'Gemeente Tholen heeft botweg geweigerd medewerking te verlenen' Windmolens draaien op wind en subsidies, rendement wordt overschat Sturm Auto B.V. PvdA in raad niet voldoende zichtbaar Ik krijg pek en veren Oud-Indiëgangers krijgen nul op rekest voor derde veteranendag Bid- en dankdag bij ChristenUnie Donderdag 21 februari 2008 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Voorschot Bundelen Tweede Kamerlid van VVD Han ten Broeke tijdens politiek café in Tholen: De Mercedes-Benz A-Klasse en B-Klasse nu tijdelijk met extra voordeel. Vraag onze verkoopadviseurs naar de voorwaarden. Mimosastraat 50 Bredaseweg 225-227 Bergen op Zoom Roosendaal tel. 0164 - 25 28 80 tel. 0165 - 55 74 00 Bezoek onze site voor het overige aanbod: www.sturmauto.nl Benelux Bang geworden Woonzorgcentrum Scherpenisse Oppositie zit pas echt op het pluche De fractie van de PvdA is te weinig zichtbaar in de ge meenteraad. De leden van de afdeling vroegen zich don derdag op de jaarvergadering in Haestinge af hoe de par tij meer kleur kon krijgen. Maar zolang de PvdA een wethouder levert en dus niet in de oppositie zit, valt dat niet mee. Bibliotheek De ChristenUnie houdt op dinsdag 18 maart in Meulvliet in Tholen een debatavond over de bid- en dankdag. Kerk historicus drs. C. Blenk zal de bededagen vanaf de 16de en 17de eeuw belichten en plaatsen in de huidige tijd. 55 55 De gemeente laat de veteranen van Tholen en Sint-Philipsland in de kou staan nu ze weigert om een financiële bijdrage te geven aan de jaarlijkse veteranendag. Dat was de strekking van de woorden van G. de Kok op de bijeenkomst van de Vomi, de vereniging oud-militairen Indiëgangers in Haestinge in Sint-Maartensdijk. De CU heeft inmid dels om opheldering gevraagd bij b. en w. De Kok nam de gelegenheid te baat om de leden van de zaak op de hoogte te stellen van de kwestie. Er waren zo'n dertig aanwezigen. Het steekt de oud-Indiëgangers dat het rijk wel de jaarlijkse veteranendag in Den Haag wil bekostigen en niet de bijeenkomsten in de regio. Die zijn er twee in Zeeland gehouden, één in Terneuzen en één in Middel burg. Volgens De Kok moeten de veteranen in de regio zelf maar zien hoe ze geld bij elkaar zoeken om deze dag mogelijk te maken. „Di verse gemeenten waaronder de ge meente Tholen hebben botweg me dewerking geweigerd. Dat zat me niet lekker." De Kok schreef eind november een brief naar het college van b. en w. Hij herinnerde eraan hoe de Tweede Wereldoorlog na vijf jaar voor Nederland nog niet was afgelopen omdat Nederlands-Indië bezet was door de Japan. „Het was een verloren strijd. Er waren 6300 doden. Na terugkomst werd nergens over gepraat. De veteranen hadden hun plicht gedaan." Volgens de Kok is er pas echt verbetering voor de oud-strijders gekomen toen het Ve teranen instituut is opgericht en er een nationale veteranendag op 29 juni wordt gehouden in Den Haag. Omdat er niet voldoende plaats is in de residentie worden elders ook bij eenkomsten gehouden. De Kok be zocht de veteranendag in Mid delburg en sprak er met andere veteranen. „Tijdens die gesprekken bracht ik naar voren dat het voor de veteranen toch goed aanvoelt dat de gemeenten achter ons staan met steun in natura en geld. Tot mijn verbazing begonnen ze te lachen en toen ik vroeg waarom, werd mij ge zegd dat de gemeente Tholen hele maal niet achter zijn veteranen staat en dat de aanvragen tot geldelijke bijdrage zijn afgewezen." Hij zocht contact met de stichting Zeeuwse veteranendag (SZVD) en kreeg inzage in de correspondentie van het college en de stichting. „Tot mijn teleurstelling heb ik moeten vaststellen dat mijn gesprekspart ners in Middelburg de waarheid spraken." De Kok sprak er met vete ranen in zijn omgeving over. „Het antwoord van het college om geen bijdrage te leveren, heeft veel erger nis opgeleverd." In de reactie van de gemeente wordt gesteld dat het col lege het initiatief als zeer waardevol beschouwt, maar dat het niet tot de taak van de gemeente behoort de ac tie te ondersteunen. In de brief van b. en w. aan De Kok betreurt het college dat het besluit De Kok ge schokt en verbaasd heeft. Het spijt b. en w. dat het ergernis onder vete ranen heeft veroorzaakt. Ze wijst er op dat de stichting al een aantal ja ren een verzoek om subsidie heeft ingediend. Een veteranendag vindt het college wel zeer waardevol, maar b. en w. heeft steeds besloten geen subsidie beschikbaar te stellen. Om financiële redenen wijst het col lege het verzoek af omdat het niet past binnen het gemeentelijke subsi diebeleid. Het is ook geen gemeen telijke taak. Wel zegt het college be grip te hebben voor de gevoelens van teleurstelling, maar zegt ook een zorgvuldig afweging te hebben gemaakt. Wel zal het verzoek inge bracht worden als het subsidiebeleid opnieuw wordt bekeken. „De veteranen uit de regio hebben er kennis van genomen hoe hun col lege niet achter, maar tegenover hen staat. Dat het niet tot een gemeente lijke taak behoort om de actie te steunen, begrijpen de veteranen ook wel. Dit wil echter niet zeggen dat het niet mag. Als de actie als zeer waardevol wordt omschreven, is er toch ook niets in de weg om hier een honorering aan toe te kennen." In de brief verontschuldigt De Kok zich voor de scherpe kantjes, maar hij spreekt de hoop uit dat dat ze naast elkaar staan en niet tegenover elkaar. „Laat het menselijke gevoel boven het ambtelijke gaan. Laten we datgene wat gepasseerd is, ver geten en het oog op 2008 richten en beginnen met begrip en vertrouwen voor elkaar, zodat de oudere vetera nen hun laatste jaren nog met een goed gevoel kunnen besluiten." De Kok had het niet verwacht en dacht dat het college met oud-mili tair Nuis als voorzitter wel in het 'zeil van de veteranen zou blazen.' „Maar hij zat er naast." Volgens De Kok hebben alleen de CU en ABT gereageerd op de brief. „We wor den opgenomen bij de herijking van de subsidie. Misschien is er nog een voorschot mogelijk, maar je voelt je toch een bedelaar." De Kok is nu zelf een actie begon nen om geld bijeen te krijgen voor de veteranendag. Hij vroeg steun aan de oud-Indiëgangers om mee te helpen en brieven te verspreiden zo dat het zich als een olievlek over Tholen en Sint-Philipsland ver spreidt. De CU vraagt het college naar de motieven van de afwijzing. En of de contactpersoon wel of niet is uitge nodigd voor een gesprek naar aan leiding van het subsidieverzoek. De CU verzocht het college het verzoek wil heroverwegen omdat het subsi diebeleid tegen het licht wordt ge houden. De veteranendag is gepland op 5 ju li in Middelburg. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Eén van de oud-Indiëgangers uit Terneuzen, Jan Rovers, wil het - net als twee jaar geleden - in Terneuzen houden om dat het in de Zeeuwse hoofdstad niet goed geregeld zou zijn, lichtte voorzitter M. Boogaard van de SZVD toe. Er is een gesprek ge weest met burgemeester Schouwe- naar over de kwestie. Boogaard ver wacht dat het gewoon doorgaat, maar er komt ook nog een onder houd met de commissaris van de koningin over. Zo hoog is de kwes tie opgelopen. Volgens voorzitter F.J. Smoorenburg van de Vöm-Zee- land is het beter om het in de regio te houden dan naar de 'grote vetera nendag' in Den Haag te gaan. „Wij promoten dat niet. Den Haag pro beert alles naar zich toe te trekken. Er is volop eten en drinken. Er zijn optredens van Jan, Piet en Klaas. Het is te ver en je gaat verloren in de grote massa." De veteranendag in Middelburg noemde hij fantas tisch. Ook hij had zich geërgerd aan Rovers die kritiek uitoefent op de vereniging over de inrichting van de dag. „Hij is met een soort van vijfde colonne bezig ons de doodsteek te geven. Het stoort ons dat een mede lid daar maar in zit te pokeren." Het aantal oud-Indiëgangers wordt steeds kleiner, vertelde voorzitter F.J. Smoorenburg van de Vomi. Al leen al in Zeeland stierven er vorig jaar 25. De zaal schrok ervan. In heel Nederland waren dat er 550. „Het gaat heel hard." En er zal vol gens Smoorenburg een tijd komen dat er regiobijeenkomsten gecombi neerd zullen worden 'om het verlies van de leden op te vangen.' Voor de overledenen werd een minuut stilte gehouden. Hij voorspelt dat het ook wel ooit tot een fusie zal komen tussen Vomi Zeeland, West-Brabant en Zuid- Holland. Een manier om de krach ten te bundelen. Het lukt niet om jonge veteranen geïnteresseerd te krijgen voor de Vomi, zei hij. De voorzitter vertelde ook wat er het afgelopen jaar zoal is voorgeval len. Een van de zaken was om het tenue van de oud-strijders te veran deren. Ze zouden in plaats van een wit overhemd een blauw overhemd moeten gaan dragen. „Er is maar één wit en dat is wit. Het is net zo als met zwangerschap: je bent zwanger of je bent het niet. Blauw kent heel veel verschillen: azuur blauw, lichtblauw, donkerblauw, in digoblauw. Op onze leeftijd moeten ze niet gaan rommelen aan ons te nue. Laat ons maar zo leven én doodgaan. Eenheid van tenue is ook eenheid van gedachte." Smoorenburg vertelde ook dat in het 'oudemannenhuis' voor officieren (met vijftien dienstjaren) in Bron beek nu ook plaats is voor militairen van een lagere rang. „Er staan ka mers leeg. Het is onderbevolkt. Er is ruimte voor minderen." Na het officiële gedeelte werd er een verloting gehouden. Gilles de Kok zwaait in de foyer van Haestinge met de brief die hij naar de gemeente en de fractievoorzitters heeft gestuurd. „Windenergie wordt overschat. Windmolens draaien op wind én subsi dies. De meeste windmolens zijn niet rendabel te maken." Dat zei Twee de Kamerlid Han ten Broek van de VVD maandagavond tijdens het po litiek café in Hart van Tholen in Tholen. Hij beantwoordde daarmee een vraag van R. Geuze uit Stavenisse die zich zorgen maakt over het plaatsen van meer molens op Tholen en Sint-Philipsland. Bij Stavenisse wil vereniging Zeeuwind vier nieuwe turbines plaatsen, in het dorp zijn handtekeningen opgehaald tegen de vervanging van de drie bestaande en veel kleinere turbines. Het was een van de weinige lokale kwesties die aan de orde kwamen voor de 35 aanwezigen. Ten Broeke sprake over regionale zaken zoals de plannen voor ontpolderen, stapte even de grens over naar België, ging uitvoerig in op Europa, de voorver kiezingen in Amerika, de rol van Ne derland in Uruzgan. Als rode draad in zijn betoog was de kritiek op het CDA en vooral op 'J.P, die ook uit Zeeland komt'. Jan Peter Balkenen de en het CDA. Hoewel de liberalen niet in de regering zitten, was Ten Broeke zeer te spreken over PvdA'er Luuk Blom uit Sint-Annaland die net als hij namens de fractie woordvoer der voor Europa is. Volgens Geuze gaat het met de wind molens net zoals met de invasie van varkensstallen, zei hij. „Ze kwamen uit Oost-Brabant. Er was toen veel oppositie tegen. Hetzelfde gaat ge beuren met groene energie. We zijn in de ban van de windmolenmaffia. Als dit zo doorgaat, hebben we hier over een aantal jaren 40 tot 50 mega- molens staan waar iedereen aan mee betaalt. Zonder subsidie kan het niet bestaan. Windenergie moet beproefd worden. De hele kust staat straks vol." Ten Broeke vond het te ver gaan om over een windmolenmaffia te spre ken. Hij gaf toe dat de turbines niet alleen op wind draaien, maar ook op subsidies. Volgens Ten Broeke zijn de meeste windmolens niet rendabel te maken. En denkt Nederland dat het achterloopt op bijvoorbeeld Duitsland waar 'allerlei fantastische parken' zijn gebouwd. „Windenergie wordt overschat. De VVD steunt wel de doelstelling van een reductie van min 20 procent C02 in 2020. Dat is wel te halen maar we gaan niet voor schrijven dat we dat moeten halen uit 10 procent biobrandstof en dat de rest uit windmolens moet ko- men."Volgens Ten Broeke kan het niet zonder kernenergie. Zeker niet als het gas bij Groningen uitgeput raakt. De gasvelden behoren nu nog tot de grootste van de wereld, maar ze raken een keer op. We zijn voorstander van het aanboren van di verse alternatieve energiebronnen." VVD-raadslid G.J. Hoek uit Sint- Maartensdijk die zelf bezig is om windmolens te plaatsen in de buurt van zijn akkerbouwbedrijf in de Noordpolder, reageerde op de uit spraken van Ten Broeke. Hij wees erop dat grote maatschappijen wel Advertentie I.M. gemakkelijk (dankzij subsidie) toe gang krijgen tot het energienetwerk, maar als particulieren zich aanmel den moeten daarvoor betalen. „Daar klopt geen bal van." Volgens Ten Broeke komt dat omdat er onvol doende concurrentie is in de energie sector. „U heeft een punt. Je zou toch kunnen verwachten dat u toegang zou kunnen krijgen. Hier is duidelijk sprake van ongelijke krachten." Volgens Ten Broeke is er vooral nog veel energiewinst te halen door be sparing. Hij wees in dit verband op het ontwikkelen van de hoge rende mentsketels begin jaren tachtig die een belangrijke bijdrage hebben ge leverd. Maar ook door meer huizen te isoleren, het gebruik van spaar lampen en natuurlijke warmtebron nen zijn er volgens hem 'enorme voordelen' te behalen. Maar dan is er wel een gedragsverandering voor no dig, vindt hij. G. Worm van de kamercentrale Bra bant stelde voor om via het bouwbe sluit te regelen dat er meer huizen gebouwd worden die ook zelf voor hun eigen energiehuishouding kun nen zorgen. Dat was ook een manier, vond hij, om niet louter afhankelijk te blijven van kernenergie. Ten Broe ke zag daar wel heil in. Hij stelde dat de subsidies zouden moeten worden verlegd. En dat woningbouwcorpo raties zouden moeten worden gesti muleerd om meer aan besparing te doen. Dat gebeurt nu volgens hem helemaal niet of onvoldoende. Piet Swarthoff uit Tholen vroeg aan dacht voor de Benelux, als voorloper van de Europese Unie. Hij wilde we ten of de volksvertegenwoordiger er zijn best voor wil doen. Ten Broeke zei dat er aan de samenwerking moeilijk een impuls te geven valt. Hij wees vooral op de verschillen tussen Nederland en de andere twee partners. Volgens hem zijn België en Luxemburg erg federaal ingesteld omdat ze erg veel aan 'Brussel' over laten. „Nederland is een paar stappen verder. Zeker op energieverbruik." Hij wees er verder op dat de bevol king van Luxemburg met een krappe meerderheid voor het Europese ver drag heeft gekozen (door Nederland en Frankrijk afgewezen). Voor de Benelux ziet de VVD'er weinig toe komst. Wel als het Duitse NordRein- Westfalen erbij zou worden betrok ken. G. Boelhouwers uit Tholen wilde weten wanneer het Europese parle ment eens ophoudt om op twee plaatsen te vergaderen: in Brussel en in Straatsburg. Volgens Ten Broeke zal dat niet zomaar gebeuren. Ook al heeft niemand zin in het reizende cir cus dat 200 miljoen euro kost. Struikelblok vormt Frankrijk. „De Fransen kunnen een veto uitspreken, tenzij wij het aantrekkelijk maken voor de Fransen. Principes hebben een prijs voor de Fransen. Maar je zou bijvoorbeeld belangrijke institu ten zoals Interpol dat nu in Den Haag zit, over kunnen brengen naar Pa rijs." Ten Broeke vertelde dat de VVD een voorstel heeft gemaakt om in het nieuwe verdrag een regeling op te nemen zodat wetgeving door de na tionale regering verworpen kan wor den. De bedoeling was een rode kaart in te voeren, maar dat ging te ver. Het is nu een oranje kaart. Als iets meer dan de helft van de nationa le parlementen (14 van de 27) tegen is, kan daarmee een voorstel uit Brussel naar de prullenbak verwe zen worden. Ten Broeke maakte samen met Pv dA'er Luuk Blom uit Sint-Annaland een voorstel om het vele heen en weer gereis van de nationale parle menten die twee keer per jaar bij el kaar komen als er van voorzitter wordt gewijzigd, te beperken. „In plaats van 2 keer per jaar, kunnen er ook 7 keer per jaar van elk land twee afgevaardigd worden om bij elkaar te komen. Ik heb dat samen met Luuk geformuleerd." Ten Broeke zei het goed met de PvdA'er te kunnen vin den die in de Tweede Kamer 'regel matig Zeeland als voorbeeld neemt'. Volgens Ten Broeke zijn Nederlan ders niet tegen Europa, maar zijn de veranderingen te snel gegaan. De uit breiding van 12 naar 27 lidstaten, bij voorbeeld. De angst dat de Neder landse identiteit zou verdwijnen en dat ons land aan een land met een be grotingstekort. Ten Broeke had verder vooral kritiek op het CDA dat volgens hem bang is geworden. Hij herkende de premier niet meer die eerder de VOC-menta- liteit prees, maar daar volgens Ten Broeke nu afscheid van heeft geno men. „Dit kabinet zet het land stil. Ik spreek daar Jan Peter Balkenende persoonlijk op aan. Wij zijn voor de VOC-mentaliteit: vrijheid, onderne merschap en concurrentie." Stemmen van lezers Over het woonzorgservicecentrum in Scherpenisse doen verschillende lezingen de ronde. De SVRZ, stich ting voor regionale zorgverlening die o.a. Ten Anker, Poorthove en Maartenshof exploiteert, meldt met veel bravoure alle voorzieningen voor ouderen in de gemeente Tho len. Tot onze verbazing wordt daar bij gesteld dat er in Scherpenisse wordt gebouwd. Dit is echter in schril contrast met wat de gemeente zegt. want die spreekt alleen nog over plannen. Of overheid en in stanties werken (weer) volkomen langs elkaar heen en roepen maar wat. Of de burgers van Scherpenisse worden (weer) onjuist geïnformeerd en (weer) niet gehoord. Dirk Teeuw, Sluiswegeling 2, Scherpenisse. Wethouder M.A.E. Velthuis om schreef het dilemma waarin de par tij verkeert: wil je debat om het de bat of wil je zaken bereiken? Wij hebben ons stempel gedrukt op het raadsprogramma werk in uitvoe ring." De discussie ontstond naar aanlei ding van het jaar verslag van de fractie van J. Oudesluijs. Volgens de fractievoorzitter is het makkelijk voor de oppositie om kritiek te spui en. Soms denk ik wat is oppositie makkelijk. „Dan zit je pas echt op het pluche. Je kunt alles, je hebt geld zat en je hoeft het nooit waar te maken. Maar wij zijn een bestuurs partij. En dan moet je ook wel eens nee zeggen. We nemen beslissingen die pas zichtbaar zijn over een lan gere termijn." Maar volgens J. op den Brouw uit Sint-Maartensdijk wordt alles in de commissies voorgekauwd en is er in de gemeenteraad nog nauwelijks sprake van discussie. H. Nieuwen- huis bestreed dat en wees er op dat er van de debatten in de commissies (ruimte, bestuurszaken en samenle ving) artikelen in de krant verschij nen. Volgens R van der Wal is een en ander ook afhankelijk van de partijen zelf en de commissieleden. Oudesluijs wees er op dat de bijdra ge van de PvdA vooral te vinden is in het raadsprogramma werk in uit voering. Hij zei onder meer dat er nu een aantal beleidszaken wordt voorbereid, over de WMO, over cul tuur en over sport die uit de koker van de sociaaldemocraten komen. Volgens Van der Wal gebruikte Ou desluijs de taal van het college. „De fractie is toch autonoom?" J. Heshof ging het erom hoe dualis tisch de partij wil zijn. Op den Brouw zei dat hij het debat miste. Maar E. van der Wal-Vermeulen stelde dat er voor discussie plaats was in de commissies om er voor te zorgen dat dit niet meer in de raads vergaderingen hoefde te gebeuren. Velthuis beaamde dal. „Alles waar over je overeenstemming hebt in de commissies hoef je niet in de raad opnieuw te behandelen.' Maar volgens Op den Brouw gaat het in de politiek juist om het debat. „En daar hoor ik maar te weinig van." Hij betreurde het dat 'de poli tiek' geen mensen meer trekt. Maar raadslid H. Nieuwenhuis wees hem er op dat het ook de andere kant op kan slaan en wees naar de bestuurs crisis in Steenbergen. Bovendien zijn de adviescommissies van de ge meente openbaar, zei hij. Volgens Van der Wal-Vermeulen is het lastig om aan te geven waar de PvdA voor staat omdat het onderdeel is van het collegeprogramma. Nieuwenhuis begreep het wel: „Er vloeit geen bloed." „Dat bedoel ik." zei Op den Brouw. Maar volgens Velthuis gaat het vooral om het uitvoeren van het be leid. Zoals de vernieuwing van de bibliotheek. Volgens Van der Wal- Vermeulen moeten de mensen op Tholen weten dat dit van de PvdA komt. Fractievoorzitter A.G. van de Sande wil daarmee gestand doen aan de af spraak in de laatste begrotingsverga dering waarin het voorstel is aan gehouden om er een brede maat schappelijke discussie aan te wijden. De meeste fracties voelen daar niets meer voor. Van de Sande: „De Chris tenUnie heeft daar nog geen stand punt over ingenomen. Blijkbaar heb ben de andere fracties er spijt van om er een brede maatschappelijke dis cussie over te voeren. We zeggen niet of we voor of tegen zijn. Na de inlei ding kunnen er vragen over gesteld worden, de uitkomst daarvan zal ons standpunt bepalen. Het onderwerp leeft bij veel Tholenaren. We hebben het toegezegd er over te willen praten en het onderwerp van alle kanten te belichten." PvdA-fractievoorzitter J. Oudesluijs kwam donderdag op de jaarverga dering van zijn partij in Haestinge nog terug op de kwestie. Volgens Oudesluijs wil de partij de tijd niet stil laten staan. „Waar in Nederland de bid- en dankdagregeling op ge heel ander wijze is ingevuld, wordt op Tholen nog steeds de oude tradi tie aangehouden. Wij spreken als fractie geen oordeel uit over het be leven van deze twee christelijke da gen. maar brengen het naar een bre der niveau." Mensen die geen geloof belijden, worden nu verplicht om op die dag niet te werken, werd er gesteld. Maar J. op den Brouw zei dat dit al leen geldt voor de overheid en semi- overheid. Volgens raadslid H. Nieu wenhuis kan het niet zo zijn dat bedrijven van buiten de gemeente wel gewoon werken op die dagen in opdracht van de gemeente en Thoolse bedrijven niet. VERVOLG VAN PVDA „Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat we naar Tholen kwa men. Ik werd voorzitter van de In dustriebond FNV waar ik Chiel heb leren kennen. Ik ben enigszins gelouterd, maar krijg nu pek en veren. We drinkerrer nog eentje op en wens jullie een prettige verga dering en veel wijsheid, zei hij bitter. Er komt geen nieuwe vergadering. Het bestuur kiest nu zelf een voor zitter uit haar midden. Van der Wal bleef na zijn reactie gewoon zitten en deed als vanouds volop mee in de discussie. Dit keer over de leefbaarheid in kleine kernen en de mogelijke functie van een dorpsraad. Van der Linde had niet verwacht dat het zo zou uitpakken, zei hij na afloop. „Het was wel goed doorgesproken. Persoonlijk ken ik Paul al jaren. Maar nu hebben we een probleem. We zullen het in tern oplossen. Het bestuur was ak koord met hem, maar de leden be palen het." Ook Oudesluijs had de reactie van Van der Wal niet verwacht, zei hij desgevraagd. Maar hij heeft ook geen spijt van zijn opmerkingen. „Op deze manier blijven we in een kleine kring zitten. Ik was bezig iemand te zoeken van buitenaf. Voorzitter zijn is een verantwoor delijkejob. Je hebt schwung nodig om aan alles te kunnen werken. Dat zou Paul als voorzitter ook ze ker gedaan hebben. Het probleem is nu groter geworden, we moet nog harder zoeken. Van der Linde had zich een ander afscheid van Sijl voorgesteld. „Het liep even fout." Hij bedankte Sijl die zeven jaar bestuurslid was waarvan drie jaar als voorzitter en terug gaat naar zijn eigen 'rooie' dorp aan de Lek. Ook Sijl keek wat sip na de onverwachte wen ding die het agendapunt had ge kregen. „We waren juist zo blij dat we een zevenkoppig bestuur hadden, maar we komen er wel weer uit." De landelijke PvdA hield onlangs een feestje omdat de sociaaldemo craten nu een jaar in de regering zitten, met CDA en CU. De Thoolse afdeling maakt een moei lijke periode door. Met een be- stuurskwestie maar ook door het overlijden van raadslid Marty den Haan in november. De leden na men een minuut stilte in acht. Zit de PvdA in Den Haag in het cen trum van de macht, in de provincie is de PvdA buiten de coalitie van CDA. SGP, Groen Links en Chris tenUnie gehouden. Vorig jaar nog was de toenmalige gedeputeerde Maria le Roy als pro minente gedeputeerde op de jaar vergadering in Sint-Maartensdijk. Ze sprak er over meedoen in Zee land, maar daar kwam niets van te recht. Ze verloor zelfs het vertrou wen en viel Marjan de Koster af in de provinciale staten. Volgens De Koster is het moeilijk om in te bre ken in de coalitie, vertelde ze. „Er is voor ons van links en van rechts oppositie. De VVD doet vaak mee met het college. Het is erg ingewik keld. De SP is nog wat onzeker. Daar zit weinig kennis. Als de frac tievoorzitter er niet is, dan doen ze niks. Het zijn geen barricademen sen. Het college kan winkelen, maar ze vinden het wel jammer dat de PvdA er niet bij zit." P. Swarthoff geeft het Tweede Kamerlid Han ten Broeke nog een boodschap mee in Hart van Tholen. Tussen hen in G. Boelhouwers, daarachter C. van Dalen en P. Stouten, links M. Geuze.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode /Mededeelingenblad voor het eiland Tholen | 2008 | | pagina 3