Jeugdtheater Smerdiek trekt met musical 200 man publiek Enquête over inrichten van Markt en Kaaistraat in Sint-Maartensdijk Kerstmarkt: 400 euro voor jeugd 'Brommers en harde muziek, de maat is een keer vol' Snerttocht op Tholen 'Virtueel door gemeente lopen' 67 mille voor molens Tholen Donderdag 20 december 2007 EENDRACHTBODE, DE THOOLSE COURANT Jeugdtheater Smerdiek be gint vanaf 16 januari al weer met de voorbereidin gen voor een nieuwe productie: Mamma Mia, een musical op muziek van de Zweedse succesvolle groep Abba. Voor deze uit voering hebben zich al weer nieuwe leden aange meld na de succesvolle uit voering vrijdagavond van de kerstmusical Het meisje met de zwavelstokjes in Haestinge in Sint-Maar tensdijk. Ondernemers en inwoners van Sint-Maartensdijk kun nen in januari ideeën bij de gemeente indienen over het herinrichten van de Markt en de Kaaistraat. Dat zei wet houder C.L. van Dis woensdagavond op de kerstmarkt in Sint-Maartensdijk. De situatie verandert drastisch als het gemeentehuis is verhuisd naar Tholen en nu er twee su permarkten zijn gekomen, Lidl en Spar. Half varken De kerstmarkt van het jongerenwerk de Kelder in de Wimpel in Sint-Philipsland heeft zaterdag 400 euro op gebracht. De markt werd druk bezocht. Het is de vierde keer dat de kerstmarkt werd gehouden. Jop bij brandweer Kibboets Vorst belemmert aanleg parkeerplaatsen bij nieuw gemeentehuis Vragen CU over groei binnensport Romy Stoutjesdijk speelde het zie lige meisje dat probeert in haar le vensonderhoud te voorzien door de verkoop van zwavelstokjes. Maar niemand wil de stokjes kopen. Ze speelde de rol met verve. Alleen liet het geluid haar af en toe in de steek zodat het voor het publiek niet altijd goed te volgen was. Straatkatten hielden het meisje warm. De poezen zongen een lied voor haar. In totaal deden negentien kinderen mee aan de musical. Denise Bijl speelde een dubbelrol omdat een van de kinderen drie weken geleden ziek was gewor den. Denise had weinig tijd om de tekst te leren, maar slaagde daar vol gens leidster Tonny Bijl heel goed in. Ze verzorgde zelf de regie. Joke de Wilde hielp mee door de kinderen op het podium aanwijzingen te geven en te soutieren als ze hun tekst even kwijt waren. Het meisje met de zwavelstokjes is een sprookje geschreven door Hans Christiaan Anderson. „Ieder een heeft mee kunnen doen. Er is een aantal afgevallen die zijn naar het voortgezet onderwijs gegaan en kunnen dan niet op woensdagmid dag oefenen." Dat repeteren neemt ongeveer drie maanden in beslag. Werd er eerst thuis in de huiskamer geoefend, nu kan er elke woensdag middag op het echte podium in Haestinge worden geoefend omdat het jeugdtheater onder het jeugd- en jongerenwerk valt. „Dat is wel zo fijn. want we kunnen nu gebruik maken van Haestinge." Tijdens de musical viel er ook sneeuw op het podium. Niet uit een sneeuwmachi- ne maar uit een buis waar Bijl gaat jes in had gezaagd en vervolgens volgepropt met fijne witte korrels. „Joke duwde met een lange stok te gen de korrels en die dwarrelden naar beneden. Het gaf een leuk ef fect." Na de voorstelling van de musical mocht het meisje met de zwavelstokjes zelf ook nog genie ten van een voorstelling. Gegeven door vijf kinderen die met de musi cal hadden meegedaan en vier kin deren die nu het voortgezet onder wijs volgen. Dat stuk over normen en waarden schreef Bijl zelf. Zwa velstokje mocht mensen uitnodigen voordat ze ging eten. Ze wilde een kerstvoorstelling zien op het plein. Zaken als criminaliteit en milieu werden in tekst en liedjes ten geho re gebracht. Zwavelstokje hoeft niet langer zielig te zijn en mag ook mee komen doen. Eind goed al goed. De reacties op het stuk waren posi tief en dat is ook de reden om weer een uitvoering te gaan voorbereiden, zegt Bijl. In Mamma Mia wordt veel gezongen, dus het is geen probleem dat er veel kinderen mee willen doen. Het gaat niet over het leven van Abba en de liedjes zijn aangepast voor kinderen." „Moeten er meer parkeerplaatsen komen of meer bomen? Moet er meer een wandelgebied van ge maakt worden? Wij willen weten hoe de ondernemers er over denken maar ook de inwoners." Volgens de wethouder kan er via een enquête formulier worden gereageerd, maar ook via de website van de gemeen te. Van Dis feliciteerde de onderne mersvereniging Smalstad met de kerstmarkt. Het was voor de vierde keer dat hij werd gehouden. Volgens de wethouder is de kerstmarkt een impuls voor Sint-Maartensdijk. Hij vroeg de ondernemers ook in te spe len op de nieuwe ontwikkelingen. Hij doelde daarbij op de uitbreiding van het recreatieterrein de Pluimpot en over het plan voor de grote jacht haven bij Gorishoek (tussen Tuttel- hoek en de nol bij café de Zeester). „Sint-Maartensdijk en Scherpenisse krijgen kansen genoeg," meende hij. Hij vroeg een applaus voor de ondernemers. Dit keer waren kraampjes en activi teiten allemaal op de Markt gehou den. Die was sfeervol verlicht. Her en der stonden vuurkorven. Voor de kleintjes was er een zweefmolen. Kinderen konden ook een ritje doen met paard en wagen. Tennisvereni ging Jacoba van Beieren verkocht glühwein en chocolademelk, en kransen met vogelvoer. Bij de olie- bollenkraam van bakker Cock Leijs was het druk. Het was fris en bezoe kers kregen trek. Er was ook een kraam met broodjes zuurkool met worst en bij slager Op den Brouw was saté en erwtensoep te krijgen. Ook daar was het druk. Bij de da mes van de welfare van het Rode Kruis was de opbrengst beter dan vorig jaar, zegt Coby Vermeulen. „Toen hadden we maar elf euro." Ze verkopen als vanouds sokken, tafel lakens, schorten en placemats. De kraam stond ongeveer voor de vroe gere Boerenleenbank, niet ver van de hoek met de Westvest waar ook de kledingwinkel van Hcnny Bos open was. Ook JP met cadeauartike len en kerstbomen deed mee. De ouderraad van de Rieburch was rond acht uur al bijna door de kerst stukjes heen. „Gemaakt door moe ders met groene vingers," zegt Ine ke Meeuwsen-Zwikker enthousiast. De opbrengst is bestemd voor een kinderfeest op de school. Even na half negen was de Markt in de buurt van de pomp volgestroomd met mensen voor de uitslag van de winkelactie. Voor de vierde keer werd de Smart beschikbaar gesteld. De winnaar kan er een jaar gratis in rond rijden. Het is echter de laatste keer dat de auto beschikbaar wordt gesteld. Uiteraard wachtte Van Dis samen met de kerstman tot het laatste ogenblik. Nadat alle andere prijzen al waren ge vallen. De deelnemers aan de actie moesten een slagzin maken waarin de woorden Smart en kerstmarkt voor kwamen. Uit de duizenden briefjes werden de winnaars getrokken. Toen de bekendmaking van de winnaar werd aangekondigd was het opmerke lijk stil. Spannend ook want de win naar moest wel aanwezig zijn. De eer ste prijs was voor M.J. van Houdt uit de Plevierlaan maar toen die niet uit de menigte opdook na herhaalde op roepen, werd een nieuwe kaart ge trokken. Toen ging de wagen naar G. Weggemans aan de Molendijk. Het echtpaar met hun twee kinderen (een tweeling) was wel aanwezig). De kin deren begrepen nog lang niet wat er allemaal gebeurde, maar de ouders waren er heel blij mee. De tweede prijs was een half var ken. Die werd gewonnen door C.B. Franke-Manneke in de Bloemen- laan. De derde prijs ging naar J. Rinses aan de Oost vest, het betreft een 'metamorfose' bij kapsalon de Mart. De vierde prijs was een bood schappenmand van de Spar voor S. van 't Hof aan de William Booth- straat. De overige prijzen, een abon nement voor fitness van Body Zone, gingen naar N. de Hond, Frank van Borselestraat in Sint-Maartensdijk, J. Dirven aan de Havenweg en G. Ponse aan de Maria van Nassau- straat in Scherpenisse. De zes ca deaumanden gingen naar A. Lind- hout in de Kennedystraat, R. van Akkeren in de Stcrnlaan S. Meijer in de Tulpstraat en E. Punt aan de Krommeweg in Sint-Maartensdijk, A. van Popering in de Wilhelminas- traat en J, van Gorsel in de Bakker straat in Scherpenisse. Op de kerstmarkt in Sint-Maartensdijk kopen Louise Bazen en Laura Constantino oliebollen bij de kraam van Cock en Patricia Leijs. Zorgen bewoners Hoenclerweg over komst hangplek Ze zijn er gaan wonen voor hun plezier, maar ondervinden al jaren last van hangjeugd. De omwonenden van het trapveldje aan de Hoender- weg in Sint-Annaland vrezen dat de bestaande overlast alleen maar groeit wanneer de gemeente hier een officiële hangplek (jop) plaatst. „Vervuiling, hangjongeren, harde muziek, overlast van auto's en brom mers en waardevermindering van de huizen. De maat is een keer vol", redeneerde bewoonster Van Oevelen tijdens de vergadering van de commissie samenleving. Samen met een tiental buren was zij naar de vergadering gekomen om haar onvrede te uiten over de beslis sing van de gemeente Tholen om de jop alsnog aan de Hoenderweg te plaatsen. „We ervaren al jaren over last. Dat wordt door zo'n jop alleen maar erger. We hebben vorig jaar onze bezwaren al kenbaar gemaakt. Is er geen alternatieve locatie mo gelijk? Kunnen jullie het besluit niet heroverwegen? We willen onze kinderen beschermen, die moeten van het trapveldje kunnen genieten zonder lastig te worden gevallen door oudere jeugd." Twee weken geleden overhandigden de bewo ners al een lijst aan wethouder M.A.E. Velthuis met handtekenin gen van mensen die tegen de komst van een jop zijn. Dat de gemeente het trapveldje en de nieuwe weiter shelter (een overdekte hangplek) wil scheiden door middel van een hekwerk, is volgens Van Oe velen niet voldoende. „Dat neemt niet alle problemen weg. De geluids overlast blijft. We hebben ook ge hoord dat er op hangplekken gehan deld wordt in drugs. Dat probleem zou ook ontstaan op andere locaties, dus waarom wil de gemeente een jop realiseren?" Het gemeentebestuur wil in iedere kern een voorziening voor de oudere jeugd. Uit een enquête onder de Setallandse jeugd bleek dat de mees ten een weiter shelter willen. Vel thuis benadrukte wel dat het om een proef van een halfjaar gaat. „De be woners ervaren nu al overlast, omdat zich al jongeren bij de Wellevaete ophouden. Als de weiter shelter aan toonbaar extra overlast veroorzaakt, dan gaat het weer weg." F. van Bel- zen van de ChristenUnie vond dat een vreemde uitspraak: „Het werkt niet, dus is er ook geen behoefte aan?" H.W. van Eenennaam (SGP) vroeg zich af of het buurtcomité zelf al iets ondernemen heeft om de bestaande overlast te beperken. Van Oevelen meende dat de bewoners door de mo gelijkheden heen zijn. We ervaren echt dagelijks overlast. We hebben gesproken met de jongeren. Die zijn zich gewoon niet bewust dat ze zo veel lawaai maken." Het politiepro ject van de gemeente - waarbij agen ten extra controleerden in de buurt - boekte slechts tijdelijk resultaat, meende de bewoonster. „Het gaat een paar dagen goed, maar dan begint het weer." Van Eenennaam begreep de zorgen van de omwonenden en op perde om de jop eventueel naast de brandweerkazerne aan de Veilingweg te plaatsen. „Daar is minder bebou wing, dus veroorzaken de jongeren ook minder overlast." Dat voorstel was echter niet te realiseren, meende de wethouder. Het gemeentebestuur heeft volgens haar alle mogelijke lo caties bekeken, waarbij het trapveldje als enige optie overbleef. „Niemand heeft graag een weiter shelter voor zijn woning. Voor elke locatie zijn bezwaren binnen gekomen. Maar an dere plaatsen vallen af wegens veilig heidsredenen. Oók de brandweerka zerne. Bij een uitruk moeten de brandweerlieden snel kunnen reage ren. Je veroorzaakt een gevaarlijke si tuatie als dan jeugd in de buurt is." De suggestie van M.J. Klippel (RFT) om een hekwerk bij de brandweerka zerne te plaatsen, had volgens de wethouder geen zin. „Het zou een lapmiddel zijn. Het is een komen en gaan bij zo'n hangplek." Dit keer is het 'restaurant' op het podium. De bezoekers die hier neerstrijken voor een hapje en een drankje kunnen heel de zaal over zien. De zaal is gevuld met kraam pjes waar onder meer kerststukjes kunnen worden gekocht, sieraden, noten en textiel. De kerstman loopt er rond en deelt spekjes uit aan de kinderen. Voor de kleintjes is er een knutsel- hoek ingericht waar Joka Rexwin- kel de jongens en meisjes begeleidt bij het maken van kerstbomen van papier. Zelf is ze lerares op de Groene School in Sommelsdijk en anderhalf jaar geleden in het dorp komen wonen. „Dit is een goede manier om aansluiting te vinden." Aan een tafeltje voor het podium zit Jouke Gorissen. Hij verkoopt kalenders met foto's van Sint-Phi lipsland en Anna-Jacobapolder. Een deel van de opbrengst gaat naar de voetbalvereniging Noad '67. „Het geld is voor het organise ren van een voetbalschool voor de jeugd." Zelf speelt Jouke in de Cl, maar is tijdens de kerstmarkt vrij. Hij vindt het leuk en gezellig, maar tegen vieren heeft hij nog maar twee kalenders verkocht. Mieke Kot van het jeugdwerk staat bij de tafel met afgeschreven boe ken en tweedehands kerstspulle- tjes. Ze is tevreden over het aantal bezoekers. „Het leeft echt wel bij de mensen in het dorp en de winke liers. Ze doen graag mee. De mees ten komen van Flupland. een enke ling van Tholen." Bezoekers kunnen raden naar de prijs van een mand gevuld met boodschappen. Die kostte 17,50 euro. Sharon Quist zat er met 17,75 euro het dichtst bij. Ook kon er naar het gewicht van een brood ge raden worden: het woog 3550 gram, Inge Verwijs raadde 3540 gram. Ook de foyer is benut. Er staat on der meer een kraam met groente en fruit en een kraam met artikelen uit Israël. Cora ten Hove verkoopt een kaars aan haar 79-jarige tante M. van de Velde. Cora helpt Dianne de Ruijter die de artikelen ook thuis verkoopt. Ze staat in de zomer op de braderie met spullen die uit Is raël komen. Het gaat om zeep, sie raden, kaarsen, agenda's, houtsnij werk maar ook om wijn en jam. „De producten worden allemaal in een kibboets gemaakt. De op brengst gaat naar joden die terug willen naar Israël zodat ze in hun levensonderhoud kunnen voor zien." De verkopers krijgen bij de verkoop een bepaald bedrag in "ki lometers' toegekend waarmee ze een reis naar Israël kunnen maken. Haar man is al twee keer geweest, vertelt ze. De aanleg van parkeerplaatsen aan de zuidkant van het nieuwe gemeente huis in Tholen wordt vertraagd door de vorst. Hadden de aannemers eerst last van de drassige bodem door de vele regen, nu speelt de vorst hen par ten, hoe mooi het zonnige winter weer ook is. Gebr. Oomen uit Sprun- del heeft de grote parkeerplaats aan de noordkant wel afgerond. Tussen kerst en nieuwjaar vindt de grote ver huizing uit Sint-Maartensdijk naar Tholen plaats. De ambtenaren zijn al weken druk bezig met het inpakken van hun grote stapels papieren. Op 2 januari gaan ze achter hun nieuwe Staatsbosbeheer organiseert vrijdag 28 december een dubbele excursie in Tholen, langs de Scherpenissepol- der én door de Pluimpot. De snert tocht begint om elf uur 's ochtends in de Scherpenissepolder aan het eind van de Platteweg in Scherpenis se. Daar vertelt een gids over de vo gels en de nieuwste recreatieve za ken die volgend jaar worden aan- De gemeente kan de proef met de cy- cloramafoto's verlengen. Het stelt ambtenaren in staat om via een com puterprogramma straten en huizen te bekijken. Alle straten zijn met een rij dende camera in beeld gebracht, steeds is een hoek bestreken van 180 graden. Onder meer de welstands commissie maakt er gebruik van om gevels en belendende percelen te be kijken. De raadsfracties reageerden onlangs in de commissie ruimte positief op het voorstel van b. en w. om de proef niet een halfjaar te verlengen in 2008. Dat Waar en wanneer moet er een twee de sporthal komen of moeten be staande worden uitgebreid? Die vra gen houden de fractie van de CU bezig. De CU wil nu van de ge meente weten hoe vaak de sporthal in Tholen en de sportzalen in Sint- Maartensdijk en Sint-Annaland ge bruikt worden. Het gaat dan vooral over de uren waarop verenigingen gebruik kunnen maken van de ac commodaties. De CU vraagt dat met het oog op het beleid voor de bureaus aan de slag. Verschillende aannemers hebben hun schaftlokalen al opgeruimd. Met rijplaten is ook het niet verharde erf begaanbaar ge maakt. Wanneer alle keten weg zijn. gaat ho veniersbedrijf Habo uit Renesse met de aanleg van de groenvoorzieningen beginnen. Habo was met 29.450 eu ro, exclusief btw, de laagste inschrij ver voor de groenvoorzieningen. BTL uit Bruinisse wilde het karwei uitvoeren voor 36.889 euro. Braber uit Renesse voor 39.425 euro en Traas en Ova uit Heinkenszand bood een prijs van 40.450 euro aan. Dit is exclusief de bomen en ander plaat materiaal. want dat koopt de gemeen te zelf in. Voor de officiële opening van het nieuwe gemeentehuis op 10 april moet alles klaar zijn. gelegd. Om half één staat in Scaldis Naturalis een bord erwtensoep voor de deelnemers klaar. Aansluitend neemt de gids de bezoekers mee via de buitendijk van de Oosterschelde naar natuurgebied de Pluimpot voor een anderhalf uur durende wande ling. Belangstellenden kunnen zich aan melden via scaldisnaturalis@hot- mail.com, bellen naar 662142 of op de dag zelf naar het startpunt ko men. Staatsbosbeheer adviseert om een verrekijker en een fototoestel mee te nemen. kost 7500 euro. Na 1 juli kan er over gegaan worden op een meerjarig con tract. De gemeente doet dat samen met een aantal andere gemeenten in de Oosterschelderegio. J.L.Hage (CU) wilde weten of burgers ook ge bruik kunnen maken van het systeem. „Op die manier kunnen ze virtueel door onze gemeente lopen." Wethou der C.L. van Dis noemde het een goed voorstel van Hage. M.J. Klippel (RFT) wilde weten of de gemeente mogelijk bij het kadaster aan zou kun nen sluiten. Deze dienst gebruikt vol gens Klippel namelijk ook een derge lijk systeem. Dat zou het goedkoper maken. Van Dis wist er niet van en zou dat onderzoeken, zei hij. toekomst als er door de toename in het gebruik uitbreiding aan de orde komt. 'Op dit moment wordt ge werkt aan het plan voor nieuwbouw van Haestinge in Sint-Maartensdijk en is er een startnotie aangekondigd over een aantal ontwikkelingen in Tholen. Waar moet de uitbreiding voor de binnensport komen?" De CU wil vroegtijdig een uitspraak hebben over de mogelijke uitbrei ding. In de meerjarenbegroting is er volgens de fractie nog niets over op genomen. Terwijl, aldus de CU, het college van b. en w. erkent dat de voorzieningen mee moeten groeien als de bevolking groeit. Zeven Thoolse molens krijgen in totaal 67.275 euro resultaatsubsidie van de provincie. Dat hebben gedeputeerde staten onlangs besloten. Met de bijdra ge wil de provincie de cultuurhistorie en monumenten in Zeeland behouden en ontsluiten. Het geld wordt verspreid over zes jaar aan de moleneigenaren uitbetaald. De Korenbloem in Scherpenisse ontvangt 9.946 euro. De Hoop in Sint-Philipsland krijgt 7.329 euro. De andere molens - De Nijverheid in Sint-Maartensdijk, De Hoop in Tholen, de korenmolen in Stavenisse, De Vier Winden in Sint-Annaland, De Jager in Oud-Vossemeer - kunnen allen een subsidie van 10.000 euro tegemoet zien. Romy Stoutjesdijk speelt het meisje met de zwavelstokjes in de kerstmusical in Haestinge. M. van de Velde links) koopt een kaars bij haar nicht Cora ten Hove in de Wimpel, rechts Dianne de Ruijter.

Krantenbank Zeeland

Eendrachtbode (1945-heden)/Mededeelingenblad voor het eiland Tholen (1944/45) | 2007 | | pagina 9