Ill' Debat maat schappelijke stage 'Samen aan de slag!' InTeRCuLTUrELe DAG Subsidie-aanvraag voor 2009 voor nieuwe verenigingen 1 Let op: h l i i I Extra vergadering raadscommissie Bestuurszaken Openbare bekendmakingen 't t: Workshops voorzitten en secretariaat voor besturen van vereni gingen of stichtingen i1" it "V J .1: »^bnot| terf k w OlHiSffi 1 nati'd ;r,^s -'j v K In samenwerking met cursusleiders van het ROC orga niseert servicebureau "Voor Elkaar' een workshop 'notuleren/secretariaat in de praktijk' en een workshop "voorzitten in de praktijk'. Deze workshops vinden plaats op maandag 7 april van 19.00 uur tot 22.00 uur in sport- en gemeenschapscentrum Meulvliet, Zoekweg 8 te Tholen. Inhoud van de workshops: Terwijl de cursisten van de workshop voorzitten gaan vergaderen over een door de cursusleider aangereikte casus, zullen de cursisten van de workshop notuleren deze vergadering notuleren. Aan het eind van de ver gadering gaan de twee groepen uit elkaar en bespre ken ze apart van elkaar hun bevindingen. Daarna volgt een gezamenlijke uitwisseling in de vorm van feed back, onder leiding van de ROC-cursusleiders. Heeft u interesse een workshop te volgen of heeft u vragen? U kunt zich opgeven tot donderdag 3 april door te bellen naar (0166) 668 591 of (0166) 668 593. E-mailen kan ook: servicebureau@tholen.nl Deelname aan de workshop kost 5. Dit bedrag kunt u ter plaatse betalen - bij voorkeur gepast! - bij mede werkers van servicebureau "Voor Elkaar'. Het Centrum voor Vrijwilligerswerk Hellevoetsluis, onderdeel van Welzijnsorganisatie PUSH, organiseert samen met SG Helinium voor Zeeland en Zuid-Holland Zuid in het kader van haar 5-jarig bestaan een debat over de maatschappelijke stage. Dit debat zal worden ingeleid en worden bijgewoond door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Maija van Bijsterveldt-Vliegenthart. Wat is de kwaliteit van de maatschappelijke stage, hoe kan dit binnen het onderwijs een volwaardige plek krijgen, wat zijn de mogelijkheden van vrijwilligersorganisaties en wat levert het de leerlingen zelf op? Worden zij later enthousiaste burgers binnen onze samenleving? Deze en andere onderwerpen komen aan de orde in de vorm van inspiratiesessies. Ook wethouder Velthuis zal aanwezig zijn tijdens deze middag. Het debat vindt plaats op donderdag 3 april van 11:30 -16:00 uur in de Scholengemeenschap Helinium, Fazantenlaan 1, 3222 AM in Hellevoetsluis. Deelname is gratis voor vrijwilligers en scholieren (overige bezoekers betalen 50). Lunch, drankjes en materiaal zijn inbegrepen. Voor meer informatie of inschrijven: www.vrijwilligerscentrale.nl/hellevoetsluis/ tel. 0181- 316 688 of e-mail: cvh@stichting-push.nl Op donderdag 3 april om 19.30 uur houdt de gemeenteraad van Tholen een open bare vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis te Tholen. Iedereen is van harte welkom. Op de voorlopige agenda staan onder meer de volgende voorstellen: Bespreek/hamerstukken Voorstel tot discussie over dienstverlening op Bid- en Dankdag. Voorstel tot het vaststellen van het hondenpoepbeleid en het beschikbaar stellen van de benodigde gelden in de kadernota. Voorstel tot wijziging van de Verordening op de Raadscommissies en de bijbeho rende toelichting als integraal onderdeel van de Verordening vast te stellen. Voorstel tot wijziging van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Tholen en de bijbehorende toelichting als integraal onder deel van het reglement vast te stellen. Voorstel tot het nemen van maatregelen in het kader van rechtmatigheid over het jaar 2007. Voorstel om het jaarverslag klachtenbehandeling 2007 voor kennisgeving aan te nemen. Voorstel om de richtlijnen VZG voor het opstellen van de begrotingen 2009 van de gemeenschappelijke regelingen, waaraan Zeeuwse gemeenten deelnemen, vast te stellen. Voorstel tot het vaststellen van de startnotitie ten behoeve van de opstelling van de Sportnota Tholen 2009-2012. Voorstel tot (her)benoeming leden van de cliëntenraad van de afdeling Werk en Inkomen. Voorstel om/tot overdragen van bevoegdheden in het kader van de Wet sociale werkvoorziening aan het college en dagelijks bestuur van De Betho. Voorstel tot goedkeuring van de jaarrekening 2006 en ide begroting 2008 van Stichting De Wezen Armen van Sint-Annaland en benoeming van een bestuurslid in verband met periodieke aftreding. Voorstel tot het vaststellen van de startnotitie ten behoeve van de opstelling van de Cultuurnota 2009-2012. Voorstel tot vaststellen van de startnotitie Wet Maatschappelijke Ondersteuning Tholen. Voorstel om geen opmerkingen te maken over de door het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio ingediende begrotings voorstellen, derde wijziging 2007, eerste en tweede wijziging 2008. Voorstel om de concept notitie Speelruimte 2008 - 2012 vast te stellen waarbij de financiële consequenties die uit de concept notitie Speelruimte 2008 - 2012 voortvloeien worden meegenomen bij de behandeling en vaststelling van de kadernota 2009. Voorstel om over te gaan tot vaststelling van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2009 2013 waarbij de gemiddelde kosten per aansluiting zijn berekend op 217,00 vast te stellen. Voorstel tot ontvankelijk doch ongegrondverklaring van de tegen het ontwerpbe- I ri' rrjrrn ri I ültll' I stemmingsplan Stadszicht II ingediende zienswijzen en tot het gewijzigd vast stellen van dat bestemmingsplan. Voorstel tot vaststellen van de grondexploitatieberekening voor het bestem mingsplan Stadszicht II te Tholen. Voorstel tot vaststelling van het beeldkwaliteitsplan Stadszicht II. Voorstel tot het ontvankelijk doch ongegrond verklaren van de tegen de le her ziening van het bestemmingsplan Kom Sint-Maartensdijk ingediende zienswijzen I en het bestemmingsplan ongewijzigd vaststellen. Voorstel tot het ontvankelijk, deels gegrond en deels ongegrond verklaren van 1 de tegen het bestemmingsplan Kom Sint-Annaland ingediende zienswijzen en het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. JJ*( Voorstel om de "Verordening VR0M Starterslening 2008' gemeente Tholen vast te ,i| stellen. T yx, Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van 730.000,00 ten behoeve van de verplaatsing van zeevishandel De Eendracht van Edisonweg 7-9 naar het bedrijventerrein Welgelegen II te Tholen en de begroting 2008 dien- g overeenkomstig te wijzigen. Voorstel tot het doen van uitspraken inzake de locaties voor het plaatsen van windturbines in de Stavenissepolder. De voorlopige agenda met bijbehorende voorstellen ligt van maandag tot en met vrijdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis in de publieke leesruimte ter inzage. De agenda vindt u ook op www.tholen.nl (via de knop Bestuur en Organisatie, Vergaderkalender). U kunt op dezelfde plaats op de website later de audionotulen (in MP3-formaat) van deze vergaderingen beluisteren. Indien u niet de beschikking heeft over een computer of een internetverbinding, maar toch graag de notulen wilt beluisteren, kunt u contact opnemen met de griffie, tel. (0166) 668 350. v:*' - Rechtstreekse uitzending door Omroep Tholen De gemeenteraadsvergadering wordt live uitgezonden door de lokale omroep; kabelfrequentie fm 107.6 en via de ether op fm 106.5. De commissie Bestuurszaken vergadert op 31 maart om 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Tholen. Op de voorlopige agenda staan o.a. de volgende punten: Inventarisatie projecten en planopzet Masterplan Tholen Discussie stellingen Spreekrecht voor inwoners De commissievergaderingen zijn openbaar. U kunt als inwoner gebruik maken van twee vormen van spreekrecht. Aan het begin van de commissiever gaderingen kunt u in maximaal 5 minuten zaken onder de aandacht te brengen van de commissie leden die niet op de agenda staan. Dit noemen we het algemene spreekrecht bij commissieverga deringen. Wanneer u hiervan gebruik wilt maken, kunt u zich aan het begin van de vergadering aanmelden bij de raadsgriffie. Daarnaast is er het spreekrecht per agendapunt. Per agendapunt is er discussie mogelijk met de commissieleden. Als u gebruik wilt maken van dit spreekrecht, wordt het op prijs gesteld als u dit van tevoren door geeft aan het griffiesecretariaat (tel. 0166) 668350. Inzage agenda's De (voorlopige) agenda's met bijbehorende voor stellen liggen voor iedereen van maandag tot en met vrijdag tijdens de openingsuren van het gemeentehuis ter inzage in de publieke leesruim te. De agenda vindt u ook op www.tholen.nl (via de knop Bestuur en Organisatie, Vergaderkalender). U kunt op dezelfde plaats op de website later de audionotulen (in MP3-for maat) van deze vergaderingen beluisteren. Indien u niet de beschikking heeft over een computer of een internetverbinding, maar toch graag de notu len wilt beluisteren, kunt u contact opnemen met de griffie, tel. (0166) 668 350. Tijdens deze interculturele middag met als thema 'Samenspel' wordt veel muziek gemaakt. Zowel Nederlandse als internationale muziek komt aan bod. Heeft u altijd al eens een djembé willen bespelen? Dat kan op 12 april in de Meulvliet in Tholen. U kunt dan een workshop volgen. Daarnaast zingt het Culti Koor internationale liederen. Maar ook het oer-Hollandse draaiorgel en de harmonica zijn niet vergeten. Verder is er een kinderkleding- en speelgoedbeurs. Wilt u, samen met uw familie, hiervan genieten? Kom dan op 12 april 2008 tussen 13:00 uur en 18:00 uur naar Sport- en gemeenschapscentrum Meulvliet! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Servicebureau "Voor Elkaar', tel. (0166) 668 590, of per e-mail: servicebureau@tholen.nl Vervolg van pagina 13. Het besluit ligt vanaf 21 maart 2008 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage tijdens de openingstijden in de openbare leesruimte ter gemeentesecretarie, Hof van Tholen 2 te (4691 DZ) Tholen. Dit besluit treedt in werking op de dag volgende na publicatie. Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de datum van afkondiging bezwaar maken bij ons college. Het bezwaarschrift dient gedateerd en ondertekend te zijn. Verder moet het bezwaarschrift voorzien zijn van naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de redenen waarom tegen dit besluit bezwaar wordt gemaakt Nadere informatie over het indienen van een bezwaarschrift vindt u in de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" die u op verzoek door het cluster Communicatie wordt toegezonden. r-3e-' \";o. f7' *i je' i Jaarlijks subsidieert de gemeente Tholen verenigingen en instellingen, die in Tholen actief zijn op het gebied van sport, recreatie, jeugd, cultuur, emancipatie of gezondheidszorg. Wanneer u van plan bent een nieuwe vereniging te starten en subsidie daarvoor aan te vragen dan kan dat nu voor het jaar 2009. Dit geldt ook wanneer u al gestart bent met een nieuwe vereniging en wanneer u alsnog subsidie wilt aanvragen voor het jaar 2009. U kunt dit schriftelijke verzoek indienen bij de gemeente Tholen, Postbus 51, 4690 AB Tholen. De gemeen- te moet het verzoek vóór maandag 1 april 2008 ontvangen hebben. nc. Vanwege verscherpte rechtmatigheidseisen benadrukken wij de datum van 1 april 2008. Het niet tijdig aanleveren van uw aanvraag kan tot gevolg hebben dat deze niet behandeld wordt in het subsidieproces voor het jaar 2009. De eerstvolgende mogelijkheid tot een subsidieaanvraag zal dan in het jaar 2010 liggen. De verenigingen die in het afgelopen jaar subsidie ontvingen, krijgen in net eerste kwartaal van 2008 een subsidie-aanvraagformulier toegezonden, waar mee ze de subsidie voor 2009 kunnen aanvragen. Ook deze formulieren moeten voor maandag 1 april 2008 ontvangen zijn. Volgens de Algemene subsidieverordening, speci fiek welzijn, moet een instelling die voor de eerste maal subsidie aanvraagt de volgende zaken over leggen: - een exemplaar van de stichtingsakte, de statuten en/of het reglement; - een overzicht van de financiële toestand van de instelling (in vorm van een begroting en (indien voorhanden) meest recente jaarrekening). - een recente ledenlijst (eventueel met aangeven van jeugdleden) - een omschrijving van de activiteiten/doelstellin gen. Als uw vereniging niet beschikt over notarieel vast gestelde statuten, is het ook mogelijk deze statu ten zelf vast te stellen. In dat geval heeft uw ver eniging slechts een beperkte rechtsbevoegdheid, waarbij de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de handelingen van de vereniging. In de statuten, die notarieel worden vastgelegd, moeten (volgens het burgerlijk wetboek) de volgen de zaken geregeld worden: - de naam van de vereniging en de gemeente in Nederland waar zij haar zetel heeft - het doel van de vereniging - de verplichtingen die de leden tegenover de ver eniging hebben, of de wijze waarop zodanige verplichtingen kunnen worden opgelegd - de wijze van bijeenroepen van de algemene ver gadering - de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders - de bestemming van het batig saldo van de ver eniging in geval van ontbinding, of de wijze waarop de bestemming zal worden vastgelegd. HC-Jl 5)1 Heeft u nog vragen, dan kunt u de benodigde for mulieren opvragen bij de afdeling Publiekszaken, tel: (0166) 668 200. Tevens kunt u de gewenste for mulieren downloaden van onze internetsite: www.tholen.nl Voor verdere aanvullende informatie kunt u terecht bij mevrouw D.A.P.D. Pilaszek, afde ling Welzijn en Onderwijs, tel. (0166) 668 320, ook bereikbaar via e-mail: API@tholen.nl. bjub*. 'ï- yj-yrA 'J ,.i' 11% j. Ir 'U 00 'I.1; l froij I noi rayi*» sesi o

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2008 | | pagina 14