- Soms moet er héél goed naar ge- niseerde. „Het was reuze gezellig, zichten gekeken worden, maar an- Ik herkende iedereen nog wel." deren herkennen elkaar meteen. Er Dat de ontmoeting veel oud-klas- valt genoeg te kletsen, over werk genoten is bevallen, is de Thoolse en gezin. En natuurlijk worden gebleken uit de mailtjes die ze in herinneringen opgehaald. Matha- de dagen erna ontving. „We moe- lie v.d. Have verhuisde toen ze in ten het maar om de vijf jaar herha- de tweede klas zat, maar wilde erg len", aldus Bianca van Dijke. <JW'3&a ARC De mavo-examenklas van weleer ging op de trap bij de havendijk in Tholen op de foto. MEUBELSHOW Vanuit Thotcri: Bij aankomst in Poortvliet, ie rotonde rechts en de weg volgen. Woonboulevard Poortvliet vindt u na 500 meter aan uw linkerhand. Vanuit andere richtingen: Aangekomen in Poortvliet volgt u de aanduidingen 'Bedrijventerrein' Hoeveel auto's en vrachtwagens maken gebruik van de route over Tho len tussen Philipsdam en de Oesterdam? Om dat te weten gaat de pro vincie op dinsdagmiddag 20 mei tellen op de Krabbenkreekdam tussen Sint-Philipsland en Oud-Vossemeer. De cijfers zijn ook belangrijk voor de vraag of er een dwarsverbinding over Tholen van de Oesterdam naar de Philipsdam moet komen. Van alle auto's wordt het kenteken geregistreerd. Het maakt deel uit van een groot kentekenonderzoek voor doorgaand verkeer in heel Zeeland. Op deze manier willen provincie, rijkswaterstaat en nv Westerscheldetunnel een beeld krijgen van de verkeerssituatie in de provincie. Vier jaar geleden werd - één jaar na de opening van de Westerscheldetunnel - ook een grootschalige meting gehouden, maar daar was Tholen niet bij be trokken. Sinds de in gebruikne ming van de tunnel is er volgens de provincie veel veranderd. Daarom komt er nu een extra telpunt op de Krabbenkreekdam. Waarnemers noteren vanuit een auto de kente kens van alle auto's die passeren. Uit de studie kan de provincie op maken hoeveel verkeer er over Tholen gaat dat bijvoorbeeld ver der de provincie inrijdt. Dat is nooit eerder gedaan. Overigens verwacht de provincie niet dat er verkeer vanuit Zuid-Holland via de beide dammen en de tunnel naar de Belgische grensstreek rijdt. Een andere reden om hier nu ook te tel len is dat er ook wel eens gespro ken wordt over een rechtstreekse verbinding tussen de Oesterdam en de Philipsdam ten westen van Oud- Vossemeer. De gegevens die op de teldag wor den verzameld (en na een etmaalge middelde worden omgerekend) kunnen dan volgens de provincie dienen als onderbouwing in de dis cussie over een mogelijke dwarsver binding over Tholen vanaf het Ste nen Kruis bij Tholen in noordelijke richting. Worden er op de Krabbenkreekdam door werkstudenten kentekens ge noteerd, op de andere plaatsen, on der meer op de A58 (Bergen op Zoom-Vlissingen), de Haringvliet brug en het Hellegatsplein worden camera's geplaatst. Het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt buiten be schouwing gelaten. Als het waarne men niet door kan gaan op 20 mei dan wordt het een week later ge daan. Het onderzoek wordt uitge voerd door Groen Licht Verkeersad- viezen uit Tilburg. De kosten bedragen 52.952 euro. Waterschap Zeeuwse Eilanden trekt 4 miljoen euro uit voor de vorming en instandhouding van een strategi sche grondvoorraad voor uitvoering van primaire taken. Het gaat om cir ca 80 ha grond. Het dagelijks be stuur geeft het afdelingshoofd juri dische zaken, vergunningverlening en handhaving de bevoegdheid om transacties tot en met 75.000 euro uit te voeren. Aankopen boven de 75 mille houdt het dagelijks bestuur in eigen hand. Op elke algemene vergadering zullen de hoofdingelan den ingelicht worden over mutaties in de strategische grondvoorraad. De provincie Zeeland geeft de ge meente Tholen een subsidie van 9939 euro voor invoering van een digitaal loket voor de wet maat schappelijke ondersteuning (wmo). De aanvraag sluit volgens gedepu teerde Van Heukelom naadloos aan op de provinciale doelstelling om de informatie- en adviesfunctie voor burgers in het kader van Zeeland woonzorgland te verwezenlijken. Gemeenten zijn verplicht om cliënt ondersteuning te geven. Met een di gitaal loket wordt, naast de meer traditionele middelen als telefoni sche dienstverlening en gewone lo ketten, de dienstverlening aan de burger compleet. Dat gemeenten binnen het samenwerkingsverband welzijnszorg Oosterschelderegio gezamenlijk willen optrekken, heeft een financieel voordeel. Tevens draagt het bij aan de helderheid richting de Zeeuwse burger. De pro vincie subsidieert totaal 124.665 eu ro voor 11 van de 13 Zeeuwse ge meenten. Daarvan wordt de helft als voorschot betaald. De gemeente Tholen moet de provinciale bijdrage wel vermelden, anders valt de subsi die 5% lager uit. De derde keus van WHS kon zich in de uitwedstrijd tegen Internos 2 uit Etten I-eur bij winst veilig spelen. Ze stonden op twee punten verschil en waren voor de eindstand afhankelijk van de pres taties van hun concurrenten. De resul taten die Rood Wit (gelijkspel) en Tho- lense Boys (verlies) haalden brachten de Setallanders niet in gevaar. Ze won nen met 5-6 en handhaafden zich in de derde klasse. De groen-witten hadden in de eerste tien minuten al vier kansen om de score te openen. Het lukte niet om de bal in dit korte tijdsbestek tussen de palen te krij gen. Toch duurde het niet al te lang voor dat de voorsprong een feit was. De doel puntenmaker was Sander Westdorp die vanaf links de doelman in de korte hoek kansloos liet. De marge werd op 2 gebracht door Erik Suurd. Hij startte vanaf eigen helft op aangeven van Rien den Engelsman. Daar bij liep hij een Internos verdediger op de hakken waardoor hij vrij veld had op weg naar de Ettense goalie. Die liet hij volko men kansloos, zodat de Setallanders een comfortabele 0-2 voorsprong hadden. Niets was zeker deze middag, zo ook het scoreverloop. De spanning werd terug ge bracht door een dekkingsfout in de WHS verdediging. Vanaf de 16 kon een opko mende Intemosspeler de bal achter doel man Amé van Vossen werken. Het kon nog erger voor de groen-witten, want op slag van rust was het opnieuw een verde- digingsfout die WHS de das om deed. De ruststand was derhalve 2-2. Mitch Ligthart bleef in de rust achter in de kleedkamer en de 16-jarige Jordy Hommel was zijn vervanger. Zo stonden vader Abby Hommel en zoon samen in het veld. De Setallanders leken de eerste vijf minu ten van de tweede helft nog niet van de schrik bekomen van de gelijkmaker zo vlak voor rust. Internos kreeg een grote kans om op voorsprong te komen, maar dat lukte niet. Hierna kreeg WHS weer wat meer grip op de wedstrijd en kwam het toch weer op voorsprong. Ditmaal was het Rien den Engelsman die het van afstand probeerde op de Internos doelman. Het schot be landde in het vijandelijke doel, mede door een blunder van diezelfde doelman. Toen Sander Westdorp even later voor de 2-4 zorgde, leek de wedstrijd beslist. Hij kopte een prachtige bal van Den Engels man binnen. Internos antwoordde daarop met 3-4. Abby Hommel zorgde daarna voor de 3-5. Hij kon vrij inkoppen op een voorzet van Westdorp. De stand werd binnen no time terug ge bracht op 5-5, met nog een kwartier op de klok. WHS zette een slotoffensief in, maar dat gebeurde met niet veel overtui ging. Het was mede aan de Internosdoel man te danken dat uiteindelijk de 3 pun ten toch nog mee naar Sint-Annaland gingen. Die liet een afstandschot los waarvan Erik Suurd profiteerde. Hij te kende voor de uiteindelijke winnende treffer: 5-6. Een duif van Heieen van Hemert- Rijnberg uit Sint-Maartensdijk is - van 898 Thoolse duiven - het snelst vanuit Péronne naar huis gevlogen. Het lid van duivenver- eniging de Zwaluw zag haar vogel na twee uur en drie kwartier aan komen. Het dier heeft een afstand van ongeveer 200 kilometer afge legd met een snelheid van afge rond 71,8 kilometer per uur. Van Hemert-Rijnberg was hiermee de op een na beste deelnemer van het rayon. De Zwaluw Oud-Vossemeer, 369 dui ven van 21 deelnemers. Eerste duif 12.23.45 u. is 1172,492 m/min, laatste duif 12.50.24 is 1014,3 m/min. Adri Capelle 1, 6, 16, 39, 58, 82; Rien Fonteijne 2, 15; Piet Hommel 3, 44, 48, 85; André Havermans 4, 10, 18, 19, 20, 46, 47, 55, 56, 61, 62; Sjaak Berkey 5, 26, 33, 50, 51, 83; Jan Capelle 7, 11, 13, 17, 23, 35,42,60,64, 72, 81, 84, 89, 90; Dick Vaders 8, 9, 12, 22, 28, 29, 34, 36, 37, 68, 69, 70, 75, 92, 93.; Kevin van de Berge 14, 24, 49, 59, 65,67, 87; Piet Vis 21, 25, 27, 52, 66, 79, 80; Piet de Wilde 30, 31, 32, 41, 43, 45, 71, 78, 91; Theo de Graaff 38, 76; Marissa Fonteijne 40, 54, 63, 73, 74, 77; Kees Rijnberg 53; Henk Rensink 57, 86; Jurre van de Ber ge 88. De Vredesduif Sint-Philipsland, 158 duiven van 10 deelnemers. Eerste duif 12.28.12 u. is 1162,266 m/min, laatste duif 12.50.03 u. is 1035,319 m/min. Comb. Hoek 1, 2, 3, 5, 12, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 40; Comb. Reijngoudt en zn. 4, 7, 8, 13, 18, 23, 39; S.A.M. Vermaas en zn. 6, 15, 26; R. Rei jngoudt 9, 16, 17, 37; I. Quist 10, 14, 22, 27, 28, 32; L. Reijngoudt 11, 31; Gebr. Reijngoudt 19; M. Meijer 38. De Zwaluw Sint-Maartensdijk, 104 duiven van 7 deelnemers. Eerste duif 12.15.21 u. is 1196,915 m/min, laatste duif 12.49.52 u. is 992,113 m/min. H. v. Hemert-Rijnberg 1, 2, 3, 5, 15, 22, 25; D. de Wilde 4, 13,14, 17, 18, 20, 24; J. Heijboer 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 26; C. Potappel 12, 19, 23; J. de Rijke 21. De Trouwe Duif Tholen, 120 duiven van 8 deelnemers. Eerste duif 12.24.27 u. is 1149,072 m/min, laatste duif 12.42.29 u. is 1038,52 m/min. T. Teunisse 1, 11; C. Moeliker 2, 6, 7, 13, 15, 18, 23; M.J. Laban 3, 10, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30; P. Laban 4, 5, 8,9, 12, 14, 16, 17,21,28. De Reisduif Scherpenisse, 147 duiven van 7 deelnemers. Eerste duif 12.21.47 u. is 1153,294 m/min, laatste duif 12.39.27 u. is 1052,763 m/min. J.J. Bolier 1,2,4, 10, 20, 26, 33, 35, 39; P. Potappel 3,7,9, 1112, 19,27,32,41 43, 45,47; Comb, van der Zanden 5, 18, 28, 29, 42, 44; J. Moerland 6, 8, 13, 15, 21, 22, 25, 30, 37, 38, 40, 46, 49; A. Moerland 14, 23; D-J. Menheere 16, 17, 24, 34, 36,48; M.Y. Ponse 31. De Reisduif Scherpenisse, 305 duiven van 12 deelnemers. P. Potappel 1, 5, 20, 24, 26, 36, 56, 63, 75, 89, 94; A. Moerland 2, 3, 16, 34, 40, 42, 44, 57, 74, 78, 80, 86, 90, 96; J. Moerland 4, 6, 7, 8, 10, 37, 52, 55, 59, 70, 73, 76, 91, 98; J.J. Bolier 9, 12, 18, 19, 22, 25, 29, 30, 35, 38, 53, 62,64, 79, 85, 87, 99, 100; A. Hage 11, 15, 48, 49, 81, 101; D-J. Menheere 13, 17, 31, 32, 46, 84, 88,92; J. de Graaf 14, 21, 23,58, 60, 61, 65, 71, 93; M.Y. Ponse 27, 33, 95, 102; L. de Kwak Koolaard 28, 41, 43, 45, 54, 66, 83; C.D. Uijl 39, 47, 50, 51, 67, 68, 72, 82, 97; Comb. Wols en Uil 69, 77.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2008 | | pagina 10