PAASSHOW "Zeker zo goed als bodemmossels, maar ze zijn wel wat zwaarder" AbdijNieuws 100HZ Koninginnedag in Tholen afgeslankt 849,- 'Vertel waarom biddag belangrijk is voor ons' Van Houte Leerlingen planten bomen en struiken bij het gemeentehuis Kerk OGG in gemeentehuis Sint-Philipsland 3^1 - Donderdag 20 maart 2008 64e jaargang no. 19 Macindcic Wonen Districtkampioenschap wielrennen in 2010 naar Oud-Vossemeer Toon Bolier kweekt in Boezem en Botgat eetbare mossels in dertien maanden De mosselboeren in Yerseke wilden hem niet geloven, maar nu is het bewezen. De 67-jarige Toon Bolier is in staat consumptiemossels te kweken in dertien maanden tijd. Dat is vijf maanden korter dan de hangmosselen en bijna twee jaar korter dan de mossels die op de bodem van de Oosterschelde groeien. Over anderhalf jaar is de binnendijkse kweek rendabel te maken, verwacht bio loog Marco Dubbeldam van de stichting Zeeschelp uit Kamerland. Voor Toons zoon Hanno Bolier liggen er kansen in de inlaag achter de zeedijk in de Scherpenisse- polder. I Monsters Christenunie erkent verlies bij debat „Geef je verlies toe, maar laat zien wat je bent als chris ten." Dat was de algemene conclusie van het debat dat de gemeentelijke Christenunie dinsdag had georganiseerd. De partij had hiermee als doel een brede maatschappelij ke discussie te voeren over bid- en dankdag en de rol van de overheid. Aanleiding hiervoor is de overweging van b. en w. om scholen en gemeentelijke instellingen niet lan ger te sluiten op deze dagen. De CU wil aan de hand van de uitkomsten van het debat een standpunt vormen. Nood Rommelmarkt verplaatst naar mei De viering van Koninginnedag vindt dit jaar in Tholen in afgeslankte vorm plaats. De meivakantie gooit roet in het eten. Zo is er dit keer geen rommelmarkt omdat de orga nisatie onvoldoende vrijwilligers heeft. Ook de rondgang met versierde fietsen gaat niet door. De spelletjes voor de schooljeugd wél, maar in een beperkte opzet. „We hopen dat dit eenmalig is, maar een feest wórdt het", zegt Andy v.d. Velde van STAD. Hij meldt dat de reveille weer te rugkeert in het programma. Deze week Met het planten van een boom voor het gemeentehuis in Tholen door vier leerlingen van de vier basisscholen in Tho len is dinsdagmiddag de nationale boomfeestdag gevierd. Babette Vaders van Ter Tolne, Jelle Begthel van de Regen boog, William van Bellen van de Eben-Haëzer en Marleen van Oorschot van de Kraal plantten samen met wethouder C.L. van Dis een plataan voor het gemeentehuis. www.vani Eendrachtbode, de Thoolse Courant 5, 4697 ZG Sint-Annaland elefoon 0166-657007 b.g.g. 653474 Telefax 0166-657008 E-mail: redactie@eendrachtbode.nl advertentie@eendrachtbode.nl admin@eendrachtbode.nl Website: www.eendrachtbode.nl Het enige nieuwsblad voor de streek Tholen en Sint-Philipsland waarin opgenomen de Thoolse Courant en het Advertentieblad. Verschijnt donderdag. Bankrekening 30 30 05 556, Giro 12 44 07 Abonnement 16,55 per halfjaar, 29,75 per jaar, per post 52,90 per jaar, allemaal incasso. Losse nummers 1 Opgave advertenties voor dinsdag 16.00 uur. Advertentieprijs 0,30 plus btw per mm. Spierinkjes t/m 20 woorden 5,50 contant. Hoofdredacteur W. Heijboer. De leden van de Oud Gereformeer de Gemeente buiten verband in Sint-Philipsland hebben een princi pebesluit genomen om het voorma lige gemeentehuis te kopen. Op de begane grond komt een kerkzaal met 150 zitplaatsen en op de boven verdieping wordt een pastorie ge maakt voor ds. A.P. van der Meer. Die verblijft nu nog in de pastorie van de Oud Gereformeerde Ge meente (Achterstraat) waaruil vorig jaar een deel van de leden zich af splitste na schorsing van de predi kant. De afgescheiden kerk houdt de diensten in dorpshuis de Wim pel, maar dat vergt veel extra werk. Op zaterdagavond moeten alle stoe len en dergelijke gereed gezet wor den en maandagochtend dienen die weer opgeruimd te zijn voordat de eerste gebruikers arriveren. Onver wacht diende zich een buitenkans aan door de verhuizing van het bel- centrum van Aad van Keulen naar het voormalige CWI-gebouw in Sint-Maartensdijk. Om van het gemeentehuis in Sint- Philipsland een kerkgebouw te kun nen maken, is wel een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Verwacht wordt, dat dit weinig pro blemen oplevert. Tegenover het ge meentehuis staat de Hervormde Kerk. die ook de bestemming maat schappelijke doeleinden heeft. In Scherpenisse is er eerder een soort gelijke situatie geweest. Daar werd van de voormalige Rabobank een kerkgebouw gemaakt voor de Vrije Hervormde Gemeente van ds. J. van der Sleen. Oud-Vossemeer staat in 2010 met Tweede Pinksterdag geheel in het teken van de wielersport. De orga nisatie die tekent voor de viering van het 600-jarig bestaan van het dorp is er, samen met het plaatse lijk wielercomité, in geslaagd om de districtkampioenschappen van Zuidwest-Nederland naar Oud- Vossemeer te halen. Er wordt ge start in alle categorieën, ook nieu welingen en junioren. In maart blijft het criterium gewoon op de kalender staan, zodat er van het co mité in organisatorische zin het no dige wordt gevraagd. De districtkampioenschappen vin den reglementair plaats op een om loop die tenminste vier kilometer lang is. Toon Havermans, voorzit ter van het comité, verwacht dat Patrijzenweg en Coentjesweg in het parcours worden opgenomen. Ook een extra lus door het buiten gebied behoort tot de mogelijkhe den. Onduidelijk is nog waar start en finish plaats zullen vinden. Ook moeten alle vergunningen met de diverse wegbeheerders nog worden geregeld. Toon Bolier (midden) en Hanno Bol ie r tonen de zeef met mosselslinks bioloog Marco Dubbeldam. De familie Bolier eet er al lekker van. „Ze zijn zeker zo goed als bo demmossels, maar wel wat zwaar der. De schelp zit vol vlees en is daardoor wat vetter. Over het alge meen zijn ze ook witter van kleur," zegt Toon. Het eerste maaltje werd genoten in 2006, nadat de eerste zaadmosselen in december 2005 in het water waren gelegd. Het succes van de kweek zit hem in het water van Botgat en Boezem. Dat is rijk aan meststoffen voor al gen. De mossels doen zich te goed aan de algen en groeien in de inlaag sneller dan in het buitenwater. Dat is te danken aan het inlaten van grond water voor het natuurgebied in de Scherpenissepolder. Daar wil Staatsbosbeheer een brak watermi- i Het laatste nieuws van de Provincie AbdijNieuws, de informatierubriek van het provinciaal bestuur vindt u op www.zeeland.nl/abdijnieuws. Geen internet7 Bet voor een afdruk van AbdijNieuws naar het informatiecentrum: 0118-631400. Voor officiële mededelingen zie ook elders in dit blad Nieuwe Burg 42, Postbus 6001.4330 LA Middelburg SAMSUNG 81 CM 100HZ LCD TV Ongekend mooie LCD TV. dankzij de 100HZ techniek ook bij snel bewegende beelden een scherp beeld, 3 HDMI aansluitingen en een draaivoet. Advertentie l.M. lieu creëren voor planten en vogels. Daarvoor werden in 1998 Botgat en Boezem putten geslagen van veertig meter diep, een in het Botgat en twee in de Boezem. Het zoute grondwater dat op die manier naar boven wordt geduwd (door de kwel- druk van de Oosterschelde) bevat onder meer stikstof en fosfaat, dat via de zandlagen en veen naar bo ven komt. Het mosselbroed en het mosselzaad dat Bolier er heeft uitgezet, gedijt er goed op. Zo goed zelfs dat er sprake is van een doorbraak in het kweken van mosselen. Gebeurt de kweek nu in bakken met een oppervlakte van 45 vierkante meter, voor een com merciële kweek is 500 vierkante meter nodig. Daarvoor is plaats ge noeg in de inlaag. Hanno Bolier (34) ziet dat wel zitten, maar voor lopig werkt hij nog als monteur bij het installatiebedrijf Minhcere in Tholen. De familie Bolier en Dubbeldam zijn er drie jaar geleden mee begon nen. In december 2005 ging het eer ste zaad aan touwen het water in achter de woning. In april 2006 bleek dat ze even snel waren ge groeid als in de zomer in het buiten water, vertelt Dubbeldam. „Dat was een verrassing. Het bleek dat er constant aanvoer was van algen van wege het grondwater dat in de in laag naar boven komt." Het mosselbroed is 1 millimeter groot, mosselzaad is één of twee cen timeter groot. Dubbeldam kweekt het broed kunstmatig op de Neeltje Jans, het voormalige werkeiland van de Oosterscheldekering. Volgens Dubbeldam kost het in het buitenwa ter drie tot vier maanden om van broed zaad te krijgen, maar bij Bolier wordt het broed in twee maanden al zaad. Daarmee wordt veel winst ge boekt. „Het blijkt dat hier zomer en winter veel voedsel zit." Bolier eet het hele jaar rond mosse len uit de eigen vijver. Bij toeval kwam hij in contact met Dubbel dam. „Ik was mijn fuiken aan het lichten in de Oosterschelde toen er een inspecteur langs kwam om naar mijn papieren te vragen. Die lagen binnen. We dronken koffie en kwamen aan de praat. Zo ben ik in contact gekomen met Dubbel dam." Bolier woonde tot een paar jaar ge leden in de kantonnierswoning aan de zeedijk aan het eind van de Plat- teweg. Hij is aan de boorden van de Oosterschelde opgegroeid. Ook hij werkte voor het waterschap. In 1995 ging hij met vervroegd pensioen, maar vervelen hoefde hij zich niet met zoveel viswater in de buurt. „Vroeger zat er ook paling en bot in het water. Daarom heet het hier ook Botgat. Vissen is altijd mijn hobby geweest, maar vis zit er nu niet meer in." Bolier gooide er een 15 kilo glasaaltjes in, maar vond er niks meer van terug. „Die zijn allemaal na drie jaar vertrokken, via de wate raders in de grond de polder in of de Oosterschelde." Bolier en Dubbeldam experimen teerden met touwen, maar sinds be gin dit jaar met zeven. Steeds probe ren ze iets nieuws. „Als de mosselen hangen geeft dat verlies bij storm, de mossels vallen dan in de venige bodem en stikken. Op de zeven zakt het slib erdoorheen. En zijn ze makkelijk schoon te spui ten." Achter de schuur heeft Bolier twee verwateringsputten gemaakt. Daar worden verschillende algen in ge bracht. Elke drie weken worden er monsters van de algen genomen en worden de mosselen gemeten. Ge keken wordt bij welke algen de mossel het snelst groeit. Dubbeldam was ook betrokken bij het experiment met het kweken van kokkels op Schouwen-Duiveland. Dat mislukte, maar hier is de proef met het kweken van mossels bin nendijks wel gelukt. Dubbeldam wil het natuurgebied in Schouwen (plan Tureluur) gaan gebruiken om de ge kweekte larven uit te laten groeien van broed naar zaad. Om ze vervol gens bij Bolier uit te zetten. Pro bleem is volgens Bolier dat de aan voer via de huidige bronnen terugloopt. ZIE VERDER PAGINA 15 De andere politieke partijen, waar onder VVD, PvdA en CDA waren in eerste instantie ook voor het organi seren van dit debat. Ze zagen hier vanaf, omdat ze hier geen aanlei ding meer toe zagen. De discussie over de openstelling van de ge meentelijke instellingen is immers al opgenomen in het raadsvoorstel dat binnenkort wordt besproken. Het publiek dat deze avond aanwe zig was bestond in zijn geheel uit kerkelijken, in totaal zo'n 40 men sen. Alle aanwezigen waren be nieuwd naar de houding die de CU had ten opzichte van deze kwestie. Daarnaast waren ze ongerust over de plannen van de gemeenteraad om bid- en dankdag af te schaffen voor wat betreft sluiten van ge meentelijke diensten. Hierover be stond bij enkele partijen een mis verstand. Die dachten dat de bid- en dankdag helemaal zou verdwijnen. CU-fractievoorzitter B. van de San- de sprak dat tegen: „Afschaffen is niet ter sprake. Het gaat hier om de relatie met de dienstverlening van de overheid." Dominee C. Blenk uit Lienden, die te vens kerkhistoricus is, was uitgeno digd om het onderwerp bid- en dank dag van diverse kanten te belichten. Hij ging terug naar de oorsprong van dit gebruik en hoe het zich heeft ont wikkeld door de jaren heen. De emeri tus predikant begon zijn betoog met de vraag of biddag iets uit de Bijbel is. Hij noemt het Loofhuttenfeest in het Oude Testament als dankdag voor ge was. En ook in het Nieuwe Testament wordt er gesproken van een bidstond. Hier is de biddag volgens de dominee uit nood geboren. De koningen waren tegen Jezus Christus en daarom werd er gebeden voor een goede afloop. In de vaderlandse geschiedenis kwam het in de middeleeuwen voor dat de overheid een biddag uitschreef. ZIE VERDER PAGINA 5 De rommelmarkt van Christelijk jeugdwerk Tholen en scouting Hee- netrecht is al jaren een begrip op Koninginnedag in Tholen. Vele tien tallen vrijwilligers zijn daarbij in touw. Nu de dag in de meivakantie valt, is dat erg ongelukkig, zegt Leendert-Jan Zandijk van de scou ting. „Er zijn heel veel jongeren op vakantie, waardoor we onvoldoende mensen beschikbaar hebben." Daar naast vreest Zandijk dat er door de vakantie - daags na Koninginnedag is het hemelvaartsdag - ook minder publiek zal komen. Twee redenen om de rommelmarkt te verplaatsen. Zeer waarschijnlijk wordt die nu op zaterdag 17 mei gehouden. „De Markt is dit jaar dus leeg", stelt Andy v.d. Velde vast. Hij weet van de problemen, want ook bij het or ganiseren van de kinderspelen dreigt het mis te gaan. „Dat doen we als STAD niet zelf. daarvoor zijn we te klein. Maar we faciliteren het wel: regelen de vergunningen, de ballon nenwedstrijd. En we dragen de kos ten." Voor de spelletjes zijn de (ou derraden van) de scholen én verenigingen verantwoordelijk. Van de Velde weet dat De Regenboog dit keer één in plaats van twee spelle tjes leeft. Ter Tolne geen (anders twee) en De Kraal heeft nog hele maal niets van zich laten horen. Voetbalclub Tholense Boys heeft in de nieuwsbrief een 'noodoproep' geplaatst voor begeleiders, omdat anders de vier gebruikelijke spelle tjes niet door dreigen te gaan. „Jam mer dat zo weinig mensen bereid zijn om een uurtje van hun tijd op te offeren. Doe je dat met zijn allen, dan is het voor iedereen een kleine last", zegt Van de Velde. Het is zijn grootste zorg voor de toekomst. ZIE VERDER PAGINA 9 Manelie Renes exposeert decoratief werk in Ten Anker Vrijwilligersinedaille voor gestopte brandweerman Lené de Graaf Rondemiss Emy Hommel huldigt winnaars bij jubileumkoers EN VERDER... Welstandscommissie kijkt kritisch naar verlichten kerktorens Leger des Heils wil dienstencentrum aan Sportlaan in Smalstad FILOSOFIE IS DE MICROSCOOP VAN HET DENKEN I)it nummer bestaat uit 24 pagina's Het is een van de 25 platanen die langs de toegangsweg naar het gebouw zijn geplant. De bomen hebben al een behoorlijke lengte en waren voorzien van een grote kluit. De plataan stond daarom al in het plantgat. De kinderen en de wet houder gooiden het gat dicht. Daarna mochten de kinderen elzenstruikjes plan ten voor de haag die rond het parkeerterrein komt. Met man en macht werd er gewerkt om de aarde in de gleuf te werken. Er waren onvoldoende scheppen om iedereen aan het werk te houden, maar ook met handen en voeten werd de aarde in de plantgleuf gewerkt. Geen gemakkelijk karwei omdat op sommige plekken er grote hompen zware klei lagen. Een van de leerlingen van de Kraal kwam met zijn laarzen vast te zitten in de klei en moest er door een van de docenten worden 'uitgegraven.'Tot grote hilariteit van zijn klasgenootjes. Staan de platanen naast de toegangsweg, op de parkeerplaats aan beide zijden van het gebouw zijn 64 prunus (sierperen) geplant. En langs het gebouw 45 lei linden. Als de bomen en struiken gaan uitlopen dan staat het gemeentehuis in het groen. En dat is ook de bedoeling, legde Van Dis uit aan de ongeveer 200 leerlingen die in de hal waren verzameld. „Het gemeentehuis lag er maar verla ten bij, op een kale vlakte. Je zag alleen maar grond, zand en stenen." Het groen is volgens de wethouder belangrijk voor de mensen. „Gebleken is dat volwassenen elkaar eerder aanspreken en vriendelijker met elkaar omgaan als er groen in hun wijk staat, dan wanneer er geen bomen en struiken groeien. En ook voor kinderen is het belangrijk dat ze in een groene omgeving kunnen spelen. Een boom zorgt voor schone lucht, gezelligheid en aankleding van de omge ving." Samen met wethouder C.L. van Dis, gooien William van Bellen, Babette Vaders, Jelle Begthel en Marleen van Oorschot het plantgat dicht van de plataan.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2008 | | pagina 1