Basisniveau van Thoolse brandweer positief in Zeeuwse vergelijking Rouvoet sust werkgroep jeugd 'De dijk staat er nog en hij is sterker dan verwacht' Brandweerpech Alarmeringen Kazerne Tholen 'Waar komt die baby vandaan' EHBO zesde van Zeeland In sloot na fout bij inhalen Inbraak in hotel Anna Jacobapolder Donderdag 20 maart 2008 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 15 Semi-professional Burgemeester Nuis prijst professioneel optreden van vrijwilligers Durfals Herinneringsmedaille Website Seksuele voorlichting op school Scherpenisse Minister Rouvoet heeft de Task Force Jeugd van de provin cie en de Zeeuwse gemeenten gerustgesteld. De werkgroep voor jeugdbeleid was bang dat zij geen geld meer zou ont vangen voor het ontwikkelen van haar plannen. „We hoe ven niet per se steentjes te stapelen en kunnen verder met het stimuleren van kwalitatieve zorg voor jeugd en gezin", zegt wethouder Marianne Velthuis, die lid is van de Task Force Jeugd, na afloop van het werkbezoek van de minister voor jeugd en gezin aan Middelburg en Zierikzee. Waterschap en Rijkswaterstaat simuleren golven op dijk Sint-Philipsland Slootwater De Zeeuwse gemeenten hebben in een bestuursakkoord afgesproken wat het basisniveau van de brandweerzorg moet zijn én dat iedere ge meente dat uiterlijk eind 2009 voor de eigen brandweer geregeld moet hebben. De bestaande situatie is door een adviesbureau in beeld ge bracht en daarbij komt brandweer Tholen er goed uit. In de lijst van twaalf gemeentelijke korpsen staat ze op de vierde plaats. „Die uit komst bemoedigt me, we staan er best goed voor", zei burgemeester Nuis zaterdag op de jaarlijkse bindingsavond van de brandweer in Oud-Vossemeer. Nuis trapte een jaar geleden op de rem bij de reorganisatie van de brandweerzorg in het kader van de vorming van de veiligheidsregio Zeeland. Mét een aantal collega's vond hij dat het niet juist was om eerst één Zeeuwse brandweer te vormen en vervolgens naar de taken te gaan kijken. Dat leidde ertoe dat de taken op het gebied van brand weerzorg in de regio in kaart zijn gebracht, evenals de manier waarop de brandweer is georganiseerd en de kwaliteiten die in het Zeeuwse aan wezig zijn. In de tussentijd is op ba sis van objectieve criteria een zogenaamde kwaliteitsfoto (of nul meting) gemaakt van de totale brandweerorganisatie. De Thoolse commandant Koos de Feijter zat in de werkgroep die dat begeleidde. Het eindresultaat ligt er nu en vol gens Nuis zijn er in Zeeland 'nog grote verschillen voor wat betreft waar we met elkaar staan'. Nu is af gesproken dat iedere gemeente zijn eigen brandweer eerst op een gelijk niveau met de rest brengt. Dat is een financiële kwestie. De Thoolse bur gemeester heeft er zich in het be stuur van de veiligheidsregio fel te gen verzet dat korpsen zouden kunnen 'meeleunen' met de regio, legde hij zaterdag uit in de Vossen- kuil. De voor de kwaliteitsfoto gehan teerde criteria en de scores zijn om gerekend naar percentages. Daarbij is afgesproken dat het basisniveau op alle onderdelen 62,5% moet zijn. Gemiddeld komt Tholen uit op 60,27%. Alleen Schouwen-Duive- land, stadsgewest Middelburg/Vlis- singen en Terneuzen scoren beter. Laatstgenoemde staat met 75,51% aan de top. Vier van de twaalf Zeeuwse brandweerkorpsen zitten onder de 51% die als voldoende wordt gekwalificeerd. Gekeken per onderdeel van de veiligheidsketen, scoort Tholen als volgt: pro-actie 47,5%; preventie 67,5%; preparatie brandweer 60%; preparatie gemeen te 79,81%; repressie 58,33%; na zorg 43,75%; bedrijfsvoering 65%. Dat betekent dat pro-actie en nazorg bijna voldoende zijn, preparatie ge meente ruim voldoende en de rest voldoende. Overigens is nazorg bij ruim de helft van de korpsen het on derdeel dat het slechtste scoort. Minister Terhorst van binnenlandse zaken is voorstander van één brand weer per veiligheidsregio. Daarbij houdt ze de betrokkenen 'als een worst' een zak met geld én een dui delijke rechtspositie voor beroeps- en vrijwillig personeel voor, vertel de Nuis. Mét de minister is gespro ken over de haalbaarheid van de wettelijke aanrijdtijd van acht minu ten. „En omdat Zeeland het tweede risicogebied in ons land is - na Rijnmond - komt er structureel méér geld in het gemeentefonds voor het veiligheidsniveau." Nuis stelde dat bij de mogelijke vor ming van één brandweer niet uit het oog verloren mag worden dat het personeel voor het overgrote deel bestaat uit vrijwilligers, die in hun eigen omgeving willen werken. „Uw rol blijft kaarsrecht overeind in de nieuwe organisatie. Voor mij is een vrijwilliger een gepassioneerde semi-professional." Dat er onder de vrijwilligers zorgen bestaan over de toekomst, blijkt wel uit het feit dat komend weekeinde in Zeeland een afdeling wordt opgericht van de vakvereniging brandweervrijwilli- gers. Deze is tégen de vorming van één regiokorps en ziet meer in sa menwerking van brandweerkorp sen. Terugkijkend op het afgelopen jaar memoreerde de burgemeester de aanschaf van twee nieuwe brand weerauto's, een personenbusje, een snelle boot voor de groep Tholen, een aanhanger voor de groep Stave nisse en nieuwe helmen voor alle brandweerlieden. De vele keren dat Nuis getuige was van het optreden van de brandweer bij calamiteiten De brandweerauto van Sint-Maartensdijk, amper een half jaar oud, liet het zaterdagavond afweten. De wagen viel stil op deT- splitsing Patrijzenweg/Bou Kooijmanstraat. Met een kapotte V- snaar werd de auto weggesleept, na het weekeinde was hij paraat. Op de jaarlijkse bindingsavond staat altijd een aantal brandweerwagens gereed, zodat er uitgerukt kan worden als dat nodig mocht zijn. De voertuigen van Tholen en Sint-Annaland waren zaterdag eveneens in Oud-Vossemeer. Lené de Graaf kreeg per I april vorig jaar op eigen verzoek eervol ontslag als brandweerman bij de blusgroep Sint-Maartensdijk. Een dienstverband van elf jaar en drie maanden was voldoende om De Graaf te onderscheiden met de Vrijwilligersmedaille openbare orde en veiligheid. De burgemeester speldde hem de decoratie zaterdag op en betrok ook Ilse de Graaf in de hulde. Bij de blusgroep Stavenisse stopten Gabri Janssen per 1 mei en lek de Vos per 1 juli, na respectievelijk ruim 22 jaar en 13 jaar. Zij waren voor de brandweerbijeenkomst verhinderd, maar krijgen dezelfde onderscheiding thuis overhandigd. In Stavenisse stopte november vorig jaar ook Patrick Priem na bijna zeven jaar brandweervrijwilliger te zijn geweest. viel hem op hoe professioneel en in getogen zij te werk gaan. Hij noem de onder meer de poederbrief in het gemeentehuis. „Achteraf kun je daar lacherig over doen. Maar de wijze waarop de procedures in acht zijn genomen, was bijzonder profes sioneel." Aan het opleidingsniveau van brandweerlieden worden steeds ho gere eisen gesteld. „Brandweerman zijn is geen kleinigheid. Het is erg specialistisch en professioneel werk, de vrijwilligers moeten heel veel studeren en oefenen", zei com mandant Koos de Feijter. Hij was blij dat de gemeenschapszin in Tho len nog dermate groot is, dat er mensen bereid zijn dit werk te doen. Maar tegelijkertijd stak hij niet on der stoelen of banken dat met name de blusgroepen Stavenisse en Sint- Maartensdijk nog vrijwilligers kun nen gebruiken om overdag voldoen de op sterkte te zijn. Afgelopen jaar stopten drie brandweerlieden in Sta venisse en één in Sint-Maartensdijk. Twee nieuwe spuitgasten traden aan: Johan van Poortvliet bij de blusgroep Sint-Maartensdijk en Pe ter Verweij bij de blusgroep Tholen. De taak van de brandweer is erg veranderd, aldus De Feijter. „Tien jaar geleden zag je de rode auto met blauwe lamp en vol durfals uitruk ken. Tegenwoordig is het doel om zoveel aan preventie te doen, dat de repressie (bestrijding) wordt terug gedrongen." De burgemeester reikte op verzoek van de commandant een flink aantal diploma's (met bijbehorende onder scheidingstekens) en getuigschrif ten uit. DIPLOMA'S. Brandwacht: Petra Koreman (Tho len), Peter van de Ree (Sint-Maar tensdijk), Coen Noorthoek (Sint- Philipsland). Brandwacht eerste klasse: Bart Steijn (Tholen), Jaco Diemei (Sint-Maartensdijk), Her men Geluk (Sint-Philipsland). Hoofdbrandwacht: Patrick de Graaf (Tholen), Lizanno Riedijk en John Ponsteen (Stavenisse). Onder brandmeester: Gijs Vermaas (Sint- Maartensdijk). Brandweerduiker: Siem Jansen en Wim Jansen (Tho len). Duikploegleider: Patrick de I Brandweer Tholen werd afgelopen jaar 142 keer gealarmeerd (in I 2006 was dat 137 keer) en rukte daarbij met 162 eenheden uit. I I De blusgroep Tholen kwam 61 keer in actie, Sint-Maartensdijk 33 keer, Sint-Annaland 31 keer, Stavenisse 15 keer en Sint-Phi lipsland 9 keer. De officier van dienst kwam dertien keer in actie, I het duikteam werd twaalf keer ingezet en de boot van Stavenisse I acht keer. De Thoolse brandweer verleende vijf keer bijstand aan l I de Brabantse buren (vier keer het duikteam en een keer de meet- i r>lr«ooï en ontving op haar beurt negen keer bijstand uit het Bra- Graaf (Tholen). CERTIFICATEN. Fast rescue voor brandweervaar tuigen: Marco Aarnoudse, Johan van Dijke, Marcel van Eenennaam, Arjan Heijboer, Marco van Prooijen en Lizanno Riedijk (Stavenisse). Pompbediener: Jaco Diemei en Pe ter van de Ree (Sint-Maartensdijk). Oefenleider: William Riedijk (Tho len), Henk Stoutjesdijk (Sint-Maar tensdijk), Corné van der Graaf (Sta venisse), Johan Moerland (Sint- Annaland), Patrick de Klerck (be roepsondersteuning). Zoals gebruikelijk op de bindings avond werden brandweerlieden met een langdurig dienstverband in het zonnetje gezet. Dat waren er elf, waarvan er tien aanwezig waren. Ze kregen een medaille opgespeld, en bloemen voor hun partner. Hun koperen jubileum vierden Corné van der Graaf (Stavenisse), Mark Loos en William Riedijk (Tholen) en Johan Vroegop (Sint-Annaland). Twintig jaar in dienst waren Johan Dorst, Addie Giljam en Dick Ver meulen (Sint-Maartensdijk), Arco Kunst en Jaap Verwijs (Sint-Philips land), en dertig jaar Arie Koopman (Sint-Maartensdijk) en Peter Ver wijs (Sint-Philipsland). Johan Nieuwenhuijzen van de blus groep Tholen kreeg de herinnerings medaille van Brandweer Nederland. Hij is na een periode van dertien jaar gestopt als postcommandant. Op 1 januari nam Peter Schoneveld die functie over. Nieuwenhuijzen verlengde zijn dienstverband al twee keer met een jaar, en blijft be velvoerder bij de blusgroep. Maar gezien het opleidingstraject was het beter om binnen de organisatie van functie te wisselen. De burgemees ter noemde Nieuwenhuijzen iemand die zeker niet op de achtergrond opereerde. „Je bent een trekker, du- wer en kneder van de blusgroep ge weest. En je was kritisch, maar al tijd opbouwend", zei burgemeester Nuis. Als beroepskracht is de Thole- naar onder meer verantwoordelijk voor oefeningen. Nuis: „Dan gaat mijn telefoon en hoor ik: U spreekt met Johan Nieuwenhuijzen. Dit is een oefenalarm." In de loop van dit jaar ontstaat er een vacature bij de beroepskrachten van de brandweer. Ondercomman dant Leon Havermans vertrekt per 1 juni naar de regionale brandweer Roosendaal/Bergen op Zoom. De Feijter hoopt dat het lukt om de vacature te vervullen, aangezien momenteel overal in Nederland be- roepsbrandweerkrachten gevraagd worden. De bindingsavond werd aangegre pen om de officiële website van de r t I Het gemeentebestuur hoopt j volgend jaar te kunnen be- I ginnen met de voorberei- I dingen voor de bouw van een nieuwe brandweerka- I J zerne in Tholen. Inmiddels is er overeenstemming met de provincie over de aan- I koop van de grond. De ka- I zerne komt aan de Grind- I weg, tussen de begraaf- plaats en het viaduct van de j Thoolse brug. Thoolse brandweer in gebruik te ne men. Ze is te vinden op www.brand- weertholen.nl. Verder deed Sjaak Steijn aan de hand van beelden verslag van het af leveren en overdragen van de oude brandweerauto van Sint-Maartens dijk aan de brandweer in het Roem eense Salard. Hij schetste een beeld van de situatie: de twee auto's die daar al in gebruik zijn, roken zó erg dat het bij een uitruk lijkt of ze zelf in brand staan. En in de districtsstad Oradea, met 210.000 inwoners, be schikt de brandweer over één brand weerauto. De alarmcentrale wordt er door slechts twee mensen bediend. In Roemenië is de brandweerorgani satie op militaire leest geschoeid. Steijn overhandigde zowel de burge meester als de commandant enkele geschenken die hij van de autoritei ten in Salard had meegekregen. De bijeenkomst in Oud-Vossemeer begon met een minuut stilte voor de omgekomen brandweerduiker uit Terneuzen, voor wie bij alle Thool se kazernes de brandweervlag half stok hing. Ook de burgemeester be steedde in zijn openingswoord aandacht aan dit duikongeval. De voormalige postcomman dant van Tholen, Johan Nieu wenhuijzen, is onderscheiden met de herinneringsmedaille van Brandweer Nederland. Onder de noemer de week van de lentekriebels, krijgen de leerlingen van de Oosterscheldeschool in Scherpenisse les over relaties en seksu aliteit. Deze activiteiten week is een idee van GGI) Zeeland en de Rut gers Nisso Groep die aandacht voor relationele en seksuele vorming in het basisonderwijs belangrijk vinden. Er doen in Zeeland 18 basisscho len mee aan de week van de lentekriebels. Kinderen worden volgens de organi- jaar verder aan de slag met de week satie via media als televisie en inter net regelmatig geconfronteerd met seksueel getinte beelden. Ze noemt deze beelden vaak eenzijdig, rolbe- vestigend en te weinig gevoelsma tig. Daarom vinden GGD en het kenniscentrum over seksualiteit het goed als er thuis en op school infor matie tegenover wordt gezet. Op de Oosterscheldeschool doen al leen de groepen 7 en 8 mee aan de themaweek. De kinderen van de la gere groepen hebben aan het begin van de week een ballon opgelaten met daaraan een kaartje. Op dat kaartje hebben ze voor een ander een wens gedaan. Dit onderdeel heeft als doel dat de kinderen leren respect voor zichzelf en anderen te hebben. Vanwege de drukte met Pa sen gaan deze groepen later in het van de lentekriebels. Groep 7 en 8 krijgen les in seksuali teit. Leerkracht Wendy Stumpel legt uit wat dat inhoudt: „Er zijn aparte boekjes voor jongens en meisjes. Hierin staat uitleg over de groei van het lichaam en wat menstruatie is. Ook leren de kinderen over vriend schap en de verschillen van jon gens- en meisjeslichamen." Alles wat de kinderen niet durven vragen kunnen ze deponeren in de zoge naamde bloosdoos. „Elke dag wordt er een hoofdstuk uit de methode behandeld", vertelt de leerkracht. Om te verklaren waar de baby's vandaan komen, krijgen de leerlingen plaatjes van het men selijk lichaam te zien. Krijgen ze dan ook seksles? Juf Stumpel: „We vertellen hoe het in zijn werk gaat." De EHBO-ploeg uit Sint-Annaland is zesde geworden bij de wedstrijd van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor het district Zee land. Het team uit Koewacht heeft de EHBO-wedstrijd die gehouden werd in het dorpshuis van 's-Gra- venpolder gewonnen. Omdat deze ploeg lid is van een andere vereni ging, neemt zij geen deel aan de landelijke finales. Die vinden 24 mei plaats in Gronin gen. De nummer twee vertegen woordigt het Zeeuwse district bij de landelijke finales. Dat is Kloetinge. die wel lid is van de KNV. Aan het Zeeuwse kampioenschap namen verder de ploegen uit Goes en Wil- helminadorp deel. Tijdens de EHBO-wedstrijd moes ten de ploegen bij nagebootste on gevalsituaties hun vaardigheid in eerste hulp verlenen tonen. De voor zitter van de EHBO in Sint-Anna land, Jeannette Smits, geeft uitleg: „Er waren in zeven boxen klussitu- aties voorgesteld, omdat er op de bouw veel ongevallen voorkomen. De deelnemers kregen punten voor het verlenen van eerste hulp. Ook was er een box met theorievragen, waarmee ook punten konden wor den verdiend." Sint-Annaland heeft 120 punten gehaald en de winnaar, Koewacht, 168 punten. Smits vertelt waarmee sommige deelnemers de fout in gingen: „Een verband werd bijvoorbeeld niet op de juiste manier aangebracht en hulpverleners lieten iemand met een gebroken been over de stelling han gen in plaats van hem op de grond te leggen en het been te ondersteu nen. Ook werd vergeten een bult op iemand zijn hoofd te koelen." Vol gens de voorzitter ging de wedstrijd niet om het winnen, maar om de leerzame ervaring die de deelne mers hebben opgedaan. Subsidie pleegouders. De stichting pleegouderssupport Zeeland krijgt dit jaar 60.000 euro subsidie van de provincie. Hierin is een extra één malige bijdrage van 35.348 euro op genomen. VERVOLG VAN MOSSELS Dat betekent ook dat er minder zout water in het natuurgebied komt. „Als er meer bronnen komen wordt de doorstroming verbeterd en gaan ook de schadelijk algen weg. Daar zijn we over bezig met het water schap." Ook in Sint-Philipsland is Dubbeldam betrokken bij de proef van het kweken van mossels bij Wim van Nieuwenhuijzen. Interna tionaal is er ook belangstelling voor het project bij Bolier. In het Engelse Kent heeft een ondernemer een kre kensysteem in 6 hectare land aange legd en gevuld met zeewater. De Engelsman is bij Bolier geweest om 20 liter water te halen uit het Botgat om algen te kweken. Dubbeldam: „Hij had geen grondwater bij de krijtrotsen. Hij had in de zomer geen problemen met uitval van mosselen zoals wij. Hij kan het hele traject binnendijks doen." De mossels uit de inlaag bij Bolier zijn gekeurd en geschikt voor con sumptie. Als de kweek op grotere schaal plaatsvindt kan Bolier er zijn voordeel mee doen. Ze kunnen eer der op de markt worden gebracht dan de hangmossels. Er waren strengere eisen gesteld voor de toekenning van financiering van de jeugdgezondheidszorg. In de regels stond dat de gemeenten dit geld in centra voor die zorg moesten steken. In Zeeland willen de betrok ken partijen de inkomsten eerst be nutten voor het bedenken van een goed plan voor de jeugdgezond heidszorg in plaats van direct te gaan bouwen. Onderdeel hiervan zijn de proeven met centra voor jeugd en gezin. Velthuis: „We wil len het goede eruit pikken en daar mee verder gaan." Wat de Task Force Jeugd wel tegen het hoofd stoot, is het lagere bedrag dat zij toegekend krijgt voor het ver beteren van de jeugdgezondheids zorg. Het geld komt namelijk bin nen via een andere regeling dan voorheen, de zogenaamde brede doeluitkering. Deze wordt gecom penseerd met WMO-gelden. Tholen kan hiermee precies het hoofd bo ven water houden, maar voor andere gemeenten, zoals Borsele, valt de nieuwe uitkering negatief uit. Daar om maken gemeenten bezwaar. Rouvpet heeft beloofd om zorgvul dig te kijken naar de oorzaak van de achteruitgang, zodat mogelijk de fi nanciën hoger worden. Het is meer doen met minder geld. „De gemeente heeft er taken bij gekregen, zoals de prenatale zorg", zegt de wethouder van wel zijn. Ook de ontwikkeling van het centrum voor jeugd en gezin zal zeker in de startfase meer kosten met zich meebrengen volgens Vel thuis. Het is de bedoeling dat in dit centrum alle jeugd- en jeugd gezondheidszorg onder één dak komt. Hieronder valt bijvoorbeeld de leerplichtambtenaar, maar ook de schoolarts. Minister Rouvoet wil dat elke gemeente zo'n cen trum voor jeugd en gezin reali seert. Zeeland is op de goede weg in het centraliseren van zorg, vindt de minister. „Want", zo zegt Vel thuis: „Het is een zeldzaamheid dat we het in deze provincie met zijn allen doen. Bij het bedenken van de plannen zijn naast de ge meenten en de provincie onder an deren ook zorgaanbieders, peuter speelzalen en kinderopvang betrokken." De minister trok drie kwartier uit voor zijn gesprek met de Task Force Jeugd. Zijn bezoek aan Zeeland duurde in totaal een dag en bestond uit een aantal onderdelen, waaron der de evaluatie met de werkgroep. 30 km zones. Het aantal klachten over snelheidswangedrag van be stuurders in 30 km zones - bij het meldpunt verkeersonveilige situ aties Zeeland - liet in het laatste kwartaal van vorig jaar een toename zien. De klachten komen vooral uit Goes, Middelburg, Vlissingen, Ter neuzen en Schouwen-Duiveland. Bij een eenzijdig ongeval op de Mareweg in Oud-Vossemeer is zaterdag middag een 34-jarige inwoner van Bergen op Zoom gewond geraakt. De man reed rond half twee in zijn auto over de Hiksedijk vanuit de richting Sint-Annaland. Op de helling in de bocht naar rechts ging de man een voor hem rijdende auto inhalen, maar zag een tegemoetkomende auto over het hoofd. De Oud-Vossemeerse bestuurder daarvan remde al af omdat hij ver moedde dat het fout zou gaan. De Bergenaar gooide zijn stuur om en kwam in de sloot aan de linkerkant van de weg tot stilstand. Daarbij stond de auto met zijn neus omlaag richting de weg. De bestuurder zat bekneld en moest door de blusgroep Tholen worden bevrijd. Hij is met een hoofdwond en een snee in de linkerarm per ambulance naar ziekenhuis Lievensberg gebracht. In hotel Oosterschelde/restaurant het Veerhuis in Anna Jacobapolder is vori ge week in de nacht van maandag op dinsdag ingebroken. De daders ver nielden een raam om binnen te komen. Ze namen computerapparatuur mee en een geldlade met daarin enkele tientjes. En ze gingen er met de auto van de eigenaar, een groene Renault Clio, vandoor nadat ze de autosleutels uit een jaszak hadden gehaald. De golf over slagsimulator stort onder belangstelling van het genodigde publiek in één keer honderden liters water over de dijk bij Sint- Philipsland uit. Het zou een locatie kunnen zijn van het televisieprogramma Ter land, ter zee en in de lucht. Een deelnemer roetsjt dan met zijn vlot op de wa tergolf van de dijkhelling af. Maar dat is hier niet het geval. Er is een golfoverslagproef aan de dijk van de Abraham Wisseweg bij Sint-Phi lipsland, waarbij een golfsimulator 10.000 liter water in één keer over de dijk uitstort. Het is een onderdeel van het project Zeeweringen van Waterschap Zeeuwse Eilanden en Rijkswaterstaat. Een grote gele bak van 22.000 liter prijkt op de top van de grasdijk. Er zijn aan beide zijden van de tank schotten geplaatst, zodat er een vier meter breed pad op de helling van de dijk richting de onderlig gende sloot is ontstaan. Om de paar minuten gaat de schuif open en schuimende en kolkende watergol ven stromen met het geluid van de branding van de dijk af. Een meet apparaat laat zien hoeveel water er per seconde de dijk afstroomt. Het water gaat dwars over de weg de sloot in. Deze laatste stroomt bijna over. Het pad onderaan de dijk is tijdens de proef afgesloten voor verkeer en ongenodigd publiek. Een handjevol genodigden is aan wezig om het staaltje onderzoeks techniek te bewonderen. De over- slagproef is bedoeld om te kijken hoe de dijk wordt belast bij een zware storm waarbij er water over de dijk slaat. Aan de buitenkant wordt het gras getest en aan de bin nenkant van de zeewering wordt gekeken hoeveel water de dijk kan absorberen voordat deze verzadigd raakt. Tot nu toe presteert de dijk bij Sint-Philipsland boven ver wachting. Projectleider Yvo Pro voost: „De dijk staat er nog en hij is sterker dan wij verwacht had den." Hij wijst erop dat dit in elk geval het zichtbare gedeelte van de dijk betreft, zoals het gras. Het water wat gebruikt wordt, komt niet uit de Krabbenkreek, maar uit de sloot. Het wordt opge pompt via een brede slang die uit komt in de stortbak. „We gebrui ken expres geen zout water om de dijk en het onderliggende land niet te zwaar te belasten", zegt Pro voost. Volgens de projectleider maakt dit niets uit voor het resul taat van de proef, omdat het land schap al zout bevat. Het gras vertoont al wat slijtage: hier en daar zijn stukken klei zicht baar. Er groeit een speciale gras mix waarvan de wortels extra sterk zijn. De onderzoekers willen weten of het gras daadwerkelijk krachtig genoeg is en of onderhoud aan het gras van belang is voor de sterkte. Bij een vijfjaarlijkse toetsing wordt meer kennis hierover vergaard. Verder kijken ze tot hoever er een stenen laag in de zeewering nodig is. Dit alles brengt met zich mee dat de beheerders meer te weten komen over overslagbestendige materialen. De proef, die telkens aan de land zijde van de dijk gebeurt - het is immers een golfoverslagproef - neemt ruim een week in beslag. Er wordt zes uur per dag, in blokken van twee uur, water over de dijk gestort. „Dat is ongeveer de lengte van een superstorm", legt Provoost uit. Overigens is het proefterrein zwaar bewaakt met camera's en 's nachts is de locatie fel verlicht. Het onderzoek sluit aan bij lande lijke proeven naar de sterkte en be lastingen van waterkeringen die in opdracht van het ministerie van verkeer en waterstaat worden uit gevoerd. Het project verplaatst ko mende week naar de dijk bij Kat- tendijke. Bij de proef in Sint-Philipsland is de boer die de dijk en het land on deraan de dijk pacht betrokken. Hij heeft zijn toestemming verleend aan het onderzoek en volgt de re sultaten met belangstelling. Uitein delijk gaat het om de veiligheid van de inwoners en dus ook van de betrokken boer.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2008 | | pagina 15