Dienstencentrum in loods aan Sportlaan in Sint-Maartensdijk Vijftien jaar cel voor moord op Fluplandse Uitnodiging voor alle inwoners van Sint Annaland 'Het is haartje voor haartje schilderen, het is één streek voor één bloemblaadje' Manelie Renes exposeert haar decoratieve werk in Ten Anker Leger des Heils bezorgde vorig jaar 124 voedselpakketten in gemeente Aldi Warm bad Man bleef piekeren over schuldenlast Onherstelbaar Blijvende herinnering voor de samenleving In 2008 staat de Rabobank 100 jaar midden in de Thoolse samenleving. Om haar goede banden met de gemeenschap te onderstrepen, schenkt de bank de verlichting van negen torenspitsen in de gemeente Tholen. De Hervormde Kerk in Sint Annaland is één van die gebouwen. U bent allen van harte uitgenodigd om op woensdag 26 maart om 20.15 uur bij de officiële ingebruikname van de verlichting van de Hervormde Kerk aan de Ring 1 in Sint Annaland aanwezig te zijn. Burgemeester W. Nuis zal de verlichting inschakelen. Donderdag 20 maart 2008 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT In de loods van de familie Schot-Oudesluijs aan de Sportlaan in Sint-Maartensdijk wil het Leger des Heils een dienstencentrum vestigen voor een raad- en daadba lie en een kringloopwinkel. Het bestemmingsplan moet er nog voor worden gewijzigd. Tot die tijd vestigt het Le ger des Heils zich in een kamer in het oude stadhuis aan de Hoogstraat in Tholen met enkel een raad- en daadba lie. Dat bleek maandagavond in Meulvliet waar de plan ned werden toegelicht. Vrijwilligers konden zich aan melden. Geldkwestie Snavel Mooie woorden, maar geen daden Na afloop konden belangstellenden zich inschrijven als medewerker en informatie halen, v.l.n.r. A. Morelli-Oudesluijs, J. van Dijke, J. Hage-van Belzen, W. Andriesse, A. van de Sande en J.J.P.A. Boulogne. Achter M. Heijboer van het Leger des Heils. kei komen van particulieren. „Wij komen met een busje eerst kijken of ze geschikt zijn. De opbrengst komt volledig ten goede aan de maatschappelijke dienstverlening zoals de voedselpakketten." Het Leger des Heils heeft in Zee land acht winkels. Alleen de winkel in Goes heeft meubels. Voor de winkel is veel ruimte nodig. De loods van de familie Schot-Oudes- luijs (waar tien jaar lang strijd is geleverd voor de vestiging van Al di) is nu in beeld als dienstencen trum. Volgens Geene is de aan vraag voor de vrijstelling bij de gemeente ingediend. De voorteke nen zijn gunstig. Volgens Ina Schot-Óudesluijs is de ruimte ui termate geschikt. „Er is een kan toor, een douche en een wc. We zijn bezig de loods leeg te maken. Er staan nog een paar caravans in." Ze verwacht dat er nu wel groen licht komt. Na de uitleg was er gelegenheid tot het stellen van vragen. J. Heshof (PvdA) wilde weten of het Leger ook samenwerkt met de kringloop winkel in Tholen ('met een giga- omzet') van de Gereformeerde Ge meente. Volgens Geene is er wel op advies van de wethouder over ge sproken met de Gereformeerde Ge meente. Maar het voorstel om sa men te werken is niet gehonoreerd. „Dat zal dus gescheiden blijven." Heshof betreurde dat omdat er vol gens hem sprake is van concurren tie. Maar volgens Heijboer zijn er in Goes ook drie verschillenden kerken die hetzelfde doen zonder dat ze schade van elkaar ondervin den. Het Leger des Heils is een kerkge nootschap en telt in Nederland 7000 leden en heeft 70 korpsen (lo kale kerken). Het Leger is vooral bekend van het welzijn en gezond- heidszorgwerk. Ze werkt met vele vrijwilligers. In de thuiszorg, voor daklozen en in de reclassering. Tholen krijgt er dus een nieuwe ge loofsgemeenschap bij. M.J. Klip- pel (raadslid RFT) wilde weten of het Leger ook al samen werkt met de bestaande kerken. Volgens Gee ne is dat nog niet het geval. „Maar er is wel behoefte aan diaconaal contact." Hoofd sociale zaken A. Pleune was benieuwd naar de diensten die het Leger aan gaat bieden. Volgens Van de Sande gaat het om hulp bij het invullen van formulieren en het ver wijzen naar de sociale dienst. Hij wees verder op het project in Goes dat ook probeert te signaleren wat er 'achter de voordeur' gebeurt. Geene legde uit dat de aanpak goed werkt. „We werken met vrijwilli gers. We worden niet gesubsi dieerd. We kunnen alle tijd geven aan de mensen. Ze komen zonder afspraak te maken binnen. We heb ben ook meer tijd om langer met de mensen op weg te gaan. Bijvoor beeld met mensen die schulden hebben en in de schuldsanering zit ten. Zij wachten vaak heel lang voordat ze hulp zoeken." SGP-raadslid H. Geluk wilde we ten of er geen overlapping is met het werk van de voedselbanken. Volgens Geene is er een duidelijk verschil met de voedselbank. „Wij verzorgen alleen noodhulp. Echt alleen als de koelkast bij de men sen leeg is als maatschappelijk werk er binnenstapt. Binnen 48 uur verzorgen wij een voedselpakket waar de mensen een week mee vooruit kunnen. Dat herhalen we drie of vier keer. Mensen die struc tureel moeilijk zitten verwijzen we door naar de voedselbank. Een voedselbank is afhankelijk wat ze aangeboden krijgen. Dat is van een ander soort pakket als die van het Leger des Heils." Namens het maatschappelijk werk zei A. van Dijke blij te zijn dat er een dien stencentrum komt op Tholen. „We zijn een goede afnemer van de voedselpakketten. Maar de afstand is nu nog behoorlijk groot." Klippel wilde ook nog weten wat het Leger van de gemeente ver wacht. Er is voor dit jaar eenmalig 25 mille beschikbaar gesteld Vol gens Geene gaat het nu alleen om de vrijstelling van het bestem mingsplan. Daar is het Leger al meer dan een jaar mee bezig. „Ge lukkig dat de gemeente ons wil on dersteunen. De eerste bespreking was een warm bad. We willen niet gelijk vragen om structurele onder steuning. Wel voor het opstarten. Het dienstencentrum moet zelf voorzienend zijn. Maar een bus la ten rijden is erg duur." VERVOLG BOOMPLANTDAG Van elke school bracht een aantal leerlingen een ode aan de boom. Op school hadden ze aan het thema Boom zoekt kind, gewerkt. Ze maakten gedichten, schreven verha len en maakten werkstukken die in de hal van het gemeentehuis werden opgehangen. Degenen die een ge dicht hadden gemaakt, droegen dat voor op een klein podium. Van Dis deed ook een duit in het zakje door een gedicht voor te lezen dat Verliefd heette. Dat veroorzaak te enig gegrinnik en gejoel bij de oudste leerlingen. De dichter Leo Mesman is er verliefd op een pla taan. De voordracht leverde Van Dis (als oud-onderwijzer leek hij weer even voor de klas te staan) een ap plaus op. De kinderen mochten ook raden. Hoeveel mensen er in de buiten dienst werken om het groen schoon te houden. De schatting varieerde van 125 tot 1000 man personeel. Het zijn er 32, zei Van Dis. Ook mochten de kinderen raden naar het bedrag dat de gemeente jaarlijks uitgeeft aan het onderhoud van groen. De antwoorden varieerden tussen 2000 euro en vier miljoen euro. De wethouder vertelde dat het 1123.000 euro per jaar is. Steun aan Georgië. De vrouw van de president van Georgië komt uit Terneuzen en dat schept een band met Zeeland. Gedeputeerde staten willen het project Zeeland-Georgië voor maximaal 30.000 euro subsi diëren, waarvan al een voorschot van 24 mille wordt betaald. De man die zijn uit Sint-Philipsland afkomstige vrouw (31) en dochter tje (3) heeft vermoord, moet 15 jaar de gevangenis in. Daarmee viel het vonnis van de Rotterdamse rechtbank zwaarder uit dan de eis van de officier van justitie. Die had 12 jaar cel geëist met dwangverpleging. Dat laatste heeft ook de rechtbank overgenomen met driejaar cel meer. Er is alleen aftrek van voorarrest sinds de moord op 5 september 2007 in Melissant op Goeree-Overfiakkee. H. van O. (30) trof bij thuiskomst, na een weekje vakantie met zijn gezin, diverse brieven van incassobureaus aan. In de daaropvolgende dagen volgden nog meer aanmaningen. De man kon zijn financiële problemen niet meer overzien en bedacht dat zijn gezin er niet meer moest zijn. De vol gende ochtend sloot de man op voor hand de gordijnen en liet de hond uit. Bij terugkomst ging de man met een hamer achter het gordijn bij de trap staan en viel zijn vrouw van achteren aan toen zij naar beneden kwam. Ver volgens wurgde hij haar. Toen de man merkte dat ze nog leefde, haalde hij een mes in de keuken en stak haar in hoofd, hals, nek en borst. Ook de hond werd met de hamer en het mes bewerkt. De man ging vervolgens naar zijn dochtertje boven in haar slaapkamer. Hij las een verhaaltje voor en probeer de haar daarna te verwurgen, waar door zij bewusteloos raakte. Met een mes stak hij ze in hals en borst. De vrouw en het meisje overleden, maar de man liet ze liggen. Hij ging die zelfde middag naar een garage om pa pieren af te leveren voor een pas ge kochte auto en ging die avond bij vrienden eten. De volgende dag be zocht hij zijn vader met wie hij over hypotheekoffertes sprak. Na de moor den verzond de man sms-berichten op naam van zijn overleden vrouw. De hond, die nog in leven was, werd niet verzorgd. Na tevergeefse pogingen zichzelf van het leven te beroven, ging de man uiteindelijk naar de poli tie. Deskundigen gaven aan, dat er bij de man sprake was van een aanpassings stoornis met angstige en depressieve stemmingen. Hij piekerde over zijn schulden en kon aan niets meer an ders denken. Dat leidde tot bewust zijnsvernauwing. De man was intro vert, egocentrisch en krenkbaar. Hij had een gebrekkige identiteitsontwik keling en was sterk verminderd toere keningsvatbaar. Volgens de deskundi gen was er verhoogde kans op een herhalingsdelict in soortgelijke situ aties, zodat langdurige behandeling en verpleging werd geadviseerd. Zo wel voor de man zelf als voor zijn omgeving was niet zichtbaar wat er in hem omging. De rechtbank nam die adviezen over en oordeelde, dat het opzettelijk en met voorbedachten rade benemen van het leven van een ander behoort tot de zwaarste categorie strafbare feiten die de wet kent. De man heeft het leven genomen van twee mensen die beiden geen schijn van kans maakten tegen de buitengewoon geweldadige wijze waarop de man te werk is gegaan. Hij heeft onherstelbaar leed toegebracht aan de nabestaanden en zijn daden hebben tot grote maatschappelijke on rust geleid. Hoewel het wettelijke strafmaximum 30 jaar is, besloot de rechtbank de straf aanzienlijk te mati gen omdat de man sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. Maar 12 jaar, zoals de officier had geëist, vond de rechtbank te weinig. De drie rechters kwamen uit op de helft van het maxi mum: 15 jaar. In het belang van de veiligheid van anderen kwam daar nog dwangverpleging bij. Het is tijd voor de Rabobank. Rabobank Oosterschelde www.rabobank.nl/oosterschelde Rabobank Advertentie I.M. De balie gaat vanaf half mei twee ochtenden per week open, van half tiert tot half twaalf. Er zijn zestien vrijwilligers nodig om de balie draaiende te houden. Als het dien stencentrum eenmaal gereed is, zal het drie dagdelen per week open zijn. Voor noodhulp is het Leger de hele week bereikbaar. Het kerkgenootschap Leger des Heils is al enige tijd op zoek naar mogelijkheden om in de gemeente een dienstencentrum te vestigen, lichtte Rien Heijboer toe. Heijboer is hier bekend als directeur van Ten Anker, Maartenshof, de Rozen- boom en de Poorthove maar ver scheen nu in het uniform van het Leger. Met de S van Salvation Ar my op zijn revers. Hij is officier bij het korps in Goes en al 25 jaar actief Hij was verrast door de gro te'opkomst. Met ruim veertig be langstellenden - waaronder zes raadsleden en een aantal ambtena ren - was het zaaltje geheel gevuld. Consulent Ton Geene van het Le- gef legde uit dat er de laatste jaren in de dienstencentra in Goes en Zierikzee steeds meer hulpvragen vanuit Tholen kwamen. Het gaat dan onder meer om het verstrekken van noodhulp, zoals gratis kleding, meubels en levensmiddelen. „Voor de hulpvragers was de afstand een probleem." Vorig jaar werden er 124 pakketten met levensmiddelen bezorgd, vertelde hij. Dat gebeurde via het maatschappelijk werk. „Wij denken dat dit het topje van de ijs berg is. Als we hier naar toe komen dan zal het aantal aanvragen ver dubbelen." Een belangrijk gegeven voor het inschatten van de behoefte aan hulp is voor het Leger des Heils het gemiddeld besteedbaar inkomen van de bevolking. Met 11.200 euro per jaar ligt dat in de gemeente Tholen lager dan het Zeeuwse ge middelde van 12.600 euro. In het dienstencentrum wordt een aantal zaken ondergebracht: een uitgifte punt voor materiële noodhulp, zo als^ gratis kleding, meubelen en an dere goederen en levensmiddelen pakketten, een raad en daadbalie, eeh plek voor contact en ontmoe ting (koffiehoek) en een kringloop winkel. „De winkel is bestemd voor mensen met een kleine beurs. Dé netto-opbrengst is om de kosten te dekken van het dienstencen trum." Vorig jaar oktober trok de gemeenteraad 25.000 euro uit voor het oprichten van het dienstencen trum. Het is een eenmalige bijdra ge hls uitbreiding van het minima beleid (onderdeel van het armoedebeleid). Bram van de Sande (raadslid CU) trekt de kar op Tholen. Hij was vroeger ambtenaar op sociale za ken van de gemeente voordat hij griffier werd. De inmiddels gepen sioneerde Tholenaar zocht invul ling van zijn vrije tijd. Naast het werk voor de stichting Hoop (ver slavingszorg in Dordrecht) gaat Van de Sande ook als vrijwilliger met anderen de balie bemannen. „We hebben twee jaar gepraat over een dienstencentrum maar dat was heel lastig. Waar wel en waar niet moest die komen? Het was ook een geldkwestie. De raad en daadbalie vergt een veel minder grote locatie dan een kringloopwinkel." De ruimte is gevonden in het oude stadhuis aan de Hoogstraat waar voorheen onder meer mevr. Box hoorn haar atelier had. Het vertrek op de begane grond links naast de hoofdingang. Volgens Van de Sande is zo'n balie wel nodig. „Er zijn wel veel voor zieningen, maat het is ook bekend dat er van allerlei regelingen geen gebruik wordt gemaakt omdat het voor veel mensen ingewikkeld is geworden. Het gaat ons om het hel pen van mensen die tussen wal en schip vallen." Het gaat er volgens Van de Sande ook om mensen op weg te helpen zodat ze de dag door kunnen komen. De balie komt dan wel in Tholen, maar het is volgens Van de Sande ook de bedoeling om andere woonkernen aan te doen. „Niet iedereen zal zomaar naar Tholen komen, maar we willen ook mensen op gaan zoeken in Stave- nisse en Sint-Annaland. We zoeken naar een Thoolse formule voor de raad- en daadbalie." Volgens Van de Sande zijn er vrij willigers nodig met 'hart voor de mensen'. Geen deskundigen maar mensen die kunnen luisteren. Die kunnen verwijzen naar andere in stellingen. Wel de doelstelling van het Leger des Heils onderschrijven, een christelijke levensovertuiging bezitten. De kringloopwinkel wordt gerund door vrijwilligers, vertelt Udo op de Dijk uit Dordrecht. Hij coördi neert de kleding - en meubelwin kels en voedselpakketten. „Het gaat er om dat ze zinvol bezig zijn. Het kunnen bijvoorbeeld mensen zijn die een taakstraf opgelegd heb ben gekregen. Die krijgen bij ons een duwtje in de goede richting." Volgens Op de Dijk vervult het dienstencentrum een belangrijke functie. In Goes worden maande lijks gemiddeld 3,5 keer woningen compleet ingericht. Voor kleding geldt dat 1,5 tot 2 keer per maand. De spullen voor de kringloopwin- Manelie Renes wijst de details van haar werk aan. Het is haarfijn schilderen. Ze schildert meestal op krukjes en andere objecten. In Ten Anker hangen vanwege ruimtegebrek alleen haar schilderijen. Manelie Kenes had haar krukjes en kistjes al klaargezet voor de exposi tie in ten Anker. Helaas, daar is geen plek voor in de hal van het Thool se verzorgingstehuis. De Oud-Vossemeerse stelt daar tot eind april haar werk tentoon. Het zijn 13 schilderijtjes van dieren in acrylverf, waar onder haar eigen kat en konijn. „Die zijn niet te koop", zegt ze resoluut. De andere schilderijen zijn verkrijg baar voor een prijs die varieert tus sen de 60 en 150 euro. Het is Renes' tweede expositie sinds ze zich be zighoudt met decoratief schilderen. De 53-jarige creatieveling heeft de techniek hiervoor in 2005 onder de knie gekregen. „Alles wat ik voor die tijd gemaakt hebt, hoef ik niet te verkopen. Dat stelt niets voor bij wat ik nu doe." Renes ontdekte de schil derkunst toen ze voor een groothan del werkte: „Ik zag boeken uit Ame rika over dit fijnschilderen en dacht dat wil ik ook." Ze gaf al les in ande re hobbykunst zoals mozaïeken en glasetsen en is hierdoor steeds geïn teresseerd in nieuwe dingen. Renes ging oefenen in, zoals zij het noemt, decoratief schilderen. Bij de instelling in Steenbergen, waar ze een hobbycursus volgde, waren ze op zoek naar een lerares voor de cur sus creatief allerlei. De oud-onder wijzers in het basisonderwijs had hier wel oren naar en sindsdien geeft ze ook onderricht in decoratief schil deren. Haar cursisten van thuis de den mee en daarnaast geeft ze les op het centrum in Steenbergen. Kunstenares wil ze zichzelf niet noemen: „Dat is aan anderen om te bepalen." Wel vindt ze zichzelf al vergevorderd in de schilderkunst. „Maar ik wil nog zoveel leren, het kan altijd beter", zegt ze. De techniek van het 'fine-art'zijn de penseelstreken. „Het is haartje voor haartje schilderen. Eén streek is één bloemblaadje", legt Renes uit. „Maar als je een snavel geel verft, heb je een gele snavel. Pas als je met lichtvlakken en schaduw gaat wer ken, krijg je diepte", gaat ze verder. Er wordt gewerkt met een patroon, waarin stap voor stap diepte in ge bracht wordt. Renes maakt zelf haar tekeningen: „Maar je hoeft niet te kunnen tekenen om de schilderijen te maken. Er staan patronen in de boeken, die ik op de scanner leg voor mijn cursisten." Voor haar eigen patronen maakt ze vaak gebruik van foto's. „Mijn dochter fotografeert graag dieren en geeft de foto's dan aan mij. Ik teken ze na." Het werk van Renes is realistisch. Ze tekent veelal dieren en andere dingen uit de natuur, zoals een herfstblaadje. „Ik maakte vroeger als kind al bordtekeningen op school. Dat waren meestal dieren", want de hobbyist is gek op dieren. „Anders zou ik ze ook niet kunnen tekenen." Zelf noemt ze haar schil derkunst decoratief, omdat ze op potjes, kisten en doosjes om cadeau te doen verft. Voorwaarde is dat de ondergrond glad is, want dat is no dig voor fijnschilderen. „Dan komen de haartjes het beste uit." Het liefst schildert Renes op hout, maar ze wil alles uitproberen. Thuis is de moeder van twee kinde ren de enige die zich bezig houdt met creatieve hobby's. „Bij mijn man en kinderen zit het er niet in." Dochterlief is wel degene die het meeste kritiek op moeders creaties uitoefent: „Mam dat klopt niet he lemaal, zegt ze dan. Als ik het snuitje van een poes breder maak, dan is het wel goed. Ze ziet dat er iets is, maar ze kan niet zeggen wat." Renes vindt het fijn als haar dochter even meekijkt. „Maar ver der heeft ze er helemaal niks mee", zegt ze. In de hal van Ten Anker blijven de varkens, het ezeltje, de olifant en de andere schilderijen ui terlijk tot 3 mei hangen: „Dan is er een fair in Poortvliet en ik wil mijn werk daar mee naar toe nemen." Tenzij ze de schilderijtjes verkocht heeft natuurlijk, maar zoals ze al zei, niet alles is te koop. Zo zijn er twee lijstjes met een witte poes, één met groene en één met geelbruine ogen. Renes: „Dat zijn de poezen van mijn moeder en die gaan abso luut niet weg." Het ingezonden stuk van LJ. Hage over Scherpenisse heeft mijn volle instemming. De sinds 2000 veelbe sproken impuls voor Sint-Maartens dijk en Scherpenisse stelt op dit mo ment niets voor. Mooie woorden, maar geen daden. Voornamelijk voor Scherpenisse nul plus ultra. Men ziet dat toch met eigen ogen, als men het wil zien tenminste. Het is diep treu rig dat een dorp als Scherpenisse met 1800 inwoners eigenlijk al niets meer heeft aan voorzieningen. Zo had deze woonkern al jaren een woonzorgcentrum moeten hebben. Men had alle mogelijkheden moeten onderzoeken om de bestaande voor zieningen in de jaren 80 en 90 te be houden. Heeft onze volksvertegen woordiging zitten slapen? Zijn het jaknikkers? Of is het, zoals door ve len gedacht wordt, alleen maar de wil en wet van de enkeling bij de ge meente. Om nu te komen met de leu ze: Scherpenisse heeft het voor het zeggen, vind ik volksverlakkerij. Dat kun je niet meer serieus nemen na 8 jaar praten over een impuls. Hopelijk gaat men snel aan de slag om te doen wat nog mogelijk is om een leefbare kern te maken. Beter laat dan nooit, want het is 5 voor 12. De afgelopen tien jaar is er in beide dorpen totaal niets bijgebouwd, be halve dan de 32 appartementen in Maartenshof. Gemeenschapscen trum Haestinge is al jaren op de lan ge baan geschoven. Nu komt het er, maar het had er al 5 jaar moeten zijn. Is het een wonder dat beide dorpen langzaam maar zeker achteruitgaan. Kijk maar naar de teruggang van het aantal inwoners. In alle andere woonkernen, in het bijzonder in Tho len, is de afgelopen jaren wel veel gebouwd. Alleen Poortvliet heeft ook op zeer bescheiden schaal hui zen gekregen. Hopelijk komt er nu een inhaalslag voor Scherpenisse en Sint-Maartensdijk waardoor iets meer dan natuurlijke groei tot stand komt. Het gaat immers om de leef baarheid en wat dat betreft, blijven de twee dorpen achter bij de rest op het eiland. Sint-Maartensdijk en Scherpenisse zijn de afgelopen jaren stiefmoederlijk of stiefvaderlijk be handeld. Dat is zeer te laken en daar om heeft het gemeentebestuur wat goed te maken. C. Kwaak, Halsteren, oud-inwoner Sint-Maartensdijk.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2008 | | pagina 3