Thoolse polders weer stukje schoner 'Helft van de kerk loopt op biddag in Bergen op Zoom' Zeevishandel de Eendracht verhuist naar bedrijventerrein 'Welstand' kijkt kritisch naar verlichten torens 'Leen was te enthousiast' Wildbeheereenheid pakt voor zeventiende keer zwerfvuil aan Donderdag 20 maart 2008 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Uit de aanhanger aehter zijn auto rolt Jan Bolier auto band na autoband naar een gereedstaande container. „Op één plek, het Stenenkruis, lagen er 22 bij elkaar", vertelt de Scherpenissenaar. De banden zijn daar simpelweg achtergelaten, niet iedereen in onze samenleving heeft oog voor het milieu. De wildbeheereenheid Tholen/Sint- Philipsland heeft dat wél en organiseerde zaterdag voor de zeventiende keer de natuurschoonmaakdag. Drie containers Nederland Schoon Vanavond proefopstelling in Stavenisse De verlichting van de torenspitsen in Poortvliet en Oud- Vossemeer wordt aangepast. In Scherpenisse komt niet alleen het spitsje in de schijnwerpers te staan, maar ook de gevel aan de achterzijde van de kerk. En vanavond om acht uur wordt een proefopstelling gemaakt voor het ver lichten van de toren in Stavenisse. Muur gespaard Geld voor veilig verkeer Huiselijk gebruik Cultuurshock Opwekking Over zaak op zich is ABT-fractie het eens „Leen is niet bezig met iets wat we als fractie niet wil len. We zijn het wel degelijk eens, maar Leen wil het sneller gerealiseerd hebben." ABT-fractievoorzitter Hans Boulogne weerspreekt dat hij een probleem heeft met zijn fractiegenoot Leen van Doorn. Administratieve zaak Veteranen vragen al 3 jaar hetzelfde Sinds 1992 trommelt de wildbe heereenheid jaarlijks de leden op om, op een zaterdag in maart, rom mel op te ruimen in het Thoolse bui tengebied. Met medewerking van andere verenigingen en instanties zijn al tonnen afval uit de polders gehaald. Bolier rijdt tevoren meestal een rondje door de polders om plek ken te zoeken waar illegaal afval is achtergelaten. Hij kent zachtjesaan die stekken wel. Zaterdagmorgen wordt bijvoorbeeld de Stoofdijk bij Scherpenisse opgeruimd, waar van- alles in de bosjes ligt bij de over gang van de Krokkeweg. Het wordt door de vrijwilligers - zoals gebrui kelijk heeft Bolier enkele leerlingen van het Westerpoort college opge trommeld - op de vrachtwagen ge gooid die het waterschap beschik baar stelt. En dan gaat het naar de volgende plek. Leen de Korte rijdt via de Peukseweg bij Tholen, waar volgens hem zeker veertig blikjes in de berm liggen. De gemeenteraadsleden Bram van de Sande en Jaap Hage, en water- schapsbestuurder Chris Koopman, gaan aan de slag aan de Oosterschel- dedijk bij het gemaal De Noord. Ze schrikken van de rommel die ze er aantreffen. Het is duidelijk niet alle maal aangespoeld, want er liggen enkele grote filters bij. „Die zijn dui delijk doelbewust hier gedumpt", zegt Van de Sande. Er blijven altijd mensen die hun rotzooi liever ergens aan een slootkant in de polder gooi en, of een andere verlaten plek, dan het bij de milieustraat af te leveren. Tegen het middaguur wordt alle rommel naar het erf van Gerard Gaakeer in de Van Haaftenpolder gebracht, waar het in drie containers gesorteerd wordt. Voor de vrijwilli gers - waaronder enkele inwoners die in Tholenderwijs over de actie lazen en besloten zich aan te melden - is er koffie met een bolus, fris of iets sterkers. Gaakeer bedankt ieder een voor zijn inzet en bijdrage. Hij vindt het jammer dat de natuurver- eniging opnieuw verstek moet laten gaan: de jeugdleden wilden wel, maar er was geen begeleiding be schikbaar. „Met zijn allen hebben we Tholen weer een stukje schoner gemaakt. Mensen gooien zaken zomaèr weg. Maar het fs niet weg, het ligt bij een ander!" Dankzij de gemeente en het waterschap kan de verzamelde rommel afgevoerd wor den. Zoals gebruikelijk sluiten bla zers van het Eerste Zeeuwse Jacht hoornkorps de ochtend muzikaal af. De wildbeheereenheid blijft zich bij de schoonmaakactie richten op het buitengebied. „Daar hebben onze leden de meeste affiniteit mee", zegt Gaakeer. Landelijk hebben overheid en bedrijfsleven vorig jaar de krachten gebundeld in de strijd tegen het zwerfafval. Voor de zeven de keer is afgelopen week de Week van Nederland Schoon gehouden, die voor de derde keer werd afge sloten met een landelijke opschoon- dag. In ruim 260 gemeenten zijn in dat kader activiteiten ontplooid, overal gingen vrijwilligers op pad om in wijken de woonomgeving schoner te maken. Op Tholen en Sint-Philipsland is niet op de lande lijke actiedag ingespeeld. De schoonmaakdag van de wildbeheer eenheid viel er wel mee samen, maar staat er verder los van. Jan Bolier lost autobanden van zijn aanhanger, maar ook kleinere rommel is in de polders aangetroffen. Dat maakt deel uit van de voorberei ding voor het verlichten van negen kerktorens in de gemeente. Woens dagavond wordt in Sint-Annaland de eerste toren in het licht gezet. De Ra bobank schenkt de verlichting aan de bevolking wegens het 100-jarig be staan als coöperatieve bank op het ei land. Maandagochtend boog de welstands commissie zich over het plan. Ook architect J. Weyts van de monumen tencommissie liet zijn licht er over schijnen. Op twee na (Sint-Annaland en Anna Jacobapolder) zijn het mo numenten. Voor alle kerken - behalve Stavenisse- zijn proefopstellingen ge maald. Er is overleg gevoerd met de kerkbesturen. De lampen gaan aan als ook de straatverlichting aan gaat en doven om 11 uur als ook een deel van de lantaarns uitgaat. Dat komt neer op zo'n 1200 uur per jaar. Bij het verlichten wordt gekeken naar het energiegebruik en de lichtvervuiling. In Oud-Vossemeer wordt de toren nu aan de voorkant verlicht, met een nieuwe opstelling van de lampen wordt de toren van alle kanten ver licht, legde P. Timmermans uit die het werk begeleidt. Nieuw zijn de arma turen aan de dakkapellen op de zij beuken zodat er ook een deel van het dak wordt bestreken. Weyts was bang dat er een 'hele plens' licht op het dak zou vallen, maar Timmermans sprak van strijklicht. De mast die recht voor de toren staat wordt verplaatst naar het groen langs het pad bij het plein. In Tholen had de commissie wat vraagtekens bij het verlichten van al leen de spits. Er komen vier lampen op de bovenste ring van de toren en 8 op de onderste ring (ter hoogte van de galmgaten). Weyts vroeg zich af of de spits dan niet gaat zweven. Tim mermans erkende dat, „Hel is heel de kerk of alleen de toren. Die moet op een afstand te zien zijn." Weyts noemde de uitvoering hier moeilijk. Zowel Weyts als voorzitter M. Onrust pleitten ervoor ook de onderkant van de toren 'vaag aan te lichten.' In Sint-Maartensdijk wil het kerk bestuur geen armaturen op masten rondom de toren. Gekeken is of de toren vanaf het verenigingsgebouw Calvjjn te beschijnen is. Dat bleek volgens Timmermans een perfecte plek. Er is gekeken of er een arma tuur op'de zijbeuk geplaatst kan wor- dèii maar volgens Weyts wordt het gpbouw daarmee ontsierd. Volgens hem is de beste oplossing een vrij staand armatuur (lamp aan paal) op de rand van het grasveld bij het pad achter de huizen van de Oudestraat. In Scherpenisse kunnen twee schijnwerpers aan masten aan de voorzijde bij de vijver (vroeger drink- punt voor vee) geplaatst worden en op het pleintje voor de kerk. Ook de achterzijde van de kerk wordt ver licht. Die gevel is goed te zien vanaf de Poortvlietsedijk. De lamp zou dan aan de gevel bevestigd kunnen wor den maar Weyts stelde voor om dat op het pannendak te doen van de con sistorie. Op die manier blijft de muur gespaard. Het kan volgens hem via een loden dakpan of een zogeheten ventilatiepan. In Poortvliet staat heel het kerkge bouw 's avonds in het licht. Alleen de spits is niet te zien. Mede op advies van het kerkbestuur wordt de verlich ting aangepast. De armatuur bij het pad naar de toren (waarbij nu ook en kele huizen in het licht staan) wordt verplaatst. Op de toren komen vier lampen (voor de achthoekige spits). Ze worden op advies van Weyts zo ver mogelijk naar het dakvlak ge plaatst zodat ze niet te zien zijn vanaf de openbare weg. In Stavenisse kunnen de straatlan taarns op het Van der Lek de Clerq- plein benut worden. Maar dat is vol gens Timmermans niet voldoende. Komend vanaf de Poststraat blijft de kerk donker. Maar er was een plekje gevonden op het plat dak boven de entree van de beuk. Met een armatuur bevestigd op een betontegel zou dit een goede plek zijn. Vanavond wordt het uitgeprobeerd. De welstandscom missie is voor de proef uitgenodigd. In Sint-Philipsland gaat het om een eenvoudige installatie: twee lampen op masten aan beide zijden van het gebouw. In Sint-Annaland komt een schijnwerper in een goot te staan en aan het einde van de dwarsbeuk waardoor de toren mooi zichtbaar wordt, aldus Timmermans. Bij het verlichten van de torens gaat het om wit licht. De torens die nu verlicht worden baden in een oranje/gele gloed. Onrust zei dat mooier ('ro mantischer') te vinden dan het witte licht. Weyts vond het in ieder geval beter dan in Bergen op Zoom waar verschillende gebouwen in het schijnwerpers staan maar met ver schillende kleuren. Gemeente Tholen krijgt 1.983,20 eu ro subsidie van de provincie om de verkeersveiligheid met betrekking tot scholieren te verbeteren. Voor dit geld krijgen leerlingen op het Cal- vijn College en het Westerpoort- college verkeerseducatie. Daarnaast worden er activiteiten op de scholen georganiseerd om veiligere deelna me aan het verkeer te stimuleren. In totaal trekt provincie Zeeland 14.553,10 euro subsidie uit voor het regionaal werkplan verkeersveilig heid Zeeland 2008. Als onderdeel van dit plan hebben de leerlingen van de Groen van Prinsterenschool in Scherpenisse vorige week verkeers- lessen van de ANWB gevolgd. Emeritus predikant C. Blenk (rechts, staandging tijdens de pauze in gesprek met aanwezigen bij het debat van de Christenunie over biddag. Hier discussieert hij met J. van Gorsel uit Tholen. Rechts CU-raadslid Jaap Hage. VERVOLG VAN CU Later gebruikte Willem van Oranje de dag als middel bij een opstand. Er werd gedankt voor het behoud van de orde. Blenk vertelde dat pas later, in 1653, de bid- en dankdag voor gewas en arbeid werd inge voerd. Hier was het een verzoek van de kerken aan de overheid. Bij de Franse revolutie, de tijd van de verlichting, kwam er scheiding tussen kerk en staat en werd biddag afgeschaft, maar wel met behoud van gebed. Blenk: „De aanhangers konden zich niet voorstellen dat ie mand zonder kerk was. Dat kon niet. Het maakte niet meer uit bij welke kerk je was aangesloten, maar helemaal niets, dat vonden ze niet kunnen." Er volgen jaren dat het ritueel weer wordt ingevoerd en vervolgens weer afgeschaft en dat keer op keer. De scheiding tussen kerk en staat is gebleven, maar niet helemaal. De predikant noemt nog 15 wetten die in ons overheidsstel- sel zijn blijven bestaan, waaronder het huwelijk en godsdienstonder wijs op de basisscholen. Ook in de politiek worden er partijen, geba seerd op het christendom opgericht, zoals de SGR Als kerkhistoricus ziet Blenk de kerk leeglopen. „Het is een tijd van secularisatie, mensen willen alles zelf in de hand nemen. Christendom wordt gezien als een privézaak en de gebruiken zijn niet meer van de ze tijd." Als predikant vindt hij dat geloof en politiek niet uit elkaar te houden zijn: „Godsdienst is een all- in visie op het hele leven en dus niet alleen voor huiselijk gebruik." Hij uitte kritiek op de standpunten van andere politieke partijen die abortus ondersteunen: „Als je zegt dat je dit niet vindt kunnen als christen, krijg je als argument terug: „Jouw vrouw hoeft toch niet naar de abortuskli niek?" Maar we moeten uitleggen dat het Woord van God voor alle terreinen geldt." De predikant erkent dat de christe lijke partijen in de minderheid zijn, maar hij gelooft in de democratie: „Je kunt niet je wil opleggen aan de meerderheid." Volgens Blenk kan de huidige situatie voor biddag op Tholen alleen gered worden als er respect wordt gekweekt bij de ande re partijen. En dat dient te gebeuren door duidelijk uit te leggen wat deze dag voor gelovigen betekent, zegt hij. Zijn standpunt in deze kwestie is duidelijk: „We gaan dit verliezen, en dat vind ik spijtig. Er gaat iets moois verloren." Blenk roept men sen op om de strijdbijl te begraven: „We moeten als eenheid naar buiten treden, zodat de buitenwacht respect voor ons krijgt. Het gaat erom hoe je verliezer bent en welke winst je krijgt uit dit verlies." Vanuit het publiek kwamen zowel lovende woorden als kritiek op de stelling van Benk. M. van Deelen Judith Ligtendag uit Sint-Philipsland en Christie van der Mark uit Poortvliet maken bestellingen klaar in de zaak aan de Edisonweg. Er zit weer schot in de herstructu rering van Tholen-Noord in Tho len. Zeevishandel rokerij De Een dracht van de familie Van de Velde aan de Edisonweg 7-9 verhuist naar het bedrijventerrein Welgele gen. De gemeente draagt 730.000 euro bij aan de verplaatsing van het bedrijf. Na de hanketfabriek de Waal is dit het tweede bedrijf aan de Edisonweg dat uit het gebied vertrekt. De opstallen werden vo rig jaar door de gemeente verwor ven. De nieuwbouw van De Eendracht komt schuin tegenover Van Houte Wonen aan de Stevinweg. De te keningen voor de nieuwbouw lig gen al klaar. Het gaat om vervan gende nieuwbouw op een perceel van 5000 vierkante meter indus- triegrond dat De Eendracht in erfpacht van de gemeente neemt. Door de aankoop heeft de ge meente een belangrijke stap gezet in de plannen voor het gebied. Volgens b. en w. heeft de directie van het bedrijf zich bijzonder coöperatief opgesteld tijdens de onderhandelingen. Die insteek heeft er volgens b. en w. toe geleid dat er een aantrekkelijk resultaat kon worden bereikt. Om bedrijfs economische redenen heeft de di rectie de keuze gemaakt om zo gauw mogelijk vervangende nieuwbouw te plegen. Voor de kosten van de verplaatsing is geen geld gereserveerd. De gemeente raad wordt gevraagd om de finan ciën beschikbaar te stellen. Daar voor moet de begroting voor 2008 worden gewijzigd. Het familiebedrijf van de Velde is al zo'n 30 jaar actief en zeker op Tholen een begrip. In 1978 begon Kees van de Velde met één ver koopwagen en twee medewerkers. In 1980 werd besloten om met een aantal verkoopwagens naar België te gaan waar meer vis wordt gege ten dan in Nederland. Dertien jaar geleden is Van de Velde ook begon nen met het roken van vLs, onder meer makreel, zalm en bokking. Vanaf 1998 levert De Eendracht ook vis aan supermarkten. Het im porteren en exporteren van verse vis gebeurt in eigen beheer. Van de Velde importeert vis uit Denemar ken, Noorwegen en IJsland. Inmid dels zijn er zes verkoopwagens die twaalf standplaatsen hebben in België en 15 in Nederland waarvan drie op Tholen: Sint-Maartensdijk, Sint-Annaland en Stavenisse. Aan de Edisonweg is de winkel en de ro kerij gevestigd. Van de Vélde heeft ook een depot in België. Inmiddels werken er vijftien mensen. Dinsdag wordt het voorstel bespro ken in de commissie ruimte. uit Tholen vroeg of het tegenwoor dig nog wel kan dat de winkels tij dens biddag gesloten zijn. „Ik kom hier niet vandaan en toen ik een aantal jaar geleden hier kwam wo nen, kreeg ik een ware cultuur shock. Ik wou boodschappen gaan doen op biddag, echt waar, excuses hiervoor, en toen ik zag dat dat niet kon, ben ik naar Bergen op Zoom gegaan. Tot mijn verbazing liep de helft van de kerk daar op straat", zegt de van oorsprong Winterswijk- se. Ze vervolgt: „Als we hier pleiten om alles dicht te houden en we gaan vervolgens in een andere plaats naar de winkel, is het dan nog wel van deze tijd?" Ze hoopt net als Blenk dat biddag in de huidige vorm be houden blijft, maar vindt ook dat christenen hun geloof op andere da gen net zo moeten beleven en uit dragen. Hier sloot een woordvoerder van de kerkenraad van de Hersteld Her vormde Gemeente uit Sint Maar tensdijk zich bij aan. Hij stak de hand in eigen boezem: „Ik geef toe dat we teveel naar binnen zijn ge keerd. We doen het niet voor ons zelf. Ik heb de diepste overtuiging dat de hele samenleving hiermee gediend is." Kerkbestuurder M. Goedegebuure uit Sint-Annaland vond dat Blenk het bijltje er makkelijk bij neerleg de. Dat sprak de predikant tegen: „Ik constateer een verlies, maar blijf de hoop houden en vraag iedereen om naar buiten te treden met zijn geloof." Goedegebuure vroeg aan Van de Sande of hij het argument wilde meenemen dat er nood is in de kerk: „Wilt u deze nood meene men in uw betoog voor het behoud van bid- en dankdag?" De fractie voorzitter beloofde dit te doen. Van de Sande was het eens met het standpunt van Blenk. Hij zei: „Als gelovigen goed kunnen aangeven wat biddag inhoudt, krijgen ze respect van de andere partijen. In dat geval houdt democratie rekening met minderheden." De Christenunie blijft dus hoop houden op behoud van de huidige situatie op Tholen ten opzichte van bid- en dankdag. De aanwezigen bij het debat vroe gen wat de Christenunie na deze avond gaat doen. Van de Sande ver telde dat de fractie een standpunt gaat vormen aan de hand van de raadsstukken, de achterban en de in formatie die ze tijdens dit debat hebben opgedaan. Hij riep de ker ken op om zich te laten horen tij dens de commissie bestuurszaken op 27 maart. Tijdens deze vergade ring staat het onderwerp biddag op de agenda. Hij vindt het van belang dat alle argumenten worden aange dragen voor behoud van de huidige situatie. Van de Pas blijft hopen op een opwekking, maar hij geeft toe dat het een verloren zaak is: „Zo lang we niet bij anderen kunnen overbrengen waarom biddag be langrijk voor ons is, zie ik geen ver rassende uitslag." Om deze reden ziet de politicus ook geen heil in een referendum. te enthousiast geweest. Hij schreef namens de fractie, maar besprak dat tevoren niet in de fractie. Het gaat om ordening in de fractie", zegt hij. Op de actie van zijn fractievoorzitter wil Van Doorn niet ingaan. Van Doom schreef gedeputeerde sta ten een brief over het financiële beleid van de gemeente Tholen. Hij onderte kende namens de ABT-fractie, maar Boulogne liet de provincie weten dat de brief niet namens de fractie was opgesteld. „Over de zaak zijn we het binnen de fractie volledig eens. We hebben als fractie tégen de begroting 2008 gestemd", zegt de voorzitter. De kwestie betreft het financieren van investeringen uit reserves in plaats van uit de lopende begroting. Boulogne maakt deel uit van de ge meentelijke werkgroep planning en control. „En die werkt aan wat Leen wil. Dus op termijn komt dat goed, en dan kunnen wij zeggen dat onze fractie dat bereikt heeft. Maar hij wil het sneller gerealiseerd heb ben." Van Doom beaamt dat laatste. Hij zei dat in september ook al in de commissie bestuurszaken, toen daar de kritiek van accountant Verhoef en de reactie daarop van burgemees ter en wethouders uitvoerig werden besproken. „Straks krijgen we de kademota 2009 en dan gebeurt weer hetzelfde", zegt hij. „Ik wil dat de gemeente bedrijfsmatiger gaat wer ken. En ik blijf daarin vasthou dend." Overigens mag bij ABT iedereen in de fractie een brief schrijven, zegt Boulogne. „Maar in dit geval is Leen In de brief vraagt Van Doom gedepu teerde staten, als toezichthouder, om een zienswijze over de handelwijze van het gemeentebestuur. Dat een raadslid zoiets doet, komt niet vaak voor, bevestigt een woordvoerder van de provincie. Hij legt uit dat gemeen ten verplicht zijn hun begroting in te sturen, waarop gedeputeerde staten - voorafgaand aan vaststelling door de gemeenteraad - bepalen of ze sluitend is. „Is dat niet het geval, dan volgt zo genaamd preventief toezicht en is voor de begroting goedkeuring van g.s. vereist." Bij de begrotingen van de gemeente Tholen is dat volgens de woordvoerder nooit aan de orde ge weest. „Zoals ik het zie, is deze kwes tie meer een administratieve zaak." Van Doom is vastbesloten om het be leid zoals dat nu wordt gevoerd - ove rigens met volledige instemming van 14 van de 19 gemeenteraadsleden - te veranderen. „Ik ga bewust hogerop. Desnoods tot aan de Tweede Kamer", zegt het raadslid. B. en w. van Tholen hebben Zeeuw se veteranen niet uitgenodigd voor een gesprek over hun subsidiever zoek want ze vragen al drie jaar hetzelfde. Het college zei steeds nee omdat de gemeenteraad het aantal waarderingssubsidies wil beper ken. Dat laten b. en w. weten op schriftelijke vragen van CU-raads- lid A.G. van de Sande. Voor de Zeeuwse veteranendag op 5 juli 2008 in Middelburg wilden de or ganisatoren graag een bijdrage van de gemeente Tholen, zoals dat ook in 2006 en 2007 was gevraagd. B. en w. verwijzen naar een raadsbesluit in 2005. Toen moest er bezuinidigd wor den en de raad besloot de lijst met waarderingssubsidies aanzienlijk in te krimpen en niet verder uit te breiden. Het college heeft wel waardering voor de activiteiten, maar subsidië ring wordt niet als gemeentelijk be leid gezien. De contactpersonen werden niet uit genodigd voor een gesprek omdat het al om het derde verzoek ging. Bij controle bleek dat er geen sprake was van gewijzigde omstandigheden. Bo vendien zeiden vorig jaar slechts 3 Zeeuwse gemeenten ja tegen de sub sidie. Heroverweging van het subsi diebeleid bepaalt de gemeenteraad, zo laten b. en w. aan CU-raadslid Van de Sande weten.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2008 | | pagina 5