Scouting kijkt uit naar Poolse reis Plaatselijk nieuws m EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Donderdag 20 maart 2Ó08 Nieuwe gevelindeling 4 CENT KORTING op benzine Erker aan woning Nieuwe silo's Kleding en speelgoed Paasontbijt en speurtocht Paasstuk en natuur Opening visseizoen Aarnoudse wint klaverjassen Inzamelactie Schade viaduct Biljartavond Paashaas op bezoek Beste gemiddelde Karei Hommel Oude kleding Muziek bij verlichting Wezen Armen L. Hofland diaken Predikant bedankt Stortplaats Suzannaweg Ophalen spullen rommelmarkt Geslacht in eigen slagerij Speciaal voor de pasen, vers van't mes LAMS- en KALFSVLEES uit eigen slagerij Paasfeest op school Aanbouw illegaal Predikant beroepen Nieuwe gevel kerk Bezorger Intrede ds. Reehorst Grondruil Oostdijk Subsidie voor herstel kerk Kantine Zeester Diakenen bevestigd 50 eieren voor Schot Mestbassin Noormans weg Bestel-/Bedrijfsauto's Tweede pokertoernooi Bingo met 100 euro Goud van oud Spullen afgeven Collecte 2 Tholen Het voormalige winkelpand van La- ban Living aan de Dalemsestraat 1 van A. Neele krijgt een nieuwe geve lindeling. De grote ramen worden vervangen door nieuwe kozijnen met staande ramen. Er komt ook een nieuwe ingang voor de woning. De welstandscommissie oordeelde maandag positief over het plan. Het wordt een hele verbetering, zei voor zitter M. Onrust. Profiteer van dit voordeel! Natuurlijk krijgt u ook bij iedere tankbeurt GRATIS zegels of airmites. Heeft u vragen van technisehe aard. stel ze gerust We zijn u graag van dienst. Advertentie I.M. Aan de Burg. van Berchemstraat 3 kan 1. Zwikker de woning vergroten. Het gaat om een erker aan de voor zijde en een serre aan de achterkant. De welstandscommissie ging er maandag mee akkoord. Dat gold ook voor het uitbreiden van de woning aan de Kerkstraat 12 van J. van Ak keren. Het gaat om het aanbrengen van dakkapellen aan de achterzijde. Ze hebben drie gelijke delen gekre gen en dat was voor de commissie aanvaardbaar. Aan de Kon. Julianastraat 8 kan R. Polderman een dakkapel op de wo ning bouwen. 'Gelet op de situatie' kon de commissie akkoord gaan. Veehouder J.C.A. Vissers kan drie zogeheten sleufsilo's voor het op slaan van veevoer aanleggen op zijn erf in de Razernijweg. Hij moet het volgens de welstandscommissie wel inpassen in het landschap. De silo's zijn 55 meter lang en 11 meter breed. Er wordt een talud aangelegd dat bij voorkeur ingeplant moet wor den met streekeigen bomen en strui ken. Er vindt op woensdag 26 en zater dag 29 maart een verkoping plaats van tweedehands kleding. De verko ping wordt gehouden in de hal van Timpa aan de Wattstraat 1. De kle- dingmarkt is op woensdag van 9 uur tot 16 uur en er wordt gepauzeerd tussen 12 uur en 13.30 uur, zaterdag is de hal open van 9.30 uur tot 12 uur. Er wordt babykleding, kinderkle ding en dameskleding aangeboden. Verder zijn er accessoires, babyarti kelen en speelgoed. De netto op brengst is bestemd voor de aanschaf van onder andere meubilair voor een kindertehuis in Roemenie. Verschil lende Nederlandse vrijwilligsters zijn werkzaam in dat land. Voor deelname en verdere informatie kunt u bellen met telefoonnummer 603924 of 604391. De Kringloopwinkel Tholen is even eens op die dagen en op zaterdag middag tot 15.30 uur geopend op dezelfde locatie. Er staan dressoirs, kasten, tafels, stoelen en ledikanten uit de jaren vijftig. Verder worden er serviezen, schilderijen, speelgoed, kinderwagens, koffers en lampen aangeboden. Op de Montessorischool de Kraal wordt deze morgen het traditionele paasontbijt gehouden. De ouders van de verschillende groepen nemen allerlei lekkers mee naar school wat in de klassen wordt opgepeuzeld. Na het paasontbijt volgt er een paas- speurtocht. Alle kinderen van de school (jong en oud) worden door elkaar gehusseld waarna er 14 ver schillende groepen ontstaan. Onder begeleiding van ouders en leerkrach ten gaan zij in het stadje Tholen op zoek naar de oplossing van de speur tocht. Het goede antwoord mogen zij doorgeven aan de paashaas die deze ochtend ook aanwezig is. De plattelandsvrouwen hebben bij een avond bloemschikken een kleur rijk paasstuk gemaakt met in het midden twee kippetjes op zacht mos. Het groen erom heen gaf het idee van een hok. Onder leiding van de heer Rietkerk gingen zo'n veertig dames aan de slag. Harm Venekamp komt op dinsdag 15 april Venekamp vertellen over de natuur in Tholen en in Polen. De avond vindt plaats op het vaste adres aan de Oudelandsestraat en begint om acht uur. De vissers van hengelsportvereni ging de Pieterman kozen zondag het ruime sop voor de opening van het seizoen. Er waren ondanks de slech te weersvoospellingen 29 vissers op de wedstrijd aanwezig. Bij het het vertrek aan de Bergse Diepsluis viel er nog een lichte regen, maar na een klein uurtje varen naar de Slikken van den Dortsman. nabij Sint-Maar tensdijk, klaarde de lucht iets op en werd het droog op de Oosterschelde. 1 De beaasde haken werden te water geworpen en het afwachten op de eerste aanbeten begon. Na een lange tijd kwamen de eerste vissen boven: een paar mooie botten en een enkel scholletje. De grootste bot van de dag van 41 centimeter werd gevan gen door de heer Spapen. Die stond gedurende de dag zijn mannetje en ving een respectabele lengte van 165 centimeter aan vis. Dit bleek aan de eindstreep niet voldoende voor de eerste plaats. Hij eindigde als twee de achter de heer Rijnkels die 180 centimeter ving. Op een verder gele gen stek aan de Dortsmanplaat wer den ook enkele mooie vangsten ge daan door de leden van de Pieterman. Er bleven twee vissers met lege handen achter. Uitslag: 1. dhr. Rijnkels 180 cm; 2. dhr. Spapen 165 cm; 3. dhr. Bijster- veld 149 cm; 4. dhr. Wolvekamp 131cm; 5. dhr. Stokkers 6. dhr. De Bom; 7. dhr. Hanser; 8. dhr. R. van de Berg; 9. mevr. L. Spapen; 10. dhr.Van Dijke en dhr. Van Elsakker. Anita Aarnoudse heeft met 5280 punten het klaverjassen gewonnen bij Stad Tholen. Martin van Deursen eindigde met 5202 punten op de tweede plek. 3. Sonja Doelman 5169 p.; 4. Nelly Bestman 4939 p.; 5. Ri- nus Moeliker 4812 p. Voor de rommelmarkt voor Rwanda wordt op zaterdag 29 maart en 5 april een inzamelactie gehouden. Er zijn zoveel mogelijk bruikbare twee dehands spullen nodig voor de rom melmarkt. De spullen kunnen tussen 11 en 12 uur worden gebracht in de koorkerk van de Grote Kerk. Het is ook mogelijk dat de spullen thuis opgehaald worden. Hiervoor kan contact worden opgenomen met Ad van Oudenaarde, via telefoonnum mer 0166-604644 of 06-20634147. De jaarlijkse bazaar vindt plaats op 19 april bij de Grote Kerk. Dit jaar is de gehele opbrengst voor traumaver werking in Rwanda. De politie is op zoek naar getuigen bij het ontstaan van de schade aan het viaduct over de Nieuwe Post weg. Vermoedelijk is er op 22 febru ari omstreeks 18 uur een groot voer tuig tegen de zijkant van het bouwwerk aangereden. Er lagen brokstukken op de weg. De schade bedraagt tussen de zes- en achtdui zend euro en komt voor rekening van de provincie. Oud- Vossemeer Biljartgenootschap Keu's zat speelt iedere vrijdagavond in café Hof van Holland. Iedereen die van biljarten houdt, kan komen kijken of een par tij meespelen. Uitslagen: Ad Havermans en Piet Potappel 28-25; Benjamin Suurland en Robert de Jonge 28-25; Piet Po tappel en Robert de Jonge 26-28; Ad Havermans en Robert de Jonge 28- 9; Piet Potappel en Benjamin Suur land 26-28; Ad Havermans en Ben jamin Suurland 26-28. De kinderen uit groep 1 tot en met 5 van de Sint Anthoniusschool kregen deze week de paashaas op bezoek. Ze werden tijdens het knutselen ge stoord, doordat er krachtig op de deur werd gebonsd. Eerst dachten de kinderen dat het meneer Piet (de di recteur) of meneer Marco (de con ciërge) zou zijn. maar tot hun verba zing kwam de paashaas hun klas binnen stappen. Nadat de kinderen van de schrik waren bekomen lieten ze hun knutselwerkjes zien. De paashaas heeft tal van tekeningen, zelfgemaakte kippen en geverfde ei eren bewonderd. Als beloning had hij voor ieder kind een zakje met paaseitjes. Ook huppelde de paas haas nog even de klassen van de kin deren uit de groepen 6, 7 en 8 bin nen, waar de zakjes met paaseitjes eveneens van harte welkom waren. In de onderlinge competitie van biljartvereniging De Treffers scoorde Karei Hommel het beste gemiddelde met 4,333 en de kortste partij in 15 beurten. Jos Hommel scoorde de hoogste serie met 14 caramboles. Uitslagen: H. Rensink P. Goossens 10-8,788; L. van We zel C. Burgers 6,667-10; A. Deur- loo J. de Koning 9,167-10; K. Hommel N. Rooijakkkers 10-5,5; P. de Leeuw M. Klijnsmit8,667-10; S. Etienne A. Hommel 10-5,366; H. van Daalen J. Hommel 6,571- 10. Kleding die niet meer wordt ge bruikt, kan elke avond tussen 7 en 8 uur, behalve in het weekend, worden ingeleverd bij familie Van Dijke aan de Prins Willen Alexanderstraat 8. De tweedehands kleding wordt op 29 maart van 9 tot 12 uur verkocht in het verenigingsgebouw aan de Ring 7. De opbrengst komt ten goede van de Hervormde Gemeente in het dorp. Sint-Annaland De koninklijke fanfare Accelerando werkt mee aan de officiële inge bruikneming van de verlichting van de gemeentelijke kerktoren. Woens dagavond 26 maart gaan de gasten onder muzikale begeleiding vanaf Havenzicht naar de Ring, waar ray ondirecteur Rini Mathijssen van de Rabobank zal spreken, naast burge meester W. Nuis en voorzitter Anco Fase van de Dorpsgemeenschap. De verlichting is een blijvende herinne ring aan 100 jaar Rabobank op het eiland. De gemeente zorgt voor het onderhoud. De kerktoren is eigen dom van de gemeente, in tegenstel ling tot het kerkgebouw dat van de Protestantse Kerk in Nederland is. Stichting De Wezen Armen heeft over 2006 een voordelig exploitatie resultaat behaald van 17.695,06 eu ro. Dat bedrag wordt toegevoegd aan het eigen vermogen, dat daarmee uitkomt op 369.091,41 euro. De jaarrekening 2006 geeft b. en w. evenals de voorgaande jaren geen re den tot het maken van opmerkingen. Ook de begroting 2008 vertoont het gebruikelijke beeld. De raadscom missie samenleving behandelt de re kening en begroting woensdag avond, waarna de gemeenteraad ze 3 april vaststelt. Dan wordt ook een besluit genomen over de herverkiezing van C. van Dijke als bestuurslid van de Wezen Armen. Van Dijke is periodiek aftre dend en weer voor zes jaar herkies baar. Tegenkandidaat is H.M. van 't Hof, maar de voorkeur gaat uit naar de herbenoeming van het zittende bestuurslid. L. Hofland heeft zijn verkiezing tot diaken van de Hervormde Gemeente aangenomen. Daarmee is de kerken raad compleet. Er zijn nu vier diake nen en zes ouderlingen. Ds. C. van Krimpen heeft bedankt voor het beroep dat de Gereformeer de Gemeente op hem had uitge bracht. De predikant, die in Oud-Be- ijerland staat, koos voor het beroep uit Yerseke. De bodemverontreiniging van de voormalige stortplaats aan de Su zannaweg wordt verwijderd. B. en w. hebben dat besloten en hebben waterschap Zeeuwse Eilanden hier van in kennis gesteld. Muziekvereniging Accelerando komt zaterdag langs de deur om spullen op te halen voor de rommel markt op Koninginnedag. De fanfare organiseert Accelerando's maximale rommelmarkt reeds tientallen jaren. Het evenement is in die tijd uitge groeid tot een van de grootste in de regio en is in 2001 verhuisd naar de veilinghallen. De leden rijden tussen 9 uur en 11 uur door het dorp. Bij de huizen waar de speciaal rondgebrachte flyer achter het raam zichtbaar is, halen ze de spullen aan de deur op. De volgende ophaalronde staat ge pland op zaterdag 19 april. Tussen door kunnen mensen hun spullen af leveren bij de schuur van de familie Boon aan de Ooststraat op zaterdag 5 april. Daarna kunnen de waren op dinsdagavond 29 april bij de veiling Donderdag, vrijdag en zaterdag I Paas-rollade, rund-, varkens-, kalkoen-of kip-, vanaf 1 kg 8,50 Kalkoenfilet of-schnitzels 500 gr. 4,50 I Varkenshaas of -spies 250 gr. 3,75 Biefstukreepjes 250 gr. 3,95 Bij besteding van min. €10,00, Dinsdag en woensdag Rundvlees met randje 1 kg Boeren hamlappen 1 kg Varkenskluiven kg 7,00 5,50 4,50 Hamburgers 5 halen 4 BETALEN! 10 scharreleieren 0,50 Neem eens een kijkje op WWW.SlagerijSlager.nl Bij aankoop van 300 gr. vleeswaren naar keuze nu 100 gram boterhamworst GRATIS!! Paaskip-cocktailsalade 100 gram 1,25 GOEDE VRIJDAG a s. zijn wij om 17.30 uur GESLOTEN!» Zaterdag zijn wij geopend van 07.30 tot 15.00 uur. Wij bezorgen zaterdag uw bestelling GRATIS bij u thuis! Bestel tijdig!! Div. soorten Tapas, olijven, vele lekkernijen, kom gezellig langs in onze winkel! Courmet-, fondue-, steengrill, saladeschotels enz... Voor lekker vlees, mals en mager moet u zijn bij uw echte slager SLAGER Voorstraat 48 Sint-Annaland Tel. 0166-652448 Advertentie I.M. van Sint-Annaland worden afgege ven. Vragen worden beantwoord via telefoonnummer 06-15094435. De School met de Bijbel viert om ze ven uur vanavond het paasfeest in de kerk van de Hervormde Gemeente aan de Ring. Belangstellenden zijn welkom om de viering bij te wonen. Stavenisse B. en w. hebben een huiseigenaar verzocht om een illegale aanbouw binnen veertien dagen te verwijde ren, anders krijgt hij een geldboete. Dominee G. Gerritsen van de Oud Gereformeerde Gemeente heeft op nieuw een beroep ontvangen. Dit keer van de gemeente uit het Utrechtse Achterberg. Sint-Maartensdijk Het kerkgebouw van de Oud Gere formeerde Gemeente in Nederland aan de Westvest 1 krijgt een nieuwe zijgevel. De kozijnen worden herge bruikt. De welstandscommissie ging er maandag akkoord mee. Ver derop in de Westpoort, op nummer 52, kan J.C. Franke een kozijn plaatsen in zijn garage. Ook hier had de commissie geen moeite mee. Aan de Tulpstraat 5 kan J.J. Meijer een schutting plaatsen rond de aan gekochte plantsoen van gemeente (6,5 bij 6 meter) naast de woning. De erfafscheiding komt één meter uit de hoek van de woning. gevraagd voor bezorging van de Eendrachtbode in Sint-Maartensdijk op donderdagochtend. Aanmelden via telefoon 657007 of e-mail sollicitatie@eendrachtbode.nl Dominee J. Reehorst doet zondag 30 maart intrede in de hervormde gemeente Rehoboth. Consulent ds. RA. Broere leidt de dienst, die om half drie begint en in gemeen schapscentrum Haestinge wordt ge- houdpn. E. Oostdijk ruilt grond met water schap Zeeuwse Eilanden. Op ver zoek van de bewoner brengt het wa terschap 4.88 are sloot aan de Provincialeweg in. De inbreng van Oostdijk bestaat uit een strook grond van 7.29 are bij de Provincia leweg. De provincie geeft 1189 euro sub sidie voor onderhoudswerkzaam heden die zijn verricht aan de Maartenskerk. Zij is van mening dat het onderhoud voldoet aan de doelstelling voor behoud van mo numenten in Zeeland. In totaal heeft de stichting vermogensbe heer van de Hersteld Hervormde Gemeente voor bijna 6000 euro aan subsidie aangevraagd. Omdat enkele herstelwerkzaamheden, zo als de glas-in-loodramen, al in 2006 hebben plaatsgevonden, kon de provincie niet aan het totale subsidieverzoek voldoen. Camping de Zeester aan de Goris- hoeksedijk 33 gaat de kantine op het terrein uitbreiden. De wel standscommissie ging maandagoch tend akkoord met het plan van de ei genaar. C. Andriesse en W. Heijboer zijn in de Gereformeerde Gemeente herbe vestigd als diaken. De dienst werd geleid door ds. A.J. Gunst. Poortvliet Adrie Schot heeft 50 paaseieren gescoord in de paaseierenwedstrijd van biljartvereniging 't Centrum. Daarmee eindigde hij op een eerste plaats. Elke volgende speler ont ving twee eieren minder zodat de laatst geëindigde zijn maal moest doen met 22 paaseieren. De rode lantaarn was deze keer voor J. Goudzwaard. De hoogste serie le verde 10 eieren extra op voor J. van Dijke en de meeste poedels waren deze keer voor R. Elenbaas wat ook 10 eieren meer betekende. 2. L. Bijl; 3. M. Uijl; 4. M. Hage; 5. R. Poot; 6. W. Bijl; 7. J. van Dijke; 8. C. Goudzwaard; 9. C. Nagelker- ke; 10. A. Burgers; 11. S. de Wit; 12. M. Vroegop; 13. R. Elenbaas. Aan de Noormansweg 3 mag er een mestbassin komen. Volgens b. en w. kan dat via een vrijstellingsprocedu re voor overschrijding van het bouw vlak of een zogenaamde artikel 11 procedure van de wet ruimtelijke or dening. Dit onder voorbehoud van het advies van een agrarisch deskun dige. Het echtpaar Van Duijnhoven uit Oss is de nieuwe exploitant van de varkenshouderij aan de Noor mansweg, die destijds werd gesticht door Toon van Genugten. De laatste werkte samen met de gemeente aan een proef om de overlast van de var kensstallen te beperken. Nieuw en gebruikt alle merken. Ook voor onderhoud en reparatie. Bovag autobedrijf NIEMANTSVERDRIET Poortvliet, tel. 0166-612680 Advertentie I.M. Edwin v.d. Rijsen heeft de poker wedstrijd in 't Centrum gewonnen. Deze wedstrijd was het tweede on derdeel van de pokerkampioen van Nederland: een landelijke competi tie over 60 locaties die nog tot 2 april loopt. Poker is het populaire kaartspel van dit moment en wordt voor het eerst in competitievorm ge goten. Het is de eerste officiële free- roll pokercompetitie in Nederland. Hier kunnen vooraf ingeschreven deelnemers aan meedoen en de deel name is gratis. Het besloten evene ment geeft kans om te bewijzen dat hij of zij de pokerkampioen van Ne derland is. Tweede werd Jacob Be velander; 3. Steven v.d. Zande. Een stofzuiger, dvd-speler, boorma chine een strijkijzer en meer is te winnen bij de bingo die morgen avond om acht uur in 't Ouwe Raed'uus wordt gehouden. Ook wordt een geldbedrag van 100 euro tot de prijzen gerekend. De op brengst van de avond is ten bate van het activiteitencomité Poortvliet en basisschool de Eevliet. Het activiteitencomité Poortvliet houdt zaterdag een Goud van oud avond in café 't Centrum. Discjoc- keys Jhon en Tom draaien muziek uit de jaren zestig, zeventig en tach tig, waaronder Grease, Elvis, The blues brothers, Boney M en Ike en Tina Turner. De entree is gratis en de avond begint om negen uur. Bruikbare spullen voor de rommel markt kunnen 29 maart en daarna elke zaterdag in april en mei van 11 tot 12 uur worden ingeleverd aan de Paasdijkweg 16. De rommelmarkt van de Hersteld Herv. Gem. vindt plaats op 14 juni van 10 tot 15 uur op het terrein van familie Heijboer. ZIE VERDER PAGINA 8 Leden van scouting Heenetrecht gaan met krasboekjes op pad om geld te verdienen voor de reis naar Iwawa. Van 19 tot 27 juli gaan 41 leden van scouting Heenetrecht in Tholen naar Iwawa in Polen. Een uitwisseling met scouts in de stad waar mee onze gemeente een stedenband onder houdt. De verblijfskosten van de groep wor den betaald, maar de reiskosten moet de scouting zelf dragen. „Geheel in de traditie van de scouting moeten de leden daarvoor zelf in actie komen", zegt voorzitter Her man Bosman. Het bestuur heeft weliswaar een EU-subsidie aangevraagd voor deze cul turele uitwisseling, maar het is allerminst zeker dat die wordt toegekend. En dus is een actie opgezet: de biggetjesac tie. Lars Geluk coördineert dit en hij legt uit wat de bedoeling is. Alle scoutingleden die in juli meegaan, gaan de komende dagen op pad. Ze hebben een boekje waarin een pagi na staat met daarop 25 biggetjes. Die kun nen weggekrast worden en dan wordt een bedrag zichtbaar. Dat bedrag - het ligt tus sen de 50 eurocent en 2,50 euro - is wat de 'krasser' betaalt aan de scouting. In ruil daarvoor krijgt deze, voor ieder gekrast big getje, een velletje met kortingsbonnen van landelijke sponsors. Want deze actie is voor verenigingen opgezet door de landelijke stichting Sponsor Europe. 'Steun de Polen- reis van scouting Heenetrecht' staat er op het omslag van de boekjes, zodat het doel herkenbaar is voor de mensen waar de scou tingleden aan de deur komen. I De speltakken orka's, zeeverkenners, wilde vaart en stam gaan, met de leiding en enkele ouders, naar Polen. „We reizen met een bus, want er moeten de nodige spullen mee", ver telt Bosman. „De jongelui hebben er echt zin in." Natuurlijk zullen de Thoolse scouts gaan varen op het meer bij Iwawa, maar hun Poolse collega's zijn meer in de bossen actief. Daar zullen dan ook de nodige sport en spelactiviteiten plaatsvinden. Rondkijken in de stad, ontmoeting met bewoners om iets te zien en te horen van het leven daar, het zijn dingen die zeker op het programma staan. Voorzitter Bosman hoopt in ieder ge val dat met de actie de voor de reis benodig de financiën op tafel komen. Goede Vrijdag, zondag Eerste Paas dag en maandag Tweede Paasdag THOLEN HERVORMDE GEMEENTE vr 19 u. kand. De Kruijf, Oud-Alblas. zo 9.30 u. ds. Vos, Wijk en Aalburg. 18.30 u. ds. Vernooij, Stolwijk, ma 9.30 u. ds. Siebelink, Reeuwijk. HERSTELD HERV. GEMEENTE vr 15 u. kand. Bouman, Poortvliet, zo 9.30 u. kand. Donselaar, Ooster- land. 16 u. ds. Hoek, St.-Annaland. ma 11.15 u. ds. Hoek, St.-Annaland. HERV. GEM. IMMANUEL do 19 u. da. Van der Poll. vr 19 u. dienst. za 19 u. dienst. zo 10 u. ds. Balk. GEREF. KERK do 19 u. ds. Broere. vr 20.15 u. ds. Broere. zo 10 u. ds. Schep, Zuidland. CHR. GEREF. KERK vr 18 u. ds. Den Boer. zo 18.30 u. ds. Den Boer. ma 9.30 u. ds. Den Boer. GEREF. GEM. vr 19 u. ds. De Jongste. zo 10 en 18.30 u. ds. De Jongste. 14.30 u. leesdienst. ma 10 u. ds. De Jongste. CHRISTENGEMEENTE vr 20 u. dhr. Wisse (H.A.). zo 15 u. dr. Ouweneel (Meulvliet). VRIJZ. GEL. GEM. N.P.B. zo 10.30 u. ds. Hoffman, Halsteren. R.K.-KERK do 19 u. gebedsdienst (regioviering), vr 19 u. kruishulde. za 21 u. Woord- gebed- en commu nieviering. zo 11 u. eucharistieviering. OUD-VOSSEMEER HERVORMDE GEMEENTE vr 19 u. ds. Scheurwater, zo 10 u. ds. Scheurwater. 18.30 u. ds. Van Woel, Dinteloord. ma 10 u. ds. Scheurwater. GEREF. KERK vr 19.30 u. dhr. Lemsom, Renesse. zo 10 u. ds. De Kok, Rotterdam. 18.30 u. ds. Van der Woel, Dintel oord (zangdienst). CHR. GEREF. KERK vr 19.45 u. ds. Den Boer. zo 10 en 15.30 u. ds. Den Boer. ma 9.30 u. ds. Den Boer (gezamen lijke dienst Chr. Ger. Kerk. Tho len). GEREF. GEM. IN NED. vr 19.30 u. leesdienst. zo 10, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. ma 10 u. leesdienst. R.K.-KERK vr 15 u. kruisweg. vr 19 u. kruishulde. za 19 u. Paaswake. zo 9.30 u. eucharistieviering. SINT-ANNALAND HERVORMDE GEMEENTE vr 19 u. ds. Versluis. t zo 10 u. ds. Versluis. 18 u. ds. Kwint, Sirjansland. ma 10 u. ds. Beider, Nieuwe-Tonge. HERSTELD HERV. GEMEENTE vr 19 u. ds. Hoek. zo 11 u. ds. Hoek. 16.30 u. ds. Joppe, St.-Maartensdijk. ma 10 u. ds. Hoek. GEREF. GEM. zo 9.30, 14 en 18 u. leesdienst. ma 11 u. ds. Meeuwse. GEREF. GEM. IN NED. vr 19 u. leesdienst. zo 9.45, 14.15 en 18.15 u. leesdienst. ma 9.45 u. leesdienst. STAVENISSE HERVORMDE GEMEENTE vr 19 u. ds. Zeedijk. zo 10 u. ds. Zeedijk. 18 u. ds. Van Meijeren, Dirksland. ma 10 u. ds. Zeedijk. OUD GEREF. GEM. vr 19.30 u. ds. Gerritsen, zo 9.30 en 18 u. ds. Gerritsen. 14 u. leesdienst. ma 9.30 u. ds. Gerritsen. SINT-MAARTENSDIJK HERSTELD HERV. GEMEENTE vr 19 u. ds. Joppe. zo 9.30 en 14.30 u. ds. Joppe. ma 9.30 u. ds. Joppe. HERV. GEM. REHOBOTH vr 19 u. da. De Haan, Oosterland. zo 10 u. ds. Groen, Sliedrecht. 19 u. ds. Meijer, Werkendam. OUD GEREF. GEM. 9.30, 14.30 en 18.30 u. leesdienst. GEREF. GEM. IN NED. vr 19.30 u. leesdienst. zo 9.30 en 18.30 u. leesdienst. ma 9.30 u. leesdienst. SCHERPENISSE HERVORMDE GEMEENTE vr 19.30 u. ds. Van Kooten. zo 9.30 en 14.30 u. ds. Van Kooten. ma 9.30 u. ds. Van Kooten. GEREF. GEM. vr 19 u. leesdienst. zo 9.30, 14 en 18.30 u. leesdienst. ma 9.30 u. ds. Gunst, Nieuwerkerk (openbare belijdenis). VRIJE HERVORMDE GEM. vr 19.30 u. ds. Van der Sleen. zo 9.30 en 14.30 u. ds. Van der Sleen. ma 9.30 u. ds. Van der Sleen. POORTVLIET HERSTELD HERV. GEMEENTE vr 19 u. ds. Gielen. zo 10 u. ds. Gielen. 18 u. ds. Ten Klooster, Ridderkerk, ma 10 u. ds. Oorschot, Stellendam. GEREF. KERK do 19 u. ds. Broere, (H.A.) in Tholen. vr. 19 u. ds. Broere. zo 10 u. ds. Broere. 14.30 u. ds. Estie, Heinenoord. GEREF. GEM. vr 19 u. leesdienst. zo 10, 14.30 en 18.30u. leesdienst. ma 9 u. ds. Meeuse. SINT-PHILIPSLAND HERVORMDE GEMEENTE vr 19 u. ds. Den Boer. zo 9.30 u. ds. Den Boer. 17 u. ds. De Wit, Oude Tonge. ma 9.30 u. ds. Wüllschleger, Vlis- singen. GEREF. GEM. do 19.30 u. ds. Tuinier, Aagtekerke (Goede Vrijdagdienst), zo 9.30 en 15 u. leesdienst. ma 9.30 ds. Hakvoort, 's-Graven- polder. HUISARTSEN Huisartsenpost Bergen op Zóqn?'e.o., tel. 0164-273855 (Paracelsusl&an 2), ma t/m vr 17-8 u„ za en zo. TANDHEELKUNDIGE HULP 0900-82637456. APOTHEEK THOLEN '3D»9 VliethofS, za 11-12 u. DIERENARTS W. BRONS c< Tholen spr.u. za 11.30-12 u„ Poort vliet za 8.30-9 u., tel. 0166-662596. KRAAMZORG Verloskundigen: Maatschap Steen bergen: tel. 604969. Sifra: 604664. Dé Provinciale Kraamzorg,, tel. 0113-224000. Bevallingenlijn n tel. 0113-224022 (24 u.p.dag). Homecare (24 u. per dag), tel. 0113- 232924 of 0115-615595. Tot uw dienst HOOGWATERSTANDEN Donderdag 20 t/m vrijdag 28 maart, donderdag 20 2.47.-J5-12 vrijdag 21 3.27.)- Ï5i47 zaterdag 22 4.02-+16>20 zondag 23 4.32.r,JA52 maandag 24 5.02.kJ7^5 dinsdag 25 5.35. rJ7!-52 woensdag 26 6.02 -18.19 donderdag 27 6.32 M 18.45 vrijdag 28 7.02 -19.15 vr 21/3 19.40VM ,b Tijden gelden voor Stavenisse, Voor Gorishoek steeds twee minuten later. Voor uitgebreidere informatie bel het KNMI tel. 0900-9771. Agenda THOLEN jrjii 22 mrt. Zangavond, stichting HVC, Grote Kerk, 19.30 u. 22 mrt. Herdenking dood Jezus Christus, Jehova's Getuigen, Meul vliet, 19 u. 23 mrt. Paasviering, Chipsjentge; meenteTholen, Meulvliet,T5u.' 25 mrt. Vergadering comm. ruimte, gemeentehuis, 19.30 u. 26 mrt. Activiteiten v. dementeren de ouderen, thema-avond, Tén, An ker 19.30 u. 26 mrt. Kringloopwinkel en twee dehands kleding, Timpa, Wattstr:!, 9u. iblsbbim 26 mrt. Vergadering comm. samen leving, gemeentehuis, 19.30,u-. 27 mrt. Vergadering comm. ;be- stuurszaken, gemeentehuis, 19-30 u. OUD-VOSSEMEER 29 mrt. Verkoop tweedehands kle ding, verenigingsgebouw Ringj, 9 u. SINT-ANNALAND 22 mrt. Paaszangavond, VZOS»- 19 U. 25 mrt. Vier seizoenen tuineor dia voorstelling R. Toering, Welkvaete, 19.30 u. 26 mrt. Jaarvergadering Meesloof, koffiekamer, 19.30 u. STAVENISSE 22 mrt. Dansavond, De Stove, 20 u. POORTVLIET 21 mrt. Bingo, 't Ouwe Raed'uus, 20 u. 22 mrt. Goud van Oud, muziek-vanaf de jaren '60, café 't Centrum, 21 u. SINT-PHILIPSLAND 20 mrt. Onthulling oorlogsmonu ment Anna Jacobapolder, 15.30 u. +film+++fiIm+++film++H CINEM'ACTUEEL: 10.000 I do 18.45 en 21 u., vr 18.45 en u., za en zo 18.45 en 21.15 18.45 en 21 u., di en wo 20 u. do 18.45 u., vr 18.45 u., za 18.45 u., zo 21.15 u., ma 18.45 u, wo 20 u, Al- vin and the chipmunks Nederlands-j talig) - vr t/m wo 13.45 u. De spider- wick kronieken (Nederlandstalig) -vr t/m ma 13.45 en 16 u., di 13.45 u.. wd 13.45 en 16 u. Eastern promises - zo 19 u., ma 20.30 u. Horton hears a who! (Nederlandstalig) - vr t/m mq 13.45 en 16 u., di 13.45 u„ wo $3.45 en 16 u. Iklimler - di 20.30 ïljï^rison en Gert. Hotel op stelten - yfï 13.45 en 16 u., di 13.45 u.. wo i en 16 u. Verrassingsvoorpp do 20.30 u. Step up 2 - do 183^ t/m zo 18.45 en 21.15 u., mt| 18$15 en 21.00 u., di en wo 20 u. The kit^run-: ner - do 20.30 u., vr en za 20>Ï5 u! Zomerhitte - do 18.45 en 21 i.. vr t/m zo 16, 18.45 en 21.15 u., raa 16j 18.45 en 21 u., di 20 u., wo 16 &n 20 u. "i De collecte van het Reumafonds heeft in Sint-Philipsland en Anna- Jacobapolder 1052,53 euro^ Opge bracht. Dit is ongeveer 80 eüro Blin der dan vorig jaar. De collectanten haalden in Sint-Annaland 1M2;26 euro op, in Stavenisse 679.9^euro en in Sint Maartensdijk 850,^ eu ro. Met dit geld kan er meer onder- zoek gedaan worden naar behandej- methoden en medicijnen onkféöma te bestrijden. Jr 2 De collectanten van Jantje Beton hebben in Sint-Maartensdijk;5Q3,06 euro ingezameld. Jantje Beton, koipt op voor de speelkansen van aJle kin deren in Nederland. De stichting be denkt, financiert en organisqert,jan tje Beton projecten om kinderen samen te laten spelen. ;brt c C! OUD GEREF. GEM. IN NED, vr 19.30 u. leesdienst. -oho: zo 9.30,14.30 en 18.30 u. leesdienst. ma 9.30 u. leesdienst. OUD GEREF. GEM. IN NED. (B.V,) vr 19 u. ds. Van der Meer. zo 10 en 18 u. ds. Van derM^er. ma 10 u. ds. Van der Meer.tqoJ" ANNA JACOBAPOLDER, GEREF. KERK nu.!, vr 19 u. dienst. --now i zo 10 u. ds. Vermeulen, Bergen op Zoom.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2008 | | pagina 2