Roosevelt, Oud-Vossemeer en sprookjes Alle zeven balies gaan open als het druk is Ambachtsheerlij kheid Vossemeer opener met website en boek Noord-Zeeland vooral banen erbij industrie Veteranendag Jaarwisseling verloopt rustig Reclameborden voor Rewin Vrijdag 4 januari 2008 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT 11 Stemmen van lezers Kalisbuurt Stemmen van lezers Oudejaarsdag 2007 Hervormde kerk Eregalerij Ambachtsheerlijkheid Protesten Sinds kort is een virtuele rondleiding mogelijk door het ambachtsherenhuis in Oud-Vossemeer. De N.V. Am bachtsheerlijkheid Oud- en Nieuw-Vossemeer en Vrij berghe heeft een website laten bouwen. Daarop is ook de inhoud te vinden van het boek 'Vossemeer land van 1000 heren'. Dit boekwerk uit 1969 komt bovendien voor het eerst in de handel. De groei van de werkgelegenheid op Tholen. Sint-Phi- lipsland en Schouwen-Duiveland was in de periode mei 2006 tot mei 2007 de helft minder dan in de twaalf maanden daaraan voorafgaand: 229 tegenover 452 ba nen. De industrie neemt bijna de helft (111 banen) daar van voor zijn rekening. Met krap een procent was de ba nengroei in Noord-Zeeland lager dan over heel Zeeland gerekend (1,6%). Dat blijkt uit cijfers van de regionale informatiebank bedrijven en instellingen (RIBIZ). Raadslid M.J. Klippel heeft het vol gens het verslag van de raadscom- missievergadering juist gezegd: er is geen bewijs voor en geen bewijs te gen de aanname dat de wortels van de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt in Oud-Vosse- meer lagen. Maar dat er geen schrif telijk bewijs is, wil niét zeggen dat het niet waar is. En iets wat op schrift staat, wil ook nog niet zeg gen dat het waar is, dat hangt af van de schrijver. Vanaf 1901 tot en met 1927 is er door diverse Amerikanen en vrienden van de Roosevelts on derzoek gepleegd, ook in bronnen die later in Middelburg in vlammen opgingen en daarbij kwamen geen bewijzen naar boven. Maar de Ame rikaanse Roosevelts gaan uit van Oud-Vossemeer als Nederlandse ba kermat en wie ben ik om dat te be twisten? Maar bij al mijn speurtoch ten sinds 1996 heb ik in heel Nederland en Vlaanderen, behalve dan op Tholen, Walcheren en in Oud-Vossemeer, geen enkele keer de naam Rosevelt tegengekomen als familienaam en enkel op Tholen als naam van een stuk grond. Nou ben ik natuurlijk geen streekhistoricus en dat Amerikanen die ik rondleid in Oud-Vossemeer en die ik mee help met onderzoek en beschrijving van hun familiegeschiedenis me in hun boek wel zo noemen, beschouw ik als een compliment, maar zelf zou ik mezelf niet zo noemen. Ik beschouw me ook niet als amateur hystericus. Ik heb enkel een passie voor geschiedenis en oplossen van vraagstukken. En daarbij heb ik ge merkt dat onderzoek gebaat is bij het naast elkaar leggen en vooral le zen van oude boeken. Boeken in een boekenkast hebben staan, helpt niet veel. Het kan dikwijls heel verhel derend zijn ze gewoon 's te lezen en diverse boeken te vergelijken, in plaats van klakkeloos te volgen wat je gehoord hebt over wat de schrij ver geschreven heeft. Ook oude en recente bodemkaarten kunnen bij onderzoek van dienst zijn en oude sprookjes teniet doen. Zo denken bewoners van de Kalis- buurt te Oud-Vossemeer al decennia dat zij feitelijk in de vagebonden buurt wonen omdat de vertaling voor kalis vagebond is. Dit blijkt dus een sprookje te zijn. Ik weet niet wie toentertijd in de commissie zat voor benoeming van straten, maar ze hadden of een slechte dag of hun bril niet op. Op de kadastrale kaart van 1832 Kerkepolder sectie D staat toch duidelijk KALES- BUURT, daar heb je echt geen ver grootglas voor nodig. In vroeger tij den kregen stukken land meestal de De Zeeuwse veteranendag vindt op zaterdag 5 juli weer in Middelburg plaats. De dag wordt georganiseerd door de stichting Zeeuwse vetera nendag. Inter scaldis pipes and drums, muziekvereniging Arnemui- den. Infatuate met oude legervoer tuigen en stichting wings to victory met oude vliegtuigen verlenen on der andere hun medewerking aan het evenement. Veteranen kunnen zich opgeven bij secretaris Thijs Koops, Van Raaltestraat 75 in Mid delburg, tel. 0118-460807 of via het e-mailadres szvd@zeelandnet.nl. Belangstellenden kunnen verder aangeven of zij aan het défilé willen deelnemen. Ook kan bij de secreta ris een film en foto's van de afgelo pen veteranendag worden besteld. De vereniging oud-militairen Indië- gangers organiseert woensdag 13 februari in Haestinge te Sint-Maar tensdijk al een eigen bijeenkomst. Alle oud-Indiëgangers, zowel leden van de Vomi als niet-leden zijn wel kom. Oud-Nieuw-Guineagangers behoren eveneens tot de doelgroep. Deze bijeenkomst begint om half twee. Het is een goede gewoonte elkaar bij de jaarwisseling het goede toe te wensen in het komende jaar. Maar is al het gebruikelijke lawaai van vuurwerk en anderszins wel zo no dig en gewenst in de binnenstad van Tholen? Het frustreerde mij enorm en bracht me tot onderstaande ont boezeming. Natuurlijk hebben meerdere mensen overlast ondervonden. Een kleine enquête zou inzicht kunnen geven in de noodzaak tot aanpassingen. De hond van de buren heeft normaal al veel kuren Soms mag hij er even uit, reageert op ieder geluid. Van vuurwerk is hij doodsbang; blijft dan blafj'en urenlang! Van jongsaf afleren is fijn zou het de opvoeding zijn Als hond net als baas is - niet vleiend voor hem - gewis. Voor iedereen veel overlast. Wie weet goede raad voor zo'n gast? Suggesties graag sturen naar: Mevr. C. Vercouteren, Brugstraat 10, Tholen. De provincie verstrekt 200.000 euro aan Zeeuwse gemeenten voor de noodopvang van asielzoekers. Dat hebben gedeputeerde staten onlangs besloten. Alle gemeenten die asiel zoekers opvangen en waar nog geen wet, werk en bijstand procedure voor is opgestart, komen in aanmer king voor de bijdrage. naam van de eigenaar en als achter voegsel heten ze dan blokken, buur ten en hoeken. Zo kennen we dus bijvoorbeeld de Rijkebuurtseweg, dat was helemaal geen rijke buurt maar van de Rijke. In geval van de Kalesbuurt was dat een stuk grond van Hendrik Calle, dat al in 1560 vermeld werd. Eigenlijk zou dus de Kalisbuurt. Callesbuurl moeten he ten. De gemeente wil een schilderij van Willem van Nieuwenhoven, voorstellende Franklin Delano Roosevelt aankopen om de relatie lussen Oud-Vossemeer en de Roo sevelts te accentueren. Daar ben ik blij mee, zeker sinds ik weet dat mijn familie ook een relatie heeft met de Rosevelts. Mijn familiege schiedenis gaat terug tot in ieder ge val 1130 in Baarle-Nassau en van daar terug naar België. Afstammend van Vikingen genaamd Borg Hard, het lijkt wel een filmtitel, maar aan hen heb ik dan waarschijnlijk mijn vroegere rode haar en mijn zacht en meegaand karakter te danken. Vorig jaar kreeg ik een meer dan 900 pagina's tellend handgeschre ven manuscript in handen wat ge schreven is tussen 1895 en 1935 door een Boogaard uit Den Haag, waarin stond dat bijna alle Boog- aarts en andere schrijfwijzen daar van op het eiland Tholen een fami lierelatie hebben en afstammen van diezelfde Brabantse familie. Boven dien werden er ook de connecties met de Rosevelts in beschreven, stam ik zelf af van Cornelis Boog- aart( 1645-1731), diens broer Pieter Boogaart, burgemeester van Poort vliet,! 1671-1737) zijn dochter Ma ria trouwde in Poortvliet 18 maart 1728 Pieter van 't Rosevelt. En eerder trouwde Leendert van 't Rosevelt (geboren 1579), schepen en burgemeester van Oud-Vosse meer ook al 'n Maria Boogaart. Dus dat schilderij hoort thuis in Oud- Vossemeer en er kan daar maar één plek geschikt voor zijn, namelijk de Hervormde kerk te Oud-Vossemeer. Vroeger hadden de Rosevelts daar een eigen kerkbank, de kroonluch ters met de naam Rosevelt erin han gen daar, de weduwe van Franklin Delano Roosevelt bezocht de kerk op 20 juni 1950 en in de voortuin staat het Four Freedoms Monument refererend aan de speech van FDR op 6 januari 1941 over de Vier Vrij heden. En dames en heren politici, kom nu niet aan met het sprookje van schei ding van kerk en staat in Nederland, want dat is dus echt een sprookje, of niet, CDA,CU en SGP? Beter ware het een voorbeeld te nemen aan am bachtsheren vroeger en nu die met oog voor historie, traditie en waar den, historische gebouwen trachten te behouden, in plaats van afbraak te plegen en de voorkeur te geven aan prestige- projecten en gebouwen. VERVOLG GEMEENTEHUIS Dat betekent onder meer dat alle ze ven balies geopend kunnen worden als het druk is en dat alle baliemede werkers op zijn minst thuis zijn op twee terreinen. „Zodat ze niet naar een andere balie gestuurd hoeven te worden." De baliemedewerkers, re ceptionisten en bodes hebben be drijfskleding gekregen, stemmig grijs met een streepje maar voorzien van het wapen van Tholen. Trots is Nieuwkoop op de nieuwe grote open raadzaal met de blik naar het zuidwesten. Het oog van het ge meentehuis. De schilderijen uit het oude gemeentehuis in de smalstad zijn er aan beide wanden gehangen, aan elke zijde zes. In de moderne zaal hebben ze volgens de secretaris een ereplaats gekregen. „Door ze bij elkaar te hangen komen ze heel mooi uit. Het is een kostbaar bezit waar we heel trots op zijn. Ze han gen nu in een eregalerij." In het ou de gemeentehuis hing er een aantal in de hal en een aantal in de raads zaal. Door hun forse afmetingen ko men ze goed tot hun recht op de ovale muur die bestaat uit panelen van 'zebranohout', lichtbruin met horizontale strepen. Het is ook terug te vinden aan de buitenmuur van de raadzaal en aan de balies in de hal. De stoel van de burgemeester is nog in de maak. Daar wordt het wapen van de gemeente in verwerkt. In de raadzaal is ook al rekening gehou den met de uitbreiding van de raad van 19 naar 21 zetels voor 25.000 inwoners. De tafels en stoelen staan Het kunstwerk De Vier Vrijheden herinnert aan de Oud-Vossemeerse wortels van de Amerikaanse oud-president Roosevelt. Wie het verleden niet eert en er van leert, is geen toekomst weert. Neem een voorbeeld aan de am bachtsheren van Stavenisse in 1910, van der Lek de Clercq, met de nieuwbouw van de Hervormde Kerk aan het nu met dezelfde naam ge tooide plein. De gemeente steunt wel restauratie en herbouw van molens maar bij broodnodige restauratie van histori sche kerkgebouwen maakt ze zich er met een zwak excuus van af, dat er zogenaamd scheiding van kerk en staat is in Nederland. De Vossenkuil is sowieso onge schikt als plaats als ik al zie dat het beeld dat geschonken is door de vereniging Hof-Quist - wiens bij drage toch essentieel was voor de totstandkoming van de Vossenkuil - nu buiten staat te verregenen in het rokersplaza, in plaats van prominent bij de ingang van de Vossenkuil te staan. In 2010 bestaat de ambachtsheer lijkheid Oud- en Nieuw-Vossemeer en Vrijberghe 600 jaar, dat is een feit en de enige reden om 2010 uit te roepen tot feestjaar, want zonder de ambachtsheerlijkheid zou Oud-Vos semeer niet bestaan. Om in dat jaar ook de start van het gebied of het dorp Oud-Vossemeer te vieren, komt min of meer ook op een sprookje neer. Over de precieze start van het dorp Oud-Vossemeer zijn de meningen en bronnen het gewoon niet eens. Feit is dat het gebied eer der al, 1256/1271, ondereen andere ambachtsheerlijkheid viel, daar zijn ook stukken van bekend. (Erme- rins). Volgens Boxhorn, Reigers berg, Smallegange, Hollestelle en Wilderom was de Oudvossemeerse polder al voor 1390 bedijkt. Volgens Delahaye, de vroegere archivaris van de ambachtsheerlijkheid, was Botshoofd het begin van de bewo ning van het gebied, hij noemde het Klein Oud Vossemeer. Nogmaals het helpt wel eens boeken niet als plankvulling te zien, maar ze ook te lezen en vergelijken en het liefst met oud kaartmateriaal erbij. In 1415 was wat later de Kerkepolder zou gaan heten, genoemd naar de Kerkekamer, gereed en is men waarschijnlijk vanaf de Oud-Vosse- meersedijk een straat gaan leggen, die nu de Molenstraat heet. Bij de St. -Elizabethsvloed van 1421 is dat begin weer verzwolgen en daarna komt men voor hetzelfde gebied de naam Nieuw-Vossemeer tegen, wat suggereert dat er een oude is ge weest. Pas toen aan de overkant van de Heentrecht aan dat gebied de naam Nieuw-Vossemeer werd toe bedeeld. heette ons dorp weer Oud- Vossemeer. Volgens stukken van het dekenaat Hilvarenbeek was er al in 1436 een kerk in Oud-Vossemeer, welke aan gevraagd was in 1430. Hiermee werd niet de kapel bedoeld aan de Vrijbergsedijk, die bestond al voor 1411 zoals ook Ermerins in zijn boek van 1784 duidelijk aangeeft dat er sprake is van een kapel EN een kerk. En het is toch ook aanne melijk dat men eerst een dorp heeft en dan pas een kerk, ook een kerk heeft inkomsten nodig en moet ge bouwd worden door mensenhanden. Dus stichting 600 jaar Vossemeer. als je het 600-jarig bestaan van de ambachtsheerlijkheid wil vieren, prima, maar wees duidelijk. Voor het 600-jarig bestaan van het dorp ben je in 2010 zeker 5 jaar te vroeg en voor het 755/740 jarig be staan van het gebied nog zeker 4 jaar gerekend vanaf 2007. En om met een mogelijk sprookje te eindigen dat ik opdiepte uit het ma nuscript van mijn familiegeschiede nis, het zou zomaar waar kunnen zijn dat de Claes Martenszoon die de voorvader is van de Amerikaanse Roosevelts in feite een weeskind was, dat opgevoed werd door bewo ners van het Rosevelt. Het zou dan gaan om kinderen van Claes Pierz, die in 1539 burgemeester was van Tholen en eerder afkomstig was van het door de golven verzwolgen Rei- merswaal. Een van die kinderen heette blijkens de stukken ook Claes en ik vond de ze ook vermeld in diverse geschrif ten van Hollestelle en ds. Veltenaar. Zou deze Claes als dank voor zijn pleegouders de naam van 't Ros evelt hebben aangenomen toen hij in Amerika arriveerde? Zou wel een beetje te mooi zijn om waar te zijn, het sprookje van de connectie Oud- Vossemeer en ons eigen Atlantis er bij maar de tijd en jaren van onder zoek zullen het leren. Zowel de Amerikaanse Roosevelts als de Ne derlandse Rosevelts met wie ik con tact heb, vinden het in ieder geval al een mooi verhaal. Cees Boogaart, Willem van Beierenstraat 28, 4698 RS Oud-Vossemeer. De hal van het nieuwe gemeentehuis in Tholen is open licht. in een halve cirkel. Raadsleden die straks in de eerste termijn het woord gaan voeren, gaan gebruik maken van een spreekgestoelte. Een novum in de gemeenteraad. „Net als in de Tweede Kamer," zegt Nuis, „ze wa ren het er allemaal mee eens. In de gemeenteraad van Ede deden we dat Een van de trappen in de buurt van de raadzaal. ook zo. Raadsleden moeten nu van hun plaats komen. Voor interrup ties kunnen de raadsleden gewoon hun microfoon grijpen die mee is gekomen uit Sint-Maartensdijk. Om de vergaderingen van de commis sies en de gemeenteraad voor te be reiden. hebben de PvdA, SGP. VVD. CDA, ABT, CU en RFT ver schillende kamers beschikbaar op de begane grond in de noordvleugel van het gebouw. Nieuwkoop spreekt zelfs van een fractiehuis. Ook hier valt de ruime opzet weer op. Er zijn maar liefst tien kamers, van groot naar klein. Bereikbaar via een eigen ingang vanaf het parkeerterrein. De tussenruimte met stoeltjes en koffie zetapparaat wordt door de gemeen tesecretaris als wandelgangen beti teld. Ook griffier W. Antes heeft er een eigen kamer. „In het oude ge meentehuis was geen ruimte meer beschikbaar na de uitbreiding van het personeel. Het was echt behel pen. Toen we bezig waren met het plan voor het nieuwe gemeentehuis is ook het duaal stelsel ingevoerd: dat de raad los komt te staan van het college van burgemeester en wet houders. Dat wordt in de nieuwe ge bouw door dit fractiehuis ook meer beleefd." Volgens Nieuwkoop moet het nieuwe gebouw niet alleen een impuls geven aan de nieuwe manier van werken maar ook aan het be stuurlijk functioneren. In hel midden van de raadzaal staat de 'trouwpoef'. Geen stoelen meer dus, maar een cirkelvormig oudroze bankje, verrijdbaar en te splitsen. Voor het publiek zijn er zo'n veertig zitplaatsen op felgekleurde bankjes. Mocht het heel druk worden, dan is er op de verdieping ook nog een ruimte waar hel debat gevolgd kan worden. Maar dan achter glas. Nieuwkoop noemt het de skybox, want niet alleen is de raadzaal goed te overzien, ook het uitzicht door het grote raam over het eiland mag er zijn. „Maar de ruimte kan ook te gelijkertijd gebruikt worden voor andere vergaderingen zonder dat ze elkaar storen." Op de begane grond is het CWI ge huisvest aan dezelfde kant als de vroegere afdeling sociale zaken. Die heet nu ook werk en inkomen. Ze werkten al samen, maar nu zijn ze ook in één gebouw ondergebracht. Tussen het CWI en de afdeling zijn maai" liefst zes spreekkamers be schikbaar. Voor het huisvesten van het CWI moest een miljoen extra worden betaald. Het gebouw kost in totaal 16 miljoen euro, inclusief btw. Trots is Nieuwkoop ook op het ar chief. Met de studiezaal op de bega ne grond. Oud-archivaris Hans Zuurdeeg bracht er gisteren al me nig uurtje door. Maandagmiddag kwam voorzitter Wally Blaas van de heemkundekring Stad en Lande van Tholen al een kijkje nemen. Ook hij was onder de indruk. Blaas felici teerde archivaris F. van den Kie- boom met het nieuwe onderkomen. Van den Kieboom antwoordde: „Zonder strijd geen kroon." Blaas: „Dan is de voldoening des te gro ter." Beiden duidden daarmee op de roerige voorgeschiedenis. Het ar chief zat niet in het plan voor het nieuwe gemeentehuis. Door protes ten van onder meer de heemkunde kringen en bezwaren van enkele fracties in de gemeenteraad is het er wel gekomen. Voor het oud-archief moest 1.2 miljoen extra worden ge vonden. „We kunnen er nu een kwa liteitsslag mee maken. Voor dat be drag is het gebouw aangepast en het personeel uitgebreid. Vanaf 1 febru ari komt archivaris Annet Kuiper van de gemeente Rei merswaal bij ons in dienst. De andere nieuwe functie, een medewerker beheer, wordt later in het jaar ingevuld. We kunnen nu voldoen aan de eisen van de archiefwet. Dat was ook de be doeling. Opbergen kan overal maar nu kunnen we het voor hel publiek toegankelijk maken. Indrukwek kend zijn de kasten die in de kelder staan voor het oud archief. De Thoolse werkelijkheid op papier ou der dan 20 jaar. Er is ruimte voor meer. „De groei is in heel het ge bouw vertaald. Op elke kamer is er nog wel ruimte voor een extra amb tenaar. Maar het gebouw moet het niet gaan doen. Het is de organisatie en het goed besturen van de ge meente. Die ambitie moeten we hebben willen we ook op langere termijn overleven", aldus Nieuw koop. Het gemeentehuis is 's ochtends ge opend van half negen tol halfeen, 's middags is de hal open, maar kun nen er alleen zaken op afspraak worden geregeld. Op donderdag avond tussen zes en acht uur. Het CWI is elke dag geopend van half negen tot half vijf. „In contacten die ik had. voelde ik dat er belangstelling was voor het boek", zegt Wim Reijnders. De di recteur van het historisch centrum Markiezenhof te Bergen op Zoom heeft al een reeks van jaren de zorg voor de archieven van de ambachts heerlijkheid. Hij is blij dat de instel ling opener wordt, dat er wat dat be treft beweging in zit. „Het is voor de historie van Oud- en Nieuw-Vos semeer een heel belangrijk insti tuut." Archivaris Albert Delahaye ordende begin jaren zestig het archief van de ambachtsheerlijkheid. Vervol gens stelde hij de geschiedenis te boek. In bijna 700 bladzijden wordt het ontstaan beschreven van het grondgebied van de ambachtsheer lijkheid: de inpolderingen, de rech ten die de heren uitoefenden, de functionarissen die ze benoemden (rentmeesters, secretarissen, bal juws, boden, predikanten en school meesters), de bouw van het am bachtsherenhuis, ontwikkelingen op kerkelijk en bestuurlijk terrein. Ook een overzicht van de aandeelhou ders, inclusief die van Vrijberghe, is in het boek opgenomen. Het is een geschiedschrijving van de am bachtsheerlijkheid: de ontwikkeling van de dorpen en hoe de inwoners er leefden en werkten, blijft buiten be schouwing. 'Vossemeer land van 1000 heren' is destijds in een be perkte oplage gedrukt en het boek is nooit te koop geweest. Dat verandert met de heruitgave die er nu komt. „Ze is minder luxe dan de oorspron kelijke uitgave", geeft Reijnders aan. Maar de inhoud is hetzelfde, in clusief de illustraties (waarvan in de internetversie een selectie is opge nomen). Het boek kan besteld wor den via een folder die in beide Vos- semeren huis aan huis verspreid gaat worden, of via de website www.am- bachtsheerlijkheid.nl. De website biedt een schat aan in formatie over de ambachtsheerlijk heid. Oorspronkelijk was dit de be stuurlijke eenheid waartoe de dorpen Oud- en Nieuw-Vossemeer behoorden. Het gebied is begin vijf tiende eeuw door de graaf van Hol land en Zeeland aan zes personen verkocht. Zij mochten de schorren indijken en kregen er allerhande rechten. Door vererving en splitsing groeide het aantal aandeelhouders in de loop der eeuwen, maar bij de vorming van de Bataafse Republiek raakten deze de meeste van hun voorrechten kwijt. Inmiddels is de ambachtsheerlijkheid een naamloze vennootschap geworden, waarvan de aandelen alleen binnen bepaalde families overdraagbaar zijn. Er zijn nog een aantal bezittingen, die be heerd worden door een rentmeester. Momenteel is dat D. van Doorn in Tholen. Het bekendste bezit is het am bachtsherenhuis aan de Raadhuis straat in Oud-Vossemeer. Gebouwd in 1767, en van 1806 tot 1953 ge meentehuis. Het fungeerde als het bestuurlijke centrum, is inmiddels een monument en in de jaren vijftig gerestaureerd. De raad van beheer en de aandeelhouders vergaderen er eens per jaar, de rentmeester houdt er zitdagen en het archief wordt er bewaard. De laatste jaren kan het publiek er tijdens de open monu mentendag een kijkje nemen. Dat laatste is nu ook mogelijk op de eer der genoemde website. Filmpjes van zowel de buitenkant als de ver trekken binnen kunnen bekeken worden. En door een wapenschild op de schouw aan te klikken, komt er informatie over de betreffende ambachtsheer in beeld (door secre taris Kees de Koning van de heem kundekring uitgezocht voor de mo numentendag). De homepage kent ook een Engelse versie. Alcoholcontrole. De politie heeft op nieuwjaarsdag een alcoholcon trole gehouden op de Halsterseweg in Halsteren en de Burgemeester van Loonstraat in Steenbergen. In totaal passeerden 132 bestuurders de controle. Een 45-jarige inwoner van Moerstraten had teveel gedron ken en werd met een proces-ver- baal en een rijverbod naar huis ge stuurd. De 111 nieuwe banen maken dat de industrie in de gemeenten Tho len en Schouwen-Duiveland met afstand de sector is die werkgele genheid heeft geschapen. De bouw, financiële diensten en transport volgen op afstand (res pectievelijk 54, 53 en 51 banen). In de zakelijke diensten kwamen er 40 banen bij, in zorg en welzijn 33, overige diensten 33, in de ho reca 28 en in het onderwijs 12. Drie sectoren kennen een afname van het aantal banen: landbouw en visserij (-109), handel en reparatie (-52) en overheden (-25). In ver gelijking met de rest van Zeeland blijft de banengroei in de zakelij ke dienstverlening op Tholen en Schouwen voor het tweede opeen volgende jaar achter. Ook in de sector zorg en welzijn is er een achterstand. In totaal kwamen er in Zeeland 2679 banen bij, terwijl dat het jaar tevoren nog 3958 was. Een fors mindere groei, die zich in alle re gio's voordeed. Per regio bekeken was de banengroei op de Bevelan- den 2,2%, op Walcheren 2,1%, in Noord-Zeeland 1,6% en in Zeeuws-Vlaanderen slechts 0,7%. In Noord-Zeeland steeg het aantal banen van 22.385 naar 22.614. Verdeeld over de sectoren zijn de aantallen als volgt: handel en re paratie 4342, zakelijke diensten 2820, landbouw en visserij 2675, industrie 2474, horeca 2158, bouw 2025, zorg en welzijn 1889, trans port 1160, onderwijs 932, overige diensten 776, overheden 688 en fi nanciële diensten 675. 240 mille voor Klaverblad. Stich ting Het Klaverblad Zeeland krijgt een subsidievoorschot van 240.000 euro, verspreid over drie maanden. Gedeputeerde staten besloten om vooruit te lopen op een definitieve subsidieverlening om liquiditeits problemen bij de stichting te voor komen. Overal in het land hebben de hulp diensten overuren gemaakt tijdens de jaarwisseling. Maar op Tholen en Sint-Philipsland verliep de over gang naar het nieuwe jaar rustig. De brandweer hoefde maar een keer in actie te komen. Op oude jaarsdag even na vieren rukte de blusgroep Stavenisse uit naar het Van der Lek de Clercqplein, waar een autoband in brand was gesto ken. Vuurwerk is er overal volop afge stoken. ook in de dagen en weken voorafgaand aan de jaarwisseling. Het mocht op oudejaarsdag vanaf tien uur 's morgens, maar sommige jongeren waren al vroeger op pad. Tussen 's middags vier uur en nieuwjaarsmorgen zeven uur kreeg de politie in het district Ooster- scheldebekken 97 meldingen van vuurwerkoverlast en brandjes. Hoe veel daarvan uit de gemeente Tho len kwamen, kon een woordvoerder niet zeggen. In ieder geval is de po litie bij de Vossenkuil in Oud-Vos semeer geweest - de nieuwe hang plek voor de jeugd - waar overlast door vuurwerk was. Eerder in de week was in het dorp al de brieven bus van TNT aan de Secr. Rijsten- bilstraat vernield. Geen enkele Thoolse jongere is naar het bureau Halt doorverwezen voor een alternatieve straf in ver band met vuurwerkovertredingen. „In het district Oosterscheldebek- ken zijn erg weinig jongeren door verwezen". meldt een Halt-mede werkster. Het bleef beperkt tot tien jongelui die woensdag in Goes aan het werk werden gezet. Bij de bedrijventerreinen op Tholen en Sint-Philipland gaat de regionale ontwikkelingsmaatschappij Rewin West-Brabant reclameborden plaatsen. De gemeente heeft er een bouwvergunning voor verstrekt. Het gaat om bor den van 2,80 meter bij 1.40 meter voor de bedrijventerrein Slabbecoornpol- der. Welgelegen I en II in Tholen en de bedrijventerreinen van Poortvliet, Sint-Maartensdijk. Sint-Philipsland en Oud-Vossemeer. De borden worden er tijdelijk geplaatst. Daarom hoeft de welstandscommissie volgens b en w. niet naar de aanvraag te kijken.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2008 | | pagina 11