Bij Scherpenissenaars is vertrouwen in gemeente weg wat wozoco betreft Vissers hangt verbod op het vangen van paling boven hoofd Voorlichting en contact van belang bij beroerte Teer punt MultiMedia producten van Bose Protest bieb in brede school Donderdag 20 maart 2008 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 7 In april wordt in Scherpenisse de voortgang gepresen teerd van het woonzorgcentrum. Dat is donderdag klip en klaar gesteld tijdens het bezoek van de gemeenteraad aan het dorp. Veel inwoners zijn ten aanzien van deze voorziening het vertrouwen in de gemeente kwijt. „Er is ongeloof. Het wordt wel 2015 voor het er staat, zei ie mand tegen me", vertelde Frank Hommel (VVD) 's avonds in het Holland Huis. Busreisje Vossemeer Dorpshuis Knikkerputjes Prioriteiten Winkel Parkeren vrachtwagens Bevolking vraagt aandacht voor aanzicht straten, Holland Huis, verkeer en winkel Ongeveer 16 mantelzorgers hebben de thema-avond be roerte van het steunpunt mantelzorg in zorgcentrum Ten Anker bezocht. Ton Bastiaansen transmuraal c.v.a.-ver- pleegkundige in ziekenhuis Lievensberg vertelde hoe een beroerte ontstaat en wat de gevolgen zijn. Volgens hem krijgen in Nederland per jaar 41.000 mensen een beroerte. C.v.a. betekent celebraal veneus accident wat een aandoening is door een probleem van de bloedvaten in de hersenen. Er zijn twee vormen: een bloeding (20 en een afsluiting (80%). Zichtbare gevolgen Verbod Minder paling Federatie van beroepsvissers voorziet krappe tijden voor aalvisserij Uftjferekend op de dag dat de ge meenteraad Scherpenisse en de in woners opzocht, was in de gemeen telijke informatierubriek Tholender- wijs te lezen dat een eerder toege zegde informatiebijeenkomst niet meer in het eerste kwartaal van dit jaar plaatsvindt. De stedenbouw kundige studie en het overleg tussen de, betrokken partijen vergen meer tijd. „Natuurlijk is iedereen be nieuwd naar de voortgang, dat be grijpen we. Maar vertrouw erop dat er achter de schermen hard aan het wozoco wordt gewerkt", zei wet houder Van Dis in een bomvol Hol land Huis. „Eind maart is er nog een doorslaggevende vergadering met Castria, Marsaki en de gemeente." In april worden de plannen aan de inwoners gepresenteerd, werd er toegezegd. Burgemeester Nuis vond de scepsis onder de bevolking be grijpelijk, aangezien er al jarenlang over de woonvoorziening voor ou deren gepraat wordt. Over de functies die in het gebouw zouden moeten komen, denkt de be volking anders dan de plannenma kers. Combineren met een dorps huis en een gymzaal ziet bijna niemand zitten. Eén mevrouw vond zelfs een geldautomaat in het wozo co maar niks. „Hoe kom je er bij. Straks worden die mensen nog over vallen ook!" riep ze. De zaal re ageerde overduidelijk afkeurend op die opmerking. „Alsof we een ach terlijk dorp zijn!" merkte een vrouw op. Maar de vrees bestaat bij velen wél dat lawaaierige jeugd, vertrek kende feestgangers en muziek over last geven aan de ouderen die voor hun rust in het wozoco zouden ko men wonen. „Los je dat punt op, dan zou het dus géén probleem zijn", probeerde de burgemeester. „Ik heb het gevoel dat de beleidsbe palers al een standpunt hebben inge nomen over de functies waarmee het wozoco wordt gecombineerd. Ik ben een beetje bang dat het té mo dern wordt", reageerde iemand. Wethouder Velthuis wees op de Vos- senkuil in Oud-Vossemeer, waar on der meer een dorpshuis, jeugdhonk en peuterspeelzaal gecombineerd zijn met ouderenwoningen. „Ik ben er inmiddels verschillende keren ge weest. De mensen die er wonen, hebben alleen maar lof. Het gaat goed en ze vinden het leuk om er te wonen", zei ze. En ze opperde het idee' om een busreisje van Scherpe nisse-naar Oud-Vossemeer te orga niseren, zodat inwoners het zelf kunnen zien en horen. „In Oud-Vos- semeer is de mentaliteit anders. Daar accepteren de inwoners méér dan die van Scherpenisse", vond ie mand. „En er is bij de Vossenkuil wel degelijk overlast van jeugd", vulde een ander aan. „Buiten het complex bedoelt u", zei de wethou der. Eigenlijk was niemand het eens met de stelling: Het wozoco is voor Scherpenisse de accommodatie voor jong en oud. Dat was één van de vijf stellingen waarop de aanwezigen konden reageren om de discussie op gang te brengen. De gymzaal hoort bij de scholen, in plaats van in het wozoco aan de Laban Deurloostraat, vonden meerdere inwoners. „Had de oude zaal maar meteen afgebroken, nu kost het veel meer", zei iemand. Een ander merkte op dat een ge bouw van vier verdiepingen niet past in de omgeving. Met huisarts Brus- sen uit Poortvliet is er contact over huisvesting in het wozoco. Maar aangezien de helft van Scherpenisse patiënt is in Sint-Maartensdijk, zou ook di'e huisarts er terecht moeten kunnen, opperde iemand. Wethou der Velthuis zei dat het voor deze een nieuwe investering zou beteke nen, aangezien hij niet eerder spreekuur hield in het dorp. Ze gaf ook aan dat de functies van het dorpshuis nieuwe stijl - waarmee het wozoco gecombineerd zou moe ten worden - per dorp kunnen ver schillen. Voor Scherpenisse wordt nog gedacht aan de fysiotherapeut en een kleine winkel. Het Holland Huis moet blijven, was een tweede stelling. Daar wordt ver schillend over gedacht, zei Jaap Ha- ge (CU). „Maar het onderwerp leeft wel." Voor veel ouderen heeft het gebouw - in de jaren vijftig ge bouwd met geld geschonken na de watersnood - een emotionele waar de. Kees Kleppe wees daar bijvoor beeld op. Anderen vinden dat het opgeknapt zou kunnen worden zo dat het een eigentijdse accommoda tie wordt. Dit omdat nogal wat in woners liever een afzonderlijk dorpshuis zien, dan als onderdeel van het wozoco. Maar er klonken ook andere geluiden. „Snel slopen, het is verouderd", vond Lies Hage. Hij wees op het enkel glas in de ra men, en het niet geïsoleerd zijn. Jaap Wesdorp, die er vlakbij woont, zei geen overlast van het Holland Huis te ondervinden. Zowel de burgemeester als me vrouw Velthuis benadrukten dat Scherpenisse in ieder geval een dorpshuis houdt. En wethouder Van Dis gaf aan dat het Holland Huis in de stedenbouwkundige visie voor de toekomst nog altijd ingetekend staat. „Dit gebouw betekent wat voor veel inwoners. Maar twee soortgelijke voorzieningen aan weerskanten van de straat, dat kan natuurlijk niet. Dan zou je moeten kijken of het Holland Huis in de om aan de andere kant van de Provinciale weg, op de hoek van de Veerdijksweg, een parkeerterrein voor vrachtwagens te realiseren. De gemeente zou daar dan grond moe ten aankopen. Omdat niet alles tegelijk aangepakt kan worden, zouden bepaalde pun ten uitgekozen kunnen worden en dan willen sommige inwoners daar best over meepraten, zo bleek. De burgemeester vond dat een erg posi tief geluid, omdat het betrekken van burgers bij het beleid een speerpunt Dat in Scherpenisse genoeg wordt gedaan om de jeugd te houden, was een stelling die weinig bijval kreeg. Op zaterdagavond is er in het dorp helemaal niks te doen, zelfs de geld automaat is dan buiten werking, zei een inwoner. Het trapveld op het Pluimpotterein is erg ongelijk en op de rest van het terrein kan nauwe lijks gespeeld worden omdat het veelvuldig als hondentoilet wordt gebruikt, had raadslid Johan Aar- noudse (SGP) beluisterd. Een inwo ner stelde voor om de ijsbaan niet meer onder water te zetten, maar er voortaan een tijdelijke kunstijsbaan te maken zoals dat elders ook wel gebeurt. „Je bespaart energie en wa ter", zei de man. Via sponsoring zou het betaald moeten worden. Omdat het dorp nauwelijks onder nemers telt, moeten die elders ge zocht worden. Volgens de indiener van het idee geen probleem, omdat inwoners uit heel Tholen van de kunstijsbaan gebruik zouden kun nen maken. A. Slager deed de sug gestie om het terrein uit te graven: „Dan kun je er in de zomer in zwemmen en in de winter op schaatsen!" Wethouder Velthuis gaf aan, dat naar het hobbelige trapveld gekeken gaat worden. „Maak daar haast mee. Want in onze straat heb ben we veel last van voetballende jeugd. Ze jouwen je zelfs uit als je er wat van zegt", zei een mevrouw. Speeltuintjes zijn niet overal in het dorp op de juiste plek te vinden, was een opmerking. De bedoeling is om ze in nieuwbouwwijken meteen te realiseren en zelfs mee te laten groeien met de jeugd, aldus de wet houder. Ze gaf ook aan. dat de speeltoestellen geregeld gecontro leerd worden. Voldoende huizen voor starters, een zwembad in Sint-Maartensdijk hou den en daar ook schoolzwemmen verzorgen, waren opmerkingen die gemaakt werden. Kinderen van de Groen van Prinstererschool hadden de bezoekende raadsleden briefjes mee gegeven. Daarin vragen ze bij voorbeeld om een kinderboerderij, een paar winkels en een speelerf. Ook knikkerputjes in het dorp bleek een wens die zelfs in een brief aan de burgemeester werd geuit. „Vroe ger maakten we ze gewoon zelf, maar dat gaat tegenwoordig an ders", zei wethouder Velthuis, die aangaf dat voor iets dergelijks bij de gemeente geld te vinden moest zijn. Een jeugdige bezoeker van de bij eenkomst meldde, dat de wekelijkse jeugdsoos plotseling is gestopt om dat de leider ermee is opgehouden. Jan Rijstenbil is bang dat de onaf hankelijkheid van de peuterspeel zaal voorbij is nu die wordt overge nomen door Toerdeloo uit Steenbergen. „Kinderen met een christelijke en met een niet-christe- lijke achtergrond spelen er samen. De eigen identiteit zal verdwijnen nu Scarpejaantjes in Brabantse han den komt. Binnen de kortste keren zal er wel sinterklaas en carnaval gevierd worden. Het is een gevolg van het wanbeleid van het bestuur", meent hij. De bijeenkomst duurde, door de in breng van de bewoners, langer dan was gepland. De gemaakte opmer kingen werden genoteerd en er wordt zeker iets mee gedaan, legde de burgemeester uit. „We inventari seren alles wat is aangedragen en kennen er een prioriteit aan toe. om dat er onvoldoende geld is om alles meteen uit te voeren", zei wethou der Van Dis. 's Middags bekeken de raadsleden, verdeeld in twee groepen, een aantal zaken in en om het dorp. Bert van Eenennaam (SGP) vertelde in het kort wat de ene groep had gedaan: de beide basisscholen en de her vormde kerk bezocht, gekeken in de Margrietlaan, de Molenweg, bij de molen, in de Kerkstraat en op de Hoge Markt. Gabri Hoek (VVD) deed verslag van het bezoek aan veehouder Jan Vissers, sprak op camping de Zeester met de geza menlijke campinghouders, bezocht restaurant de Zeester dat momenteel verbouwd wordt én de dijkwinkel bij camping Gorishoek. Een erg teer punt, noemde burgemeester Nuis de kwestie die verte genwoordigers van de Dorpsgemeenschap en enkele andere aan wezigen aan de orde stelden. In de peuterspeelzaal gaan kinderen van alle gezindten met elkaar om, ook bii gymvereniging SHF gaat dat prima én vanaf de middelbare schoolleeftijd. Maar op de basis school gaat het mis. „Er is zó weinig samenwerking tussen de bei de scholen. Die tweestrijd vinden we verschrikkelijk", zei Coby Hage. „Dat de kinderen op Koninginnedag niet eens samen het Wilhelmus en het Zeeuwse volkslied kunnen zingen, maar dat dit gescheiden gebeurt. Terwijl we als Dorpsgemeenschap respect hebben voor ieders overtuiging, iedereen in zijn waarde laten." Men zou graag zien, dat de wethouder van onderwijs in zijn con tacten met beide scholen probeert hierin enigszins te bemiddelen. De openbare Oosterscheldeschool telt 61 leerlingen, de reformato rische Groen van Prinstererschool 185. toekomst een andere bestemming kan krijgen." Het antwoord op de stelling 'Scher penisse redt het ook zonder bas isvoorziening' was duidelijk: nie mand was het ermee eens. „Scher penisse is nu al een buitenwijk van Sint-Maartensdijk geworden, zo viel te beluisteren", zei Rien Klip- pel (RFT). Primair is er behoefte aan een winkel, zodat oudere inwo ners voor hun boodschappen in het dorp terecht kunnen. Klippel: „Een goede suggestie whs, dat de ge meente de drempel voor het vesti gen van een winkel zo laag moge lijk moet maken." Een mevrouw vond dat er ruime mogelijkheden moeten zijn om aan huis iets te be ginnen zoals een pottenbakkerij. Een andere opmerking was dat de gemeente méér een vuist richting Castria had moeten maken om het initiatief van de familie Duine voor een winkel gerealiseerd te krijgen. De burgemeester wilde er nog over kwijt dat de gemeente natuurlijk niet in staat is om een winkel te be ginnen. Waar de een naar de ge meente keek om een winkel in het dorp te krijgen, stak een ander de hand in eigen boezem: „Dat er nau welijks winkels meer zijn, ligt voor al aan onszelf." Weer een ander leek het, dat de plaatselijke bakker zijn omzet zou kunnen verhogen door ook andere artikelen te gaan verko pen. Duidelijk werd verder, dat met het verdwijnen van winkels ouderen ook hun sociale contacten kwijt ra ken.' Naast de winkel werden een huis arts, prikpost, fysiotherapeut en bi bliobus genoemd als basisvoorzie ningen. En er werd op gewezen dat het ontbreken van voorzieningen er toe leidt dat huizen langer te koop staan, wat vervolgens weer verloe dering in de hand werkt. Het aanzicht van het dorp werd door meerdere mensen aangekaart. In Tholen staan overal bloemenbak- ken, dat willen we in Scherpenisse ook wel, zei iemand. De tijdelijk neergezette papiercontainer in de Molenweg die er inmiddels twee jaar staat en waar ook zand en ijzer bij liggen, stoort de inwoners. En dat geldt ook voor de afgebrande schuur aan die weg. „Dat is ook de gemeente een doorn in het oog, maar het heeft te maken met eigen domsverhoudingen", zei de burge meester. Wethouder Heijboer zei dat de zaak enkele weken geleden weer is opgepakt om tot een oplossing te komen. Iemand had een aantal sug gesties voor het aanpakken van de Molenweg op papier gezet. Ook het Lenteplein oogt niet fraai en er staan heel veel auto's. Problemen zoals parkeren, ver keersoverlast e.d. worden onderling opgelost, was een volgende stelling. Er viel volop over op te merken, zo bleek. Het parkeren bij de kerk van de Hersteld Hervormde Gemeente werd door een aanwezige 'schanda lig' genoemd. De auto's staan er in twee rijen achter elkaar, wanneer er iets opdoet kan de helft niet weg. Gepleit werd voor uniforme pla teaus op wegkruisingen. En ge vraagd om snelheidsremmers in de Burg. Bouwensestraat, waar hard wordt gereden én veel kinderen spe len. Als gevaarlijke punten werden de splitsing Langeweg/Maluslaan en de hoek Molenstraat/Margriet laan onder de aandacht gebracht. Het op gedeelten van de Langeweg ontbreken van een trottoir kwam aan de orde én de slechte bestrating daar, waardoor iemand met een rol- lator er met goed fatsoen niet kan lopen. Eenrichtingsverkeer in de smalle Kerkstraat, waar auto's ook regelmatig stilstaan bij de geldauto maat, was eveneens een suggestie. Parkeerproblemen zijn er ook enke le hardnekkige in het dorp. Bijvoor beeld op de Hoge Markt. Wanneer het restaurant eigen plekken zou hebben, zou dat al schelen. Ook het weren van bedrijfsauto's zien som migen wel zitten, of het invoeren van parkeervergunningen. Het Spuidamplein is de plek om vracht wagens te parkeren, maar chauf feurs die in het weekeinde wat later thuis komen vinden de plekken vaak ingenomen door bezoekers van het chinees restaurant. Zetten ze hun wagen langs de kant van de straat, dan krijgen ze een bekeuring van 75 euro. Los daarvan is het met vracht wagens gevulde terrein geen fraai gezicht. De suggestie werd gedaan De raadsleden Oudesluijs, Heshof en Hommel (links, op de rug gezien) in het Holland Huis in gesprek met (v.l.n.r.) Kees v.d. Werf, Moustafa Moudji, Martin v.d. Werf, Jan Opree en nog net zichtbaar) Diana v.d. Werf-Fase. Bastiaansen vertelde dat bij een bloeding de kans op herstel groter is. „Bij een afsluiting (door een bloedprop) is het heel belangrijk om er snel bij te zijn, door afsluiting kan een deel van de hersenen afster ven", aldus de verpleegkundige. „Er kan dan een medicijn toegediend worden die de bloedprop oplost, waardoor de schade in de hersenen wordt beperkt", vervolgt hij. Bastiaansen: „De zichtbare gevol gen zijn over het algemeen bekend: halfzijdige verlamming en afasie. De onzichtbare gevolgen zijn min der bekend, maar grijpen mogelijk des te meer in, in het leven van de getroffene en zijn nabije omgeving. Het gaat dan om, geheugen- en con centratieverlies, karakter- of ge dragsverandering en moeheid." Aan deze gevolgen besteed de c.v.a.-vereniging Samen verder aan dacht. Bestuurslid Jan Dekker uit Kouderkerke vertelde de aanwezi gen over de activiteiten van de ver eniging Samen verder. Zo worden op verschillende locaties in Zeeland Directeur J. van Vugt protesteerde toen ze de eerste tekening zag van de bibliotheekvestiging in de bre de school van Sint-Annaland. Het hoofd van Biblioosterschelde, waaronder de bibliotheken op Tholen vallen, diende een verzoek in om de plannen aan te passen. Ze had in eerste instantie gedacht aan een plek voor de bieb op de begane grond. „De meest fantasti sche vorm was natuurlijk geweest als iedereen vrij in en uit kon lo pen", zegt Vugt. Maar er zijn meer partijen bij betrokken, die intrek c.v.a.-trefpunten georganiseerd: tij dens deze bijeenkomsten kunnen getroffenen en hun mantelzorgers ervaringen delen, worden deskundi gen uitgenodigd of wordt samen aan een activiteit deelgenomen. Verder dient de vereniging als vraagbaak en kunnen mensen er te recht voor ondersteuning bij ge schillen. Ook organiseert Samen verder ontmoetingdagen voor jonge kinderen van mensen met een be roerte en trainingsdagen voor ge troffenen zelf. Dekker wees op het belang van zorg in de chronische fase: „Juist na de revalidatie periode kunnen de ge troffenen en hun mantelzorgers vastlopen, onder meer door overbe lasting van de mantelzorgers. Goede voorlichting en lotgenotencontact kan hierbij helpen." Het bestuurslid sprak de hoop uit ook in de gemeente Tholen op niet al te lange termijn te kunnen starten met een c.v.a.-trefpunt. Getroffenen en hun mantelzorgers die hierover meer willen weten kunnen terecht bij het steunpunt mantelzorg van de gemeente Tholen telefoon 0166- 668200. nemen in het gebouw. Vugt is reëel en weet dat het geven en ne men is. Daarom gaat ze akkoord met de vestiging op de eerste ver dieping, maar heeft ze om een an dere indeling van de ruimte ge vraagd. „De pilaren worden meer naar de kant geschoven, we krij gen een aparte ingang en er komt een lift voor gehandicapten", zegt ze. „Het realiseren van een brede school is een proces waarin de be langen van alle partners worden bijeengebracht. Ik weet zeker dat het plan nu naar ieders tevreden heid wordt uitgevoerd", aldus de directeur van Biblioosterschelde. De brede school wordt naar ver wachting in 2009 gerealiseerd. -JBBSfET Hi-Fi. LCD DVD Plasma Automatisering De aalvisser wil op paling blijven vissen en daarom moeten er maatre gelen genomen worden. Dat is de conclusie na de algemene ledenverga dering van de federatie van beroepsvissers Zuid-West Nederland. Na de klap in de mosselvisserij, moeten ook de palingvissers de broekriem aanhalen, want het gaat slecht met de palingstand. Onderzoekers zijn in opdracht van het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwali teit druk met het achterhalen van de oorzaak. mee binnen het beheerplan blijven. Er is gebleken dat vissers gewillig zijn om mee te doen aan de experi menten, omdat ze hierbij gebaat zijn. Het ergste wat er kan gebeuren is een verbod op de aalvisserij. Dat meent Arjo Rothuis van de directie visserij van het ministerie van LNV. „Het verbod komt er niet, tenzij er een aangepast aalbeheerplan komt", zei hij. Het ministerie financiert de bo venstaande onderzoeken ten behoeve van het aalbeheerplan. Rothuis sprak van een aantal opties voor behoud van de palingvisserij. „Er zullen be paalde beperkingen worden opge legd aan de vissers. Daarnaast zou er een fonds kunnen komen voor de uit zetting van glasaal (jonge, nog niet geslachtsrijpe paling, red.), met als resultaat meer schieraal", aldus Rot huis. Paling is een echt Nederlands pro duct. Ook al zwemmen de dieren in internationale wateren, op steun van het buitenland hoeven de vissers niet te rekenen is de conclusie van één van de onderzoekers. Voor het bui tenland is de paling een onbelangrij ke vis. Pas als kan worden aange toond dat de vis ziek wordt door vervuiling van bepaalde industrieën, kunnen die partijen worden aange sproken. Tot dan staan de vissers er alleen voor. Het ministerie wil alles uit de kast trekken om de duurzaamheid van de palingvisserij te stimuleren. De kri tiek van enkele aanwezige beroeps genoten is dat er niets natuurlijks meer aan het palingvissen is. Visser William van der Endt uit Yerseke: „Er is hier geen natuur meer voor de paling. Ik vind het allemaal maar ge doe." Van der Endt vist dan ook niet op paling, maar op garnalen, oesters, tong en kreeft. Daar ziet hij meer brood in. Wat van belang is voor het behoud van de paling is het koesteren en be schermen van de glasaal. Het pro bleem wat hier om de hoek komt kij ken is dat deze jonge aal een delicatesse is in Spanje. Geleijnse: „Iemand heeft wel eens een keurig ingepakte glasaal uit Spanje voor me meegenomen. Die heb ik opgegeten en ik moet tot mijn spijt zeggen dat ik hem echt lekker vond. Direct had ik een schuldgevoel, want ik zag die prachtige volwassen schieraal ineens voor me." Hij zal het nooit meer doen. „Er moet wat gebeuren en dat zal niet positief zijn", zegt voorzitter Jaap Geleijnse van de federatie. „De vissers zullen wat moeten inleve ren", weet hij. Maar Geleijnse steekt de vissers een hart onder de riem: „Visserij zal altijd blijven be staan." Wat de vissers bemoeilijkt naast de teruglopende palingvast is de regel geving door de overheid. „Het gren zeloos overregelen lijkt welhaast een topsport geworden", zegt de voorzitter in zijn openingsspeech. Vorig' jaar waren vissers nog be nauwd voor hun baan. Toen werd er gesteld dat een beroepsvisser op de binnenwateren over minimaal 250 hectare viswater moest beschikken. Voor veel vissers die zowel in de binnenwateren als op de Ooster- schelde vissen, bleek deze eis niet haalbaar. Dit zou betekenen dat zij hun boeltje konden pakken. Op al leen al het Zoommeer hebben veel beroepsvissers minder viswater dan de eis van 250 hectare. Dit euvel is opgelost doordat de schippers de zeevisserij bij hun oppervlaktes mo gen optellen. Daarnaast is er, het volgens Geleijn se 'hoofdpijndossier', Natura 2000. Deze Europese richtlijn stelt dat vis sers een strengere natuurvergunning moeten hebben. De federatie van beroepsvissers is hiervoor in over leg gegaan met Staatsbosbeheer. Het plan is om deze vergunning col lectief voor de vissers aan te vragen. De onderzoeken en ontwikkeling in de plannen worden afgewacht alvo rens de federatie een aanvraag in dient. Geleijnse: „Als alles goed verloopt, wordt de vergunning van zelf ingebed in het beheersplan." Waarom er minder paling in het wa ter wordt gevonden, kwamen Igor Spierts van Visadvies en Arjan Pals tra van universiteit Leiden uitleggen. Spierts heeft een onderzoek gedaan naar het gedrag van migrerende schieralen. Het blijkt dat ze op hun weg naar de Sargassozee, waar ze hun eitjes uitstoten, veel hinder on dervinden van kunstwerken in het water, zoals waterkrachtcentrales. De aal speelt volgens Spierts een soort Russisch roulette om door de turbine van de centrale heen te komen. „Hij heeft geen schijn van kans, de stro ming bij het kunstwerk is zo sterk dat hij wordt meegesleurd door de turbine." Het risico is een zogenaam de 'geknakte aal'. Palstra ging verder in op de kwaliteit en de kwantiteit van de aal. Beide factoren ziet hij afnemen. Ten eerste door vervuiling, waaronder pcb's, en virussen, die onder meer afkomstig zijn uit Azië. Ten tweede door bevis sing, verandering in klimaat, het kleiner worden van de leefomgeving en net als wat Spierts al constateerde, migratiebarrières: de hindernissen op weg naar het paaigebied. Beide on derzoekers zijn van mening dat het laat is voor maatregelen, maar dat het Vissers luisteren naar het slechte nieuws van Arjo Rothuis van LNV (links). Rechts van hem zit onderzoeker Arjan Palstra die onder meer heeft onderzocht hoeveel vervuilende stoffen, waaronder pcb's, de palingen in zich hebben. Advertentie I.M. van belang is om zo snel mogelijk in te grijpen. Arjen Heinen van de combinatie van beroepsvissers riep op tot het voeren van aalpilots. Hiermee weten de vis sers wat er gevangen wordt en staan ze sterk bij het invoeren van een be heerplan. Heinen: „We moeten Brus sel overtuigen dat we op de goede weg zijn met een lokaal aalbeheer." Heinen wil voorkomen dat de Euro pese commissie zelf conclusies trekt en regels oplegt. Met de experimen ten staan de vissers volgens de on derzoeker sterk. De aalpilots houden in dat een aantal palingen wordt gemerkt en uitgezet in een bepaald gebied. Aan de hand van het aantal teruggevangen ge merkte vissen kan worden berekend hoe groot de totale oogst in een be paald water is en of de vissers hier- Antwerpsestraat 12-14-16 4611 AG Bergen op Zoom tel. 0164 237940 www.verburgh.nl

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2008 | | pagina 7